തെരുവ് നായ്ക്കള്‍ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്തിലെ  വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ തെരുവ് നാക്കളെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരമായി കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍

1. മൈലാടി

2. ഇല്യംപറമ്പ്

3. പള്ളിപ്പടി