ഡെങ്കിപനി - റിപ്പോർട്ട്

പൂക്കോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഡെങ്കിപനി ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം- 52

കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങള്‍

1. വള്ളുവമ്പ്രം

2. ന്യൂബസാർ