പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍- നോമിനല്‍ രജിസ്റ്റര്‍(പ്രാധമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം)

Palliative Care-Nominal Register(Primary care)
Name of Local Body :Peruvallur Grama Panchayat Name of Health Institution : പെരുവള്ളൂര്‍ പി.എച്ച്.എസ്.സി
Sl. No Reg. No Date of Reg. Name * Address of the Patient with contact No. No of Per sons resi ding in the house now Ward No Sex Age Name & Phon no. of Contact Person Diagnosis & Care plan Removal Details
Date of Removal from this Register Reason for Removal
1 2 /07 6/07

/2007

പള്ളിമ്മ ചോലയില്‍ പറമ്പില്‍പീടിക 3 19 സ്ത്രീ 70 - HTN CAD . .
2 51 /07 . കുമ്മിണി, കുടിക്കില്‍,

ഒളകര, മാലപ്പറമ്പ്

4 14 സ്ത്രീ 65 CAD, JOINED PAIN, CVA
3 69 /07 17/08

/2007

ചെറിയചക്കി പൂവത്ത്മാട് കൂമണ്ണ 9 14 സ്ത്രീ 75 99959

65532

HTN CVA
4 83 /07 19/10

/2007

സൈതലവി കൊറോട്ടില്‍ ഹൌസ്, മേലേ പീടിയേക്കല്‍, പാലപ്പെട്ടി

പാറ

3 15 പു. 32 98952

82276

PARAPREGIA HTA, 1 MONTH
5 88 /07 28/08

/2007

തുപ്രന്‍കുട്ടി, മലയില്‍ ഹൌസ്, ഓട്ടപ്പിലാക്കല്‍, കൂമണ്ണ 7 14 പു. 60 95441

538497

CVA COPD, 1 MONTH
6 23 /07 20/07

/2007

ഷിഹാബ്, ഉള്ളാട്ട്പറമ്പന്‍, ഒളകര 2 17 പു. 21 97451

14463

PARAPLEEGIA , 1 MONTH
7 22 /07 27/07

/2007

അലവിക്കുട്ടി, കൊളപ്പുരക്കല്‍, പറമ്പില്‍ പീടിക 5 3 പു. 48 95443

87161

PARA

PLEEGIA, 22 DAYS

8 73 /07 17/08

/2007

കതിയുമ്മ, കഴുങ്ങും തോട്ടത്തില്‍, വലിയ

പറമ്പ്, കുമണ്ണ

5 14 സ്ത്രീ 80 2435787 DM CAD HTA 1 MONTH
9 124 /08 . സുന്ദരി കെ, കോമ്പള ഹൌസ്, പുതിയ

പറമ്പ്, വരപ്പാറ

2 17 സ്ത്രീ 46 97449

77039

Psychiatry bedridden
10 125 /08 29/04

/2008

കമ്മു, കുറ്റിയില്‍, വരപ്പാറ 6 18 പു. 65 . HTM CAD, DM, 1 MONTH
11 161 /08 15/07

/2008

നഫീസ പലപ്പെട്ടി  ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ 4 11 സ്ത്രീ. 55 . HTN JOINED PAIN CAD
12 157 /08 . ബിയ്യാത്തുട്ടി, പാലമഠത്തില്‍, മണ്ണുകുത്ത്, അമ്പായി

വളപ്പില്‍

3 9 സ്ത്രീ. 55 049432

00736

HTN CVA DM CAD, 1 MONTH
13 127 /08 06/05

/2008

ആയിശ, പാണ്ടികശാല ഹൌസ്, മൂക്കത്തില്‍മാട്, കാടപ്പടി 4 4 സ്ത്രീ 65 99479

18167

QUARTER PLEEGIA HTA , 22 DAYS
14 171 /08 . സതീഷ് ബാബു, കടുങ്ങലത്ത് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ 6 4 പു. 26 94967

34728

SZIZOPREMIA BEDRIDEN, 2 MONTH
15 187 /08 . ശാഫി, പള്ളിയാളി ഹൌസ്, നടുക്കര, പെരുവള്ളൂര്‍ 5 5 പു. 26 . MR PSYCHOSIS BEDRIDEN, 2 MONTH
16 198 /08 21/10

/2008

അലവി, ഇളയടത്ത്മാട് ഹൌസ്,

നടുക്കര, പെരുവള്ളൂര്‍

10 5 പു. 65 . HTN DM
17 215 /08 09/12

/2008

മമ്മത്കോയ, മാട്ടില്‍ ഹൌസ്, പാലപെട്ടിപ്പാറ 2 15 പു. 70 81296

05314

HTN SKIN ALARGY
18 291 /09 . നഫീസ, പൊരിയേങ്ങല്‍, ചള്ളിയാല

പ്പുറായ്, വാക്കയില്‍മാട്

9 9 സ്ത്രീ. 45 98465

50611

CVA HTA, 1 MONTH
19 233 /09 20/01

/2009

ഉബൈദ്, പാമങ്ങാട്ട് ചെമ്പായി, നെടുമ്പള്ളിയാളി, പെരുവള്ളൂര്‍ 4 11 പു. 38 97475

04607

PARAPLEEGIA HTN DM, 1 MONTH
20 101 /10 23/03

/2010

ഉണ്ണികമ്മു

ഹാജി, കുരുണിയന്‍, കുന്നത്ത്

പറമ്പ്

6 3 പു. 78 96056

75329

CVA THN DM, CATHATER ISATION 23 DAYS
21 348 /10 25/05

/2010

ആയിശകുട്ടി, മഞ്ഞറോടന്‍, മേലേ

കളത്തിങ്ങല്‍ മേങ്ങോളി

മാട്

7 13 സ്ത്രീ 70 . THN DM TROCHANTER FRACHTURE, 1 MONTH
22 372 /11 25/01

/2011

വേലായുധന്‍ മുതലവീട്ടില്‍ ഹൌസ്, കീഴടത്ത്

മാട്, പുകയൂര്‍

2 8 പു. 70 98473

44751

CA BLADER HTA, 2 MONTH
23 376 /11 08/02

/2011

കുഞ്ഞാത്തുട്ടി, ചാലിയില്‍ ഹൌസ്, കുന്നത്ത

പറമ്പ്

7 2 സ്ത്രീ 67 2494344 HTN DM CVA, CATHETER ISATION 23 DAYS
24 386 /11 29/03

/2011

ചിന്നമ്മു, പുതിയ

പറമ്പന്‍, പറമ്പില്‍

പീടിക

4 17 സ്ത്രീ 65 98954

08441

RHEMATIC ARTHRITIS, 1 MONTH
25 412 /11 13/09

/2011

അഹമ്മദ് കുഴിമ്പാടന്‍, കൊളപ്പുരക്കല്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍

പീടിക

2 3 പു. 86 97479

30564

CVA DM HTN, 1 MONTH
26 433 /12 17/01

/2012

ഭാസ്കരന്‍ അതി

പറമ്പത്ത്, കൂര്‍ക്കം

ചാലില്‍ പുകയൂര്‍

3 8 പു. 56 97442

50105

HTN DM HEMI PLEEGIA, 2 MONTH
27 440 /12 27/03

/2012

നീലകണ്ടന്‍ പൊലിയോടന്‍, കരുവാം

തടത്തില്‍ പറമ്പില്‍

പീടിക

7 12 പു 52 97471

63775

CVA HTN DM, 1 MONTH
28 445 /12 24/04

/2012

ചന്ദ്രന്‍, ആലുങ്ങല്‍കണ്ടി ഹൌസ്, സിദ്ദീഖാബാദ്, പെരുവള്ളൂര്‍ 5 7 പു 60 99463

89340

CVA HTN, 1 MONTH
29 321 /09 01/09

/2009

അറുമുഖന്‍ കുണ്ടുപറമ്പ് ഹൌസ്, കുന്നത്ത്

പറമ്പ്, പെരുവള്ളൂര്‍

4 3 പു 51 96456

89570

CA ALVIOLES HTN, 1 MONTH
30 07 /13 18/05

/2013

ജനാര്‍ധനന്‍ അയ്യപ്പന്‍

ചാലില്‍ ഹൌസ്, ഇല്ലത്ത്മാട്

2 7 പു 56 99475

20749

PARAPLEEGIA, SACRALAREA WONT, 1 MONTH
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9