ലൈഫ് മിഷന്‍ -രണ്ടാം ഘട്ട ജില്ലാതല അപ്പീല്‍ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ -രണ്ടാം ഘട്ട ജില്ലാതല അപ്പീല്‍ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ -ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീല്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്

ഭൂമിയില്ലാത്ത ഭവനരഹിതര്

പരിരക്ഷ (അലോപ്പതി)

Nominal Register as on 31march2017

Nominal Register as on 31march2018

പരിരക്ഷ ആയുര്‍വ്വേദം 2016-17

പരിരക്ഷ ആയുര്‍വ്വേദം ലിസ്റ്റ്

പരിരക്ഷ ആയുര്‍വ്വേദം -ലിസ്റ്റ്2

പരിരക്ഷ ആയുര്‍വ്വേദം -ലിസ്റ്റ്3

Pariraksha-PHC

Pariraksha-List

Beneficiary List 2015-16

ബയോഗ്യാസ്  പ്ലാന്റ്

വീട് റിപ്പയര്‍(ജനറല്‍)

വീട് റിപ്പയര്‍ (SC)

ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ്

കവുങ്ങ് കൃഷി

കുറ്റിപമ്പ്

ലക്ഷം വീട് പുനരുദ്ധാരണം

മുച്ചക്ര വാഹനം

നെല്ല്

പച്ചക്കറി വിത്ത്

പഠനോപകരണങ്ങള്‍

പശുവളര്‍ത്തല്‍ -വനിത

പശുവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍

പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ്

റോക്കര് സ്പ്രേയര്‍

കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം

സ്കോളര്‍ഷിപ്

തെങ്ങ് കൃഷി

തെങ്ങ് കയറ്റ യന്ത്രം

വാഴ കൃഷി

വെറ്റില കൃഷി

വിവാഹ ധനസഹായം

പരിരക്ഷ (ആയുര്‍വ്വേദം)

List of Patients(Ayurveda)

ടെണ്ടര് പരസ്യങ്ങള്

ടെണ്ടറുകള്ക്കായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ELECTION 2015

മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് ചിഹ്നം ഉള്‍പ്പെടെ

മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ്-പാര്‍ട്ടി അടിസ്ഥാനത്തില്‍