ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക
ക്രമ നമ്പർ സർവ്വേ കോഡ് വാർഡിന്‍റെ പേര് കുടുംബ നാഥൻ വിലാസം റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ ക്ലശ ഘടകങ്ങൾ കിട്ടിയ മാർക്ക്
1 LF1212965 /10/970/18 18- ശങ്കരമാട് സഫിയ ടി.കെ 209, കൊണ്ടിക്കോടൻ, പറമ്പിൽപീടിക- 676317 2055108873 മാനസിക വെല്ലുവിളി/ അന്ധന്‍/ വികലാംഗന്‍, ഭിന്നശേഷി യുള്ളവർ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
2 LF0935683 /10/970/1 1- വട്ടപ്പറമ്പ് കദീജ 98, കൈതകത്ത് ഹൌസ്, പാലക്കാ പറമ്പിൽ, വലകനി - 673636 2055049365 ഭിന്നശേഷി യുള്ളവർ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
3 LF1165249 /10/970/6 6- നടുക്കര നഫീസ 404, പാലക്കാവളപ്പ്, കരുവാംകല്ല് - 673638 2055039589 ഭിന്നശേഷി യുള്ളവർ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
4 LF1223933 /10/970/19 19- വടക്കീൽ മാട് മുഹമ്മദ് ഷക്കീർ അലി 351 , മേലെചെറുവായി, കോഴിപറമ്പത്ത് മാട് - 676317 2055045871 മാരകമായ അസുഖം മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
5 LF0110523 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് കുഞ്ഞി മൊയ്തീൻ കുണ്ടൂർ കുണ്ടൂർ, ഒളകര, പറമ്പിൽപീടിക- 676306 2055046809 ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അസുഖം/ മാരകമായ പരിക്ക് മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
6 LF1179858 /10/970/19 19- വടക്കീൽ മാട് അബ്ദുൽ കരീം. പി.കെ മേത്തലയിൽ, വടക്കീൽമാട് - 676317 2055046364 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
7 LF1166435 /10/970/6 6- നടുക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വെങ്കളത്ത്, മൊല്ലപ്പടി - 673638 2055039529 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
8 LF0951600 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് ലീല അന്നിയേക്കൽ ഹൌസ്, പുകയൂർ 2055106437 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
9 LF1001987 /10/970/4 4- ഇല്ലത്തു മാട് രമദേവി നടുങ്ങലകത്ത്, പെരുവള്ളൂർ- 673638 2055048391 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
10 LF0993186 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മൽ മാട് സുലോജന തെരുവത്ത്, പൊറ്റമ്മൽമാട് - 673638 2055048435 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
11 LF0963532 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് ഫാത്തിമ കോന്നികോളിൽ, പറച്ചെനപ്പുറായ, ഒളകര പറച്ചെനപ്പുറായ 2055047465 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
12 LF1000733 /10/970/4 4- ഇല്ലത്തു മാട് സുഹറ സി.കെ പി.സി ക്വാട്ടേഴ്സ്, ഇല്ലത്തുമാട് 2055040287 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
13 LF0952647 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് കൊറ്റിക്കുട്ടി മൂസയി കുന്നത്ത് ഹൌസ്, കാക്കകുഴി- 676306 2055038003 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല
14 LF1629290 /10/970/14 14- ഓട്ടപ്പിലാ ക്കൽ മിനി പരിയാരത്ത് ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ, ഒളകര പി.ഒ - 676306 2055048845 ഇല്ല 75
15 LF0983860 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മൽ മാട് വള്ളി പാപ്പന്നൂർ, പൊറ്റമ്മൽമാട് 2055048535 ഇല്ല 70
16 LF0945248 /10/970/7 7- സിദ്ധീഖാ ബാദ് വത്സല കുനീരി ഹൌസ്, സിദ്ധീഖാബാദ് 2055048114 ഇല്ല 60
17 LF0079154 /10/970/12 12- പറമ്പിൽ പീടിക അബ്ദുൽ സലീം നമ്പുറത്ത്, പറമ്പിൽപീടിക- 676317 2055117504 ഇല്ല 60
18 LF0946030 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് ദാക്ഷായണി പി വട്ടപ്പറമ്പിൽ, പുകയൂർ - 676306 2055046929 ഇല്ല 55
19 LF0984760 /10/970/11 11- പന്നിയത്ത് മാട് സൈദലവി കുറുഞ്ഞോടത്തിൽ ഹൌസ്, വരിച്ചാലിൽ ക്വാട്ടേഴ്സ്, ഏലത്തുമാട്- 673638 2055138345 ഇല്ല 55
20 LF1218270 /10/970/14 14- ഓട്ടപ്പിലാ ക്കൽ അനീഷ് ടി.പി തറിപടിക്കൻ, ഒളകരമണ്ണ- 676306 2055049071 ഇല്ല 55
21 LF0077550 /10/970/6 6- നടുക്കര സാബിറ കരക്കാടൻ പട്ടായി, കരുവാൻകല്ല്- 673638 2055143329 ഇല്ല 55
22 LF1166337 /10/970/6 6- നടുക്കര നൂറുദ്ദീൻ സി.പി പടനെക്കാട് ഹൌസ്, നടുക്കര- 673638 2055039718 ഇല്ല 55
23 LF0951983 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് തൻസിറ കൊടത്തുവളപ്പിൽ ഹൌസ്, പുതിയേടത്ത് പുറായ - 676305 2055123649 ഇല്ല 55
24 LF0952254 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് ഷാനിബ് ചാലിൽ ഹൌസ്, ഉള്ളാട്ട്മാട് കോളനി- 676306 2055020656 ഇല്ല 55
25 LF0989661 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മൽ മാട് അനീഷ് പി തിരുക്കൻ, ചെറുക്കോളിൽ, പൊറ്റമ്മൽമാട് 2055048719 ഇല്ല 55
26 LF1218986 /10/970/14 14- ഓട്ടപ്പിലാ ക്കൽ ബേബി മോൾ ആലക്കാപറമ്പിൽ, കൂമണ്ണ- 673606 2055048856 ഇല്ല 55
27 LF1632007 /10/970/7 7- സിദ്ധീഖാ ബാദ് ലക്ഷ്മി ചെമ്പായിതൊടി ഹൌസ്, പറ്റമ്മമാട്- 673638 2055048776 ഇല്ല 50
28 LF1274257 /10/970/16 16- സൂപ്പർ ബസാർ ആരിഫ പി.കെ ചോലക്കൽ, പാലപ്പെട്ടിപാറ- 676317 2055047462 ഇല്ല 50
29 LF1165417 /10/970/6 6- നടുക്കര സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടി.പി തോന്നിപറമ്പിൽ ഹൌസ്, മൊല്ലപ്പടി- 673638 2055039717 ഇല്ല 50
30 LF1218687 /10/970/14 14- ഓട്ടപ്പിലാ ക്കൽ നിഷ വരിയാരത്ത്, കൂമണ്ണ- 676306 2055049079 ഇല്ല 50
31 LF0962645 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് ഷാജൻ എം.എം മേലേമങ്ങലങ്ങാട്ട്, ഒളകര, പറച്ചെനപുറായ- 676306 2055046643 ഇല്ല 50
32 LF0026892 /10/970/7 13- മേങ്ങോളി മാട് കൃഷ്ണൻ എടപ്പരുത്തി എടപ്പരുത്തി, ഒളകര, പറച്ചനപുറായ- 676306 2055046924 ഇല്ല 50
33 LF0997329 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മൽ മാട് അനില കക്കോടൻ ഹൌസ്, ചുള്ളിയാലപ്പുറം 2055048048 ഇല്ല 50
34 LF0951842 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് നിഷ പാട്ടോല ഹൌസ്, പേങ്ങാട്ട്കുണ്ട് 2055038863 ഇല്ല 50
35 LF0951104 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് ശരീഫ പഴയകണ്ടത്തിൽ, മാളിയേക്കൽ ഹൌസ്, പുകയൂർ- 676306 2055113805 ഇല്ല 50
36 LF0950855 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് സുലൈഖ 261, നമ്പംകുന്നത്ത് ഹൌസ്, പുകയൂർ- 676303 2055087521 ഇല്ല 50
37 LF0232099 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് മുഹമ്മദ് റഫീഖ് കരുവാൻകുന്നൻ, ചെമ്പായിമാട്- 676306 2055038203 ഇല്ല 50
38 LF1166199 /10/970/6 6- നടുക്കര റിനീഷ് എ.കെ 34, അക്കരകണ്ടി, ചെങ്ങാനി 2055039793 ഇല്ല 50
39 LF1165654 /10/970/6 6- നടുക്കര സരസ്വതി 374, കരുവാൻകല്ല്, കരുവാൻകല്ല്- 673638 2055051823 ഇല്ല 50
40 LF0094024 /10/970/1 1- വട്ടപ്പറമ്പ് സുലൈഖ തേന്‍മ്പട്ടിപൊറ്റം 55, പൊറ്റമ്മല്‍ പുത്തൂര്‍പള്ളിക്കല്‍ 673636 2055049332 ഇല്ല 50
41 LF0938511 /10/970/1 1- വട്ടപ്പറമ്പ് കുമ്മിണി 298, വെള്ളക്കടത്ത് ഹൗസ്, വട്ടപ്പറമ്പ് 676317 2055087516 ഇല്ല 45
42 LF0985212 /10/970/11 11- പന്നിയത്ത് മാട് മുസ്തഫ 136, നമ്പംകുന്നത്ത് ഹൗസ്, പെരുവള്ളൂര്‍, ഇല്ലത്ത്മാട്, പടിഞ്ഞാറ്റി പ്പറമ്പില്‍ കോട്ടേഴ്സ് 2055103663 ഇല്ല 45
43 LF0982475 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങൽ നാരായണന്‍ 5/742, പുവത്തൊടി ഹൗസ്, കാടപ്പടി 673638 2055047796 ഇല്ല 45
44 LF1165132 /10/970/6 6- നടുക്കര സക്കീന 72, അത്തിക്കാട് ഹൗസ്, ചെങ്ങാനി 673638 2055039789 ഇല്ല 45
45 LF1210788 /10/970/14 14- ഓട്ടപ്പിലാ ക്കൽ സുരേഷ് ബാബു 37. താഴെമാരാംതുളത്ത് കൂമണ്ണ 676306 2055048879 ഇല്ല 45
46 LF1218039 /10/970/14 14- ഓട്ടപ്പിലാ ക്കൽ സരോജിനി 430, വേലപ്പുറത്ത് ഒളകര 676306 9961622330 ഇല്ല 45
47 LF1218167 /10/970/14 14- ഓട്ടപ്പിലാ ക്കൽ സജിത്ത് 423, എടത്തൊടി ഒളകര 676306 2055046878 ഇല്ല 45
48 LF1209405 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങൽ യശോദ. പി മാലപ്പറമ്പില്‍, മാലപ്പറമ്പ് കോളനി 676306 2055047330 ഇല്ല 45
49 LF1211576 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങൽ ശോഭന 190, മാലപ്പറമ്പില്‍, മാലപ്പറമ്പ് കോളനി 676306 2055090387 ഇല്ല 45
50 LF1049405 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് സതി കൂര്‍ക്കന്‍ചാലില്‍, ഒളകര 676306 2055037516 ഇല്ല 45
51 LF0952108 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് സതീഷ് 328, പനങ്ങാടന്‍ പുതുക്കിടിമാട്ടില്‍, ഒളകര, പറച്ചിനപുരായ 676306 2055046954 ഇല്ല 45
52 LF0986426 /10/970/11 11- പന്നിയത്ത് മാട് മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി 508, ചോളഞ്ചേരി, പെരുവള്ളൂര്‍, വരിച്ചാലില്‍ ഇല്ലത്ത്മാട്673638 2055093969 ഇല്ല 45
53 LF0951241 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് സുജാത 192, പുത്തുക്കാട്ട് ഹൗസ്, പുകയുര്‍ 676306 2055046983 ഇല്ല 45
54 LF0078904 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് വിനോദ് 162, പുത്തുക്കാടന്‍ ഉള്ളാട്ട്മാട് കോളനി 676306 2055046889 ഇല്ല 45
55 LF1166412 /10/970/6 6- നടുക്കര അബ്ദുല്‍ വാഹിദി സി.പി 268, പള്ളിയാളില്‍ ഹൗസ്, നടുക്കര 673638 2055052034 ഇല്ല 45
56 LF1165902 /10/970/6 6- നടുക്കര സൈനുല്‍ ആബിദ് 246, തോന്നിപ്പറമ്പ് ഹൗസ്, നടുക്കര 673639 2055039771 ഇല്ല 45
57 LF1208990 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങൽ ഗണേശന്‍, പുത്തുക്കാടന്‍ 171, മാലപ്പറമ്പില്‍, മാലപ്പറമ്പ് കോളനി 676306 2055097312 ഇല്ല 45
58 LF1208948 /10/970/15 15- പൂവ്വത്തും മാട് ശശി 90, കുറ്റിപ്പറമ്പ, ഒളകര 676306 2055048901 ഇല്ല 40
59 LF1274125 /10/970/16 16- സൂപ്പർ ബസാർ ദേവകി 41, കൊയപ്പനാട്ടില്‍, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ 676317 2055046796 ഇല്ല 40
60 LF0935387 /10/970/1 1- വട്ടപ്പറമ്പ് നിഷ 93, പാലക്കപ്പറമ്പ് ഹൗസ്, പുത്തൂര്‍പള്ളിക്കല്‍ (പിഒ) വലക്കണ്ടി 676636 2055047763 ഇല്ല 40
61 LF0140900 /10/970/19 19- വടക്കീൽ മാട് മുഹമ്മദ് റഫീഖ് 121, തെക്കന്‍, തൊണ്ടിക്കോടന്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055046330 ഇല്ല 40
62 LF1210495 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങൽ ജയന്‍ 28, കൊയപ്പനാട്ടില്‍ ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക് 676317 2055046755 ഇല്ല 40
63 LF0950873 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് സുരേഷ് പി 331, പുതിക്കിടിമാട്, ഒളകര 676306 2055046982 ഇല്ല 40
64 LF0957388 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് സുജാത 218, പൂക്കാടന്‍. ഒളകര പറച്ചിനപുറായ 676306 2055102347 ഇല്ല 40
65 LF0956707 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് മുഹമ്മദ് റാഫി കെ.ടി 267, കഴുങ്ങും തോട്ടതോട്ടത്തില്‍ .ഒളകര പറമ്പില്‍പീടിക 676306 2055121476 ഇല്ല 40
66 LF0950749 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് ഷാഹുല്‍ ഹമീദ് 209, മാന്‍ഹരോടന്‍, ഒളകര, പറച്ചിനപുറായ 676306 2055097215 ഇല്ല 40
67 LF1630110 /10/970/3 3- കാക്കത്തടം അലീമ സി.എ എം.കെ ഹൌസ്, കാക്കത്തടം - 676317 2055127581 ഇല്ല 40
68 LF0944424 /10/970/3 3- കാക്കത്തടം ഫൈസല്‍ 472, തലഞ്ചേരി ഹൗസ് പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055105149 ഇല്ല 40
69 LF0944139 /10/970/3 3- കാക്കത്തടം സുലൈഖ വളപ്പില്‍ ഹൗസ്, പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055045911 ഇല്ല 40
70 LF0944022 /10/970/3 3- കാക്കത്തടം ദാഗിയാബി 208, കെ.ടി കോട്ടേഴ്സ് പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055106209 ഇല്ല 40
71 LF0940139 /10/970/3 3- കാക്കത്തടം ഷമീമ 47, തണ്ണീര്‍പ്പൊന്ത ഹൗസ് കാക്കത്തടം 2055140852 ഇല്ല 40
72 LF1180441 /10/970/19 19- വടക്കീൽ മാട് കദീജ 355, ഉള്ളാട്ട്പറമ്പന്‍ കോഴ്പറമ്പത്ത് മാട് 676317 2055046423 ഇല്ല 40
73 LF0981151 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങൽ ജയേഷ് 2/371, ചോലക്കാട്ട്കുഴി ഹൗസ്, കൊവക്കിയില്‍ കുണ്ട് 673638 2055054320 ഇല്ല 35
74 LF0355697 /10/970/16 16- സൂപ്പർ ബസാർ അസ്മാബി കോട്ടീരി കരോടത്തില്‍ സൂപ്പര്‍ബസാര്‍ 676317 2055046297 ഇല്ല 35
75 LF1225455 /10/970/19 19- വടക്കീൽ മാട് കദീജ 181, ചെമ്പാറത്ത് ഹൗസ്, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055046403 ഇല്ല 35
76 LF1224744 /10/970/19 19- വടക്കീൽ മാട് നൗഫല്‍ കെ 118, തെക്കന്‍ കൊണ്ടിക്കോട്, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055091576 ഇല്ല 35
77 LF1274414 /10/970/16 16- സൂപ്പർ ബസാർ രാജേഷ് 79 മലയില്‍, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ 676317 2055047089 ഇല്ല 35
78 LF0981666 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങൽ ജിനേഷ് കുമാര്‍ 5/28, കെ.കെ പുരക്കല്‍ ഹൗസ് കൊഴക്കിയില്‍മാട് 673638 2055093584 ഇല്ല 35
79 LF0143809 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് മനോജ് തെരുവത്ത് 3, തെരുവത്ത് പുകയൂര്‍കുന്നത്ത് 676306 2055037316 ഇല്ല 35
80 LF0986032 /10/970/11 11- പന്നിയത്ത് മാട് മനോജ് 87, കരുവാരക്കല്‍ ഹൗസ്, പറമ്പില്‍പീടിക, പന്നിയത്ത്മാട് 676317 2055046105 ഇല്ല 35
81 LF1213040 /10/970/18 18- ശങ്കരമാട് നഫീസ 112, തൊണ്ടിക്കോടന്‍ പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055129423 ഇല്ല 35
82 LF0179090 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങൽ ദിലീപ് കുമാര്‍ 252, മാലപ്പറമ്പില്‍ 676306 2055047424 ഇല്ല 35
83 LF1211693 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങൽ ഷിബു 215, പറമ്പന്‍, മാലപ്പറമ്പ് 676306 2055047442 ഇല്ല 35
84 LF1209645 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങൽ റിയാസ് 339, കോഞ്ഞിക്കോളില്‍ പറച്ചിനപുറായ 676306 2055046831 ഇല്ല 35
85 LF1208716 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങൽ പ്രമോദ്. എം.വി 151, മെലെവെള്ളീരി, പറച്ചിനപുറായ 676306 2055046828 ഇല്ല 35
86 LF0951350 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് ദാസന്‍ 39, ഓറ്റിപടത്തില്‍ ഹൗസ്, പുകയൂര്‍ കുന്നത്ത് 676306 2055037466 ഇല്ല 35
87 LF1001735 /10/970/4 4- ഇല്ലത്തു മാട് വേണു ഗോപാലന്‍ 253, തടത്തില്‍കുണ്ട് പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055048373 ഇല്ല 35
88 LF0936843 /10/970/1 1- വട്ടപ്പറമ്പ് നസീറ 81, കൈതകത്ത് ഹൗസ്, വട്ടപ്പറമ്പ് 676317 2055093388 ഇല്ല 30
89 LF0944281 /10/970/3 3- കാക്കത്തടം നിസാം 112, വളപ്പില്‍ ഹൗസ് പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055046329 ഇല്ല 30
90 LF0951676 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് 335, ചെറാന്‍ഞ്ചീരി ചാനത്ത് ഒളകര പറച്ചിനപുറായ 2055106259 ഇല്ല 30
91 LF0957986 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് അന്‍വര്‍ സാദത്ത് 339എ, പുവത്തൊടി, ഒളകര, പറച്ചിനപുറായ 676306 2055046707 ഇല്ല 30
92 LF1210854 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങൽ സുനില്‍ കുമാര്‍ 4, ചോലക്കല്‍ ഹൗസ്, ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക് 676317 2055047356 ഇല്ല 30
93 LF1225600 /10/970/19 19- വടക്കീൽ മാട് റസ്ലീന 289, പൂവില്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055110051 ഇല്ല 25
94 LF1213265 /10/970/18 18- ശങ്കരമാട് ജസീറ എം 97, മാളിയേക്കല്‍ പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055093965 ഇല്ല 25
95 LF1002256 /10/970/4 4- ഇല്ലത്തു മാട് മുജീബ് റഹ്മാന്‍ 35, പിലാത്തോട്ടത്തില്‍ പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055109115 ഇല്ല 25
96 LF1166283 /10/970/6 6- നടുക്കര മുഹമ്മദ് ശഫീഖ് 69, ഔഗാത്തൊടു ഹൗസ്, ചെങ്ങാനി 673638 2055039658 ഇല്ല 25
97 LF1225111 /10/970/19 19- വടക്കീൽ മാട് മുഹമ്മദ് ഷാഫി 190, പരിയന്‍തൊടുവില്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055046023 ഇല്ല 25
98 LF1223706 /10/970/19 19- വടക്കീൽ മാട് അബ്ദുല്‍ നാസര്‍ പുഴുങ്ങലൊടി, കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317 2055046483 ഇല്ല 25
99 LF1226040 /10/970/19 19- വടക്കീൽ മാട് ഗീത 44, നസീമ കോട്ടേഴ്സ് ചാത്രത്തൊടി 676317 2055129827 ഇല്ല 25
100 LF1224950 /10/970/19 19- വടക്കീൽ മാട് ജംഷീര്‍ ടി കെ 167എ, തൊണ്ടിക്കോടന്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055045735 ഇല്ല 25
101 LF0940534 /10/970/3 3- കാക്കത്തടം സാജി 323, മുല്ലക്കല്‍ അരീക്കാട്ട് കോട്ടേഴ്സ് പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055128088 ഇല്ല 25
102 LF1209215 /10/970/15 15- പൂവ്വത്തും മാട് അനസ് 31, ചുള്ളിയില്‍ കണ്ണാട്ടില്‍ , തൊട്ടിയില്‍ 676306 2055047184 ഇല്ല 25
103 LF0982224 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങൽ ബുഷ്റ അബ്ദുല്‍ ശുക്കൂര്‍ മന്നത്ത് ഹൗസ് നടുക്കര 673638 2055128580 ഇല്ല 25
104 LF1001316 /10/970/4 4- ഇല്ലത്തു മാട് നുസൈബ വി 255, വി.എൻ. ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ഇല്ലത്തുമാട് - 673638 2055141854 ഇല്ല 25
105 LF1225780 /10/970/19 19- വടക്കീൽ മാട് രാമചന്ദ്രന്‍ 43, നസീമ ക്വോർട്ടേർസ്, ചാത്രത്തൊടി-676317 2055129861 ഇല്ല 25
106 LF1213133 /10/970/18 18- ശങ്കരമാട് രാജന്‍ വി.പി 522, വടക്കെപുരക്കല്‍ വരപ്പാറ 676317 2055047461 ഇല്ല 20
107 LF0078046 /10/970/18 18- ശങ്കരമാട് സന്ധ്യ അധി കാരത്തില്‍ 480, അധികാരത്തില്‍ കാക്കത്തടം കോട്ടേഴ്സ് പറമ്പില്‍പീടിക 2055127718 ഇല്ല 20
108 LF0078274 /10/970/18 18- ശങ്കരമാട് സുധന്യ അധി കാരത്തില്‍ 446എ, ചോലമാട്, പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055107486 ഇല്ല 20
109 LF1212605 /10/970/18 18- ശങ്കരമാട് സുനിത പി. 32, പള്ളിക്കര, കരുവാന്‍കല്ല് 676317 2055138875 ഇല്ല 20
110 LF0982886 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങൽ ഇബ്റാഹീം 5/480, നെയ്യന്‍ ഹൗസ് ഉങ്ങുങ്ങല്‍ 673638 2055047793 ഇല്ല 15
111 LF1209628 /10/970/15 15- പൂവ്വത്തും മാട് ഹുസ്സന്‍ 395, ചെറാഞ്ചീരി, മൂച്ചിക്കല്‍ 676317 2055043374 ഇല്ല 15
112 LF0138631 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ടു കുണ്ട് കാര്‍ത്ത്യാനി മനാരി 100, മനാരി, കൂര്‍ക്കംചാലില്‍ 676306 2055037530 ഇല്ല 0