മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

1. അറവങ്കര ന്യൂബസാർ പാപ്പാട്ടുങ്ങള്‍ പളളിക്ക് മുമ്പില്‍

2. പുല്ലാര മേമാട്