ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന രഹിതരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്

പെരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്
ക്രമ
നം
സര്‍വെ
കോഡ്
വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര് കുടുംബ നാഥന്‍ വിലാസം റേഷന്‍
കാര്‍ഡ് നമ്പര്‍
ക്ലേശ
ഘടകങ്ങള്‍
1 LF0094384/10/970/1 1-വട്ടപ്പറമ്പ് ജംഷീര്‍ കോട്ടായി 27, കോതേരി ,
വട്ടപ്പറമ്പ്
2055049308
2 LF0972510/10/970/1 1-വട്ടപ്പറമ്പ് നുസ്റത്ത് 316, വട്ടപ്പറമ്പ്,
ചാത്രത്തൊട് 676317
2055049224
3 LF0966801/10/970/2 2- ചാത്രത്തൊടി ഷീജ പി പുതീരന്‍ ഹൗസ് ,
തടത്തില്‍തോടി-676317
2055108518
4 LF1334327/10/970/3 3-കാക്കത്തടം ഇസ്മായില്‍ 279-ചെറാഞ്ചീരി
പറമ്പില്‍പീടിക
2055046393
5 LF1038746/10/970/3 3-കാക്കത്തടം ജിഷാദ് ടി പി 26, തൊടിയില്‍പള്ള്
ഹൗസ്, കുന്നുപ്പറമ്പ്
2056013874
6 LF1049655/10/970/3 3-കാക്കത്തടം മുഹമ്മദ് മുനീര്‍ 245, ജമീല കോട്ടേഴ്സ്
പറമ്പില്‍പീടിക 676317
2055128226
7 LF1050318/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് അബ്ദുല്‍സമദ് 490, എറയാടന്‍ ഹൗസ്,
പെരുവള്ളൂര്‍ 673638
2055047807
8 LF1048909/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് അജീഷ് 432, വാസുനിവാസ്,
പെരുവള്ളൂര്‍
2055048168
9 LF1050900/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് ആയിഷ 489, പാണ്ടിഷെല്‍
ഹൗസ് പെരുവള്ളൂര്‍ 673638
2055047609
10 LF1049163/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് ദിനേഷ് 420, തടത്തില്‍കുണ്ട്
പെരുവള്ളൂര്‍
2055048323
11 LF1048359/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് ഫിറോസ്ഖാന്‍ 493, മുക്കത്തില്‍വീട്
പെരുവള്ളൂര്‍ 673638
2055135752
12 LF1053111/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് മനോജ് കെ 479, കരുത്തോടി,
പെരുവള്ളൂര്‍673638
2055047800
13 LF1054286/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് രാജന്‍. കെ.ടി 82, കരുത്തൊടി ഹൗസ്,
പെരുവള്ളൂര്‍ 673638
2055047592
14 LF1050580/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് സജ്ലാല്‍ 417, കണ്ണഞ്ചേരി ഹൗസ്,
പെരുവള്ളൂര്‍ 673638
2055048212
15 LF1049369/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് ശ്രീകാന്ത് 49, കരുത്തൊട് ഹൗസ്
പെരുവള്ളൂര്‍ 673638
2055047700
16 LF/1048635/10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് ഉമേഷ്. കെ.വി 4373, കാട്ടുമൂച്ചിക്കല്‍ ,
പെരുവള്ളൂര്‍ 673638
2055048383
17 LF1334057/10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ അബ്ദുല്‍ കരീം 5/6 കുന്നത്ത്പറമ്പ് ,
കാടപ്പടി 6763638
2055047685
18 LF1333949/10/970/5 5-ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ആയിഷ സുല്‍ത്താന 677,താവയില്‍ ചെറുശ്ശി,
നടുക്കര
2055047817
19 LF1009145/10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ഗോപകുമാര്‍ 5, പറക്കുത്ത് ഹൗസ്
കൊഴക്കിയില്‍കുണ്ട് 673638
2055037990
20 LF1010588/10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ കാളി 5/135 കൊഴക്കിയില്‍കുണ്ട്
പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 കാടപ്പടി
2055052106 വിധവ
21 LF1010099/10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ 7/476 ചേക്കുളി ഹൗസ്
കൊഴക്കിയില്‍കുണ്ട് 673638
2055095185
22 LF1334067/10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ 5/5 കുന്നത്ത് പ്പറമ്പ്,
കാടപ്പടി, പൂതംക്കുറ്റി 673638
2055047583
23 LF0238496/10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ മുജീബ് 626, ഏളത്ത്
നടുക്കര 673638
2055047000
24 LF1015434/10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ മുജീബ് റഹ്മാന്‍ 5/54 ഉണ്ണീരി ഹൗസ്
ഉങ്ങുങ്ങല്‍
2055047889
25 LF1333991/10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ നാരായണന്‍ 5/31 കൊഴക്കിയില്‍കുണ്ട്
കൂനീരി , കാടപ്പടി 673638
2055047848
26 LF1000477/10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ശാന്ത 144, കാരക്കാട്ട്
പറമ്പില്‍ കരിയൂര്‍, കാടപ്പടി 673638
2055054433 വിധവ
27 LF1334018/10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ഷംസീറലി 5/3 കുന്നത്ത്പ്പറമ്പ്
ഹൗസ്, പൂതംക്കുറ്റി, കാടപ്പടി 67338
2055047740
28 LF1334031/10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ഉബൈദ് 5/9 തൊട്ടിയില്‍ ,
കൊഴക്കിയില്‍കുണ്ട് 673638
2055047708
29 LF0025157/10/970/7 7- സിദ്ധീഖാബാദ് ദന്യ 231, അത്തോളി,
കീരന്‍ക്കണ്ടി, സിദ്ധീഖാബാദ് 673638
2055040597
30 LF0989360/10/970/7 7- സിദ്ധീഖാബാദ് മഹേശ്വരി 7/136, വടക്കേപ്പറമ്പില്‍
പെരുവള്ളൂര്‍ 673638
2055103463
31 LF0991381/10/970/7 7- സിദ്ധീഖാബാദ് പുഷ്പ കടക്കാട്ട്,
ദുര്‍ഗാപുരം 673638
2054186694
32 LF0945653/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ അബ്ദുല്‍ സലീം 247, എറമ്പത്തില്‍ ,
പുകയൂര്‍ 676306
2055037069
33 LF0937776/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ അജീഷ് അതിപ്പറമ്പത്ത്
കക്കൂലത്തിങ്ങല്‍, പുകയൂര്‍ 676306
2055036839
34 LF0938130/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ അലവി കൊളക്കാടന്‍ ,
ചെനക്കല്‍കണ്ടി 676306
2055037337 വിധവ
35 LF0951995/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ അനീഷ് 185എ, കുറുക്കണ്ടത്തില്‍,
പുകൂര്‍ കുന്നെക്കാവ് 676306
2055037449
36 LF0941916/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ അനൂബ്. കെ 202, കുറുകണ്ടത്തില്‍
ഹൗസ് ഒളകര 676306
2055037366
37 LF0946014/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍ വി.വി 470, വെള്ളീങ്ങര,
പേങ്ങാട്ട്കുണ്ട് 676306
2055040413
38 LF0937591/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ ചന്ദ്രന്‍ 16, ചൊക്കിവീട്ടില്‍,
പുകയൂര്‍കുന്നത്ത് 676306
2055037340
39 LF0935410/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ ജാഫര്‍ സാദിഖ് 75, കൊളക്കാടന്‍,
പുകയൂര്‍ ചെനക്കല്‍ക്കണ്ടി 676306
2055103001
40 LF0953048/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ ഖദീജ പാണ്ടക്കാവില്‍ ,
പുകയൂര്‍ ചെനക്കല്‍ക്കണ്ടി 676306
2055037518
41 LF0943526/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ കുമ്മിണി 8, കക്കോടന്‍
പുകയൂര്‍കുന്നത്ത് 676306
2055037420 വിധവ
42 LF0951457/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് 254, വട്ടപ്പറമ്പില്‍
പുകയൂര്‍
2055046841
43 LF0946192/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ മാനിത 154, പടിപ്പുരക്കല്‍,
ഉള്ളാട്ട്മാട് കോളനി 676306
2055036959
44 LF0943365/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ മന്‍സൂര്‍ 8/246 ചെമ്പന്‍
പുകയൂര്‍ 676306
2055103007
45 LF0945558/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ മിനി 375, കുറുങ്ങോട്ടത്തില്‍
പുതിയത്ത്പുറായ 676305
2085040790
46 LF0946149/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ മൂസ 411, കൊര്‍ലോട്ടിയില്‍.
ച്ലക്കോട് 676306
2055040106
47 LF0945460/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ മുഹമ്മദ് കുട്ടി 417, മാട്ടില്‍,
തോട്ടശ്ശേരിയറ 676305
2055093607
48 LF0940077/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ നാദിയ 228, എറമ്പത്തില്‍
ഒളകര 676306
2055036934 വിധവ
49 LF0936316/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ നഫീസ 366, കണ്ണങ്ങാട്ട്കുഴി,
കല്ലട പടിഞ്ഞാറെ ചെമ്പാഴി 676306
2055134995 വിധവ
50 LF0945844/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ നഫീസ 366, നമ്പ്രംകുന്നത്ത്,
കുട്ടശ്ശേരിചെന യാറത്തുപടി 676305
2055040505
51 LF0950651/10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ നുസ്റത്ത് 292, ചുക്കാന്‍,
കുട്ടശ്ശേരിചെന 676305
2055040855
52 LF0942404/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ പ്രജിത 191, കരുമാട്ടുമനാട്ട്,
പുകയൂര്‍ 676306
2055046891 ഭിന്ന
ശേഷിയുള്ള, ആക്സിഡന്‍റ് മൂലം ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധ്യമല്ല
53 LF0940646/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ രാധ 195എ, കോട്ടുവലക്കത്തില്‍,
മന്നത്ത്മാട് പുകയൂര്‍ 676306
2055087361
54 LF0937373/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ രമേശന്‍ 40, മേലെപ്പുറത്ത്
പുകയൂര്‍ കൂര്‍ക്കന്‍ചാലില്‍ 676306
2055092894
55 LF0241001/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ രഞ്ജീത്ത് 146, പാലമടത്തില്‍, പുകയൂര്‍ 676306 2055037525
56 LF0943145/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ സൈതലവി 8/224 അരീക്കാടന്‍,
പുകയൂര്‍ 676306
2055037216
57 LF0939660/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ സജീഷ് 476, വെള്ളീങ്ങര
പാതിപ്പറമ്പില്‍, പേങ്ങാട്ടികുണ്ട് 676306
2055095202
58 LF0944576/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ സരിത 311, ഇട്ട്യാചാലില്‍,
പുകയൂര്‍ 676306
2055038118
59 LF0950780/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ സീത 120, കൂര്‍ക്കന്‍ചാലില്‍,
പുകയൂര്‍ 676306
2055036836 ഭിന്ന
ശേഷിയുള്ള,
60 LF0951294/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ ശാഹിദ 441എ, നല്ലാട്ടുതൊടി,
പേങ്ങാട്ട്കുണ്ട് 676305
2055040246
61 LF0945749/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ 289, വേങ്ങരവളപ്പില്‍,
ചെമ്പാഴിമാട്, പുകയൂര്‍ 676306
2055046978
62 LF0937224/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ സുകുമാരന്‍ 59, ചൊക്കിവീട്,
പുകയൂര്‍കുന്നത്ത് 676306
2055037443 വിധവ
63 LF0241642/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ സുലൈഖ 321, അരീക്കാടന്‍,
ഇട്ടിയായില്‍ 676306
2055038321
64 LF0936601/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ സുധീഷ് ബാബു. പി സി 274, പാലമടത്തില്‍ ചാലില്‍,
ചെമ്പാഴിമാട് 676306
2055038829
65 LF0939494/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ തങ്കമണി 298, താമരക്കുണ്ട്
കളരുക്കല്‍, ചെമ്പാഴിമാട് ഇട്ട്യചാലില്‍ 676306
2055038323
66 LF0936814/10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടില്‍ വിജയന്‍ 59, ചൊക്കിവീട്ടില്‍,
പുകയൂര്‍കുന്നത്ത് 676306
2055637443
67 LF1058057/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് ചന്ദ്രമതി 105, അതിപ്പറമ്പത്ത്,
ചുള്ളിയാലപുറം 676306
2055048443
68 LF1057311/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് ഹൈദരാലി 129, ചാളിന്‍പുറം,
ചുള്ളിയാല 676306
2055048805
69 LF0119816/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് ഹനീഫ പരിയേങ്ങല്‍ പരിയേങ്ങല്‍,
ചുള്ളിയാലപുറം 676306
2055048734
70 LF1038148/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് ജഷീര്‍ അറഫാത്ത് 327, എറമ്പത്തില്‍ ഹൗസ്,
ചുള്ളിയാലപുറായ 676306
2055048416
71 LF1056967/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് ലക്ഷമണന്‍ 169, ചെറുക്കോളില്‍,
പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 676306
2055048799
72 LF1068081/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് മുഹമ്മദ് ഷാഫി 34, പാക്കിയമാട്,
ചുള്ളിയാലപുറം 673638
2055048542
73 LF1056510/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് നസീറ 229, വെണ്ണേക്കോട്,
പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638
2055048725
74 LF1039205/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് പാത്തുമ്മ എറമ്പില്‍ ഹൗസ്,
ചുള്ളിയാലപുറം673638
2055139297
75 LF1009812/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് രാജന്‍ 201, മടത്തില്‍.
പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638
2055048798
76 LF1057807/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് റുബീന 116, ഉള്ളാട്ടില്‍
ചുള്ളിയാലപുറം 676306
2055048405
77 LF1067680/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് ഷിനു പാപ്പനങ്ങാടി 220, മുഴിക്കല്‍ക്കണ്ടി,
പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638
2055048707
78 LF1039389/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് സിന്ധു 332, മഞ്ജാനമാട്ടില്‍ ഹൗസ്,
ചുള്ളിയാലപുറം 676306
2055048832
79 LF0014651/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് സുബൈദ 8, പുതുയപ്പറമ്പില്‍
ബട്ടാണില്‍, ചുള്ളിയാലപുറം 676306
2055092878
80 LF1056119/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് സുബൈദ മുഴിക്കല്‍,
പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638
2055048667 വിധവ
81 LF1059487/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് സുനില്‍. പി 262, പാപ്പനൂര്‍,
പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638
2055048666 വിധവ
82 LF0242681/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് സുനില്‍കുമാര്‍ ചൊക്കിവീട്ടില്‍
ചുള്ളിയാലപുറം
2055048515
83 LF1013610/10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ 201, മടത്തില്‍
പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638
2055048748
84 LF1057914/10/970/10 10-കൊല്ലംചിന ബുഷ്റ. കെ 326, അരീക്കാടന്‍ ഹൗസ്,
കൊല്ലംചിന
2055048809
85 LF1065183/10/970/10 10-കൊല്ലംചിന പ്രദീപ്. പി 268, പൂക്കാട്
പാറയില്‍ ഹൗസ്, കൊല്ലംചിന 673638
2055036406
86 LF1057006/10/970/10 10-കൊല്ലംചിന സഫിയ.എം 3, അക്കരചോല 2055036406
87 LF1056712/10/970/10 10-കൊല്ലംചിന സരോജിനി.കെ 203, കോലാര്‍വീട്ടില്‍,
കൊല്ലംചിന 673638
2055048815
88 LF1064994/10/970/10 10-കൊല്ലംചിന ശാലിനി. ഗി 203, ചെറിയവാണിയംകുളം
ഹൗസ് 673638
2055048755
89 LF1052870/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് അബ്ദുല്‍കരീം 230, പാമങ്ങാട്ട്ചെമ്പാഴി,
കാക്കത്തടം 676317
2055045875 ഭിന്ന
ശേഷിയുള്ള
90 LF1048407/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് ബിപിന്‍ ദാസ് 434, തിരിക്കല്‍,
പെരുവള്ളൂര്‍ 676317
2055047929
91 LF0243617/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് ബുഷ്റ 145, പാമങ്ങാട്ട് ചെമ്പാഴി,
പെരുവള്ളൂര്‍ 673638
2055048135
92 LF1038856/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് ഇബ്രാഹിം 268, നെടുങ്ങനാടന്‍,
പറമ്പില്‍പീടിക 676317
2055108803
93 LF1038382/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് ജലീല്‍ അലവി 161, വരിച്ചാലില്‍
കുറുവാംപുറം പന്നിയത്ത്മാട് 676317
2055048361
94 LF1049509/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് കൃഷ്ണന്‍ 64, കരുവാരക്കല്‍,
പറമ്പില്‍പീടിക 676317
2055048736 ഗുരുതരമായ
95 LF1049365/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് നസീര്‍ 66, മെലെകൊടശ്ശേരി,
പറമ്പില്‍പീടിക 676317
2055048718
96 LF1048112/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് പ്ര്ജീഷ് 131, പടിഞ്ഞാറ്റിപ്പറമ്പില്‍,
പെരുവള്ളൂര്‍ 676317
2055048269
97 LF1039466/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് സഫിയ 121, കളത്തിങ്ങല്‍.
ടപരുവള്ളൂര്‍ 6763171
2055097229
98 LF1042012/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് സഫിയ 218, പാമങ്ങാട്ടുചെമ്പാഴി,
ഇല്ലത്തുമാട് 676317
2055048043
99 LF0243962/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് സൈതലവി 54, പാമങ്ങാട്ടുചെമ്പാഴി,
പറമ്പില്‍പീടിക 676317
2055048306
100 LF1043008/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് ശറഫുദ്ധീന്‍ 159, കുറുവാംപുറം,
പെരുവള്ളൂര്‍ 676317
2055047969
101 LF1048714/10/970/11 11-പന്നിയത്ത്മാട് സുലൈമാന്‍ 125, കെ.കെ കോട്ടായി,
പെരുവള്ളൂര്‍ 676317
2055041293
102 LF1048126/10970/13 13-മേങ്ങോളിമാട് ആസിയ 228, തൊപ്പാശ്ശേരി,
പറമ്പില്‍പീടിക 676317
2055046662
103 LF0247584/10/970/13 13-മേങ്ങോളിമാട് പാത്തുമ്മ 225, തൊട്ടിയില്‍,
ഒളകര, പറമ്പില്‍പീടിക
2055046582 വിധവ
104 LF0980540/10/970/14 14-ഓട്ടപ്പിലാക്കല്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി 347, തട്ടാന്‍ക്കണ്ടി ഹൗസ്
കൂമണ്ണ 676306
2055047404
105 LF1289082/10/970/15 15- പൂവത്തന്‍മാട് ഫാത്തിമ 194, നമ്പംകുന്നത്ത്,
വലിയപ്പറമ്പ് 676306
2055047001
106 LF1288332/10/970/15 15- പൂവത്തന്‍മാട് ഇസ്മായില്‍ 156, മേലെക്കൂട്ടില്‍
വലിയപ്പറമ്പ്676306
2055046752 വിധവ
107 LF1288833/10/970/15 15- പൂവത്തന്‍മാട് ജാഫര്‍ 241, കണ്ടക്കടവന്‍,
കുരുത്തൊടി,
സൂപ്പര്‍ബസാര്‍ 676317
2055047213
108 LF1288163/10/970/15 15- പൂവത്തന്‍മാട് മഹ്റാബി 239, കുരുത്തൊടി
സൂപ്പര്‍ബസാര്‍, ദേവസ്വംപറമ്പത്ത് 676317
2055047021
109 LF1287776/10/970/15 15- പൂവത്തന്‍മാട് മുഹമ്മദ് ഗലീലുറഹ്മാന്‍ 221, കുരുത്തൊടി
ഹൗസ്, പാവതൊടിക, സൂപ്പര്‍ബസാര്‍ 676317
2055047354
110 LF1290046/10/970/15 15- പൂവത്തന്‍മാട് നഫീസ 236, കൂനംവിടല്‍,
സൂപ്പര്‍ബസാര്‍ 676317
2055047376 മാനസിക
വൈകല്യം, ബ്ലൈന്‍ഡ്
111 LF1290617/10/970/15 15- പൂവത്തന്‍മാട് റൗനാഫ് 220, മെലെപുറം
നമ്പംകുന്നത്ത് സൂപ്പര്‍ബസാര്‍ 676317
2055046800
112 LF1290417/10/970/15 15- പൂവത്തന്‍മാട് റുക്സാന 383, പിടിക്കാക്കേട്ടില്‍,
കീരംപ്പറംമ്പത്ത് 676317
2055047319
113 LF1287586/10/970/15 15- പൂവത്തന്‍മാട് സൈതലവി 228, ഉള്ളാട്ട്പ്പറമ്പന്‍,
കേളക്കണ്ടി സൂപ്പര്‍ബസാര്‍ 676317
2055046519
114 LF1303719/10/970/16 16-സൂപ്പര്‍ ബസാര്‍ ഷിഹാബ് 36, ചോലക്കല്‍,
പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ 676317
2055047065
115 LF0250414/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ അലി 305, എടപ്പരുത്തിയില്‍,
കൂമണ്ണ
2055047248
116 LF0998329/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ ആയിഷബീവി 14, പുതിയപറമ്പന്‍,
ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക് 676317
2055047238 മാനസിക
വൈകല്യം, ബ്ലൈന്‍ഡ്
117 LF0994563/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ ബീപാത്തുമ്മ 99, ഉള്ളാട്ട്പ്പറമ്പന്‍,
പൊട്ടത്ത് ഹൗസ്, കൂമണ്ണ 676306
2055097279
118 LF0998626/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ ബുഷ്റ 12, പൊറ്റമ്മല്‍ ഹൗസ്,
ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക് 676317
2055046815 ആക്സിഡന്‍റ്
മൂലം ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധ്യമല്ല
119 LF0181672/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ ഫാത്തിമകുട്ടി 373,പാലക്കോടന്‍,
പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ 676317
2055090684
120 LF0252030/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ ഹബീബ് 441, മെലെപീടിയേക്കല്‍
കൂമണ്ണ 676306
2055049029
121 LF1000450/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ കാര്‍ത്തിയാനി 218, കടുങ്ങലത്ത്
കൂമണ്ണ 676306
2055046812
122 LF996210/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ കുഞ്ഞാക്ക 192, മാലപ്പറമ്പ്
കോളനി 676306
2055093134
123 LF0180530/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ നിഷ 186എ, മാലപ്പറമ്പില്‍,
മാലപ്പറമ്പ് കോളനി
2055047432 വിധവ
124 LF0999330/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ രതീഷ് 302, കൊമ്പാല,
കൂമണ്ണ 676306
2055049078
125 LF0180231/10/970/17 17-കളത്തിങ്ങല്‍ സൈനബ പള്ളിയാളി തെക്കെതൊടി,
പള്ളിയാളി, ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക് 676317
2055047026
126 LF0254371/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് അബൂബക്കര്‍ 227, തെക്കുംപ്പറമ്പില്‍
പറമ്പില്‍പീടിക 676317
2055045932
127 LF1266665/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് ബാബുരാജ് 531, പള്ളിക്കര,
ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക്, വരപ്പാറ 676317
2055046785
128 LF1266322/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് ഫാത്തിമത്ത് സുഹറ 488, പെരുഞ്ചീരി
കോട്ടേഴ്സ്, പറമ്പില്‍പീടിക 676317
2055092297
129 LF0357433/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് കാര്‍ത്തിയാനി 238, തെക്കുംപറമ്പ്.
പറമ്പില്‍പീടിക 676317
2055046340
130 LF0254601/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് സുലൈഖ 70, മെലെകൊടശ്ശേരി,
പറമ്പില്‍പീടിക 676317
2055046096
131 ഘഎ1266226/10/970/18 18-ശങ്കരമാട് ഉവേഷ് 377, പള്ളിക്കര,
നീരിക്കുഴി പറമ്പില്‍പീടിക 676317
2055045828
132 LF1175285/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് അബ്ദുജലീല്‍ 347, മെലെചെറുവായി,
കോഴ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317
2055046131 വിധവ
133 LF1178473/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് അബ്ദുല്‍ലത്തീഫ് 191, പരിയന്‍തൊടു,
വടക്കീല്‍മാട് 676317
2055046076
134 LF1170314/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് അബ്ദുല്‍റഹീം മാട്ടുമ്മത്തൊടി,
പറമ്പില്‍പീടിക 676317
2055093382
135 LF1170434/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് അക്ബര്‍ കെ.വി 305, കല്ലുവെട്ടിക്കുഴി,
ചാത്രത്തൊടി
2055049145
136 LF1173267/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് കുഞ്ഞിപ്പാത്തുട്ടി 350, പുഴുങ്ങലൊടിയില്‍,
കോഴിപറമ്പത്ത്മാട് 676317
2055046466
137 LF1172567/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് മൊയ്തീന്‍ 319, കോഴിതൊടി,
കോഴ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317
2055046362
138 LF1177840/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ 193, പരിയന്‍തൊടു,
വടക്കീല്‍മാട് 676317
2055046426
139 LF0248660/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് മുഹമ്മദ് കുട്ടി 332, ഇതിലപ്പറമ്പത്ത്,
കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317
2055046390
140 LF1178572/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് മുഹമ്മദ് ഷാഫി 332എ, പാലപ്പെട്ടി,
കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317
2055046072
141 LF1171788/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് മുജീബ് 342, മേങ്ങോളി,
കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317
2055046462
142 LF1173485/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് മുജീബ് പൂവില്‍ 349, പുഴുങ്ങലൊടിയില്‍,
കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317
2055046295 വിധവ
143 LF1175944/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് മുനീര്‍ 260, കുന്നത്ത്കോഴിശ്ശേരി
വളപ്പില്‍ കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട്
2055045902 വിധവ
144 LF1172771/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് മുസ്തഫ 352, കരുവ്പ്പില്‍
കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317
2055114812
145 LF1176900/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് നിസാമുദ്ധീന്‍ 269, ചോലയില്‍ ഹൗസ്
കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317′
2055045841
146 LF1177318/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് നൗഫല്‍ 331,കോഴിത്തൊട്
കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317
2055046037 വിധവ
147 LF1177686/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് നൗഫല്‍ 236, ചെമ്പന്‍,
വടക്കീല്‍മാട് 676317
2055130744
148 LF0359526/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് പി.ആര്‍ രവി 220, പുത്തുക്കല്ലായി,
വടക്കീല്‍മാട് 676317
2055045894
149 LF1179472/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് രാജന്‍ 45, ആരക്കോടന്‍
നസീമ കോട്ടേഴ്സ്, ചാത്രത്തൊടി 676317
2055129242 വിധവ
150 LF1172989/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് റാഷിദ് 352, പുഴുങ്ങലൊടി ഹൗസ്
കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317
2055146160
151 LF1170568/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് സൈതലവി പി.പി 158, തൊട്ടിയില്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055046206 വിധവ
152 LF1179610/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് സക്കീര്‍ 13, ഉള്ളാട്ടുപ്പറമ്പില്‍ ,
ചാത്രത്തൊടി 676317
2055504493
153 LF1178873/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് ഷാഫി പി.പി 271എ,
കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317
2055046285
154 LF1176708/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് സുബൈദ എം.കെ 268, മെലെകൊടശ്ശേരി
ചോലയില്‍ വടക്കീല്‍മാട്
2055046333 വിധവ
155 LF1175771/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് സുധീഷ് 282, കളത്തിങ്ങല്‍,
വടക്കീല്‍മാട് 676317
2055049315 മാനസിക
വൈകല്യം, ബ്ലൈന്‍ഡ്
156 LF1171428/10/970/19 19-വടക്കീല്‍മാട് യൂസുഫ് 339, തൊട്ടിയില്‍ ഹൗസ്
കോഴ്പ്പറമ്പത്ത്മാട്
2055046101