പിരായിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018-19 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTCFeKZZiOUPNcUFlzjNPZQ5nHBXpJk-iUQPw&usqp=CAU

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2018-19

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

പിരായിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2017-18 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTCFeKZZiOUPNcUFlzjNPZQ5nHBXpJk-iUQPw&usqp=CAU

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2017-18

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

പിരായിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ - ഭക്ഷണം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കള്‍

http://lsgkerala.in/paralipanchayat/files/2015/06/new4a.gifപിരായിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ - ഭക്ഷണം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ 2018 - 2019

http://lsgkerala.in/paralipanchayat/files/2017/07/new_animated-150x150.gifഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


http://lsgkerala.in/paralipanchayat/files/2015/06/new4a.gifഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ 2018 - 2019

ലൈഫ് മിഷന്‍ -സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി - അന്തിമലിസ്റ്റ്

new_animated

screenshot_20170730-19172101

ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതരായവരുടെയും ഭവന രഹിതരുടെയും അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 31/01/2018 ന് കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗത്തില്‍ 1(1) -ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

new4aഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

new4aഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ -സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി- ഒന്നാംഘട്ട അപ്പീലിന് ശേഷമുളള സാധ്യതാ പട്ടിക - വിജ്ഞാപനം

new4a

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ -സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി- പ്രഥമ കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക വിജ്ഞാപനം

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ജനകിയാസൂത്രണം പദ്ധതികള്‍ 2017/18

new4a2017 - 18 പദ്ധതികള്‍

D&O ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ 2017 - 18

new4a 2017-18  D&O ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരം

new4a

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

Older Entries »