വസ്തു നികുതി/ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

വസ്തു നികുതി/ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്