വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുന്‍ഗണന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2018-19

ഓട്ടോ

കക്കൂസ് എസ്.സി.

കക്കൂസ് ജനറല്‍

കട്ടില്‍ എസ്.സി.

കസേര മേശ

വനിത സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഗാര്‍മെന്‍റ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി നല്‍കല്‍

പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക് കലാ-കായിക മത്സരത്തിന് ധനസഹായം

പഠനമുറി

പശു

വനിത സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പേപ്പര്‍ ബാഗ്  യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി നല്‍കല്‍

ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

പ്രതിഭാ പിന്തുണ (പട്ടികജാതി)

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് മുചക്രവാഹനം

പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ്

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്
ഉപകരണ വിതരണം

സൌര ഗാര്‍ഹിക  പദ്ധതി

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ - പാലിന് സബ്സിഡി

പെരുവെമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുന്‍ഗണന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2017-18

എസ്.സി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് വിതരണം 2017-18

വനിതകള്‍ക്ക് പശു വളര്‍ത്തലിന് ധനസഹായം - ജനറല്‍

വനിതകള്‍ക്ക് പശു വളര്‍ത്തലിന് ധനസഹായം - എസ്.സി.

വനിതകള്‍ക്ക് ആട് വളര്‍ത്തലിന് ധനസഹായം എസ്.സി.

8,9,10 ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

ഓട്ടോ വാങ്ങല്‍ - എസ്.സി.

കക്കൂസ് ജനറല്‍

കട്ടില്‍ ബി.പി.എല്‍.

കട്ടില്‍ എസ്.സി.

ടാക്സി

വീട് അറ്റകുറ്റപണി

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിതര്‍

ഭവനരഹിതര്‍‍

പെരുവെമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിതര്‍

ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

പെരുവമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2015 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

പെരുവെമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചാത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

വിവരവകാശ നിയമം 2005-വിവരങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി

 • വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കറണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്വെയറില്‍ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കല്‍‍, ആയതിന്‍റെ വേരിഫിക്കേഷന്‍‍ നടത്തി അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് സെക്രട്ടറിക്ക് സമര്പ്പിക്കല്‍
 • പട്ടികജാതി /പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ പദ്ധതികളുടെ   ഡ്രായിംഗ്  ആന്‍റ്  ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ആഫീസറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കല്‍
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്‍റെ 10-06-2013 ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്) 218/2013 നന്പര്‍ ഉത്തരവില്‍ പറയും
പ്രകാരമുള്ള താഴെ പറയും ജോലികള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കല്‍
 • ദേശീയതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എന്ന നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കല്‍
 • കുടുംബശ്രീ -യുടെ മെന്പര്‍ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കല്‍
 • സാക്ഷരത , അക്ഷയ - പഞ്ചായത്ത് തല കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്ററായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക
 • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകളുടെ വിതരണം - പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കല്‍
 • തൊഴില്‍രഹിത വേതനത്തിന്  ലഭിക്കന്ന അപേക്ഷകളില്‍ അന്വേഷണം നടത്തി  റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിലും, വേതനം വിതരണവും
 • പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകളുടെ ചുമതലക്കാരന്‍
 • പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ജനറല്‍,,  സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുല്‍
 • പഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടി വിവധ കോടതി കേസുകളില്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശനുസരണം ഹാജരാകുകയും  വ്യവഹാരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പും

ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്

 • ആഫീസിന്‍റെ സുഗമവും, കാര്യക്ഷമവുമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്  ആഫീസ് സൂപ്പവൈസര്‍ എന്ന നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്ക്കല്‍
 • പഞ്ചായത്തിന്‍റെ അസി. പബ്ലിക്  ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍  ആഫീസറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കല്‍
 • ജനന-മരണ സബ്ബ് രജിസ്ട്രാറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക
 • ജീവനക്കാരുടെ ആഫീസിലെ  സാന്യദ്ധ്യം,  ആഫീസ് അച്ചടക്കം,  ഹാജര്‍ പുസ്തകം, മൂവ്മെന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍, കാഷ്വല്‍ ലീവ് പുസ്തകം എന്നിവ സൂക്ഷിക്കല്‍

 • സദ്ഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സൂപ്പര്‍വൈസറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക
 • ഓഫീസ് തപാലുകള്‍ കൃത്യമായി സെക്ഷനുകളില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുക, സെക്ഷനുകളിലെ തന്‍പതിവേട് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്നല്‍കുക.
 • പൌരാവകാശ രേഖ പ്രകാരം പൊതു ജന സേവനം ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും കാര്യക്ഷമമായി ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
 • സര്‍ക്കാര്‍ , പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ , പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍, മറ്റു വകുപ്പ് മേധാവികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ട റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ യഥാസമയം ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനുകളില്‍നിന്നും നല്‍കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
 • 100 ശതാമനം നികുതി പിരിവ് നേടുന്നതിനായി ക്ലര്‍ക്കുമാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍
 • ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടര്‍ നടപടികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
 • സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ അഭാവത്തില്‍ ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, താമസ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അനുവദിക്കുക
 • പഞ്ചായത്തുതിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസി. ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രാറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.
 • സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ അഭാവത്തില്‍ അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില്‍ വിവിധ ഓഫീസ് അധികാരികള്‍ക്കായുള്ള കത്ത്/റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഓപ്പിട്ടു നല്‍കല്‍
 • പ്രസിഡന്‍റ്/സെക്രട്ടറി/അസി. സെക്രട്ടറി എന്നിവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റ് ആഫീസ് ജോലികള്‍ നിര്‍വഹിക്കു

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

 • 1.8.2014 തിയ്യതിയിലെ GO(MS) 150/2009/LSGD നന്പര്‍ ഉത്തരവ്  പ്രകാരമുള്ള മുഴുവന്‍ ജോലികളും നിര്‍വഹിക്കുക.
 • രശീതുകളും വൌച്ചറുകളും സൂക്ഷിക്കല്‍
 • രശീതുകളും, വൌച്ചറുകളും, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും, ഫയലുകളും, രേഖകളും ഓഡിറ്റിങ്ങിന് ഹാജരാക്കല്‍.
 • പ്രതിദിന അക്കൌണ്ട്‍ തയ്യാറക്കല്‍
 • പ്രതിമാസ അക്കൌണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കല്‍
 • വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍
 • വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ് മെന്‍റ് തയ്യാറാക്കല്‍
 • എല്ലാ മാസവും നിശ്ചിത ഫോമില്‍ ട്രഷറി/ബാങ്ക് റീകണ്‍സിലേഷന്‍ തയ്യാറാക്കല്‍
 • ഓഡിറ്റ് കുറുപ്പുകള്‍ക്കും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കും മറുപടി നല്‍കല്‍ .
 • കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതഫണ്ട്, പ്ലാന്‍ഫണ്ട്, മെയ്ന്‍റനന്‍സ്ഫണ്ട്, ജനറല്‍ പര്‍പ്പസ്ഫണ്ട്, തനത് ഫണ്ട് എന്നിവയുടെ ACR പരിശോധിച്ച്    അക്കൌണ്ട്സ് പരിശോധിക്കുക.
 • ധനകാര്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ചേര്‍ക്കുക,മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുക.
 • പ്രസിഡന്‍റ്/സെക്രട്ടറി/അസി. സെക്രട്ടറി എന്നിവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ആഫീസ് ജോലികള്‍  നിര്‍വഹിക്കുക

എ1 - സെക്ഷന്‍

 • പഞ്ച‍വത്സര ജനകീയാസൂത്രണം സംബന്ധമായ  ചുമ‍തലകള്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ച് പ്രോജക്റ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങുക.
 • ദ്ധതി ആസൂത്രണ സംബന്ധമായ ഫയലുകള്‍,പ്രൊജക്ടുകള്‍,രജിസ്റ്റരുകള്‍,ഗ്രാമസഭ മിനിറ്റ്സ്,വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മ്നിറ്റ്സ്,വികസന സെമിനാര്‍ രേഖകള്‍ എന്നിവ      തയ്യാറാക്കി അവയുടെ കസ്റ്റോഡിയനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.
 • വിവിധ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ റിക്വസിഷന്‍ തരുമ്പോള്‍ പ്രസിഡണ്ടിന്‍റെ ഓതറൈസേഷന്‍ പ്രകാരം അലോട്മെന്‍റ് വഴി വിതരണം ചെയ്യുക.
 • വിസന സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ചേര്‍ക്കുക,മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുക.
 • ആദായനികുതി,വില്പന നികുതി,തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി എന്നിവയുടെ അടവ് യഥാസമയം നടത്തുന്നതുനുള്ള റിട്ടേണുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക.
 • ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകള്‍, കുളം കിണര്‍ രജിസ്റ്ററുകള്‍,റോഡ് രജിസ്റ്ററുകള്‍ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും.
 • അക്ഷയ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സാക്ഷരത സാക്ഷരതാ പരിപാടി സംബന്ധമായ ഫയലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍.
 • അംഗന്‍ വാടികള്‍,സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷ മിഷന്‍,സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകള്‍ രജിസ്റ്ററുകള്‍ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍.
 • ദേശീയതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംബന്ധമായ ഫയലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍.
 • ലക്ഷം വീട് കോളനി, 4 സെന്‍റ് കോളനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തികളും, ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കലും
 • കേരളോത്സവം നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തികളും, ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കലും
 • സാക്ഷരതാ പ്രേരക് മാരുടെ നിയമനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍, ഓണറേറിയം മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യല്‍, ഫയല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍.
 • സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ യഥാസമയം വാങ്ങുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കല്ലും, ആഫീസ്  സ്റ്റേഷനറി, ഫോറങ്ങള്‍, രജിസ്റ്ററുകള്‍ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍‌ സ്വീകരിക്ക‍ലും, ആയതിന്‍റെ ഫയലുകളും സ്റ്റോക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്‍  രജിസ്റ്ററുകള്‍ സൂക്ഷിക്കല്‍.
 • പ്രസിഡന്‍റ്, സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി, ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് എന്നിവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ആഫീസ് ജോലികള്‍  നിര്‍വഹിക്കുക
 • എല്ലാ ആഴ്ചകളിലെയും തിങ്കളാഴ്ച  ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി നിര്‍വഹിക്കലും അനുബന്ധ ജോലികള്‍ നിര്‍വഹിക്കലും

എ2 - സെക്ഷന്‍

 • ജനന മരണ രസ്ട്രേഷന്‍ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ബന്ധപ്പട്ട് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ സമയബന്ധിതമായി നിര്‍വ്വഹിക്കലും ആയതു മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നിര്‍വഹിക്കല്‍
 • 2008 ലെ കേരള പൊതു വിവാഹ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരവും ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്റ്റ് പ്രകാരവും വിവാഹങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യല്‍.
 • പഞ്ചായത്തിലെ സെക്രട്ടറി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരുടേയും സേവന വേതനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യല്‍.
 • പ്രസിഡണ്ടിന്‍റെയും മെമ്പര്‍മാരുടേയും ഓണറേറിയം, സിറ്റിംഗ് ഫീ, യാത്രാപ്പടി ബില്ലുകള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്കിന്‍റെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി സെക്രട്ടറിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയും ബില്ലുകള്‍ പാസ്സാകുന്ന മുറക്ക് അക്കൌണ്ടന്‍റില്‍ നിന്ന് തുക കൈപ്പറ്റി വിതരണം ചെയ്യല്‍.
 • റിട്ടയര്‍ ചെയ്ത ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളുടേയും അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യല്‍.
 • ചീഫ് ക്യാഷിയറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക  ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളും നിര്‍വ്വഹിക്കുക.
 • തെരുവ് വിളക്ക്,വവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്ജ്,ടെലഫോണ്‍ ചാര്‍ജ്ജ്,കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്ജ് ടെലഫോണ്‍ ചാര്‍ജ്ജ് എന്നിവ അടക്കുകയും അവയുടെ രജിസ്റ്ററുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • പഞ്ചായത്തിലെ പോസ്റ്റല്‍ സ്റ്റാമ്പിന്‍റെയും സ്റ്റാമ്പ് അക്കൌണ്ടിന്റെയും സൂക്ഷിപ്പ്  ഫെയര്‍ കോപി രജിസ്റ്റര്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍.
 • പെരുവെമ്പ്പഞ്ചായത്തിന്‍റെ   ഇംപ്രസ്സ് അക്കൌണ്ടും അതു പ്രകാരമുള്ള തുകയുടെയും വൌച്ചറുകളുടേയും സൂക്ഷിപ്പും യഥാസമയം റീക്കൂപ്പിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യല്‍.
 • പെരുവമ്പ്ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തിന്‍റെ എല്ലാ വിധ കോടതി കേസുകളിലുംസെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക് എന്ന നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുടെയും രജിസ്റ്ററുകളുടെയുംസൂക്ഷിക്കലും.
 • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കായി രൂപീകരിച്ച ട്രൈബ്യൂണലി്ല്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പരാതികള്‍ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കല്‍. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കല്‍.
 • ബഹു ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ കേസ് സംബന്ധിച്ച ഫയലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍
 • വിവരാവകാശം 2005 പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും യഥാസമയം മറുപടി അയക്കുകയും ചെയ്യല്‍.
 • ബോര്‍ഡ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യല്‍.
 • പ്രസിഡന്‍റ്, സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി, ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് എന്നിവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ആഫീസ് ജോലികള്‍  നിര്‍വഹിക്കുക
 • എല്ലാ ആഴ്ചകളിലെയും ചൊവ്വാഴ്ച  ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി നിര്‍വഹിക്കലും അനുബന്ധ ജോലികള്‍ നിര്‍വഹിക്കലും

എ3.സെക്ഷന്‍

 • പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവര്ത്തികളും സമയബന്ധിതമായി നിര്‍വ്വഹിക്കല്‍, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും രിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകള്‍എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍
 • 1999 ലെ കേരള മുന്സിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം, കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിനായി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും സെക്രട്ടറിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം പെര്‍മിറ്റുകള്‍ നല്‍കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യല്‍.
 • വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലികള്‍ നിര്‍വഹിക്കുക
 • നികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാര്‍ഡ് ക്ലര്‍ക്കുമാരുമായി കൂട്ടായി നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കലും ‍ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യല്‍
 • ഡി  & ഒ ലൈസന്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ജോലികളും നിര്‍വഹിക്കലും ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യല്‍
 • പഞ്ചായത്തിന്‍റെ  പരിധിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനക്കാരും ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍, ടാക്സ്  തൊഴില്‍ നികുതി എന്നിവ അടപ്പിക്കേണ്ടതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കല്‍, അതുമായി ബന്ധപ്പട്ട രജിസ്റ്ററുകളും കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍.
 • കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ വെള്ളക്കരം പിരിവ് ആയതുമായി ‍ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യല്‍
 • അപകടകരവും ആപത്കരവുമായ കച്ഛവടങ്ങള്‍ക്കുള്ള ലൈസന്‍സ്     നല്‍കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യല്‍.
 • ലൈസന്‍സ് ഫീസ് സംബന്ധമായ ട്രേഡേഴ്സ്  ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും,ഡിമാന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍ അനുസരിച്ചള്ള ലൈസന്‍സ് ഫീസ് ഒടുക്കാത്ത കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് ഡിമാന്‍റ് നോട്ടീസ് നല്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കല്‍.
 • പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വരുമാനദായക ആസ്തികള്‍ വിവിധ അവകാശങ്ങള്‍ എന്നിവ ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് നല്‍കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയുംകരാര്‍ തയ്യാറാക്കല്‍,വാടക/ ലേല തുകകള്‍ എന്നിവ യഥാസമയം ഈടാക്കല്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യല്‍.
 • പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകള്‍ ലേലം ചെയ്ത് വാടകയ്ക്ക് നല്‍കല്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യല്‍
 • പ്രസിഡന്‍റ്, സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി, ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് എന്നിവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ആഫീസ് ജോലികള്‍  നിര്‍വഹിക്കുക
 • എല്ലാ ആഴ്ചകളിലെയും ബുധനാഴ്ച ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി നിര്‍വഹിക്കലും അനുബന്ധ ജോലികള്‍ നിര്‍വഹിക്കലും

എ4 സെക്ഷന്‍

 • പെരുവെമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വാര്‍ഡുകളിലെ കെട്ടിട നികുതി അസസ്സ്മെന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍,ഡിമാന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍,കുടിശ്ശിക ഡിമാന്‍ഡ്  രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള മുഴുവന്‍     കെട്ടിട നികുതിയും ,ഡിമാന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള തൊഴില്‍ നികുതി ലൈസന്‍സ് ഫീ(കുടിശ്ശിക അടക്കമുള്ളത്) മാര്‍ച്ച 31 ന് മുന്‍പ് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം.
 • പ്രസ്തുത വാര്‍ഡുകളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ താമസ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ അപേക്ഷകര്‍ക്ക്  നല്‍കല്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റല്‍ എന്നിവയ്കായുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കല്‍
 • മേല്‍പറഞ്ഞ വാര്‍ഡുകളിലെ കെട്ടിട നികുതി അസസ്മെന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍,ഡിമാന്‍ഡ് രജിസ്റ്റര്‍,കുട്ശ്ശിക ഡിമാന്‍ഡ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ കുറ്റമറ്റരീതിയീല്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക.
 • മേല്‍പറഞ്ഞ വാര്‍ഡുകളിലെ അനധികൃത കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഓരൊ ആഴ്ചയും സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യല്‍.
 • പ്രസ്തുത വാര്‍ഡുകളിലെ കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എല്ലാ വര്‍ഷവും ഏപ്രില്‍ 30 ന് അകം എ3 സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്കിനെ ഏല്‍പ്പിക്കുക
 • വകുപ്പുതല മീറ്റിംഗിനുള്ള പീരിയോഡിക്സ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ക്രോഡീകരിച്ച് തയ്യാറാക്കല്‍
 • സേവനാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കലും ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കല്‍
 • മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കലും അനുബന്ധ ജോലികള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കല്‍
 • നിയമ പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ നിയമസഭാ ചോദ്യങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള മറുപടി സമയബന്ധിതമായി യഥാസമയം തയ്യാകാക്കി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കല്‍
 • ആരോഗ്യം-വിദ്യാഭ്യാസം  സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ചേര്‍ക്കുക,മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുക
 • പെരുവെമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കംപ്യൂട്ടര്‍ ശൃംഖവയുടേയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും കസ്റ്റോഡിയനായി പ്രവര്‍ത്തി്ക്കല്‍. പ്രസിഡന്‍റ്, സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി, ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് എന്നിവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ആഫീസ് ജോലികള്‍  നിര്‍വഹിക്കുക
 • എല്ലാ ആഴ്ചകളിലെയും വ്യാഴാഴ്ച  ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി നിര്‍വഹിക്കലും അനുബന്ധ ജോലികള്‍ നിര്‍വഹിക്കലും

എ5 സെക്ഷന്‍

സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കല്‍

 • വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍,വിധവപെന്‍ഷന്‍,വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍,വിധവ/അഗതി പെന്‍ഷന്‍, 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍,കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍,വിവാഹത്തിനുള്ള ധന സഹായം,തൊഴില്‍രഹിത വേതനം  എന്നിവയ്യക്കുള്ള അപേക്ഷയിന്‍േമല്‍   ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച്  അവ വിതരണം ചെയ്യുക  .ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും  സൂക്ഷിക്കല്‍.
 • ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനുമായി കൂടായാലോചിച്ച് സ്സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കുകയും മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യല്‍.‍
 • പ്രസിഡന്‍റ്, സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി, ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് എന്നിവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ആഫീസ് ജോലികള്‍  നിര്‍വഹിക്കുക

എ6 സെക്ഷന്‍

 • പെരുവെമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വാര്‍ഡുകളിലെ കെട്ടിട നികുതി അസസ്സ്മെന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍,ഡിമാന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍,കുടിശ്ശിക ഡിമാന്‍ഡ്  രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള മുഴുവന്‍ കെട്ടിട നികുതിയും ,ഡിമാന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള തൊഴില്‍ നികുതി ലൈസന്‍സ് ഫീ(കുടിശ്ശിക അടക്കമുള്ളത്) മാര്‍ച്ച 31 ന് മുന്‍പ് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം.
 • പ്രസ്തുത വാര്‍ഡുകളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ താമസ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ അപേക്ഷകര്‍ക്ക്  നല്‍കല്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റല്‍ എന്നിവയ്കായുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കല്‍
 • മേല്‍പറഞ്ഞ വാര്‍ഡുകളിലെ കെട്ടിട നികുതി അസസ്മെന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍,ഡിമാന്‍ഡ് രജിസ്റ്റര്‍,കുട്ശ്ശിക ഡിമാന്‍ഡ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ കുറ്റമറ്റരീതിയീല്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക.
 • മേല്‍പറഞ്ഞ വാര്‍ഡുകളിലെ അനധികൃത കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഓരൊ ആഴ്ചയും സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യല്‍.
 • പ്രസ്തുത വാര്‍ഡുകളിലെ കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എല്ലാ വര്‍ഷവും ഏപ്രില്‍ 30 ന് അകം എ3 സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്കിനെ ഏല്‍പ്പിക്കുക
 • പ്രസിഡന്‍റ്, സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി, ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് എന്നിവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ആഫീസ് ജോലികള്‍  നിര്‍വഹിക്കുക
 • എല്ലാ ആഴ്ചകളിലെയും വെള്ളിയാഴ്ച  ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി നിര്‍വഹിക്കലും അനുബന്ധ ജോലികള്‍ നിര്‍വഹിക്കലും

എ7 സെക്ഷന്‍

 • പെരുവെമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വാര്‍ഡുകളിലെ കെട്ടിട നികുതി അസസ്സ്മെന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍,ഡിമാന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍,കുടിശ്ശിക ഡിമാന്‍ഡ്  രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള മുഴുവന്‍ കെട്ടിട നികുതിയും ,ഡിമാന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള തൊഴില്‍ നികുതി ലൈസന്‍സ് ഫീ(കുടിശ്ശിക അടക്കമുള്ളത്) മാര്‍ച്ച 31 ന് മുന്‍പ് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം.
 • പ്രസ്തുത വാര്‍ഡുകളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ താമസ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ അപേക്ഷകര്‍ക്ക്  നല്‍കല്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റല്‍ എന്നിവയ്കായുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കല്‍
 • മേല്‍പറഞ്ഞ വാര്‍ഡുകളിലെ കെട്ടിട നികുതി അസസ്മെന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍,ഡിമാന്‍ഡ് രജിസ്റ്റര്‍,കുട്ശ്ശിക ഡിമാന്‍ഡ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ കുറ്റമറ്റരീതിയീല്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക.
 • മേല്‍പറഞ്ഞ വാര്‍ഡുകളിലെ അനധികൃത കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഓരൊ ആഴ്ചയും സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യല്‍.
 • പ്രസ്തുത വാര്‍ഡുകളിലെ കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എല്ലാ വര്‍ഷവും ഏപ്രില്‍ 30 ന് അകം എ3 സെക്ഷന്‍ ക്ലര്‍ക്കിനെ ഏല്‍പ്പിക്കുക
 • ലക്ഷം വീട് കോളനി, 4 സെന്‍റ് കോളനി,മറ്റ് കോളനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തികളില് എ1 സെക്ഷനെ  സഹായിക്കുക
 • കേരളോത്സവം നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ1 സെക്ഷനെ  സഹായിക്കുക
 • പ്രസിഡന്‍റ്, സെക്രട്ടറി, അസി. സെക്രട്ടറി, ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് എന്നിവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ആഫീസ് ജോലികള്‍  നിര്‍വഹിക്കുക
 • എല്ലാ ആഴ്ചകളിലെയും ശനിയാഴ്ച  ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി നിര്‍വഹിക്കലും അനുബന്ധ ജോലികള്‍ നിര്‍വഹിക്കലും


·

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ പഞ്ചായത്ത്

31.12.2013 തിയ്യതിയില്‍ പെരുവെമ്പ്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ ബഹു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.ബാബു സമ്പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പെരുവെമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

എ1-2422/2013

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

പെരുവെമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തിന് അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും മുദ്ര വെച്ച ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പ്രവര്‍ത്തിയുടെ പേര് അടങ്കല്‍ തുക

1. SDF-MLA 2013-14 പാലത്തുള്ളി GLP സ്കൂളിന് വേണ്ടി കിച്ചണ്‍ ബ്ലോക്ക് നിര്‍മ്മാണം   -        300000/-

2. തൂവശ്ശേരി മന്ദം മുതല്‍ ദുര്‍ഗ്ഗാക്ഷേത്രം വരെയുള്ള റോഡ്                                  -         500000/-

3. പനംകുറ്റി തിരുത്തി റോഡ്                                                                                              -          500000/-

ടെണ്ടര്‍ ഫാറം നല്‍കുന്ന തിയ്യതി  -  06.12.2013

ടെണ്ടര്‍ ഫാറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി  - 06.12.2013

ടെണ്ടര്‍ തുറക്കുന്ന സമയം  - 4 pm

(ഒപ്പ്)

സെക്രട്ടറി

Older Entries »