karadu voter pattika

karadu voter pattika

Lelam

bidding-letter1

Notification of D&O Licence Regarding

licence-regarding

പൌരാവകാശ രേഖ

പൌരാവകാശ രേഖ

സേവനാവകാശങ്ങള്‍


t^m¬ : 0485 -2242339

]ndhw {Kma]©mb¯v (kvs]jyð t{KUv)

]ndhw ]n. H., ]n³ þ 686 664

hnÚm]\w

SRO \¼À 751/2012 se tIcf kwØm\ tkh\mhImi \nbaw (2012 se 18) 3þmw hIp¸v {]Imcw \ðIs¸« A[nImc§Ä hn\ntbmKn¨v ]ndhw {Kma]©mb¯v Hm^oknð \n¶pw e`n¡p¶ tkh\§Ä, \nÀ±njvS kab]cn[n, \nbpà DtZymKس, H¶mw A¸oð A[nImcn, cïmw A¸oð A[nImcn F¶nh kw_Ôn¨ hnhc§Ä DÄs¡mÅn¨v CXn\mð hnÚm]\w ]pds¸Sphn¡p¶p.

sk{I«dn

]ndhw {Kma]©mb¯v

]ndhw {Kma]©mb¯v

{Ia

\w.

tkh\§fpsS hnhcw

kab]cn[n

\nbpà DtZymKس

H¶mw A¸teäv AtXmdnän

cïmw A¸teäv AtXmdnän

1.

P\\ cPnkvt{Sj³

(1969 se P\\þacW cPnkvt{Sj³ BIvSv)

(1999 se tIcf P\\þacW cPnkvt{Sj³ N«§Ä)

1. Bip]{Xnbnð h¨v \S¶ P\\sa¦nð dnt¸mÀ«p e`n¡p¶ Znhkw (Bip]{Xn IntbmkvIv kuIcyw DÅ Øe§fnð am{Xw)

2. aäpÅh 7 {]hr¯n Znhkw

Xt±i cPnkv{SmÀ / {Kma]©mb¯v sk{I«dn

Pnñm cPnkv{SmÀ (P\\wþacWw)/ ]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

No^v cPnkv{SmÀ (P\\þacWw)/ ]©mb¯v UbdÎÀ

2.

P\\ cPnÌdnð t]cv tNÀ¡ð (P\\w cPnÌÀ sNbvXt¸mÄ t]cv tNÀ¯n«nñmsb¦nð am{Xw)

(1969 se P\\þacW cPnkvt{Sj³ BIvSv)

(1999 se tIcf P\\þacW cPnkvt{Sj³ N«§Ä)

1. 7 {]hr¯n Znhkw

2. A\paXn e`yamt¡ï At]£Ifnð Pnñm cPnkv{SmdpsS A\paXn e`yambXn\v tijw 7 {]hr¯n Znhkw

Xt±i cPnkv{SmÀ / {Kma]©mb¯v sk{I«dn

Pnñm cPnkv{SmÀ (P\\wþacWw)/ ]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

No^v cPnkv{SmÀ (P\\þacWw)/ ]©mb¯v UbdÎÀ

3.

acW cPnkvt{Sj³

(1969 se P\\þacW cPnkvt{Sj³ BIvSv)

(1999 se tIcf P\\þacW cPnkvt{Sj³ N«§Ä)

15 {]hr¯n Znhkw (Bip]{Xn IntbmkvIv kuIcyw DÅ Øe§fnð am{Xw)

1. ho«nepw Øm]\§fnepw h¨pÅ acWw At\zjn¨v cPnÌÀ sN¿p¶Xn\v 7 {]hr¯n Znhkw.

2. Bip]{Xnbnð h¨v \S¶ acWw dnt¸mÀ«p e`n¡p¶ Znhkw

Xt±i cPnkv{SmÀ / {Kma]©mb¯v sk{I«dn

Pnñm cPnkv{SmÀ (P\\wþacWw)/ ]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

No^v cPnkv{SmÀ (P\\þacWw)/ ]©mb¯v UbdÎÀ

4.

P\\w/acWw Xmakn¨p cPnÌÀ sN¿ð

(1969 se P\\þacW cPnkvt{Sj³ BIvSv)

A\paXn e`n¨v 7 {]hr¯n Znhkw

Xt±i cPnkv{SmÀ / {Kma]©mb¯v sk{I«dn

Pnñm cPnkv{SmÀ (P\\wþacWw)/ ]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

No^v cPnkv{SmÀ (P\\þacWw)/ ]©mb¯v UbdÎÀ

5.

P\\/acW kÀ«n^n¡äv

1. 12þmw hIp¸v {]ImcapÅ P\\ kÀ«n^n¡äv cPnkvt{Sj³ Znhkw

2. aäpÅh 7 {]hr¯n Znhkw

Xt±i cPnkv{SmÀ / {Kma]©mb¯v sk{I«dn

Pnñm cPnkv{SmÀ (P\\wþacWw)/ ]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

No^v cPnkv{SmÀ (P\\þacWw)/ ]©mb¯v UbdÎÀ

6.

Zs¯Sp¡p¶ Ip«nIfpsS cPnkvt{Sj³

15 {]hr¯n Znhkw

Xt±i cPnkv{SmÀ / {Kma]©mb¯v sk{I«dn

Pnñm cPnkv{SmÀ (P\\wþacWw)/ ]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

No^v cPnkv{SmÀ (P\\þacWw)/ ]©mb¯v UbdÎÀ

7.

hntZi¯v \S¶ P\\§fpsS cPnkvt{Sj³ (_Ôs¸« \nbaw/N«§Ä¡v hnt[bambn)

30 {]hr¯n Znhkw

Xt±i cPnkv{SmÀ / {Kma]©mb¯v sk{I«dn

Pnñm cPnkv{SmÀ (P\\wþacWw)/ ]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

No^v cPnkv{SmÀ (P\\þacWw)/ ]©mb¯v UbdÎÀ

8.

hnhml cPnkvt{Sj³

(1955þse lnµp hnhml BIvSv/1957þse tIcf lnµp hnhml cPnÌÀ sN¿ð N«§Ä)

15 {]hr¯n Znhkw

Xt±i cPnkv{SmÀ / {Kma]©mb¯v sk{I«dn

Pnñm cPnkv{SmÀ/ ]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

lnµp hnhml cPnkv{SmÀ P\dð/ ]©mb¯v UbdÎÀ

9.

hnhmlw Xmakn¨p cPnÌÀ sN¿ð, 30 Znhk¯n\v tijapÅh

(1955þse lnµp hnhml BIvSv/1957þse tIcf lnµp hnhml cPnÌÀ sN¿ð N«§Ä)

A\paXn e`n¨v 15 {]hr¯n Znhkw

Xt±i cPnkv{SmÀ / {Kma]©mb¯v sk{I«dn

Pnñm cPnkv{SmÀ/ ]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

lnµp hnhml cPnkv{SmÀ P\dð/ ]©mb¯v UbdÎÀ

10.

hnhml kÀ«n^n¡äv

(1955þse lnµp hnhml BIvSv {]Imcw \S¯nb cPnkvt{Sj³

7 {]hr¯n Znhkw

Xt±i cPnkv{SmÀ / {Kma]©mb¯v sk{I«dn

Pnñm cPnkv{SmÀ/ ]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

lnµp hnhml cPnkv{SmÀ P\dð/ ]©mb¯v UbdÎÀ

11.

hnhml cPnkvt{Sj³

(2008þse tIcf hnhl§Ä cPnÌÀ sN¿ð (s]mXp) N«§Ä {]Imcw. Hcp hÀj¯n\v tijapÅ hnhml cPnkvt{Sj³

A\paXn e`n¨v 7 {]hr¯n Znhkw

hnhml (s]mXp) Xt±i cPnkv{SmÀ/ {Kma]©mb¯v sk{I«dn

hnhml (s]mXp) cPnkv{SmÀ P\dð/ ]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

hnhml (s]mXp) apJy cPnkv{SmÀ P\dð/ ]©mb¯v UbdÎÀ

12.

sI«nS DSaØmhImiw ssIamäw sN¿ð

45 Znhkw

{Kma]©mb¯v sk{I«dn

]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

]©mb¯v UbdÎÀ

13.

sI«nS DSaØmhImi kÀ«n^n¡äv

3 {]hr¯n Znhkw

{Kma]©mb¯v sk{I«dn

]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

]©mb¯v UbdÎÀ

14.

Xmak¡mc\msW¶pÅ kÀ«n^n¡äv

7 {]hr¯n Znhkw

{Kma]©mb¯v sk{I«dn

]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

]©mb¯v UbdÎÀ

15.

^mÎdnIÄ, hyhkmb Øm]\§Ä, hÀ¡v tjm¸pIÄ XpS§nbh Bcw`n¡p¶Xn\pÅ ssek³kv ]©mb¯v BIvSv.

1. aäv Øm]\§fnð \n¶pw \ncmt£] km£y]{Xw hmt§ïXnñm¯ tIkpIfnð 30 Znhkw.

2. Bhiyamb tcJIÄ lmPcm¡nbmð hmt§ï kwKXnbnð Ah e`n¨v Ignªv 45 Znhk¯n\Iw.

{Kma]©mb¯v sk{I«dn

]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

]©mb¯v UbdÎÀ

16.

hym]mc Øm]\¯n\pÅ ssek³kv

1. aäv Øm]\§fnð \n¶pw \ncmt£] km£y]{Xw hmt§ïXnñm¯ tIkpIfnð 30 Znhkw.

2. Bhiyamb tcJIÄ lmPcm¡nbmð aäv Øm]\ §fnð \n¶pw \ncmt£] km£y]{Xw hmt§ï kwKXnbnð Ah e`n¨v Ignªv 45 Znhk¯n\Iw.

{Kma]©mb¯v sk{I«dn

]©mb¯v sU]yq«n UbdÎÀ

]©mb¯v UbdÎÀ

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബര്‍ 23നും 25നും നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ , കാസര്‍ഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 23-ന് ശനിയാഴ്ചയും ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍ , പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 25-ന് തിങ്കളാഴ്ചയുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഒക്ടോബര്‍ 27-നായിരിക്കും. കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബര്‍ ഒന്നിന് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേല്‍ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെപ്തംബര്‍ 27-ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും. അന്നുമുതല്‍ തന്നെ നാമനിര്‍ദ്ദേശപത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷണര്‍ അറിയിക്കുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ നാലുവരെ പത്രിക സ്വീകരിക്കുക, ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിന് സൂക്ഷ്മപരിശോധന, പത്രിക പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം ഒക്ടോബര്‍ ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഘട്ടവും ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയം മുതല്‍ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില്‍ വന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »