മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേര് വര്‍ഷം
1 കാരാട്ട് മുഹമ്മദ് ഹാജി 1956-1984
2 കെ.മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി 1988-1991
3 കെ.ഐ.മുഹമ്മദ് ഹാജി 1991-1995
4 കെ.മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി 1995-2004
5 പി.എ.സലാം 2004-2005
6 വി.മറിയുമ്മ 2005-2006
7 കെ പാത്തുമ്മകുട്ടി 2006-2010
8 പി.എ.സലാം 2010-2015