പ്രധാന വെബ്ബ് സൈറ്റുകള്‍

dop1

https://dop.lsgkerala.gov.in/ml

for

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അഴിമതിരഹിതവും കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് “ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍”പരാതി പരിഹാര സെല്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത് .സമയബന്ധിതമായി പൗരന്മാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.സ്വജനപക്ഷവത്ക്കരണത്തെക്കുറിച്ചും സര്‍വീസസ് അല്ലെങ്കില്‍ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള

വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പരമാവധി തെളിവുകള്‍ (ഓഡിയോ, വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ അപ്ലോഡു ചെയ്യുന്നവര്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

https://pglsgd.kerala.gov.in

cmo

http://cmo.kerala.gov.in

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി അപേക്ഷിക്കാന്‍
pension-facing

സേവന പെന്‍ഷന്‍ -readme

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ >>

അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങള്‍ >>

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പദ്ധതി പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്

Budget (Amount in Lakh)

Expenditure(Amount in Lakh)

Expenditure %

286.67 118.56 41.36

പട്ടികജാതി വകുപ്പ്-പട്ടികവര്‍ഗ വകുപ്പ് അർഹരായ ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ലൈഫ് പദ്ധതി - SC-ST അന്തിമ പട്ടിക

2020-21 - വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2020-21 - വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കാര്‍ഷിക മേഖല പദ്ധതികള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 കേരഗ്രാമം തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - ഹരിതകേരളം ഗ്രോബാഗ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - ഹരിതകേരളം തരിശ് നെല്‍കൃഷി

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ കൃഷി

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - ഹരിതം മഞ്ഞള്‍ ഗ്രാമം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - സുഭിക്ഷ കേരളം കരനെല്‍കൃഷി

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - ജൈവ പയര്‍പാടം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - ഹരിത കേരളം നെല്‍കൃഷി പദ്ധതി

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - പൈതൃകം നെല്‍കൃഷി

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - ഹരിതം പിലിക്കോട് പച്ചക്കറി വികസനം (വനിത)

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി പദ്ധതികള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - വയോജങ്ങള്ക്ക് കട്ടില്‍(എസ് സി)

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - വയോജനങ്ങല്ക്ക് കട്ടില്‍ (എസ് ടി )

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - പട്ടിക ജാതി യുവതികള്ക്ക് വിവാഹ ധന സഹായം

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ പദ്ധതികള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ (ജനറൽ)

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ പദ്ധതികള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - ഭവന പുനരുദ്ധാരണം -ജനറല്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (എസ് സി)

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - പോര്‍ട്ടബിള്‍ ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന മുറി നിര്‍മ്മാണം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന മുറി നിര്‍മ്മാണം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - വസ്ത്രഗ്രാമം പദ്ധതി -തുണി സഞ്ചി പേപ്പര്‍ ബാഗ് നിര്‍മ്മാണം

മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ പദ്ധതികള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - കറവപശു പരിപാലനം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി - (വനിത)

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി (വനിത)

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ (എസ് ടി)

മത്സ്യ കൃഷി പദ്ധതികള്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21 - ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യക്കൃഷി പദ്ധതി

പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 16 വാര്‍ഡുകളിലേയും കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ഭേദഗതി ചെയ്ത് 17/06/2020 ന് ബുധനാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടര്‍പട്ടിക ലഭ്യമാകുന്നതിന് താഴെ കാ​ണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/drive/folders/137kd_GaBCjSTtA_68xmgj9CUDlQlSGCP?usp=sharing

പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര് വിവരം

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

1994 – ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും ആയതിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് പരിശോധനക്കായി ഓഫീസ് സമയത്ത് എന്റെ ഓഫീസിലും, വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും, താലൂക്ക് ഓഫീസിലും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണെന്ന് ഇതിനാല്‍ അറിയിക്കുന്നു. വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിന്റെ യോഗ്യത തീയ്യതി 01/01/2020 ആണ്.

മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച യോഗ്യതാ തീയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ, പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ ഉണ്ടെങ്കില്‍, അത് 4,5,6,7 എന്നീ ഫാറങ്ങളില്‍ ഉചിതമായതില്‍ 14/02/2020 നോ അതിന് മുമ്പോ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അവകാശവാദവും ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിനെ- തിരെയുള്ള ആക്ഷേപവും ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയും ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫോറം 5-ലുള്ള അപേക്ഷ നേരിട്ടോ തപാല്‍ മുഖേനയോ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥലം : പിലിക്കോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ &സെക്രട്ടറി

തീയ്യതി :20/01/2020 പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,

പിലിക്കോട് പി.-671310, ഫോണ്‍ - 04672211504

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോട് ചെയ്യാം.

https://drive.google.com/file/d/1vsGInYkMV8iLsscOIRvKV2E6jB4UEMpa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_cCIp7T5Ny4In7rAr0MN1nWemQEX3b7T/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PUdocESzSo4UwYeRpDhMeR_A_0FPTfKD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gix3-A6dbKaQoT51GyuryhI4rjUCXBHh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Nr1CCzcSytjaoA5qzJW7xgf2t_hAnyJO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Q1R2-XESq-4eFM3vhaSaIkF9peU-z8Qr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ieNnb6o2b6WQH_ln0_drn27NXaYdqxNw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uiLtLDOX3UlO2XFYdP_m1HUlAJvzdeMY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TCZEzeBP8_1tUV_z0uazldjOqAol1nFw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fa8tIdfnBzLrwFOGlqaUzwcMjlSznaAn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1y_cy6WbrGezm8zKFicWGXhAouFRs_5bS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UV1fYPfQdf-CsE-TksxKi2VJAjtMbr2H/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1T1BIycWT0jZocKmrKlQc8Spr6xtqP666/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12V_zSBphR8GsvSg8AAUmRbVuQEwtdhny/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18tGKYwX2kTxEopro3wu9zABlGupDp0eJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xFN5MW3pLzXKTnrXh-YV668j0CkXlJ3Q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1peo4LKWUm8Pu00ZoUg1iJgtBockEGGul/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pCvtrH2A4hFkl3530QcQttABSHbseqpo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1i13pY4K8mppA54HQQWMwBaxRmIK-W5nR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FkFKhGZY88tli35ZAONf17soaNolKN3Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11bk5qG5B9slwqQom9P635pVgrx-GXcZi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HMgUFHEj-NXfjqpWpetPU9VhktaBBtoS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17pFkt1UytoGI4EpIi2zAHJKpCoRsg9pj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10Yi3bYinH1QY2M6nxaf9-XMC2UZ-wrlQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gPkL5FgJ_11Vj_7m4ujjxF_K_RoXxqw-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dEBMs43eXWfb_7ttyNbXkBeBRX-OnAvq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nx0NIp2ApkhiWs5Nd_s_8RdPZ_Ep0HJp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10iSKuOH3HB2F8HKM4IygDn-m3suvpJ0B/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tkLNYHhbO1yfky4s01WpL_2zFImogOR5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1G_itz-eDvWF5Y6CaX84fUOLfhHI7HYML/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Nq8l8blAMTWlS4O3-1CvbtVhjL-pPgNz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kvm4qID6PwTRcslD5JKr_wyPY0y-BrKY/view?usp=sharing