ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്

പെരുവളളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്
ക്രമ
നം.
സര്‍വെ കോഡ് വാര്‍ഡിന്‍റെ
പേര്
കുടുംബ നാഥന്‍ വിലാസം റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്
നമ്പര്‍
ക്ലേശ
ഘടകങ്ങള്‍
1 LF0935683/10/970/1 1-വട്ടപ്പറമ്പ് കദീജ 98, കൈതകത്ത് ഹൗസ്, പാലക്കപ്പറമ്പില്‍, വലക്കണ്ടി 676636 2055049365 ഭിന്ന
ശേഷിയുള്ള,
2 LF0938511/10/970/1 1-വട്ടപ്പറമ്പ് കുമ്മിണി 298, വെള്ളക്കടത്ത് ഹൗസ്, വട്ടപ്പറമ്പ് 676317 2055087516
3 LF0936843/10/970/1 1-വട്ടപ്പറമ്പ് നസീറ 81, കൈതകത്ത് ഹൗസ്, വട്ടപ്പറമ്പ് 676317 2055093388
4 LF0935387/10/970/1 1-വട്ടപ്പറമ്പ് നിഷ 93, പാലക്കപ്പറമ്പ് ഹൗസ്, പുത്തൂര്‍പള്ളിക്കല്‍ (പിഒ) വലക്കണ്ടി 676636 2055047763
5 LF0094024/10/970/1 1-വട്ടപ്പറമ്പ് സുലൈഖ തേന്‍മ്പട്ടിപൊറ്റം 55, പൊറ്റമ്മല്‍ പുത്തൂര്‍പള്ളിക്കല്‍ 673636 2055049332
6 LF0944022/10/970/3 3-കാക്കത്തടം ദാഗിയാബി 208, കെ.ടി കോട്ടേഴ്സ് പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055106209
7 LF0944424/10/970/3 3-കാക്കത്തടം ഫൈസല്‍ 472, തലഞ്ചേരി ഹൗസ് പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055105149
8 LF0944281/10/970/3 3-കാക്കത്തടം നിസാം 112, വളപ്പില്‍ ഹൗസ് പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055046329
9 LF0940534/10/970/3 3-കാക്കത്തടം സാജി 323, മുല്ലക്കല്‍ അരീക്കാട്ട് കോട്ടേഴ്സ് പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055128088
10 LF0940139/10/970/3 3-കാക്കത്തടം ഷമീമ 47, തണ്ണീര്‍പ്പൊന്ത ഹൗസ് കാക്കത്തടം 2055140852
11 LF0944139/10/970/3 3-കാക്കത്തടം സുലൈഖ വളപ്പില്‍ ഹൗസ്, പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055045911
12 LF1002256/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് മുജീബ് റഹ്മാന്‍ 35, പിലാത്തോട്ടത്തില്‍ പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055109115
13 LF1001987/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് രമാദേവി 97, കടുങ്ങലത്ത്, പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055048391 വിധവ
14 LF1000733/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് സുഹറ. സി.കെ 243, പി സി കോട്ടേഴ്സ് ഇല്ലത്ത്മാട് 2055040287 വിധവ
15 LF1001735/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് വേണുഗോപാലന്‍ 253, തടത്തില്‍കുണ്ട് പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055048373
16 LF1013591/10/970/5 5-ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ആസിയ 5/3, തൊട്ടിയില്‍ ഹൗസ്, കൊഴക്കിയില്‍കുണ്ട് കാടപ്പടി 673638 2055037426
17 LF0982224/10/970/5 5-ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ബുഷ്റ അബ്ദുല്‍ ശുക്കൂര്‍ മന്നത്ത് ഹൗസ് നടുക്കര 673638 2055128580
18 LF0982886/10/970/5 5-ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ഇബ്റാഹീം 5/480, നെയ്യന്‍ ഹൗസ് ഉങ്ങുങ്ങല്‍ 673638 2055047793
19 LF0981151/10/970/5 5-ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ജയേഷ് 2/371, ചോലക്കാട്ട്കുഴി ഹൗസ്, കൊവക്കിയില്‍കുണ്ട് 673638 2055054320
20 LF0981666/10/970/5 5-ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ജിനേഷ് കുമാര്‍ 5/28, പുരക്കല്‍ ഹൗസ് കൊഴക്കിയില്‍മാട് 673638 2055093584
21 LF0982069/10/970/5 5-ഉങ്ങുങ്ങല്‍ മുഹമ്മദലി 5/177, കുരിമണ്ണില്‍ ഹൗസ്, നടുക്കര 673638 2055132231 ഭിന്ന
ശേഷിയുള്ള,
22 LF0982475/10/970/5 5-ഉങ്ങുങ്ങല്‍ നാരായണന്‍ 5/742, പുവത്തൊടി ഹൗസ്, കാടപ്പടി 673638 2055047796
23 LF1166412/10/970/6 6-നടുക്കര അബ്ദുല്‍വാഹിദി സി.പി 268, പള്ളിയാളില്‍ ഹൗസ്, നടുക്കര 673638 2055052034
24 LF1166283/10/970/6 6-നടുക്കര മുഹമ്മദ് ശഫീഖ് 69, ഔഗാത്തൊടു ഹൗസ്, ചെങ്ങാനി 673638 2055039658
25 LF1165249/10/970/6 6-നടുക്കര നഫീസ 404, പാലക്കവളപ്പ്, കരുവാന്‍കല്ല് 673638 2055039589 ഭിന്ന
ശേഷിയുള്ള,
26 LF1166337/10/970/6 6-നടുക്കര നൂറുദ്ധീന്‍ സി.പി 159, പടന്നേക്കാട് ഹൗസ്, നടുക്കര 673638 2055039718
27 LF1166199/10/970/6 6-നടുക്കര റിനീഷ് എ.കെ 34, അക്കരക്കണ്ടി, ചെങ്ങാനി 67338 2055039793
28 LF0077550/10/970/6 6-നടുക്കര സാബിറ കാരക്കാടന്‍ 363, പട്ടായി, കരുവാന്‍കല്ല് 673638 2055143329
29 LF1165902/10/970/6 6-നടുക്കര സൈനുല്‍ ആബിദ് 246, തോന്നിപ്പറമ്പ് ഹൗസ്, നടുക്കര 673638 2055039771
30 LF1165132/10/970/6 6-നടുക്കര സക്കീന 72, അത്തിക്കാട് ഹൗസ്, ചെങ്ങാനി 673638 2055039789
31 LF1165654/10/970/6 6-നടുക്കര സരസ്വതി 374, കരുവാന്‍കല്ല് 673638 2055051823
32 LF1166435/10/970/6 6-നടുക്കര ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ 117, വെങ്കളത്ത്, മൊല്ലപ്പടി 673638 2055039529 വിധവ
33 LF0945248/10/970/7 7-സിദ്ധീഖാബാദ് വല്‍സല 75, കൂനീരി ഹൗസ്, സിദ്ധീക്കാബാദ് 673638 2055048114
34 LF0946030/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ ദാക്ഷായണി 219, വട്ടപ്പറമ്പില്‍, പുകയൂര്‍ 676306 2055046929
35 LF0951350/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ ദാസന്‍ 39, ഓറ്റിപടത്തില്‍ ഹൗസ്, പുകയൂര്‍ കുന്നത്ത് 676306 2055037466
36 LF0138631/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ കാര്‍ത്ത്യാനി മനാരി 100, മനാരി, കൂര്‍ക്കംചാലില്‍ 676306 2055037530
37 LF0952647/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ കൊറ്റിക്കുട്ടി 379, മൂസായി കുന്നത്ത് ഹൗസ്, കോക്കകുഴി 676306 2055038003 വിധവ
38 LF0951600/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ ലീല 176, അണ്ണിയെക്കല്‍ ഹൗസ്, പുകയൂര്‍ 676306 2055106437 വിധവ
39 LF0143809/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ മനോജ് തെരുവത്ത് 3, തെരുവത്ത് പുകയൂര്‍കുന്നത്ത് 676306 2055037316
40 LF0232099/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് കരുവാന്‍കുന്നന്‍, ചെമ്പാഴിമാട് 676306 2055038203
41 LF0951842/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ നിഷ 4, പട്ടോള ഹൗസ്, പേങ്ങാട്ട്കുണ്ട് 676306 2055038863
42 LF0952254/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ ഷാനിബ് 169, ചാലില്‍ ഹൗസ്. ഉള്ളാട്ട്മാട് കോളനി 676306 2055020656
43 LF0951104/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ ശരീഫ 191, പഴയകണ്ടത്തില്‍ മാളിയേക്കല്‍ ഹൗസ് പുകയൂര്‍ 676306 2055113805
44 LF0951241/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ സുജാത 192, പുത്തുക്കാട്ട് ഹൗസ്, പുകയുര്‍ 676306 2055046983
45 LF0950855/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ സുലൈഖ 261, നമ്പംകുന്നത്ത് ഹൗസ് പുകയൂര്‍ 676306 2055087521
46 LF0951983/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ തന്‍സിറ 305, കൊടത്തുവളപ്പില്‍ ഹൗസ് പുതിയത്ത്പുറായ 676305 2055123649
47 LF0078904/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ വിനോദ് 162, പുത്തുക്കാടന്‍ ഉള്ളാട്ട്മാട് കോളനി 676306 2055046889
48 LF0989661/10/970/9 9-പൊറ്റമ്മല്‍മാട് അനീഷ്. പി തിരുക്കന്‍ ചെറുക്കോളില്‍, പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 676638 2055048719
49 LF0997329/10/970/9 9-പൊറ്റമ്മല്‍മാട് അനില കക്കോടന്‍ ചുള്ളിയാലപുറായ 676306 2055048048
50 LF0993186/10/970/9 9-പൊറ്റമ്മല്‍മാട് സുലേജന തെരുവത്ത്, പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638 2055048435 വിധവ
51 LF0983860/10/970/9 9-പൊറ്റമ്മല്‍മാട് വള്ളി 165, പാപ്പനൂര്‍, പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 676306 2055048535
52 LF0986032/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് മനോജ് 87, കരുവാരക്കല്‍ ഹൗസ്, പറമ്പില്‍പീടിക, പന്നിയത്ത്മാട് 676317 2055046105
53 LF0986426/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് മൊയ്തീന്‍കുട്ടി 508, ചോളഞ്ചേരി, പെരുവള്ളൂര്‍,വരിച്ചാലില്‍ ഇല്ലത്ത്മാട്673638 2055093969
54 LF0985212/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് മുസ്തഫ 136, നമ്പംകുന്നത്ത് ഹൗസ്, പെരുവള്ളൂര്‍, ഇല്ലത്ത്മാട്, പടിഞ്ഞാറ്റിപ്പറമ്പില്‍ കോട്ടേഴ്സ് 2055103663
55 LF0984760/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് സൈതലവി 166, കുറുഞ്ഞോടത്തില്‍, വരുച്ചാലില്‍ കോട്ടേഴ്സ് ഇല്ലത്ത്മാട് 2055138345
56 LF0079154/10/970/12 12-പറമ്പില്‍പീടിക അബ്ദുസലീം 54, നമ്പുറത്ത്, പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055117504
57 LF0957986/10/970/13 13-മേങ്ങോളിമാട് അന്‍വര്‍സാദത്ത് 339എ, പുവത്തൊടി, ഒളകര, പറച്ചിനപുറായ 676306 2055046707
58 LF0963532/10/970/13 13-മേങ്ങോളിമാട് ഫാത്തിമ 208, കോഞ്ഞിക്കോളില്‍, ഒളകര, പറച്ചിനപുറായ 676306 2055047465 വിധവ
59 LF0956707/10/970/13 13-മേങ്ങോളിമാട് മുഹമ്മദ്
റാഫി കെ.ടി
267, കഴുങ്ങുംതോട്ടതോട്ടത്തില്‍ .ഒളകര പറമ്പില്‍പീടിക 676306 2055121476
60 LF0951676/10/970/13 13-മേങ്ങോളിമാട് മുഹമ്മദ്
ഷഫീഖ്
335, ചെറാന്‍ഞ്ചീരി ചാനത്ത് ഒളകര പറച്ചിനപുറായ 2055046954
61 LF0952108/10/970/13 13-മേങ്ങോളിമാട് സതീഷ് 328, പനങ്ങാടന്‍ പുതുക്കിടിമാട്ടില്‍, ഒളകര, പറച്ചിനപുരായ 676306 2055046954
62 LF1049405/10/970/13 13-മേങ്ങോളിമാട് സതി കൂര്‍ക്കന്‍ചാലില്‍, ഒളകര 676306 2055037516
63 LF0950749/10/970/13 13-മേങ്ങോളിമാട് ഷാഹുല്‍ ഹമീദ് 209, മാന്‍ഹരോടന്‍, ഒളകര, പറച്ചിനപുറായ 676306 2055097215
64 LF0962645/10/970/13 13-മേങ്ങോളിമാട് ഷാജന്‍ എം.എം 158, മെലെമംഗലങ്ങാട്ട് ഒളകര,
പറച്ചിനപുറായ 676306
2055046643
65 LF0957388/10/970/13 13-മേങ്ങോളിമാട് സുജാത 218, പൂക്കാടന്‍. ഒളകര
പറച്ചിനപുറായ 676306
2055102347
66 LF0950873/10/970/13 13-മേങ്ങോളിമാട് സുരേഷ് പി 331, പുതിക്കിടിമാട്, ഒളകര 676306 2055046982
67 LF1218270/10/970/14 14-ഓട്ടപ്പിലാക്കല്‍ അനീഷ്. ടി.പി 83, താരിപ്പടിക്കല്‍, ഒളകര,
കൂമണ്ണ 676306
2055049071
68 LF1218687/10/970/14 14-ഓട്ടപ്പിലാക്കല്‍ നിഷ 105, വരിയാരത്ത്, കൂമണ്ണ 676306 2055049079
69 LF1218167/10/970/14 14-ഓട്ടപ്പിലാക്കല്‍ സജിത്ത് 423, എടത്തൊടി ഒളകര 676306 2055046878
70 LF1218039/10/970/14 14-ഓട്ടപ്പിലാക്കല്‍ സരോജിനി 430, വേലപ്പുറത്ത് ഒളകര 676306
71 LF1210788/10/970/14 14-ഓട്ടപ്പിലാക്കല്‍ സുരേഷ് ബാബു 37. താഴെമാരാംതുളത്ത് കൂമണ്ണ 676306 2055048879
72 LF1209215/10/970/15 15-പൂവത്തന്‍മാട് അനസ് 31, ചുള്ളിയില്‍ കണ്ണാട്ടില്‍ , തൊട്ടിയില്‍ 676306 2055047184
73 LF1209628/10/970/15 15-പൂവത്തന്‍മാട് ഹുസ്സന്‍ 395, ചെറാഞ്ചീരി, മൂച്ചിക്കല്‍ 676317 2055043374
74 LF1208948/10/970/15 15-പൂവത്തന്‍മാട് ശശി 90, കുറ്റിപ്പറമ്പ, ഒളകര 676306 2055048901
75 LF0355697/10/970/16 16-സൂപ്പര്‍ ബസാര്‍ അസ്മാബി കോട്ടീരി കരോടത്തില്‍ സൂപ്പര്‍ബസാര്‍ 676317 2055046297
76 LF1274125/10/970/16 16-സൂപ്പര്‍ ബസാര്‍ ദേവകി 41, കൊയപ്പനാട്ടില്‍, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ 676317 2055046796
77 LF1274414/10/970/16 16-സൂപ്പര്‍ ബസാര്‍ രാജേഷ് 79 മലയില്‍, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ 676317 2055047089
78 LF0179090/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ ദിലീപ്കുമാര്‍ 252, മാലപ്പറമ്പില്‍ 676306 2055047424
79 LF1208990/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ ഗണേശന്‍
പുത്തുക്കാടന്‍
171, മാലപ്പറമ്പില്‍, മാലപ്പറമ്പ് കോളനി 676306 2055097312
80 LF1210495/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ ജയന്‍ 28, കൊയപ്പനാട്ടില്‍ ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക് 676317 2055046755
81 LF1208716/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ പ്രമോദ്. എം.വി 151, മെലെവെള്ളീരി, പറച്ചിനപുറായ 676306 2055046828
82 LF1209645/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ റിയാസ് 339, കോഞ്ഞിക്കോളില്‍ പറച്ചിനപുറായ 676306 2055046831
83 LF1211693/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ ഷിബു 215, പറമ്പന്‍, മാലപ്പറമ്പ് 676306 2055047442
84 LF1211576/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ ശോഭന 190, മാലപ്പറമ്പില്‍, മാലപ്പറമ്പ് കോളനി 676306 2055090387
85 LF1210854/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ സുനില്‍ കുമാര്‍ 4, ചോലക്കല്‍ ഹൗസ്, ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക് 676317 2055047356
86 LF1209405/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ യശോദ. പി മാലപ്പറമ്പില്‍, മാലപ്പറമ്പ് കോളനി 676306 2055047330
87 LF1213265/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് ജസീറ എം 97, മാളിയേക്കല്‍ പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055093965
88 LF1213040/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് നഫീസ 112, തൊണ്ടിക്കോടന്‍ പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055129423
89 LF1213133/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് രാജന്‍ വു.പി 522, വടക്കെപുരക്കല്‍ വരപ്പാറ 676317 2055047461
90 LF1212965/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് സഫിയ ടി.കെ ‘209, തൊണ്ടിക്കോടന്‍, 2055108873 മാനസിക
വെല്ലുവിളി/
ബ്ലൈന്‍റ്
91 LF0078046/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് സന്ധ്യ
അധികാരത്തില്‍
480, അധികാരത്തില്‍ കാക്കത്തടം കോട്ടേഴ്സ് പറമ്പില്‍പീടിക 2055127718
92 LF1213191/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് ശക്കീല ബീവി 19, എം.എ കോട്ടേഴ്സ് പറമ്പില്‍പീടിക 676317
93 LF0078274/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് സുധന്യ
അധികാരത്തില്‍
446എ, ചോലമാട്, പറമ്പില്‍പീടിക
676317
2055107486
94 LF1212605/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് സുനിത പി. 32, പള്ളിക്കര, കരുവാന്‍കല്ല് 676317 2055138875
95 LF1179858/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് അബ്ദുല്‍
കരീം പി.കെ
246, മേതലയില്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055046364 വിധവ
96 LF1223706/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് അബ്ദുല്‍ നാസര്‍ പുഴുങ്ങലൊടി, കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317 2055046483
97 LF1226040/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് ഗീത 44, നസീമ കോട്ടേഴ്സ് ചാത്രത്തൊടി 676317 2055129827
98 LF1224950/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് ജംഷീര്‍ ടി കെ 167എ, തൊണ്ടിക്കോടന്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055045735
99 LF1180441/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് കദീജ 355, ഉള്ളാട്ട്പറമ്പന്‍ കോഴ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317 2055046423
100 LF1225455/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് കദീജ 181, ചെമ്പാറത്ത് ഹൗസ്, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055046403
101 LF0140900/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് മുഹമ്മദ് റഫീഖ് 121, തെക്കന്‍, തൊണ്ടിക്കോടന്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055046330
102 LF1223933/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് മുഹമ്മദ് സക്കീര്‍
അലി
351,മെലെചെറുവായ്, കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317 2055045871 മാരകമായ
അസുഖം
103 LF1225111/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് മുഹമ്മദ് ഷാഫി 190, പരിയന്‍തൊടുവില്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055046023
104 LF1224744/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് നൗഫല്‍ കെ 118, തെക്കന്‍ കൊണ്ടിക്കോട്,
വടക്കീല്‍മാട് 676317
2055091576
105 LF1225600/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് റസ്ലീന 289, പൂവില്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055110051