പ്രധാന വെബ്ബ് സൈറ്റുകള്‍

dop1

https://dop.lsgkerala.gov.in/ml

for

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അഴിമതിരഹിതവും കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് “ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍”പരാതി പരിഹാര സെല്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത് .സമയബന്ധിതമായി പൗരന്മാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.സ്വജനപക്ഷവത്ക്കരണത്തെക്കുറിച്ചും സര്‍വീസസ് അല്ലെങ്കില്‍ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള

വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പരമാവധി തെളിവുകള്‍ (ഓഡിയോ, വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ അപ്ലോഡു ചെയ്യുന്നവര്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

https://pglsgd.kerala.gov.in

cmo

http://cmo.kerala.gov.in

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി അപേക്ഷിക്കാന്‍
pension-facing

സേവന പെന്‍ഷന്‍ -readme

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ >>

അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങള്‍ >>

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പദ്ധതി പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്

Budget (Amount in Lakh)

Expenditure(Amount in Lakh)

Expenditure %

286.67 118.56 41.36

പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തേണ്ടുന്ന അറിയിപ്പ്

pension

പിലിക്കോട് സമ്പൂര്‍ണ്ണ നികുതി പിരിവ് ക്യാമ്പ് 2019

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ 2019 സെപ്തംബര്‍ 23 മുതല്‍ ഒക്ടടോബര്‍ 15 വരെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വെച്ച് നികുതി സ്വീകരിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങള്‍ പരാമാവധി

പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സമ്പൂര്‍ണ്ണ നികുതി പിരിവില്‍

പങ്കാളിയാകുന്നതോടൊപ്പം, ബാധ്യതപ്പെട്ട നികുതികളും,

ഫീസുകളും യഥാസമയം ഒടുക്കി നിയമ നടപടികളില്‍

നിന്നും ഒഴിവാകുന്നതിന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.camp-notice-23-09-19-to-15-10-1909212019154945

പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭകള്‍ 25/07/2019 മുതല്‍ 30/07/2019 വരെ നടക്കും

പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭകള്‍ 25/07/2019 മുതല്‍ 30/07/2019 വരെ നടക്കും

gramasabha-notice07202019164439-compressed

പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ എ.എം.സി ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു.

പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ എ.എം.സി ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു.amc

പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - മാര്‍ക്കറ്റ് യാര്‍ഡ് + അനുബന്ധ റൂം പരസ്യ ലേലം

പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാര്‍ക്കറ്റ് യാര്‍ഡ് + അനുബന്ധ റൂമുകള്‍ 2019 ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ 2020 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം 2019 ഫെബ്രുവരി 21 വ്യാഴാഴ്ച 11 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് പരസ്യ ലേലം ചെയ്യുന്നു. വിശദമായ നോട്ടീസ് തഴെ

ലേല നോട്ടീസ്