കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടുളള നോട്ടീസ് ഫോം നം.3

_form3

പൂമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനപ്രതിനിധികള്‍, വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍, ആസുത്രണസമിതി അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവരുടെ സംയുക്തയോഗം ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടാം തിയ്യതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ ചേര്‍ന്നു

91082145

പൂമംഗലം ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്, കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് എന്നിവയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസി‍‍ഡന്‍റ് ശ്രീമതി.വര്‍ഷ രാജേഷ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു

പൂമംഗലം ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്, കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് എന്നിവയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസി‍‍ഡന്‍റ് ശ്രീമതി.വര്‍ഷ രാജേഷ് നിര്‍വ്വഹിച്ചുimg_8819img_8836img_8839

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19 autorikshadis-scholorshiphouse-maintkaalitheettakannukutty-paripalanamkattill-sckeragramamlaptop-scpadanamuripashu-valarathalpashuvalarthal-scpurayida-krishisankha-pachakarischolor-shipswayam-thozhill-vanithavidhesamwater-connection-genwater-connection-scwater-tankwell-recharge

തൊഴിലുറപ്പില്‍ ഓവര്‍സീയറെ നിയമിക്കുന്നു

oversear-notice

2017-18 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2017-18 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് പുനപരിശോധിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് പുനപരിശോധിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് life-to-web

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിതഭവന രഹിതര്‍ life-malayalam-1 ഭവനരഹിതര്‍ life-malayalam-2

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്guna-41

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്guna-31

Older Entries »