ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2018-19

തീരുമാനം

സൈക്കിള്‍ - എസ് സി

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടികട

കുടിവെള്ള കണക്ഷനു സബ്സീഡീ - ജനറല്‍

കുടിവെള്ള കണക്ഷനു സബ്സീഡീ - എസ് സി

വീട് വൈദ്യൂതികരണം - എസ് സി

വീട് പുനരുദ്ധാരണം - ജനറല്‍

വീട് പുനരുദ്ധാരണം - എസ് സി

ലാപ്പ്ടോപ്പ് - എസ് സി

പോത്തുകുട്ടി പരിപാലനം

പി വി സി വാട്ടര്‍ടാങ്ക് - എസ് സി

പഠനമുറി - എസ് സി

കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം - ജനറല്‍

കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം - എസ് സി

കിണര്‍ റീ-ചാര്‍ജ്ജിംഗ് സബ്സീഡീ - ജനറല്‍

വിവരാവകാശ നിയമം - 2005

പൊല്‍പ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതു അധികാര സ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമകള്‍ , ചട്ടം 4(1), (a) , (b) പ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്


    please download the pdf file for viewing the document

ലൈഫ് മിഷന്‍ - അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

D & O Licence - Traders List - 2017-18

D & O Licence Traders list 2017-18

BUDGET 2017-18

Budget 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - 2016-17

തീരുമാനം

ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷി

തീരുമാനം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

തീരുമാനം

Older Entries »