സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റികള്‍

2017 -ല്‍ കൂടിയ വിവിധ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ  വിവരങ്ങള്‍

1. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി

1. 03/01/2017, 31/01/2017,22/02/2017,  23/03/2017, 18/04/2017, 02/05/2017, 25/05/2017, 05/06/2017,05/07/2017, 02/08/2017

2. വികസന സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി

10/01/2017, 24/01/2017, 27/01/2017, 10/02/2017, 04/03/2017,09/03/2017, 05/04/2017, 05/05/2017, 27/05/2017, 05/06/2017, 27/06/2017, 27/07/2017,19/08/2017

3. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി/

04/01/2017, 23/01/2017, 18/02/2017,15/03/2017, 10/04/2017, 08/05/2017, 25/05/2017,14/06/2017, 20/07/2017,  17/08/2017

4. ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി

05/01/2017 , 18/02/2017, 23/02/2017, 14/03/2017, 18/04/2017, 25/05/2017, 30/06/2017, 26/08/2017