ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി സെക്ഷന്‍ നമ്പര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനുകള്‍
1 ബി കെ ക്യഷ്ണകുമാർ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി
2 മജീദ് എം അസി. സെക്രട്ടറി എ എസ് കുടുംബശ്രീ, തൊഴിലുറപ്പ്
3 സുരേഷ് ബാബു ചിറ്റാഴി ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക് വിവരാവകാശം , ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, ജീവനക്കാരുടെ മേല്‍നോട്ടം
4 രമ്യ ഡി ദാസ് അക്കൌണ്ടന്റ് എ/സി അക്കൌണ്ടിംഗ് കാര്യങ്ങള്‍
5 സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ സീനിയര്‍ ക്ലാര്ക്ക് എ1 ബില്‍ഡിംഗ് സെക്ഷന്‍
6 വിഷ്ണു പ്രസാദ് എ സീനിയര്‍ ക്ലാര്ക്ക് എ2. ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകള്‍ , പ്ലാന്‍
7 സെറീന സി സീനിയര്‍ ക്ലാര്ക്ക് എ3. ലൈസന്‍സ്, ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍ , എസ്റ്റാബിഷ്മെന്‍റ്
8 മനോജ് പി ക്ലാര്‍ക്ക് ബി1 വാർഡ് 11 മുതല്‍ 19 വരെ
9 ഫക്രുദ്ധീന്‍ അലി ആമിർ ക്ലാര്‍ക്ക് ബി2 1 മുതല്‍  10 വരെ വാർഡ്
10 രസ്ന സി ക്ലാർക്ക് ബി3. പ്രൊഫഷണല്‍ ടാക്സ് ,
11 പ്രദീപ് പി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് ഒ എ1 ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്‍റ്
12 രേഖ പി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് ഒ എ2 ഓഫീസ് അടക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങള്‍
13 സി.രുക്മിണി പി ടി എസ്