പൊല്‍പ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡാറ്റാബാങ്ക് വിവരങ്ങള്‍

Data Bank

2018-19 AFS & AUDIT REPORT

Annual Financial Statement 2018-19
Audit Report 2018-19

2017-18 AFS & AUDIT REPORT

Annual Financial Statement 2017-18
Audit Report 2017-18

ANNUAL REPORT 2018-19

Annual Report 2018-19

ANNUAL REPORT 2017-18

Annual Report 2017-18

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ - സൌജന്യ ഭക്ഷണവിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

പഞ്ചായത്തിലെ നിര്ദ്ധ നര്‍ , അഗതി കുടുംബങ്ങള്‍ , കിടപ്പ് രോഗികള്‍ , ഭിക്ഷാടകര്‍, മാനസിക രോഗികള്‍ എന്നിവരുടെ ഓരോ കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള അര്ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നു.
1. സത്യഭാമ പൊറയന്കാ‍ട്(അഗതി-വൃദ്ധര്‍)
2. ശ്രീനീവാസന്‍ പൊറയന്കാ(ട്(അഗതി-വൃദ്ധര്‍)
3. ചെന്താമര കയ്പക്കോട് ( അഗതി-വൃദ്ധര്‍)
4. ഭൂമാദേവി , തുമ്പിപ്പള്ളം ( മാനസികരോഗി)
5. ഹനീഫ , പതി ( അഗതി-വൃദ്ധര്‍)
6. അമ്മാളു പാപ്പാന്കാ്ട്(അഗതി -വൃദ്ധര്‍)
7. പാറു , ചൂരപ്പള്ളം (അഗതി-കിടപ്പുരോഗി)
8. കെ.എ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ , പടിഞ്ഞാറെ വീട് (അഗതി-വൃദ്ധര്‍)
9.ലക്ഷ്മി , തുമ്പിപ്പള്ളം ( അഗതി)
10. സന്തോഷ് , നെല്ലിയംപാടം ( മാനസികരോഗി)
11. ഭാരതി, നെല്ലിയംപാടം (മാനസികരോഗി)
12. ചന്ദ്രന്‍ , ലക്ഷംവീട് ( അഗതി-വൃദ്ധര്‍)
13. പാറു മുത്തപ്പന്കുെടം ( അഗതി)
14. കല്യാണി , മുത്തപ്പന്കു(ടം (അഗതി)
15.കാര്ത്ത്യാ യനി കുപ്പംപ്പുള്ളി ( അഗതി)
16.ഷണ്മുണഖന്‍ , നെടുമ്പുര ( അഗതി )
17. ജയരാമന്‍ കിഴക്കേപ്പുര ( മാനസികരോഗി)
18. സ്വയംപ്രഭ , കിഴക്കേപ്പുര ( വൃദ്ധര്‍ -കിടപ്പുരോഗി)

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

തീരുമാനം
കട്ടില്‍ ജനറല്‍
കട്ടില്‍ എസ് സി
ബി പി എല്‍ കുടുംബങ്ങളുടെ ഗാര്‍ഹിക ശൌചാലയങ്ങള്‍ക്ക് റിട്രോഫിറ്റിംഗ്
വീട് വൈദ്യൂതികരണം - എസ് സി
പോത്തുകുട്ടി പരിപാലനം - വനിത
പി വി സി വാട്ടര്‍ടാങ്ക് - എസ് സി
ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഉപകരണം
പട്ടികജാതി യുവാക്കള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍
കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
എസ് സി - പഠനമുറി - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി
ഓട്ടോ വനിത - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി
മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോര്‍ഷിപ്പ് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി
മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോര്‍ഷിപ്പ് -എസ് സി വനിത - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി
യുവതികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സാങ്കേതിക തൊഴില്‍ പരിശീലനം -എസ് സി വനിത - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി
എസ് സി വിഭാഗം- വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിദേശ പഠനവും തൊഴിലും - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി
എസ് സി വിഭാഗം- ഹോം നഴ്സിംഗ് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2018-19

തീരുമാനം

സൈക്കിള്‍ - എസ് സി

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടികട

കുടിവെള്ള കണക്ഷനു സബ്സീഡീ - ജനറല്‍

കുടിവെള്ള കണക്ഷനു സബ്സീഡീ - എസ് സി

വീട് വൈദ്യൂതികരണം - എസ് സി

വീട് പുനരുദ്ധാരണം - ജനറല്‍

വീട് പുനരുദ്ധാരണം - എസ് സി

ലാപ്പ്ടോപ്പ് - എസ് സി

പോത്തുകുട്ടി പരിപാലനം

പി വി സി വാട്ടര്‍ടാങ്ക് - എസ് സി

പഠനമുറി - എസ് സി

കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം - ജനറല്‍

കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം - എസ് സി

കിണര്‍ റീ-ചാര്‍ജ്ജിംഗ് സബ്സീഡീ - ജനറല്‍

Older Entries »