അവാര്‍ഡ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം

പൂഞ്ഞാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 ശുചിത്വ അവാര്‍ഡ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ബഹു. ഹരിതകരേള മിഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ഡോ.ടി.എന്‍.സീമ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു