ലൈഫ് മിഷൻ ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീലിൽ അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ലൈഫ് മിഷൻ ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീലിൽ അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്- (ഭവന രഹിതർ, ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർ) 19/10/2017 തിയ്യതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.23.10.2017 തിയ്യതി വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ടർ മുമ്പാകെ രണ്ടാം അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്

പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

LIFE MISSION
LIST OF HOMELESS-FIRST APPEAL
ക്രമ നമ്പർ സർവെ കോഡ് വാർഡിന്റെ പേര് കുടുംബ നാഥന്‍ വിലാസം റേഷന്‍ കാർഡ് നമ്പർ ക്ലേശ ഘടകങ്ങള്‍
1 LF0030805/10/970/11 1.വട്ടപ്പറമ്പ് വിജയകുമാരി 168, കുറുകണ്ടത്തിൽ, ഫറൂഖാബാദ് മദ്രസ്സ ക്വോർട്ടേർസ്, വരിച്ചാലിൽ, ഇല്ലത്ത്മാട്-673638 2055048091
2 LF0237411/10/970/2 2.ചാത്രത്തൊടി റീജ 172,ഊറങ്ങാട്, തടത്തിൽ കോളനി- 676317 2055138849
3 LF0236617/10/970/2 2.ചാത്രത്തൊടി ഉഷ 158,പനക്കൽ, തടത്തിൽ കോളനി- 676317 2055108573
4 LF0000194/10/970/2 2.ചാത്രത്തൊടി വിതേഷ് 166A,മടക്കൽ, തടത്തിൽ കോളനി- 676317 2055126821
5 LF0001384/10/970/3 3.കാക്കത്തടം ഷാജി.പി 303,കുളത്തുംകണ്ടി ഹൌസ്, പറമ്പിൽ പീടിക- 676317 2055046410
6 LF1049820/10/970/4 4.ഇല്ലത്ത്മാട് മുസ്തഫ 63,തടത്തിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ- 673638 2055047672
7 LF0033410/10/970/6 6.നടുക്കര തങ്ക.ടി.പി 121, തോണിപ്പറമ്പിൽ ഹൌസ്, മൊല്ലപ്പടി-673638 2055039684
8 LF0136918/10/970/8 8.പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടിൽ കുഞ്ഞിലക്ഷമി 169A, പുത്തുക്കാട്ട്, ഉള്ളാട്ട്മാട് കോളനി-676306 2055037355
9 LF0141833/10/970/8 8.പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടിൽ രജനി 203B, കൊന്നക്കൽ, പുകയൂർ-676306 2055123281
10 LF0144338/10/970/8 8.പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടിൽ ഷീജ 23A, മുതലവീട്ടിൽ, പുകയൂർ കുന്നത്ത്-676306 2055037423
11 LF0142926/10/970/8 8.പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടിൽ ഷിജി 24, മുതലവീട്ടിൽ, പുകയൂർകുന്നത്ത്,-676306 2055037497
12 LF0137636/10/970/8 8.പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടിൽ സുരേഷ്കുമാർ വെള്ളേങ്ങര 475, പതീപറമ്പിൽ ഹൌസ്, പേങ്ങാട്ട് കുണ്ട്-676305 2055040258
13 LF0935996/10/970/8 8.പേങ്ങാട്ട്കുണ്ടിൽ വർദ.പി 451A, ചെറുവത്ത്, പേങ്ങാട്ട്കുണ്ട്- 676305 2055124930 വീടില്ലാത്തവർ
14 LF0247025/10/970/12 12.പറമ്പിൽപീടിക മുരഷീധരന്‍ 104, അഞ്ചാലുങ്ങൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക 2055144091
15 LF0029931/10/970/13 13.മേങ്ങോളിമാട് ഷാജി പൂക്കാടന്‍ 205, പൂക്കാടന്‍,ഒളക്കര, പറച്ചെനപ്പുറായ- 676306 2055046980
16 LF0120698/10/970/14 14.ഒറ്റപ്പിലാക്കൽ അന്വഒർ 390,കുടുക്കിൽ, ഒളക്കര-676306 2055046957
17 LF0140018/10/970/14 14.ഒറ്റപ്പിലാക്കൽ ശശീന്ദ്രന്‍ മുതലവീട്ടിൽ, കൂമണ്ണ-676306 2055048902
18 LF0134223/10/970/14 14.ഒറ്റപ്പിലാക്കൽ ഷിജു 307,തെരുവത്ത് അളക്കപ്പുറായ, ഒളക്കര, കൂമണ്ണ- 676306 2055044054
19 LF0129290/10/970/15 15.പൂവത്തുമ്മാട് ഷഹാബുദ്ധീന്‍ കണ്ടപ്പന്‍ 438. നീരോൽപ്പ്, ചെപ്പട്ട ക്വോർട്ടേർസ് 2055047468
20 LF0173451/10/970/16 16.സൂപ്പർബസാർ ഫാത്തിമ 59, കൊറലോട്ടി, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ - 676317 2055108561
21 LF0109820/10/970/17 17.കളത്തിങ്ങൽ ധന്യ 20,തണ്ടാടി വീട്ടിൽ ,ഇരുമ്പന്കു7ടുക്ക്-676317 2055109120
22 LF1266584/10/970/18 18.ശങ്കരമാട് ശിവദാസന്‍ 332, കൊളപ്പുരക്കൽ, തെക്കുംപറമ്പിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽ പീടിക-676317 2055110056
23 LF0130192/10/970/19 19.വടക്കീൽമാട് അപ്പു വെങ്കളത്ത് 299,കളത്തിങ്ങൽ, ചാത്രത്തൊടി-676317 2055046419
24 LF1176307/10/970/19 19.വടക്കീൽമാട് ബഷീർ 100, നെംപ്ലിമാട്ടിൽ ഹൌസ്, വടക്കീൽമാട് 2055046498 മാനസിക വെല്ലുവിളി/അന്ധന്‍/വികലാംഗന്‍,വിധവ
25 LF1171572/10/970/19 19.വടക്കീൽമാട് ബുഷറ 179, പാലപ്പെട്ടി, വടക്കീൽമാട്-676317 2055046348

LIST OF LANDLESS& HOMELESS-FIRST APPEAL
ക്രമ നമ്പർ സർവെ കോഡ് വാർഡിന്റെ പേര് കുടുംബ നാഥന്‍ വിലാസം റേഷന്‍ കാർഡ് നമ്പർ ക്ലേശ ഘടകങ്ങള്‍
1 LF1630110/10/970/03 3.കാക്കത്തടം അലീമ.സി.എ. എം.കെ.ഹൌസ്, കാക്കത്തടം-676317 2055127581
2 LF1165417/10/970/6 6.നടുക്കര സുബ്രഹ്മണ്യന്‍.ടി.പി 120, തോണിപ്പറമ്പിൽ ഹൌസ്, മൊല്ലപ്പടി -673638 2055039717
3 LF1632007/10/970/7 7.സിദ്ധീക്കാബാദ് ലക്ഷ്മി 280, ചെമ്പായിത്തൊടി ഹൌസ്, പട്ടമ്മമാട് -673638 2055048776
4 LF0026892/10/970/7 13.മെങ്ങോളിമാട് കൃഷ്ണന്‍ എടപ്പരുത്തി 164, എടപ്പരുത്തി, ഒളക്കര പറച്ചെനപ്പുറായ -676306 2055046924
5 LF0110523/10/970/13 13.മെങ്ങോളിമാട് കുഞ്ഞമൊയ്തീന്‍ കുണ്ടൂർ കുണ്ടൂർ ,ഒളക്കര, പറമ്പിൽപ്പീടിക- 676306 2055046809 ജോലി ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള രോഗം/അപകടം
6 LF1218986/10/970/14 14.ഒറ്റപ്പിലാക്കൽ ബേബി മോള്‍ 318, അളക്കപ്പറമ്പിൽ, കൂമണ്ണ-676306 2055048856
7 LF1629290/10/970/14 14.ഒറ്റപ്പിലാക്കൽ മിനി പരിയാരത്ത് 270, ഒറ്റപ്പിലാക്കൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ, ഒളക്കര- 676306 2055048845
8 LF1218565/10/970/14 14.ഒറ്റപ്പിലാക്കൽ നിഷ 105, പരിയാരത്ത്, ഒളക്കര, കൂമണ്ണ-676306 2055049079
9 LF1274257/10/970/16 16.സൂപ്പർബസാർ ആരിഫ.പി.കെ 34, ചോലക്കൽ, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ- 676317 2055047462
10 LF0080725/10/970/18 18.ശങ്കരമാട് സലീം നാമ്പുറത്ത് 487 ,നാംമ്പുറത്ത്, പെരിഞ്ചീരി ക്വോർട്ടേർസ്, പറമ്പിൽപീടിക- 676317 2055117504
11 LF1225780/10/970/19 19.വടക്കീൽമാട് രാമചന്ദ്രന്‍ 43, നസീമ ക്വോർട്ടേർസ്, ചാത്രത്തൊടി-676317 2055129861