ബഡ്സ് സ്കൂള്‍

പ്രതീക്ഷാ ഡെക്കെയർ സെന്‍റർ

വള്ളുവമ്പ്രം പി ഒ

ആലുങ്ങപറ്റ , 673642