ഇലക്ഷന്‍ 2020

വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഇലക്ഷന്‍ ഫലപ്രഖ്യാപനം

പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2020 ഫലപ്രഖ്യാപനം അറിയുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുടിവെള്ള വിതരണം ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ (Community Kitchen)

പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ലിസ്റ്റ് കാണാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക community kitchen Beneficiary List

29.04.2020 മുതല്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം  താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് (COVID- 19) ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

കൊറോണ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിനായി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

കാേറാണ വൈറസ്സ് ബാധ പ്രതിേരാധിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതു നിർേദ്ദശങ്ങൾ 

കാേറാണ അണുബാധ സ്ഥിരീകരിക്കെപ്പട്ട ചൈന, മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍  എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ എത്തിയവർ  ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവര്‍ നല്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതും  അടുത്ത 28 ദിവസം  നിർബന്ധമായും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ  നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കുകയും വേണ്ടതാണ് . വൈദ്യസഹായത്തിനുവേണ്ടി  മാത്രേമ  ടിയാളുകള്‍ വീട് വിട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിനുേവണ്ടിയും ദിശ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് (04712552056) നിർേദ്ദശങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രേമ പുറെപ്പടാവൂ.

Calendar And Clock

Clock

Calendar

ഇലക്ഷന്‍ 2020

പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഇലക്ഷന്‍ 2020 മായി ബന്ധപ്പെട്ട കരട് വോട്ടര്‍ ലിസ്റ്റ് 20.01.2019 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ടി പട്ടിക ഓഫീസ് സമയങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്തോഫീസിലും, വില്ലേജ് ഓഫീസിലും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തോഫീസിലും പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതാണ്. ടി ലിസ്റ്റില്‍ പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനോ, ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ, തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനോ ഫെബ്രുവരി 14 വരെ http://lsgelection.kerala.gov.in/ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷകളും, ആക്ഷേപങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷം അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 28 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി - 20.01.2020

അപേക്ഷകളും, ആക്ഷേപങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നഅവസാന തീയതി - 14.02.2020 പുതുക്കിയ തീയതി - 08.03.2020 മുതല്‍  16.03.2020 05 മണി വരെ

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി - 20.01.2020 പുതുക്കിയ തീയതി - 25.03.2020

അറിയിപ്പ്

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്ന നടപടികൾ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ.

13.02.2020

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2018-19

പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ വാര്‍ഡ് തിരിച്ചുള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

കെട്ടിട നികുതി ഒടുക്കുവരുത്തല്‍

കെട്ടിട നികുതി ഒടുക്കുവരുത്തല്‍

പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിട നികുതി നാളിതുവരെയായും ഒടുക്കുവരുത്താത്ത നികുതിദായകര്‍ക്കെതിരെ പഞ്ചായത്ത് ജപ്തി പ്രോസിക്യൂഷന്‍ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിനാല്‍  കെട്ടിട നികുതി അടച്ചുതീര്‍ത്ത് ജപ്തി പ്രോസിക്യൂഷന്‍ നടപടികളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാകണമെന്ന വിവരം സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. പഞ്ചായത്തോഫീസില്‍ നേരിട്ടോ http://tax.lsgkerala.gov.in/epayment/index.php എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓണ്‍ലൈനായോ നികുതി അടക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

2018-19 90% property tax Collection

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെവാര്‍ഡ് തിരിച്ചുള്ള ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

കവര്‍പേജ്

വാര്‍ഡ് 1 മുതല്‍ 7 വരെ

വാര്‍ഡ് 8 മുതല്‍ 11 വരെ

വാര്‍ഡ് 12 മുതല്‍ 15 വരെ

വാര്‍ഡ് 16 മുതല്‍ 18 വരെ

വാര്‍ഡ് 19 മുതല്‍ 21 വരെ

Older Entries »