ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ 2018 - 2019

http://lsgkerala.in/paralipanchayat/files/2017/07/new_animated-150x150.gifഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


http://lsgkerala.in/paralipanchayat/files/2015/06/new4a.gifഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ 2018 - 2019

ലൈഫ് മിഷന്‍ -സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി - അന്തിമലിസ്റ്റ്

new_animated

screenshot_20170730-19172101

ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതരായവരുടെയും ഭവന രഹിതരുടെയും അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 31/01/2018 ന് കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗത്തില്‍ 1(1) -ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

new4aഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

new4aഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ -സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി- ഒന്നാംഘട്ട അപ്പീലിന് ശേഷമുളള സാധ്യതാ പട്ടിക - വിജ്ഞാപനം

new4a

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ -സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി- പ്രഥമ കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക വിജ്ഞാപനം

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ജനകിയാസൂത്രണം പദ്ധതികള്‍ 2017/18

new4a2017 - 18 പദ്ധതികള്‍

D&O ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ 2017 - 18

new4a 2017-18  D&O ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരം 2017-18

new4a2017-18 ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

പിരായിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍ , കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍, ചുമതലകള്‍ / ഓഫീസ് ഓര്‍ഡര്‍

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍, കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍, ചുമതലകള്‍ / ഓഫീസ് ഓര്‍ഡര്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ 2016-2017

new4aഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ 2016 - 2017

new4aഹൈസ്ക്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ വന്നു

Older Entries »