ലൈഫ്മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അര്‍ഹരായ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരെയും ,ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരെയും  ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലൈഫ് അന്തിമ ലിസ്റ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക