കോവിഡ് 19- സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം- അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

പെന്‍ഷന്‍ മസ്റ്ററിംഗ്

വിധവ പെന്‍ഷന്‍ സാക്ഷ്യപത്രം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാളിതുവരെ പുനർവിവാഹിതരല്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം നൽകാത്ത എല്ലാ വിധവ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളും തുടര്‍ന്ന് പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി 2020 ജൂണ്‍ 30 നകം സാക്ഷ്യപത്രം നൽകേണ്ടതാണ്

ഷീ-ടോയ് ലെറ്റ് ഉദ്ഘാടനം

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ സൌഹൃദ ശൌചാലയവും മാതൃ സൌഹൃദ വിശ്രമമുറിയും ബഹു പൂഞ്ഞാര്‍ എം എല്‍ എ ശ്രീ പി സി ജോര്‍ജ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു
36707718_615848945480559_7089539564447989760_n

36763947_615848902147230_1850175970137341952_n

പദ്ധതിനിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ 100 ശതമാനം ചെലവഴിച്ചു

പദ്ധതിനിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 100 ശതമാനം പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിച്ചതിനുള്ള പുരസ്കാരം ബഹു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ കെ റ്റി ജലീല്‍ ന്‍റെ കയ്യില്‍നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം 100 % അംഗീകാരം

പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം 100 % അംഗീകാരം

100 ശതമാനം പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിച്ചതിനുള്ള പുരസ്കാരം

ശ്രീ പി സി ജോര്‍ജ് എം എല്‍ എ

ശ്രീ പി സി ജോര്‍ജ് എം എല്‍ എ

കരിങ്കല്‍ ക്വാറികള്‍

പഞ്ചായത്തില്‍ കരിങ്കല്‍ ക്വാറികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല