ലൈഫ് മിഷൻ- രണ്ടാം അപ്പീലിൽ അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 2)
ക്രമ നമ്പർ സർവ്വേ കോഡ് വാർഡിന്‍റെ പേര് കുടുംബ നാഥൻ വിലാസം റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ
1 LF1001316/10/970/5 4- ഇല്ലത്ത്മാട് നുസൈബ വി (സ്ത്രീ) 255, വി.എൻ. ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ഇല്ലത്തുമാട് - 673638 2055141854

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 2)
ക്രമ നമ്പർ സർവ്വേ നമ്പർ വാർഡിന്‍റെ പേര് കുടുംബ നാഥൻ വിലാസം റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ
1 LF0971448/10/970/14 14- ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ നാരായണി (സ്ത്രീ) 266, തടത്തിൽ പുറായ്, ഒളകര, കൂമണ്ണ - 676306 2055048852
2 LF0979944/10/970/14 14- ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ ശാന്ത (സ്ത്രീ) 340, പുത്തൻവീട് ഹൌസ്, നമ്പൻകുന്നത്ത്, കൂമണ്ണ - 676306 2055049081
3 LF1653176/10/970/15 15- പൂവത്തുംമാട് അബ്ദുറഹിമാൻ (പു.) 75, അരോടുവിൽ ഹൌസ്, നമ്പൻകുന്നത്ത്, കൂമണ്ണ - 676306 2055136812 മാനസിക വെല്ലുവിളി/അന്ധന്‍/വികലാംഗന്‍, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ