ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക - ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക
ക്രമ നമ്പ ർ സർവ്വേ കോഡ് വാർഡിന്‍റെ പേര് കുടുംബ നാഥൻ വിലാസം റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ ക്ലശ ഘടകങ്ങൾ കിട്ടിയ മാർക്ക്
1 LF1176307 /10/970/19 19- വടക്കീൽമാട് ബഷീർ നെംപ്ലിമാട്ടിൽ ഹൌസ്, വടക്കീൽമാട് 2055046498 മാനസിക വെല്ലുവിളി/ അന്ധന്‍/ വികലാംഗന്‍, വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
2 LF0936316 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ നഫീസ 366, കണ്ണങ്ങാട്ട്കുഴി, കല്ലട പടിഞ്ഞാറെ ചെമ്പാഴി 676306 2055134995 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
3 LF1653176 /10/970/15 15- പൂവത്തും മാട് അബ്ദു റഹിമാൻ 75, അരോടുവിൽ ഹൌസ്, നമ്പൻകുന്നത്ത്, കൂമണ്ണ - 676306 2055136812 മാനസിക വെല്ലുവിളി/ അന്ധന്‍/ വികലാംഗന്‍, ഭിന്നശേഷി യുള്ളവർ മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
4 LF0942404 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ പ്രജിത 191, കരുമാട്ടുമനാട്ട്, പുകയൂര്‍ 676306 2055046891 ഭിന്ന ശേഷിയുള്ള, ആക്സിഡന്‍റ് മൂലം ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധ്യമല്ല മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
5 LF1287776 /10/970/15 15- പൂവത്തന്‍ മാട് മുഹമ്മദ് ഗലീലു റഹ്മാന്‍ 221, കുരുത്തൊടി, ഹൗസ്, പാവതൊടിക, സൂപ്പര്‍ബസാര്‍ 676317 2055047354 മാനസിക വെല്ലുവിളി/ അന്ധന്‍/ വികലാംഗന്‍, വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
6 LF0250414 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങൽ അലി 305, എടപ്പരുത്തിയില്‍, കൂമണ്ണ 2055047248 മാനസിക വെല്ലുവിളി/ അന്ധന്‍/ വികലാംഗന്‍, വിധവ മാർക്ക് ആവശ് യമില്ല
7 LF1176708 /10/970/19 19- വടക്കീല്‍ മാട് സുബൈദ എം.കെ 268, മെലെകൊടശ്ശേരി, ചോലയില്‍ വടക്കീല്‍മാട് 2055046333 മാനസിക വെല്ലുവിളി/ അന്ധന്‍/ വികലാംഗന്‍, വിധവ മാർക്ക് ആവശ് യമില്ല
8 LF0935996 /10/970/8 8. പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടിൽ വർദ.പി 451A, ചെറുവത്ത്, പേങ്ങാട്ട്കുണ്ട്- 676305 2055124930 വീടില്ലാത്തവർ മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
9 LF0982069 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങൽ മുഹമ്മദലി 5/177, കുരിമണ്ണിൽ ഹൌസ്, നടുക്കര - 673638 2055132231 ഭിന്നശേഷി മാർക്ക് ആവശ് യമില്ല
10 LF1052870 /10/970/11 11- പന്നിയത്തു മാട് അബ്ദുൽ കരീം 230, പാമങ്ങാട്ടു ചെമ്പായി, കാക്കത്തടം- 676317 2055045875 ഭിന്നശേഷി മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
11 LF0950780 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ സീത കൂർക്കംചാലിൽ, പുകയൂർ - 676306 2055036836 ഭിന്നശേഷി മാർക്ക് ആവശ് യമില്ല
12 LF1049509 /10/970/11 11- പന്നിയത്തു മാട് കൃഷ്ണൻ 64, കരുവാരക്കൽ, പറമ്പിൽപീടിക - 676317 2055048736 മാരക രോഗം മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
13 LF0994563 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങല്‍ ബീപാത്തുമ്മ 99, ഉള്ളാട്ട്പ്പറമ്പന്‍, പൊട്ടത്ത് ഹൗസ്, കൂമണ്ണ 676306 2055097279 ഭിന്ന ശേഷിയുള്ള, ആക്സിഡന്‍റ് മൂലം ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധ്യമല്ല മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
14 LF1059487 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് സുനില്‍. പി 262, പാപ്പനൂര്‍, പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638 2055048666 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
15 LF1178873 /10/970/19 19- വടക്കീല്‍ മാട് ഷാഫി പി.പി 271എ, കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317 2055046285 വിധവ മാർക്ക് ആവശ് മില്ല
16 LF1176900 /10/970/19 19- വടക്കീല്‍ മാട് നിസാമുദ്ധീന്‍ 269, ചോലയില്‍ ഹൗസ്, കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317′ 2055045841 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
17 LF1000477 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ശാന്ത 144, കാരക്കാട്ട്, പറമ്പില്‍ കരിയൂര്‍, കാടപ്പടി 673638 2055054433 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
18 LF1173485 /10/970/19 19- വടക്കീല്‍ മാട് മുജീബ് പൂവില്‍ 349, പുഴുങ്ങലൊടിയില്‍, കോഴിപ്പറമ്പത്ത് മാട് 676317 2055046295 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
19 LF1172989 /10/970/19 19- വടക്കീല്‍മാട് റാഷിദ് 352, പുഴുങ്ങലൊടി ഹൗസ്, കോഴിപ്പറമ്പത്ത്  മാട് 676317 2055046160 വിധവ മാർക്ക് ആവശ് യമില്ല
20 LF1171788 /10/970/19 19- വടക്കീല്‍മാട് മുജീബ് 342, മേങ്ങോളി, കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317 2055046462 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
21 LF0359526 /10/970/19 19- വടക്കീല്‍മാട് പി.ആര്‍ രവി 220, പുത്തുക്കല്ലായി, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055045894 വിധവ മാർക്ക് ആവശ്യ മില്ല
22 LF1266226 /10/970/18 18-ശങ്കരമാട് ഉവേഷ് 377, പള്ളിക്കര, നീരിക്കുഴി പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055045828 വിധവ
23 LF0996210 /10/970/17 17 -കളത്തിങ്ങല്‍ കുഞ്ഞാക്ക 192, മാലപ്പറമ്പ്, കോളനി 676306 2055093134 വിധവ
24 LF0943526 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ കുമ്മിണി 8, കക്കോടന്‍, പുകയൂര്‍കുന്നത്ത് 676306 2055037420 വിധവ
25 LF1010588 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ കാളി 5/135 കൊഴക്കിയില്‍കുണ്ട്, പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 കാടപ്പടി 2055052106 വിധവ
26 LF0241642 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ സുലൈഖ 321, അരീക്കാടന്‍, ഇട്ടിയായില്‍ 676306 2055038321 വിധവ
27 LF1289082 /10/970/15 15- പൂവത്തന്‍ മാട് ഫാത്തിമ 194, നമ്പംകുന്നത്ത്, വലിയപ്പറമ്പ് 676306 2055047001 വിധവ
28 LF0937224 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ സുകുമാരന്‍ 59, ചൊക്കിവീട്, പുകയൂര്‍കുന്നത്ത് 676306 2055037443 വിധവ
29 LF0938130 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ അലവി കൊളക്കാടന്‍ , ചെനക്കല്‍കണ്ടി 676306 2055037337 വിധവ
30 LF0940077 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ നാദിയ 228, എറമ്പത്തില്‍, ഒളകര 676306 2055036934 വിധവ
31 LF1056119 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് സുബൈദ മുഴിക്കല്‍, പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638 2055048667 വിധവ
32 LF1048126 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് ആസിയ 228, തൊപ്പാശ്ശേരി, പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055046662 വിധവ
33 LF1171572 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് ബുഷറ 179, പാലപ്പെട്ടി, വടക്കീൽമാട്- 676317 2055046348 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 70
34 LF0136918 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ കുഞ്ഞി ലക്ഷ്മി 169 A, പുത്തുക്കാട്ട്, ഉള്ളാട്ട്മാട് കോളനി - 676306 2055037355 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 65
35 LF1056510 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് നസീറ 229, വെണ്ണേക്കോട്, പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638 2055048725 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 65
36 LF1057807 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് റുബീന 116, ഉള്ളാട്ടില്‍, ചുള്ളിയാലപുറം 676306 2055048405 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 65
37 LF0120698 /10/970/14 14- ഓട്ടപ്പിലാ ക്കൽ അൻവർ 390, കുടുക്കിൽ, ഒളകര - 676306 2055046957 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 65
38 LF0025157 /10/970/7 7- സിദ്ധീഖാ ബാദ് ദന്യ 231, അത്തോളി, കീരന്‍ക്കണ്ടി, സിദ്ധീഖാബാദ് 673638 2055040597 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 60
39 LF0953048 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ ഖദീജ പാണ്ടക്കാവില്‍ , പുകയൂര്‍ ചെനക്കല്‍ക്കണ്ടി 676306 2055037518 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 60
40 LF0137636 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ സുരേഷ് കുമാർ വെള്ളേങ്ങര 475, പതീപറമ്പിൽ ഹൌസ്, പേങ്ങാട്ട് കുണ്ട്-676305 2055040258 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 60
41 LF1057006 /10/970/10 10- കൊല്ലംചിന സഫിയ.എം 3, അക്കരചോല 2055036406 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 60
42 LF0979944 /10/970/14 14- ഓട്ടപ്പിലാ ക്കൽ ശാന്ത (സ്ത്രീ) 340, പുത്തൻവീട് ഹൌസ്, നമ്പൻകുന്നത്ത്, കൂമണ്ണ - 676306 2055049081 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 55
43 LF0238496 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ മുജീബ് 626, ഏളത്ത്, നടുക്കര 673638 2055047000 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 55
44 LF1042012 /10/970/11 11-പന്നിയത്ത് മാട് സഫിയ 218, പാമങ്ങാട്ടു ചെമ്പാഴി, ഇല്ലത്തുമാട് 676317 2055048043 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 55
45 LF1056712 /10/970/10 10- കൊല്ലംചിന സരോജിനി. കെ 203, കോലാര്‍വീട്ടില്‍, കൊല്ലംചിന 673638 2055048815 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 55
46 LF0943365 /10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ മന്‍സൂര്‍ 8/246 ചെമ്പന്‍, പുകയൂര്‍ 676306 2055103007 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 55
47 LF0950651 /10/970/8 8-പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ നുസ്റത്ത് 292, ചുക്കാന്‍, കുട്ടശ്ശേരിചെന 676305 2055040855 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 55
48 LF0142926 /10/970/8 8.പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടിൽ ഷിജി 24, മുതലവീട്ടിൽ, പുകയൂർകുന്നത്ത്,-676306 2055037497 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 55
49 LF0243962 /10/970/11 11- പന്നിയത്ത് മാട് സൈതലവി 54, പാമങ്ങാട്ടു ചെമ്പാഴി , പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055048306 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 55
50 LF0971448 /10/970/14 14- ഓട്ടപ്പിലാ ക്കൽ നാരായണി (സ്ത്രീ) 266, തടത്തിൽ പുറായ്, ഒളകര, കൂമണ്ണ - 676306 2055048852 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 55
51 LF0243617 /10/970/11 11-പന്നിയത്ത് മാട് ബുഷ്റ 145, പാമങ്ങാട്ട് ചെമ്പാഴി, പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055048135 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
52 LF1050900 /10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് ആയിഷ 489, പാണ്ടിഷെല്‍, ഹൗസ് പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055047609 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
53 LF1013591 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങൽ ആസ്യ 5/3, തൊട്ടിയിൽ ഹൌസ്, കൊഴക്കയിൽ കുണ്ട്, കാടപ്പടി - 673638 2055037426 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
54 LF1000450 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങൽ കാർത്ത്യായനി 218, കടങ്ങലത്ത്, കൂമണ്ണ, 676306 2055046812 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
55 LF1039205 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് പാത്തുമ്മ എറമ്പില്‍ ഹൗസ്, ചുള്ളിയാലപുറം 673638 2055139297 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
56 LF1039389 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് സിന്ധു 332, മഞ്ജാനമാട്ടില്‍ ഹൗസ്,
ചുള്ളിയാലപുറം 676306
2055048832 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
57 LF0014651 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് സുബൈദ 8, പുതുയപ്പറമ്പില്‍, ബട്ടാണില്‍, ചുള്ളിയാലപുറം 676306 2055092878 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
58 LF0951294 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ ശാഹിദ 441എ, നല്ലാട്ടുതൊടി, പേങ്ങാട്ട്കുണ്ട് 676305 2055040246 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
59 LF0991381 /10/970/7 7- സിദ്ധീഖാ ബാദ് പുഷ്പ കടക്കാട്ട്,
ദുര്‍ഗാപുരം 673638
2054186694 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
60 LF0033410 /10/970/6 6.നടുക്കര തങ്ക.ടി.പി 121, തോണിപ്പറമ്പിൽ ഹൌസ്, മൊല്ലപ്പടി-673638 2055039684 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
61 LF1049820 /10/970/4 4. ഇല്ലത്ത് മാട് മുസ്തഫ 63,തടത്തിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ- 673638 2055047672 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
62 LF0236617 /10/970/2 2. ചാത്രത്തൊടി ഉഷ 158,പനക്കൽ, തടത്തിൽ കോളനി- 676317 2055108573 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
63 LF0030805 /10/970/11 1- വട്ടപ്പറമ്പ് വിജയ കുമാരി 168, കുറുകണ്ടത്തിൽ, ഫറൂക്കാബാദ് മദ്രസ്സ ക്വാട്ടേഴ്സ്, വരിച്ചാലിൽ ഇല്ലത്തുമാട് - 673638 2055048091 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
64 LF0989360 /10/970/7 7- സിദ്ധീഖാ ബാദ് മഹേശ്വരി 7/136, വടക്കേപ്പറമ്പില്‍, പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055103463 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
65 LF1064994 /10/970/10 10- കൊല്ലംചിന ശാലിനി. സി 203, ചെറിയ വാണിയംകുളം ഹൗസ് 673638 2055048755 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 50
66 LF1038856 /10/970/11 11- പന്നിയത്ത് മാട് ഇബ്രാഹിം 268, നെടുങ്ങനാടന്‍, പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055108803 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
67 LF0144338 /10/970/8 8. പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടിൽ ഷീജ 23A, മുതലവീട്ടിൽ, പുകയൂർ കുന്നത്ത്-676306 2055037423 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
68 LF1290417 /10/970/15 15- പൂവത്തന്‍ മാട് റുക്സാന 383, പിടിക്കാക്കേട്ടില്‍, കീരംപ്പറംമ്പത്ത് 676317 2055047319 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
69 LF1057914 /10/970/10 10- കൊല്ലംചിന ബുഷ്റ. കെ 326, അരീക്കാടന്‍ ഹൗസ്, കൊല്ലംചിന 2055048809 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
70 LF0945844 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ നഫീസ 366, നമ്പ്രംകുന്നത്ത്, കുട്ടശ്ശേരിചെന യാറത്തുപടി 676305 2055040505 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
71 LF1290617 /10/970/15 15- പൂവത്തന്‍ മാട് റൗനാഫ് 220, മെലെപുറം, നമ്പംകുന്നത്ത് സൂപ്പര്‍ബസാര്‍ 676317 2055046800 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
72 LF0129290 /10/970/15 15. പൂവത്തുമ്മാട് ഷിഹാബുദ്ധീന്‍ കണ്ടപ്പന്‍ 438. നീരോൽപ്പ്, ചെപ്പട്ട ക്വോർട്ടേർസ് 2055047468 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
73 LF0140018 /10/970/14 14. ഒറ്റപ്പിലാക്കൽ ശശീന്ദ്രന്‍ മുതലവീട്ടിൽ, കൂമണ്ണ-676306 2055048902 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
74 LF0029931 /10/970/13 13. മേങ്ങോളി മാട് ഷാജി പൂക്കാടന്‍ 205, പൂക്കാടന്‍, ഒളക്കര, പറച്ചെനപ്പുറായ- 676306 2055046980 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
75 LF0247025 /10/970/12 12.പറമ്പിൽ പീടിക മുരഷീധരന്‍ 104, അഞ്ചാലുങ്ങൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക 2055144091 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
76 LF0109820 /10/970/17 17. കളത്തിങ്ങൽ ധന്യ 20, തണ്ടാടി വീട്ടിൽ , ഇരുമ്പന്കു7ടുക്ക്-676317 2055109120 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
77 LF1065183 /10/970/10 10- കൊല്ലംചിന പ്രദീപ്. പി 268, പൂക്കാട്, പാറയില്‍ ഹൗസ്, കൊല്ലംചിന 673638 2055048507 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
78 LF1048635 /10/970/4 4 -ഇല്ലത്ത്മാട് ഉമേഷ്. കെ.വി 4373, കാട്ടുമൂച്ചിക്കല്‍ , പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055048383 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
79 LF1068081  /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് മുഹമ്മദ് ഷാഫി 34, പാക്കിയമാട്, ചുള്ളിയാലപുറം 673638 2055048542 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
80 LF1334018 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ഷംസീറലി 5/3 കുന്നത്ത്പ്പറമ്പ്, ഹൗസ്, പൂതംക്കുറ്റി, കാടപ്പടി 67338 2055047740 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
81 LF1334031 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ഉബൈദ് 5/9 തൊട്ടിയില്‍ , കൊഴക്കിയില്‍കുണ്ട് 673638 2055047708 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
82 LF0935410 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ ജാഫര്‍ സാദിഖ് 75, കൊളക്കാടന്‍, പുകയൂര്‍ ചെനക്കല്‍ക്കണ്ടി 676306 2055103001 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
83 LF0141833 /10/970/8 8. പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടിൽ രജനി 203B, കൊന്നക്കൽ, പുകയൂർ-676306 2055123281 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
84 LF0119816 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് ഹനീഫ പരിയേങ്ങല്‍ പരിയേങ്ങല്‍, ചുള്ളിയാലപുറം 676306 2055048734 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
85 LF0242681 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് സുനില്‍ കുമാര്‍ ചൊക്കിവീട്ടില്‍, ചുള്ളിയാലപുറം 2055048515 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
86 LF1009812 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് രാജന്‍ 201, മടത്തില്‍, പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638 2055048798 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
87 LF1056967 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് ലക്ഷമണന്‍ 169, ചെറുക്കോളില്‍, പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 676306 2055048799 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
88 LF1057311 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് ഹൈദരാലി 129, ചാളിന്‍പുറം, ചുള്ളിയാല 676306 2055048805 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
89 LF0180530 /10/970/17 17 -കളത്തിങ്ങല്‍ നിഷ പി 186എ, മാലപ്പറമ്പില്‍, മാലപ്പറമ്പ് കോളനി 2055047432 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 45
90 LF0247584 /10/970/13 13- മേങ്ങോളി മാട് പാത്തുമ്മ 225, തൊട്ടിയില്‍, ഒളകര, പറമ്പില്‍പീടിക 2055046582 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
91 LF0966801 /10/970/2 2- ചാത്രത്തൊടി ഷീജ പി പുതീരന്‍ ഹൗസ് , തടത്തില്‍തോടി-676317 2055108518 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
92 LF0237411 /10/970/2 2.ചാത്രത്തൊടി റീജ 172,ഊറങ്ങാട്, തടത്തിൽ കോളനി- 676317 2055138849 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
93 LF0946149 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ മൂസ 411, കൊര്‍ലോട്ടിയില്‍. ച്ലക്കോട് 676306 2055040106 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
94 LF0998626 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങല്‍ ബുഷ്റ 12, പൊറ്റമ്മല്‍ ഹൗസ്, ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക് 676317 2055046815 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
95 LF0945460 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ മുഹമ്മദ് കുട്ടി 417, മാട്ടില്‍, തോട്ടശ്ശേരിയറ 676305 2055093607 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
96 LF0357433 /10/970/18 18-ശങ്കരമാട് കാര്‍ത്തിയാനി 238, തെക്കുംപറമ്പ്. പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055046340 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
97 LF0937591 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ ചന്ദ്രന്‍ 16, ചൊക്കിവീട്ടില്‍, പുകയൂര്‍കുന്നത്ത് 676306 2055037340 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
98 LF1170314 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് അബ്ദുല്‍റഹീം മാട്ടുമ്മത്തൊടി, പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055093382 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
99 LF0180231 /10/970/17 17-കളത്തി ങ്ങല്‍ സൈനബ പള്ളിയാളി തെക്കെതൊടി, പള്ളിയാളി, ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക് 676317 2055047026 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
100 LF1288332 /10/970/15 15- പൂവത്തന്‍ മാട് ഇസ്മായില്‍ 156, മേലെക്കൂട്ടില്‍, വലിയപ്പറമ്പ്676306 2055046752 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
101 LF0134223 /10/970/14 14.ഒറ്റപ്പിലാ ക്കൽ ഷിജു 307, തെരുവത്ത് അളക്കപ്പുറായ, ഒളക്കര, കൂമണ്ണ- 676306 2055044054 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
102 LF0980540 /10/970/14 14-ഓട്ടപ്പിലാ ക്കല്‍ കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടി 347, തട്ടാന്‍ക്കണ്ടി ഹൗസ്, കൂമണ്ണ 676306 2055047404 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
103 LF0000194 /10/970/2 2. ചാത്രത്തൊടി വിതേഷ് 166A, മടക്കൽ, തടത്തിൽ കോളനി- 676317 2055126821 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
104 LF0945558 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ മിനി 375, കുറുങ്ങോട്ടത്തില്‍, പുതിയത്ത്പുറായ 676305 2085040790 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
105 LF0939494 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ തങ്കമണി 298, താമരക്കുണ്ട്, കളരുക്കല്‍, ചെമ്പാഴിമാട് ഇട്ട്യചാലില്‍ 676306 2055038323 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
106 LF0001384 /10/970/3 3.കാക്കത്തടം ഷാജി.പി 303,കുളത്തുംകണ്ടി ഹൌസ്, പറമ്പിൽ പീടിക- 676317 2055046410 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
107 LF0130192 /10/970/19 19.വടക്കീൽ മാട് അപ്പു വെങ്കളത്ത് 299,കളത്തിങ്ങൽ, ചാത്രത്തൊടി-676317 2055046419 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 40
108 LF0181672 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങല്‍ ഫാത്തിമകുട്ടി 373,പാലക്കോടന്‍, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ 676317 2055090684 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
109 LF1290046 /10/970/15 15- പൂവത്തന്‍ മാട് നഫീസ 236, കൂനംവിടല്‍, സൂപ്പര്‍ബസാര്‍ 676317 2055047376 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
110 LF1010099 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ 7/476 ചേക്കുളി ഹൗസ്, കൊഴക്കിയില്‍ കുണ്ട് 673638 2055095185 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
111 LF0173451 /10/970/16 16. സൂപ്പർ ബസാർ ഫാത്തിമ 59, കൊറലോട്ടി, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ - 676317 2055108561 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
112 LF0248660 /10/970/19 19- വടക്കീല്‍ മാട് മുഹമ്മദ് കുട്ടി 332, ഇതിലപ്പറമ്പത്ത്, കോഴിപ്പറമ്പത്ത് മാട് 676317 2055046390 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
113 LF1170434 /10/970/19 19 -വടക്കീല്‍ മാട് അക്ബര്‍ കെ.വി 305, കല്ലുവെട്ടിക്കുഴി, ചാത്രത്തൊടി 2055049145 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
114 LF1172567 /10/970/19 19 -വടക്കീല്‍ മാട് മൊയ്തീന്‍ 319, കോഴിതൊടി, കോഴ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317 2055046362 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
115 LF1173267 /10/970/19 19- വടക്കീല്‍ മാട് കുഞ്ഞി പ്പാത്തുട്ടി 350, പുഴുങ്ങലൊടിയില്‍, കോഴിപറമ്പത്ത്മാട് 676317 2055046466 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
116 LF1175771 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് സുധീഷ് 282, കളത്തിങ്ങല്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055049315 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
117 LF1288163 /10/970/15 15- പൂവത്തന്‍ മാട് മഹ്റാബി 239, കുരുത്തൊടി, സൂപ്പര്‍ബസാര്‍, ദേവസ്വംപറമ്പത്ത് 676317 2055047021 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
118 LF1287586 /10/970/15 15- പൂവത്തന്‍ മാട് സൈതലവി 228, ഉള്ളാട്ട്പ്പറമ്പന്‍, കേളക്കണ്ടി സൂപ്പര്‍ബസാര്‍ 676317 2055046519 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
119 LF0252030 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങല്‍ ഹബീബ് 441, മെലെപീടിയേക്കല്‍, കൂമണ്ണ 676306 2055049029 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
120 LF0254601 /10/970/18 18-ശങ്കരമാട് സുലൈഖ 70, മെലെകൊടശ്ശേരി, പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055046096 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
121 LF1170568 /10/970/19 19- വടക്കീല്‍ മാട് സൈതലവി പി.പി 158, തൊട്ടിയില്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055046206 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
122 LF1172771 /10/970/19 19- വടക്കീല്‍ മാട് മുസ്തഫ 352, കരുവ്പ്പില്‍, കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317 2055114812 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
123 LF1049365 /10/970/11 11- പന്നിയത്ത് മാട് നസീര്‍ 66, മെലെകൊടശ്ശേരി, പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055048718 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
124 LF1039466 /10/970/11 11- പന്നിയത്ത് മാട് സഫിയ 121, കളത്തിങ്ങല്‍. പെരുവള്ളൂര്‍ 6763171 2055097229 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
125 LF1048359 /10/970/4 4- ഇല്ലത്ത്മാട് ഫിറോസ് ഖാന്‍ 493, മുക്കത്തില്‍വീട്, പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
126 LF1049163 /10/970/4 4- ഇല്ലത്ത്മാട് ദിനേഷ് 420, തടത്തില്‍കുണ്ട്, പെരുവള്ളൂര്‍ ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
127 LF1049369 /10/970/4 4- ഇല്ലത്ത്മാട് ശ്രീകാന്ത് 49, കരുത്തൊട് ഹൗസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055047700 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
128 LF1050318 /10/970/4 4- ഇല്ലത്ത്മാട് അബ്ദുല്‍ സമദ് 490, എറയാടന്‍ ഹൗസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055047807 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
129 LF1053111 /10/970/4 4- ഇല്ലത്ത്മാട് മനോജ് കെ 479, കരുത്തോടി, പെരുവള്ളൂര്‍673638 2055047800 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
130 LF1054286 /10/970/4 4- ഇല്ലത്ത്മാട് രാജന്‍. കെ.ടി 82, കരുത്തൊടി ഹൗസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055047592 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
131 LF1050580 /10/970/4 4- ഇല്ലത്ത്മാട് സജ്ലാല്‍ 417, കണ്ണഞ്ചേരി ഹൗസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ 673638 2055048212 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
132 LF1009145 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ഗോപ കുമാര്‍ 5, പറക്കുത്ത് ഹൗസ്, കൊഴക്കിയില്‍ കുണ്ട് 673638 2055037990 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
133 LF1333949 /10/970/5 5-ഉങ്ങുങ്ങല്‍ ആയിഷ സുല്‍ത്താന 677,താവയില്‍ ചെറുശ്ശി, നടുക്കര 2055047817 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
134 LF1333991 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ നാരായണന്‍ 5/31 കൊഴക്കിയില്‍ കുണ്ട്, കൂനീരി , കാടപ്പടി 673638 2055047848 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
135 LF0943145 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ സൈതലവി 8/224 അരീക്കാടന്‍, പുകയൂര്‍ 676306 2055037216 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
136 LF0944576 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ സരിത 311, ഇട്ട്യാചാലില്‍, പുകയൂര്‍ 676306 2055038118 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
137 LF1013610 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് ഉണ്ണി കൃഷ്ണന്‍ 201, മടത്തില്‍, പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638 2055048748 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
138 LF0972510 /10/970/1 1- വട്ടപ്പറമ്പ് നുസ്റത്ത് 316, വട്ടപ്പറമ്പ്, ചാത്രത്തൊട് 676317 2055049224 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 35
139 LF1048407 /10/970/11 11- പന്നിയത്ത് മാട് ബിപിന്‍ ദാസ് 434, തിരിക്കല്‍, പെരുവള്ളൂര്‍ 676317 2055047929 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 30
140 LF1038746 /10/970/3 3- കാക്കത്തടം ജിഷാദ് ടി പി 26, തൊടിയില്‍പള്ള് ഹൗസ്, കുന്നുപ്പറമ്പ് 2056013874 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 30
141 LF1049655 /10/970/3 3- കാക്കത്തടം മുഹമ്മദ് മുനീര്‍ 245, ജമീല കോട്ടേഴ്സ്, പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055128226 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 30
142 LF1334327 /10/970/3 3- കാക്കത്തടം ഇസ്മായില്‍ 279-ചെറാഞ്ചീരി, പറമ്പില്‍പീടിക 2055046393 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 30
143 LF1067680 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍മാട് ഷിനു പാപ്പനങ്ങാടി 220, മുഴിക്കല്‍ക്കണ്ടി, പൊറ്റമ്മല്‍മാട് 673638 2055048707 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 30
144 LF0998329 /10/970/17 17- കളത്തിങ്ങല്‍ ആയിഷ ബീവി 14, പുതിയപറമ്പന്‍, ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക് 676317 2055047238 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 30
145 LF0999330 /10/970/17 17- കളത്തി ങ്ങല്‍ രതീഷ് 302, കൊമ്പാല, കൂമണ്ണ 676306 2055049078 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 30
146 LF1266322 /10/970/18 18-ശങ്കരമാട് ഫാത്തിമത്ത് സുഹറ 488, പെരുഞ്ചീരി കോട്ടേഴ്സ്, പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055092297 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 30
147 LF1266665 /10/970/18 18-ശങ്കരമാട് ബാബുരാജ് 531, പള്ളിക്കര, ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക്, വരപ്പാറ 676317 2055046785 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 30
148 LF0951457 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് 254, വട്ടപ്പറമ്പില്‍, പുകയൂര്‍ 2055046841 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
149 LF0939660 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ സജീഷ് 476, വെള്ളീങ്ങര പാതിപ്പറമ്പില്‍, പേങ്ങാട്ടികുണ്ട് 676306 2055095202 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
150 LF1334067 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ 5/5 കുന്നത്ത് പ്പറമ്പ്, കാടപ്പടി, പൂതംക്കുറ്റി 673638 2055047583 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
151 LF1178572 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് മുഹമ്മദ് ഷാഫി 332എ, പാലപ്പെട്ടി, കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317 2055046072 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
152 LF1177686 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് നൗഫല്‍ 236, ചെമ്പന്‍, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055130744 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
153 LF1177318 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് നൗഫല്‍ 331, കോഴിത്തൊട് കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317 2055046037 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
154 LF1048714 /10/970/11 11-പന്നിയത്ത് മാട് സുലൈമാന്‍ 125, കെ.കെ കോട്ടായി, പെരുവള്ളൂര്‍ 676317 2055041293 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
155 LF1177840 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ 193, പരിയന്‍തൊടു, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055046426 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
156 LF1038148 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് ജഷീര്‍ അറഫാത്ത് 327, എറമ്പത്തില്‍ ഹൗസ്, ചുള്ളിയാലപുറായ 676306 2055048416 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
157 LF1288833 /10/970/15 15- പൂവത്തന്‍ മാട് ജാഫര്‍ 241, കണ്ടക്കടവന്‍, കുരുത്തൊടി, സൂപ്പര്‍ബസാര്‍ 676317 2055047213 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
158 LF0254371 /10/970/18 18-ശങ്കരമാട് അബൂബക്കര്‍ 227, തെക്കുംപ്പറമ്പില്‍, പറമ്പില്‍പീടിക 676317 2055045932 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
159 LF1175285 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് അബ്ദുജലീല്‍ 347, മെലെചെറുവായി, കോഴ്പറമ്പത്ത്മാട് 676317 2055046131 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
160 LF1179472 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് രാജന്‍ 45, ആരക്കോടന്‍, നസീമ കോട്ടേഴ്സ്, ചാത്രത്തൊടി 676317 2055129242 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
161 LF1179610 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് സക്കീര്‍ 13, ഉള്ളാട്ടുപ്പറമ്പില്‍ , ചാത്രത്തൊടി 676317 2055504493 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
162 LF0945749 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ 289, വേങ്ങരവളപ്പില്‍, ചെമ്പാഴിമാട്, പുകയൂര്‍ 676306 2055046978 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
163 LF1048909 /10/970/4 4-ഇല്ലത്ത്മാട് അജീഷ് 432, വാസുനിവാസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ 2055048168 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
164 LF1015434 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ മുജീബ് റഹ്മാന്‍ 5/54 ഉണ്ണീരി ഹൗസ്, ഉങ്ങുങ്ങല്‍ 2055047889 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
165 LF1334057 /10/970/5 5- ഉങ്ങുങ്ങല്‍ അബ്ദുല്‍ കരീം 5/6 കുന്നത്ത്പറമ്പ് , കാടപ്പടി 6763638 2055047685 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
166 LF0936601 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ സുധീഷ് ബാബു. പി സി 274, പാലമടത്തില്‍ ചാലില്‍, ചെമ്പാഴിമാട് 676306 2055038829 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
167 LF0936814 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ വിജയന്‍ 59, ചൊക്കിവീട്ടില്‍, പുകയൂര്‍കുന്നത്ത് 676306 2055637443 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
168 LF0945653 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ അബ്ദുല്‍ സലീം 247, എറമ്പത്തില്‍ , പുകയൂര്‍ 676306 2055037069 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
169 LF0946014 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ ബാല കൃഷ്ണന്‍ വി.വി 470, വെള്ളീങ്ങര, പേങ്ങാട്ട്കുണ്ട് 676306 2055040413 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
170 LF0946192 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ മാനിത 154, പടിപ്പുരക്കല്‍, ഉള്ളാട്ട്മാട് കോളനി 676306 2055036959 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
171 LF0951995 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ അനീഷ് 185എ, കുറുക്കണ്ടത്തില്‍, പുകൂര്‍ കുന്നെക്കാവ് 676306 2055037449 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
172 LF0241001 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ രഞ്ജീത്ത് 146, പാലമടത്തില്‍, പുകയൂര്‍ 676306 2055037525 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
173 LF0094384 /10/970/1 1-വട്ടപ്പറമ്പ് ജംഷീര്‍ കോട്ടായി 27, കോതേരി , വട്ടപ്പറമ്പ് 2055049308 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 25
174 LF1175944 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് മുനീര്‍ 260, കുന്നത്ത്കോഴിശ്ശേരി വളപ്പില്‍ കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട് 2055045902 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 20
175 LF0940646 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ രാധ 195എ, കോട്ടുവലക്കത്തില്‍, മന്നത്ത്മാട് പുകയൂര്‍ 676306 2055087361 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 20
176 LF1266584 /10/970/18 18- ശങ്കരമാട് ശിവദാസൻ 332, കൊളപ്പുരക്കൽ, തെക്കുംപറമ്പിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക - 676317 2055110056 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 20
177 LF1178473 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫ് 191, പരിയന്‍തൊടു, വടക്കീല്‍മാട് 676317 2055046076 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 20
178 LF1058057 /10/970/9 9- പൊറ്റമ്മല്‍ മാട് ചന്ദ്രമതി 105, അതിപ്പറമ്പത്ത്, ചുള്ളിയാലപുറം 676306 2055048443 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 20
179 LF1171428 /10/970/19 19-വടക്കീല്‍ മാട് യൂസുഫ് 339, തൊട്ടിയില്‍ ഹൗസ്, കോഴ്പ്പറമ്പത്ത്മാട് 2055046101 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 15
180 LF0937373 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ രമേശന്‍ 40, മേലെപ്പുറത്ത് പുകയൂര്‍ കൂര്‍ക്കന്‍ചാലില്‍ 676306 2055092894 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 15
181 LF0937776 /10/970/8 8- പേങ്ങാട്ട് കുണ്ടില്‍ അജീഷ് അതിപ്പറമ്പത്ത്, കക്കൂലത്തിങ്ങല്‍, പുകയൂര്‍ 676306 2055036839 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 15
182 LF0941916 /10/970/8 8- പേങ്ങാട് ട്കുണ്ടില്‍ അനൂബ്. കെ 202, കുറുകണ്ടത്തില്‍ , ഹൗസ് ഒളകര 676306 2055037366 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 15
183 LF1038382 /10/970/11 11-പന്നിയത്ത് മാട് ജലീല്‍ അലവി 161, വരിച്ചാലില്‍, കുറുവാംപുറം പന്നിയത്ത് മാട് 676317 2055048361 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 0
184 LF1043008 /10/970/11 11-പന്നിയത്ത് മാട് ശറഫുദ്ധീന്‍ 159, കുറുവാംപുറം, പെരുവള്ളൂര്‍ 676317 2055047969 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 0
185 LF1048112 /10/970/11 11-പന്നിയത്ത് മാട് പ്ര്ജീഷ് 131, പടിഞ്ഞാറ്റി പ്പറമ്പില്‍, പെരുവള്ളൂര്‍ 676317 2055048269 ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല 0