തൊഴിൽ രഹിത വേതനം

    1. പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ  തൊഴിൽ രഹിതവേതനം ജൂലൈ 24 മുതൽ 28 തീയതി വരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽവച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.