2019-20 വൃക്തിഗത, കുടുംബ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 1

പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 21/20 - പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് വിതരണം എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു . തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹെഡ്മാസ്റ്ററെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു .

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
1 . അനർഘ കെ, കുന്നംപള്ളി ഹൌസ്, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
2 . പ്രണവ് എം.കെ , വാർഡ് - 2
3 . അഖിൽ വി.കെ, s/o വേലായുധൻ , വാർഡ് - 4
4 . മനുചന്ദ്ര സി.പി , വാർഡ് - 5
5 . കോഴിക്കനി മിഥുന കീരൻകണ്ടി, 9526443058 , വാർഡ് - 7
6 . ശിശിര വട്ടപറമ്പിൽ d/o കുമാരൻ വട്ടപ്പറമ്പിൽ , വാർഡ് - 8
7 . ഹർഷ കെ.കെ, മണ്ണാൻ മലയിൽ , വാർഡ് - 9
8 . ജിബി എം, മേലോട്ടിൽ, 9061969653 , വാർഡ് - 10
9 . വിഷ്ണുജ പി.പി , വാർഡ് - 11
10 . അഭിൻശോഭ് എം.കെ, അഞ്ചാലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 12
11 . ശിവപ്രിയ പി, ചക്കിയിൽ ഹൌസ്, 7994189042 , വാർഡ് - 13
12 . ബിൻഷ ടി.പി, താരിപടിക്കൽ , വാർഡ് - 14
13 . അനുഷ പി, മാലാപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 17
14 . വിപിൻദാസ് തെക്കുംപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 18
15 . അനുപമ സി.കെ , വാർഡ് - 4
16 . ലക്ഷ്മി യു.പി, ഉള്ളാട്ട്മാട് കോളനി , വാർഡ് - 8
17 . നിഖിഷ പി.പി, പടിഞ്ഞിറ്റപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 11
18 . ജിൻസിത്ത് വി, ചുള്ളിയാലപ്പുറായ , വാർഡ് - 9
19 . അക്ഷയ് s/o സുനിത പവിത്രൻ, പറച്ചിനപുറായ , വാർഡ് - 13
20 . അനുശ്രീ ടി.പി താരിപടിക്കൽ , വാർഡ് - 14
21 . ശ്യാംഞ്ജലി കരുവാൻതടത്തിൽ , വാർഡ് - 12
22 . അനഘ പി, കുന്നംപല്ളി ഹൌസ്, വട്ടപ്പറമ്പ , വാർഡ് - 1
23 . ദിവ്യ ടി.കെ, കുഴക്കിയിൽമാട് , വാർഡ് - 5
24 . ഐശ്വര്യ പി , വാർഡ് - 4
25 . ജിൻഷ രാജൻ മാലാപറമ്പിൽ, 9526626090 , വാർഡ് - 17
26 . നീതു ചെമ്പായിമാട്ടിൽ , വാർഡ് - 8
27 . വൈശാഖ് എൻ.ടി, S/O വലിയചക്കി, ചുള്ളിയാലപ്പുറം , വാർഡ് - 9
28 . അർജ്ജുൻ S/O കുഞ്ഞൻപരിയാരത്ത് , വാർഡ് - 8
29 . ആതിര ടി.പി , വാർഡ് - 18
30 . അമൃത പി, പാറയിൽ, 9605781616 , വാർഡ് - 10
31 . നിതിൻ കെ, വട്ടപറമ്പ് കോളനി , വാർഡ് - 1
32 . സുരഭി ടി.പി, താരിപടിക്കൽ , വാർഡ് - 14
33 . മനീഷ പി.എം, 9745923123 , വാർഡ് - 10
34 . പ്രവീൺ കെ.ടി, S/O സുധ കരിവാൻതടത്തിൽ , വാർഡ് - 12
35 . രഞ്ജുൽ തടത്തിൽ കോളനി , വാർഡ് - 2
36 . പ്രവീൺ ടി, കുന്നംപള്ളി ഹൌസ്, വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
37 . സ്മൃതി വരിച്ചാലിൽ , വാർഡ് - 11
38 . ശ്രീനിഷ എൻ.കെ, നാട്ടുകല്ലിങ്ങൽ കുന്നംപള്ളി വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
39 . ശ്രീഷ്മ എൻ.കെ, കുന്നംപള്ളി ഹൌസ്, വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
40 . ജിൻഷ കെ.പി, കുന്നംപള്ളി ഹൌസ്, വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
41 . വിപിൻ S/O കണ്ണൻകുട്ടി വട്ടപ്പറമ്പ് ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
42 . പ്രിൻസിത്ത് കെ.പി, S/O സുമതികുന്നംപള്ളി ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
43 . സുധീഷ് പറമ്പൻ S/O അയ്യപ്പൻ , വാർഡ് - 17
44 . ഷിൽജിയ പി, മാലാപറമ്പിൽ, 9747941128 , വാർഡ് - 17
45 . സനൂപ് പി, മാലാപറമ്പിൽ, 9544780447 , വാർഡ് - 17
46 . മിന്നു വി.കെ, പാലക്കാപറമ്പ് ഹൌസ്, വലക്കണ്ടി , വാർഡ് - 1
47 . അക്ഷയ കെ.പി, കുന്നംപള്ളി വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
48 . അഭയ് എൻ.കെ, S/O വേലായുധൻ നാട്ടുകല്ലുങ്ങൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
49 . ദൃശ്യ മോൾ പി, നെടുംകണ്ടത്തിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
50 . നിതിൻ കെ.പി, കുന്നംപള്ളി ഹൌസ് , വാർഡ് - 1

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 2
പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 46/20 - വനിതകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിലിന് ഇരുചക്ര വാഹനം - എസ്.സി - എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു . തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

വനിതകൾക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനം - എസ്.സി
1 . റീജ പി, തുമ്പയിൽ , വാർഡ് - 16
2 . ബേബിരമ തടത്തിൽ , വാർഡ് - 4
3 . അഞ്ജലി കെ.പി, വേങ്ങരവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 8
4 . ആതിര ടി, ചുള്ളിയാലപ്പുറം, ഒളകര , വാർഡ് - 9
5 . സുഭദ്ര എ, വടക്കുംപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 5
6 . ഗീത പി, മാലപറമ്പിൽ, 9605373931 , വാർഡ് - 17
7 . സുമതി കുടുക്കിൽ , വാർഡ് - 14
8 . സുനിത പി, നാലിയിൽ , വാർഡ് - 16
9 . സരസ്വതി w/o വേലായുധൻ , വാർഡ് - 1
10 . സിനിത എം, ചാക്യായിൽ , വാർഡ് - 13
11 . രജനി എം, അഞ്ചാലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 12
12 . സജില പി, കൊളപ്പുരയ്ക്കൽ , വാർഡ് - 3
13 . സജിത വി.കെ, വാണിയംകുളത്തിൽ , വാർഡ് - 4
14 . സുമിത്ര ടി. ശങ്കരമാട് പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് - 18
15 . ദേവകി ടി, പാലമഠത്തിൽപുറായ , വാർഡ് - 8
16 . സരസ്വതി കുടുക്കിൽ , വാർഡ് - 14
17 . നിഷ w/o സുനിൽ പുതുയപറമ്പ് , വാർഡ് - 12
18 . ദിവ്യ w/o ഭാസ്കരൻ, നെടുംങ്കടത്തിൽ , വാർഡ് - 1
19 . മിൻഷാരാജൻ, മാലപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 17
20 . മിനി പൈനാട്ട് , വാർഡ് - 16
21 . അനിത ടി.പി, താരിപടിക്കൽ , വാർഡ് - 14
22 . ഷാജിമോൾ w/o സുരേഷ് പാലക്കപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
23 . ജയന്തി ഇ.പി, കരുവാൻതടം , വാർഡ് - 12
24 . മിനി പരിയാരത്ത് , വാർഡ് - 14
25 . നിധില കെ, വട്ടപ്പറമ്പ് കോളനി , വാർഡ് - 1
26 . ആതിര സി, കരുവാൻതടത്തിൽ , വാർഡ് - 12
27 . സുനിത താരിപടിക്കൽ , വാർഡ് - 14
28 . ദീപ്തി കുടുക്കിൽ , വാർഡ് - 14
29 . ഷൈനി സി, വെള്ളക്കടവത്ത്, വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
30 . രമ്യ w/o സുബ്രഹ്മണ്യൻ , വാർഡ് - 12
31 . ജ്യോതി w/o അനുപ് , വാർഡ് - 12
32 . സുനിത സി, കുന്നംപള്ളി, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
33 . പ്രിയങ്ക മൂലത്ത്മാട് , വാർഡ് - 14
34 . മിനിമോൾ കല്ലുങ്ങാടൻ വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
35 . പ്രമീള സി, w/o വേലായുധൻ, നാട്ടുകല്ലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 1
36 . വിനിഷ w/o സുരേന്ദ്രൻ , വാർഡ് - 12
37 . പ്രിയങ്ക w/o സുരേഷ് , വാർഡ് - 12
38 . ഷീന w/o പ്രഭാകരൻ , വാർഡ് - 12
39 . ബിക്ന w/o ശിവാനന്ദൻ , വാർഡ് - 12
40 . മോനിഷ w/o അഭിലാഷ് , വാർഡ് - 12
41 . പ്രമീള w/o സുനിൽ , വാർഡ് - 12
42 . വിദ്യ w/o അഭിലാഷ് , വാർഡ് - 12
43 . ശാലിനി w/o രതീഷ് , വാർഡ് - 12
44 . പ്രസീത w/o ഷാജി , വാർഡ് - 12

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 3
തിരൂരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2019-20 വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ഗ്രാമസഭ തിരഞ്ഞെടുത്ത താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗം പരിശോധിച്ചു, അംഗീകരിച്ചു.

1 . പ്രശോഭ് മേലോട്ടിൽ, 9633990354 , വാർഡ് - 10
2 . ദയാൽ കണ്ണഞ്ചേരി, 9495174923 , വാർഡ് - 4
3 . ജിൻസി തെക്കുംപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 18
4 . നിതിൻ കെ വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
5 . മനിഷ പുത്തുക്കാടൻ, , വാർഡ് - 10
6 . ഷിബിൻ സി.കെ, ഇല്ലത്തുമാട്, 9744712687 , വാർഡ് - 4
7 . പ്രണവ് പി, ആച്ചമ്പ്ര വളപ്പിൽ, 9946782698 , വാർഡ് - 12
8 . ഷിബിൻ പി , വാർഡ് - 16
9 . അജുൽദേവ്, 9895570860 , വാർഡ് - 16
10 . സുധിൻ പി S/O സുന്ദരൻ, 9895842489 , വാർഡ് - 16
11 . ജിൻഷാ വേലായുധൻ , വാർഡ് - 1
12 . അഖിൽ വി.കെ, 8289843884 , വാർഡ് - 4
13 . ഹൃദ്യ ടി തടത്തിൽ, 9744010083 , വാർഡ് - 4
14 . ആമൃത പി , പാറയിൽ, 9605781616 , വാർഡ് - 10
15 . പ്രവീൺ കെ.ടി, D/O സുധ , വാർഡ് - 17
16 . അനുഷ പി, മാലപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 17
17 . അഞ്ചന സി.കെ , 9745068672 , വാർഡ് - 4
18 . അക്ഷയ എം.പി, കുന്നംപള്ളി , വാർഡ് - 1
19 . അനർഘ കുന്നംപള്ളി വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
20 . ആദിത്യതൻ വി.കെ, 8289843884 , വാർഡ് - 4
21 . ജിൻസി കെ.പി, കുന്നംപള്ളി, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
22 . നിതിൻ കെ.പി, കുന്നംപള്ളി , വാർഡ് - 1
23 . നിഷാന്ത് കെ, വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് - 1

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 4
തിരൂരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2019-20 വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന എസ്.സി - വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ഗ്രാമസഭ തിരഞ്ഞെടുത്ത താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗം പരിശോധിച്ചു, അംഗീകരിച്ചു.

1 . ഷിബിനി പൊലിയോടത്ത് , വാർഡ് - 14
2 . അശ്വിൻ കെ കൊയപ്പനാട്ടിൽ , വാർഡ് - 17
3 . വിഷ്ണു കെ.എം, ചുള്ളിയാലപ്പുറം , വാർഡ് - 9
4 . വിഷ്ണു പ്രിയ പി.പി , വാർഡ് - 11
5 . ആതിര പി, പാറയിൽ , വാർഡ് - 10
6 . നവ്യ ടി.കെ, കൊയപ്പനാട്ടിൽ , വാർഡ് - 5
7 . സുബിന കാഞ്ഞോളി D/O സുബ്രഹ്മണ്യൻ , വാർഡ് - 2
8 . ബിൻസി തെക്കുംപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 18
9 . മൃദുല ടി, തടത്തിൽ D/O ബിന്ദു , വാർഡ് - 4
10 . സുബ്രഹ്മണ്യൻ കോഴിക്കന്നി , വാർഡ് - 7
11 . വൈഷ്ണവ് S/O അയ്യപ്പൻ , വാർഡ് - 5
12 . പ്രിയങ്ക വി.പി, ചങ്ങംതടത്തിൽ , വാർഡ് - 10
13 . ബാബുരാജൻ പുതിയപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 12
14 . തൃഷ ടി.പി, താരിപടിക്കൽ , വാർഡ് - 14
15 . ശ്രിജിത്ത് ചെമ്പാഴിമാട് , വാർഡ് - 8
16 . വേലായുധൻ S/O കാരിക്കുട്ടി , വാർഡ് - 12
17 . അനാമിക ടി D/O ഷാജി ടി , വാർഡ് - 4
18 . അഭിനവ് D/O മുരളി തടത്തിൽ , വാർഡ് - 4
19 . നന്ദനാ ബാബു ടി, D/O ബാബുതടത്തിൽ , വാർഡ് - 4
20 . വൈശാഖൻ എൻ.ടി S/O വലിയചക്കി , വാർഡ് - 9
21 . ജിതിൻ കെ, കക്കോടൻ ചുള്ളിയാലപ്പുറം , വാർഡ് - 9
22 . അഭിനവ് ചുള്ളിയാലപ്പുറം , വാർഡ് - 9
23 . ഷിബില സി.ടി ചങ്ങംതടത്തിൽ , വാർഡ് - 10
24 . ആര്യ പി, മൂലത്ത്മാട്ടിൽ , വാർഡ് - 14
25 . അശോകൻ ഒടേരൻ തടത്തിൽപുറായ , വാർഡ് - 14

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 5
തിരൂരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2019-20 വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക് ഭൂമിക്ക് ധനസഹായം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ഗ്രാമസഭ തിരഞ്ഞെടുത്ത താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗം പരിശോധിച്ചു, അംഗീകരിച്ചു.
1 . ഷിബു പറമ്പന്‍ , വാർഡ് - 17
2 . പ്രജീഷ് തടത്തില്‍ , വാർഡ് - 4
3 . ജിനീഷ് ചെമ്പാഴിമാട്ടില്‍ , വാർഡ് - 8
4 . ഷിജേഷ് s/o നീലകണഠന്‍ , വാർഡ് - 9
5 . സുജാത പരമേശ്വരന്‍ പൂക്കാടന്‍ , വാർഡ് - 13
6 . സാവിത്രി പുതീരന്‍ , വാർഡ് - 14
7 . ബിന്ദു.പി, d/o ഇട്ട്യാത്തന്‍,കരുവന്‍തടത്തില്‍ , വാർഡ് - 12
8 . വിഷ്ണു.പി,പരിയാരംതൊടി,വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
9 . ഗീത.പി, മാലപറമ്പ് , വാർഡ് - 17
10 . രതിലേഷ് ചെമ്പാഴിമാട് , വാർഡ് - 8
11 . രാജു തടത്തില്‍ , വാർഡ് - 4
12 . ബിന്ദു പരിയാരത്ത് , വാർഡ് - 14
13 . ബാബു തിരുക്കന്‍,കരുവന്‍തടത്തില്‍ , വാർഡ് - 12
14 . ഷാജന്‍ ചെറുകോളില്‍ , വാർഡ് - 9
15 . കാളിക്കുട്ടി വേങ്ങരവളപ്പില്‍ , വാർഡ് - 8
16 . താമി പുത്തുക്കാടന്‍ , വാർഡ് - 17
17 . സന്തോഷ് പരിയാരന്‍ , വാർഡ് - 9
18 . ജിഷമോള്‍ താഴെമാരാംകുന്നത്ത് , വാർഡ് - 14
19 . ഗണേഷ് പുത്തുക്കാടന്‍ , വാർഡ് - 17
20 . അനില്‍കുമാര്‍ കെ കരുവന്‍തടത്തില്‍ , വാർഡ് - 12
21 . റിജു ചെറായി , വാർഡ് - 17
22 . അജീഷ് എം കെ , വാർഡ് - 14
23 . സുജിത പി w/oസജീഷ് , വാർഡ് - 14
24 . ഫിലോമിനd/o അമ്മുക്കുട്ടി,കരുവന്‍തടത്തില്‍ , വാർഡ് - 12
25 . ഷാമിലി.പി, കരുവന്‍തടത്തില്‍ , വാർഡ് - 12
26 . പുത്തുക്കാടന്‍ രതീഷ്, മാലപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 17
27 . ദില്‍ഷ.ടി W/o സതീഷ് , വാർഡ് - 14
28 . അനില പുതീരന്‍ , വാർഡ് - 14
29 . സുബ്രഹ്മണ്യന്‍.പി.പി,കരുവന്‍തടത്തില്‍ , വാർഡ് - 12
30 . സുരേന്ദ്രന്‍ കെ ടി,കരുവന്‍തടത്തില്‍ , വാർഡ് - 12
31 . ബിനേഷ് പരിയാരത്ത് , വാർഡ് - 14
32 . ബിജേഷ് പരിയാരത്ത് , വാർഡ് - 14
തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 7
പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 11 /20 - വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി (പട്ടികജാതി) എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു. തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.
1 . റിമൽരാജ് പി S/O രാജേഷ്, 9037914637 , വാർഡ് - 16
2 . ശിഖ D/O സുരേഷ്ബാബു , വാർഡ് - 4
3 . സുനുഷ D/O സരിത , വാർഡ് - 8
4 . അനന്തു S/O സുനിൽ , വാർഡ് - 12
5 . പ്രണവ് കുമാർ കെ.കെ, S/O ഉണ്ണി കെ , വാർഡ് - 7
6 . വേലായുധൻ പി, ചാക്യായിൽ , വാർഡ് - 13
7 . സുമതി കെ.പി, കുന്നംപള്ളി , വാർഡ് - 1
8 . സ്നേഹ പി, D/O ചന്ദ്രൻ , വാർഡ് - 3
9 . ശരണ്യ കെ, D/O രാജൻ കക്കോടൻ , വാർഡ് - 8
10 . ശിഖ പി, പരിയാരംതൊടി, കുന്നംപള്ളി , വാർഡ് - 1
11 . ഗോപകുമാർ കെ, മണ്ണാൻമലയിൽ , വാർഡ് - 9
12 . അശ്വന്ദ് പി.പി, S/O ബാബുരാജൻ , വാർഡ് - 11
13 . സുനിത പവിത്രൻ, പരിയാരൻ , വാർഡ് - 13
14 . ഷിജിൽകുമാർ. വി.പി, S/O കുമാരൻ , വാർഡ് - 8
15 . അശ്വതി പരിയാരൻ ഉള്ളാട്ട്മാട് , വാർഡ് - 8
16 . മോനിഷ D/O അഭിലാഷ് , വാർഡ് - 12
17 . പത്മിനി പി, കോണിക്കോളിൽ , വാർഡ് - 17
18 . സുമ പുത്തുക്കാടൻ S/O കൊറ്റൻ , വാർഡ് - 17
19 . നിമ്മി പി, D/O നീലകണ്ഠൻ , വാർഡ് - 17
20 . ബാബുരാജൻ കെ.എം, കോഴിക്കന്നി , വാർഡ് - 7
21 . കെ. അശോകൻ കുന്നംപള്ളി വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
22 . അഭിഷേക് സി, പാലക്കപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
23 . അശ്വന്ദ് എൻ.കെ, S/O വേലായുധൻ , വാർഡ് - 1
24 . നിഷാന്ത് കെ, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
25 . ചക്കിക്കുട്ടി തേരി, നെടുംകണ്ടത്തിൽ , വാർഡ് - 1
26 . ശ്രീശാന്ത് കുന്നംപള്ളി വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
27 . ശ്രീജൻ പി, ഓട്ടപ്പിലാക്ക്ൽ , വാർഡ് - 14
28 . മോനിഷ W/O അഭിലാഷ്, കരുവാൻതടത്തിൽ , വാർഡ് - 12
29 . വേലായുധൻ കാരിക്കുട്ടി കരുവാൻതടത്തിൽ , വാർഡ് - 12
30 . അഭിൻകൃഷ്ണ ടി.പി, ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ , വാർഡ് - 14
തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 8
പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 24/20 - കേരഗ്രാമം എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു. തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കൃഷി ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.
കേരഗ്രാമം പ്രോജക്റ്റ് നം S0024/20
1 . ഹുസൈന്‍ ഹജീ കൊട്ടരില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
2 . ഹസ്സന്‍ കുട്ടി കെ.വി കെ ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
3 . സഫിയ കൊഴിതോടി , വാർഡ് - 1
4 . രാംദാസ് സി.കുന്നംപല്ലിയില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
5 . മൊഇദേന്കുട്ട്യ ഹാജി കെ സി.വെള്ളക്കാടന്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
6 . മുഹമ്മദ്‌ ഷാഫി.എന്‍.വി , വാർഡ് - 1
7 . റൂബി കെ.കെ ചെനുവില്‍ , വാർഡ് - 2
8 . തസ്ലീന വി.പി പള്ളിയാളി , വാർഡ് - 2
9 . കെ.ടി സാദിഖലി ചെനുവില്‍ , വാർഡ് - 2
10 . കെ.കെ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്‌ ചെനുവില്‍ , വാർഡ് - 2
11 . ആയിഷ കുന്നത്പരംബില്‍ , വാർഡ് - 2
11 . അബൂബാക്കെര്‍ മഞ്ഞരോടന്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 2
12 . ..ഇബ്രാഹിം കല്ലുങ്ങല്‍ , വാർഡ് - 2
13 . ശഹിട പുട്ടെക്കാടന്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 3
14 . മോഇദീന്‍ കെ.അവരതിയില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 3
15 . കോയ കുരുനിയന്‍ , വാർഡ് - 3
16 . അബ്ദുറഹ്മാന്‍ കെ പോത്തിന്‍തൊടിയില്‍ , വാർഡ് - 3
17 . അബൂബക്കെര്‍ കുരുനിയന്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 3
18 . ഹൈദ്രു പി.വെന്കുലത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 5
19 . സരദ പി.കിഴക്കയില്‍ കുന്നു ഹൌസ് , വാർഡ് - 5
20 . ശാരദ പി പാറക്കല്‍ , വാർഡ് - 5
21 . വേലയുധന്‍ വെല്ലര്‍ വീട്ടില്‍ , വാർഡ് - 5
22 . മുഹമ്മദ്‌ ഹാജി കെ,പതിപരമ്പ് ഹൌസ് , വാർഡ് - 5
23 . മോഹമ്മേദ്‌ സി.തെട്ടണ്ട്വില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 6
24 . മുഹമ്മദ്‌ ചക്കിപരംബന്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 6
25 . സൈനബ പോലട്ടു ഹൌസ് , വാർഡ് - 7
26 . ശിവദാസന്‍ തെരുവത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 7
27 . മോഇദീന്‍ ഹാജി പി.കുതിരോടത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 7
28 . നൌഷാദ പി മുബാറക് മനസില്‍ , വാർഡ് - 7
29 . ജാനു കെ കെ,കനുകുലത്തില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 7
30 . ഗോവിന്ദന്‍ കെ കെ.കനുകുലത്തില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 7
31 . ഖാഔലത് പമാങ്ങടന്‍ , വാർഡ് - 7
32 . അഹമ്മദ്‌ ഹാജി കുതിരെടത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 7
33 . അബ്ദുള്ള എ സി.കിഴക്കുംപട്ടില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 7
34 . അബുഹാജി എരംബന്‍ കണ്ജോളി ഹൌസ് , വാർഡ് - 7
35 . അണ്ടി നെചിക്കാടന്‍ , വാർഡ് - 7
36 . സേതുമാധവന്‍ സി വി.മൂതാട്ടില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
37 . സുഹരബി തുപ്പിളിക്കട്ടു , വാർഡ് - 8
38 . സാബിര എരംബതില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
39 . വേലു ചെമ്ബയിമാട് , വാർഡ് - 8
40 . വിലാസിനി കെ എം. , വാർഡ് - 8
41 . റാബിയ എരംബതില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
42 . രാമന്‍ കുട്ടി പി സി.ചാലിയില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
43 . രാജേഷ്‌ കെ എം.മാനത്തു ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
44 . മോഹനന്‍ സി വി.മൂതട്ടില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
45 . മോഇദീന്‍ കുട്ടി ടി തായത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
46 . മുഹമ്മദ്‌ മുസ്തഫ കെ കെ.കല്മ്ബ്രട്ടില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
47 . മുഹമ്മദ്‌ കുട്ടി തെങ്ങട്ട് കുണ്ടില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
48 . മുഹമ്മദ്‌ കുട്ടി തുപ്പിളിക്കട്ടു , വാർഡ് - 8
49 . ചെക്കു ഹാജി ടി കെ.തുപ്പിളിക്കട്ടു , വാർഡ് - 8
50 . കോമളവല്ലി സി വി.മൂതട്ടില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
51 . കെ എം വിജയന്‍ നായര്‍.കരുമട്ടു മാനത്തു , വാർഡ് - 8
52 . കരുവാന്‍ കുന്നത്ത്കോയ , വാർഡ് - 8
53 . കമ്മു ഹാജി കൂനരി തുമ്പത് , വാർഡ് - 8
54 . അലവി എരംബതില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
55 . അബ്ദുല്‍ അസീസ്‌ നമ്പാന്‍ കുന്നത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
56 . ബിയ്യുമ്മ പാമാങ്ങാട്ട് ചെമ്പാഴി , വാർഡ് - 8
57 . സഹിര കെ.എരംബതില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 9
58 . ശാന്ത കുമാരി കൊയപ്പന്‍ കുളങ്ങര , വാർഡ് - 9
59 . വേലായുധന്‍ പി കെ.പുതുക്കാട് ഹൌസ് , വാർഡ് - 9
60 . വീരന്‍ കുട്ടി കെ പി.അമ്മഞ്ചേരി മട് , വാർഡ് - 9
61 . മുഹമ്മദ്‌ ഫവാസ് തെരലത്തില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 9
62 . ഫാത്തിമ താഴെതോടുവില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 9
63 . പോക്കറ്റ് പാത്തുമ്മ എരംബതില്‍ , വാർഡ് - 9
64 . ഖദീജ , വാർഡ് - 9
65 . കൃഷ്ണന്‍ പുത്തുക്കാട്ട് , വാർഡ് - 9
66 . കുട്ടന്‍ അതിപരംബത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 9
67 . കുഞ്ഞാമിന എരംബതില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 9
68 . എരംബതില്‍ മുഹമ്മദ്‌ , വാർഡ് - 9
69 . ഉണ്ണി കൃഷ്ണന്‍ കെ കെ.ഇടക്കുത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 9
70 . ഇരുമ്പന്‍ കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ്‌ , വാർഡ് - 9
71 . ആയമ്മ ചെരഞ്ചേരി ഹൌസ് , വാർഡ് - 9
72 . അബ്ദുല്‍ കരീം ഇ,ചെരുകൊളില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 9
73 . രവീന്ദ്രന്‍ മേലോട്ടില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 10
74 . മുഹമ്മെടാജി കുഴിക്കാട്ട്‌ , വാർഡ് - 10
75 . മുഹമ്മദ്‌ പി.മുബാറക് മനസില്‍ , വാർഡ് - 10
76 . ചന്ദ്രന്‍ നെചിയം തൊടി , വാർഡ് - 10
77 . ഖദീജ കുരുനിയന്‍ മുബാറക് മനസില്‍ , വാർഡ് - 10
78 . ഹുസൈന്‍ പി.സി കരുത്തോടത്ത് , വാർഡ് - 11
79 . സൈദു പി കെ പാലപ്പെട്ടി ഹൌസ് , വാർഡ് - 11
80 . സൈതലവി പുട്ടെക്കാടന്‍ , വാർഡ് - 11
81 . മോഇദീന്‍ കുട്ടി ഹാജി പുതുകുളങ്ങര , വാർഡ് - 11
82 . ബഷീര്‍ പി.കെ കൊളപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 11
83 . കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ കെ , വാർഡ് - 11
84 . അസൈന്‍ ഹാജി പാമങ്ങാട്ട് , വാർഡ് - 11
85 . അലീമ പി.കെ കൊളപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 11
86 . സൈദലവി ഹാജി ചൊക്ലി ഹൌസ് , വാർഡ് - 12
87 . റുഖിയ ചെമ്ബന്‍ ചളിയില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 12
88 . പത്മിനി കല്ലുവലപ്പില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 12
89 . സൈനബ ചൊക്ലി ഹൌസ് , വാർഡ് - 13
90 . സൈദലവി ചൊക്ലി മുക്കൊട്ടില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 13
91 . രായിന്‍ കുട്ടി സി സി.ചോലക്കല്മാട് , വാർഡ് - 13
92 . മോഇദീന്‍ കുട്ടി കെ എ.അമ്പാട്ട് ഹൌസ് , വാർഡ് - 13
93 . മോഇദീന്‍ കുട്ടി കെ എ.അമ്പലത്തിങ്ങള്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 13
94 . മുംതാസ് അമ്പാട്ട് ഹൌസ് , വാർഡ് - 13
95 . ബീവിക്കുട്ടി മോല്ലമാട്ടില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 13
96 . പറങ്ങോടന്‍ പള്ളിയെമ്പി , വാർഡ് - 13
97 . ഖമരുന്നീസ ആക്കല്‍ , വാർഡ് - 13
98 . അസ്മാബി മേലെചെറുവള്ളീരി , വാർഡ് - 13
99 . അയ്യപ്പന്‍ തെരുവത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 13
100 . അമീറലി സി.സി , വാർഡ് - 13
101 . അബ്ദുല്‍ മജീദ്‌ ചോലക്കല്‍ , വാർഡ് - 13
102 . അബ്ദുല്‍ അസീസ്‌ ആക്കല്‍ , വാർഡ് - 13
103 . സുബ്രമണ്യന്‍ കെ പി.പറമ്പത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
104 . ശിവദാസന്‍ കൂനീരി ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
105 . വി പി പ്രേമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍.കൊട്റെകവില്‍ , വാർഡ് - 14
106 . രാമന്‍ കൂനീരി തെക്കിനിയേടത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
107 . രാധമ്മ വി പി.ലകയില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
108 . മമ്മാദിയ ചെരന്ജീരിചാനത്ത് , വാർഡ് - 14
109 . നാരായണന്‍ പുതെന്വീട് , വാർഡ് - 14
110 . ഗോവിന്ദന്‍ കുട്ടി നായര്‍ , വാർഡ് - 14
110 . കാത്റെരി ഷെരീഫ , വാർഡ് - 14
110 . കാട്ടീരി പാതുമ്മു , വാർഡ് - 14
112 . കാട്ടീരി ആസിയ , വാർഡ് - 14
135 . കാട്ടീരി അസൈന്‍ ഹാജി , വാർഡ് - 14
113 . മുഹമ്മദ്‌ കെ ടി , വാർഡ് - 14
114 . സുകുമാരന്‍ കെ പി.തരിതോടി , വാർഡ് - 15
115 . അബ്ദുറഹിമാന്‍ കുട്ടിപരംബത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 15
116 . സൈദലവി ചെമ്പന്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
117 . മോഇദീന്‍ കോയ തലേപ്പുരത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
118 . മുഹമ്മദ്‌ മോഇദീന്‍ നായര്വീട്ടില്‍ , വാർഡ് - 16
119 . ഖദീജ കെ പി.ചോലക്കല്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
120 . അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ പി കെ. , വാർഡ് - 16
121 . സൈദലവി ഇരുമ്പന്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 17
122 . ചെമ്പന്‍ കുഞ്ഞഹംമെദ് കുട്ടി പാലപ്പെട്ടിയില്‍ , വാർഡ് - 17
123 . കരിചി പി.പുതുക്കാടന്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 17
124 . ആയിശക്കുട്ടി പാലപ്പെട്ടിയില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 17
125 . സൈതലവിഎം.പി , വാർഡ് - 18
126 . ചെമ്പന്‍ അബു ഹാജി.പറക്കുത് , വാർഡ് - 18
127 . അബ്ദുല്‍ രഹീം പറക്കുത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 18
128 . സുബൈദ റ്റി പി.കൊഴിതോടി വടക്കില്‍ , വാർഡ് - 19
129 . കോയക്കുട്ടിഹാജി കെ.മനപള്ളിയളി , വാർഡ് - 19
130 . കുട്ടിയാലി ഹാജി വടക്കയില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 19
131 . കുഞ്ഞിമോഹംമെദ് എം പി.തെക്കെന്‍ തോന്ടിക്കോട് , വാർഡ് - 19
132 . ഇസ്മില്‍ കെ വി.വടക്കയില്‍ ഹൌസ് , വാർഡ് - 19
133 . ആയിശുമ്മ കെ.തെക്കന്‍ തോന്ടിക്കോട് , വാർഡ് - 19
134 . അബൂബക്കെര്‍ തെവങ്ങട്ടു , വാർഡ് - 19
135 . അന്‍വര്‍ സാദത് കെ.മനപള്ളിയളി ഹൌസ് , വാർഡ് - 19
136 . കെ കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീമുണ്ടനിലയം , വാർഡ് - 8
തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 10
പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 10 /20 - വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (പട്ടികജാതി) എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു . തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (പട്ടികജാതി)
1 . ലക്ഷ്മി W/O നീലകണ്ഠൻ വട്ടപ്പറമ്പ് കോളനി , വാർഡ് - 1
2 . മീനാക്ഷി പുത്തുക്കാടൻ തടത്തിൽകോളനി , വാർഡ് - 2
3 . വേലായുധൻ കെ.കെ, കൊളത്തുംകണ്ടി, പി.ഒ പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് - 3
4 . കുഞ്ഞിരാമൻ വാണിയംകുളത്തി., പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് - 4
5 . സുബ്രഹ്മണ്യൻ കണ്ണാഞ്ചേരി , വാർഡ് - 5
6 . ചെള്ളി തോന്നിപറമ്പിൽ , പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് - 6
7 . വേലായുധൻ കീരൻകണ്ടി , വാർഡ് - 7
8 . കാരി പരിയാരൻ, ഉള്ളാട്ട്മാട് കോളനി , വാർഡ് - 8
9 . ഭാസ്കരൻ എം.എം മേലെമംഗലങ്ങാട്ട്, ഒളകര , വാർഡ് - 9
10 . നളിനി പുത്തൂക്കാടൻ, കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10
11 . വേലായുധൻ പി.പി, S/O നാഗൻ പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ, പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് - 11
12 . വത്സല S/O ചന്ദ്രൻ, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് - 12
13 . ചീരു പുതുക്കുടിമാട്, 9995047186 , വാർഡ് - 13
14 . കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചെറായി, ചെറിയതടത്തിൽ, ഒളകര പി.ഒ , വാർഡ് - 14
15 . കുഞ്ഞാഗ വേങ്ങര വളപ്പിൽ പി.ഒ, ഒളകര, 8086711407 , വാർഡ് - 8
16 . ബാബു കോതോരി , പറച്ചിനപുറായ, 9605674138 , വാർഡ് - 17
17 . അമ്മിണി കോഞ്ഞിക്കോളിൽ, 9656558627 , വാർഡ് - 17
18 . ചിന്ന ശങ്കരമാട്ടിൽ പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് - 18
19 . മുണ്ടിക്കുട്ടി, കൊഴപ്പനാട്ടിൽ , വാർഡ് - 16
20 . വേലായുധൻ വാണിയംകുളത്തിൽ, പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് - 4
21 . സി.കെ വേലായുധൻ, കൊയക്കീൽകുണ്ട് , വാർഡ് - 5
22 . വേലായുധൻ പി, ഓട്ടപിലാക്കൽ , വാർഡ് - 14
23 . ചെറിയചക്കി മാലപ്പറമ്പിൽ , വാർഡ് - 17
24 . വേലായുധൻ കെ.എം, കോയിക്കനി, 9526355937 , വാർഡ് - 7
25 . സുശീല ലൂയിപാസ്റ്റർ, തടത്തിൽകോളനി , വാർഡ് - 2
26 . മിനി കൊടിഞ്ഞൻ ചുള്ളിയാലപുറായ , വാർഡ് - 9
27 . ലക്ഷ്മി യു.പി, ഉള്ളാട്ട്മാട്കോളനി W/O മധു , വാർഡ് - 8
28 . കൃഷ്ണൻ കെ.പി അമ്മാഞ്ചേരി, ഇല്ലത്ത്മാട് , വാർഡ് - 4
29 . അയ്യപ്പൻ ടി.പി, താരിപടിക്കൽ, ഒളകര , വാർഡ് -
30 . സരോജിനി W/O ശൺമുഖൻ, നെടുകണ്ടത്തിൽ, വലക്കണ്ടി , വാർഡ് -
31 . കൃഷ്ണദാസൻ വരിച്ചാലിൽ S/O ചാത്തൻ , വാർഡ് -
32 . മുണ്ടിക്കുട്ടി കോഞ്ഞിക്കോളിൽ, ഒളകര പി.ഒ , വാർഡ് - 13
33 . ചന്ദ്രൻ പൊലിയോടത്ത് ഓട്ടപിലാക്കൽ, , വാർഡ് -
34 . ശങ്കരൻ തടത്തിൽ, ഇല്ലത്ത്മാട് , വാർഡ് - 4
35 . ശകുന്തള കോഴിക്കനി, സിദ്ധീഖാബാദ് , വാർഡ് -
36 . കുഞ്ഞിക്കീരൻ S/O മുളിയൻ, മാലപറമ്പ്, 9947072572 , വാർഡ് - 17
37 . കുമാരൻ തടത്തിൽ , വാർഡ് - 4
38 . ജയ പി, പുത്തുക്കാടൻ, പറച്ചിനപുറായ , വാർഡ് -
39 . ബാബു പി, പൂവ്വത്ത്മാട് , വാർഡ് - 14
40 . നീലകണ്ടൻ തടത്തിൽ, പെരുവള്ളൂ , വാർഡ് -
41 . ചിന്ന പരിയാരൻ , പുതുക്കിടിമാട് , വാർഡ് -
42 . സബിത പുത്തലത്ത്മാട്ടിൽ , വാർഡ് -
43 . ചിന്ന പി, W/O ചാത്ത്ൻ ഓട്ടപിലാക്കൽ , വാർഡ് -
44 . കൊറ്റിക്കുട്ടി നാട്ട്കല്ലിങ്ങൽ, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് -
45 . ബാലകൃഷ്ണൻ കണ്ണഞ്ചേരി , വാർഡ് - 4
46 . സുബ്രഹ്മണ്യൻ തടത്തിൽ , വാർഡ് -
47 . രാമൻ S/O അയ്യപ്പൻ പൂതംകുറ്റി , വാർഡ് - 11
48 . വേലായുധൻ S/O കാരിക്കുട്ടി, കരുവാംതടം , വാർഡ് -
49 . കൃഷ്ണദാസ് തടത്തിൽ, പി.ഒ പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് -
50 . സുരേഷ് ചെമ്പട്ട പാലക്കാപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
51 . ബിന്ദു W/O ബാബുരാജൻ, കുന്നംപള്ളി , വാർഡ് - 1
52 . കുഞ്ഞാത്തൻ കുന്നംപള്ളി വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് -
53 . വെകിടേഷൻ പുതിരൻ , വാർഡ് -
54 . ദേവകി പൂവ്വത്തൊടി , വാർഡ് - 5
55 . അയ്യപ്പൻ കോഴിക്കനി , വാർഡ് - 7
56 . അമ്മിണി കോഴിക്കനി , വാർഡ് -
57 . ശാരദ W/O നായടി , വാർഡ് -
58 . യശോധ പി, പള്ളിപുറത്ത് , വാർഡ് - 9
59 . അപ്പുകുട്ടൻ ചുള്ളിയാലപുറായ , വാർഡ് -
60 . ശശി തിരുക്കൻ, ചുള്ളിയാലപുറായ , വാർഡ് -
61 . സരോജിനി ചുള്ളിയാലപുറായ , വാർഡ് -
62 . ചന്ദ്രൻ മേലോട്ടിൽ പറമ്പത്ത്മാട് , വാർഡ് - 10
63 . സുനിൽ പി, പാറയിൽ , വാർഡ് - 10
64 . സുനിൽ ടി.പി, മേലോട്ടിൽ , വാർഡ് -
65 . ശാന്ത മേലോട്ടിൽ , വാർഡ് -
66 . മിനി സി, ചങ്ങുംതടത്തിൽ , വാർഡ് -
67 . വേലായുധൻ പിച്ചംവീട്ടിൽ , വാർഡ് -
68 . ശങ്കരൻ വരിച്ചാലിൽ , വാർഡ് - 11
69 . നാരായണൻ വരിച്ചാലിൽ , വാർഡ് -
70 . ശാരദ തച്ചമ്പ്രവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
71 . നിലകണ്ടൻ S/O കാരിക്കുട്ടി , വാർഡ് -
72 . ഇട്ട്യാത്തൻ കരുവാംതടത്തിൽ , വാർഡ് -
73 . കാർത്ത്യായനി W/O സുബ്രഹ്മണ്യൻ , വാർഡ് - 17
74 . വലിയചക്കി മാലപറമ്പിൽ , വാർഡ് -
75 . ചിന്നമ്മു കോഞ്ഞികോളിൽ , വാർഡ് -
76 . കാർത്ത്യായനി W/O കൊറ്റൻ , വാർഡ് -
77 . അയ്യപ്പൻ പി, മാലപ്പറമ്പിൽ , വാർഡ് - 17
78 . പുറുങ്ങ ശങ്കരമാട്ടിൽ , വാർഡ് - 18
79 . മിനി ശങ്കരമാട്ടിൽ , വാർഡ് - 18
80 . ശ്രീധരൻ S/O കാരിക്കുട്ടി, കാടപ്പടി , വാർഡ് - 11
തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 11
മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട ശിങ്കാരിമേള യൂണിറ്റിന് വാദ്യോപകരണം എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു .

ശിങ്കാരിമേള യൂണിറ്റിന് വാദ്യോപകരണം
1. സുബദ്ര എ, വടക്കൻപറമ്പ്, വാർഡ് - 5

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 12
മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ മുച്ചക്രവാഹനം എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു.

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ മുച്ചക്രവാഹനം
1 . സജിത്ത് പള്ളിക്കര , വാർഡ് - 1
2 . സൌദാബി പുവ്വത്തുമാട് , വാർഡ് - 14
3 . സെയ്തലവി തൊപ്പാശ്ശേരി , വാർഡ് - 13
4 . അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സി, 9562022630 , വാർഡ് - 12

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 13
പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 14/20 - ടൈലറിംഗ് യുണിറ്റ് (വനിത) എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു. തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റിന് ധനസഹായം
1 . ഷഹ്മ വനിത ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്, ജസീല കാളൂർ വലിയപറമ്പ്, 9544176502 , വാർഡ് - 16
2 . സ്നേഹ വനിത ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്, രേണുക എം.കെ, താഴെമരാംകുളത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
3 . നിഷ എം, വാണിയംകുളത്തിൽ , വാർഡ് - 4
4 . റുഖിയ കെ, കിഴിക്കിടൻ പുകയൂർ , വാർഡ് - 8
5 . ഖദീജ പാലക്കൽ, ചക്കുങ്ങൽ , വാർഡ് - 7
6 . ജമീല ചക്കുങ്ങൽ പറക്കുത്ത് , വാർഡ് - 17
7 . ഉഷാകുമാരി ഒ, താരിപ്പടിക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
8 . ബിന്ദു പെക്കാറമ്പത്ത്, പോത്തുപ്പെട്ടി, (സൌഹൃദം) , വാർഡ് - 3
9 . റജീന തൊണ്ടിക്കോടൻ , വാർഡ് - 19
10 . ഉമൈബ W/O അബ്ദുൽസലിം , വാർഡ് - 1
11 . സ്മിത കരുവാരക്കൽ , വാർഡ് - 5
12 . സുമയ്യബീവി മൊയ്തീൻകോയ , വാർഡ് - 8
13 . കദീജ W/O ഉണ്ണിമാച്ചു ചാരത്ത് , വാർഡ് - 6
14 . സുബൈദ കെ.പി , വാർഡ് - 16
15 . ഉഷാദേവി എം.പി, അഞ്ചാലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 12
16 . ഫസീല എം, W/O മുഹമ്മദ് റഫീഖ് , വാർഡ് - 6
17 . ഖൈറുന്നീസ , വാർഡ് - 17
18 . സെറീന പി.കെ, പരിയംതൊടി ഹൌസ് , വാർഡ് - 19
19 . ശ്രീജ എം.വി, പുതിയപുരയിൽ, ഒളകര , വാർഡ് - 8
20 . ഹാജറ കൂരിമണ്ണിൽ , വാർഡ് - 5
21 . പ്രസീത W/O ഷാജി കരുവാംതടത്തിൽ , വാർഡ് - 12
22 . ആയിശാബി വലിയപറമ്പൻ , വാർഡ് - 19
23 . പവിത്രം എൻ.എച്ച്.ജി, പുകയൂർ , വാർഡ് - 8
24 . പുതുമ എൻ.എച്ച്.ജി, ചെനക്കൽകണ്ടി, ഒളകര , വാർഡ് - 8
25 . നസീമ മാളിയേക്കൽ, അഞ്ചാലംകണ്ടി , വാർഡ് - 3
26 . സീത എൻ, താരിപ്പടിക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
27 . സൌമിനി തെരുവത്ത് കരുപ്പൻകണ്ടി ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
28 . ഷിജി പരിയാരത്ത് കറുപ്പൻകണ്ടി ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
29 . ലക്ഷ്മി ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
30 . വിജിത കെ, ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
31 . പാത്തുമ്മു വി, പാത്തേട്ടിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 14
പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 15/20 - പരമ്പരാഗത കൈതൊഴില്‍ പ്രോത്സാഹനം (പട്ടികജാതി) എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു. തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

പരമ്പരാഗത കൈതൊഴില്‍ പ്രോത്സാഹനം (പട്ടികജാതി)
1 . സരോജി അച്ചമ്പ്ര വളപ്പിൽ
2 . വള്ളി W/O നീലകണ്ഠൻ
3 . കൊറ്റിക്കുട്ടി W/O നാടിക്കുട്ടി
4 . അമ്മു W/O നീലകണ്ഠൻ
5 . രുഗ്മിണി W/O കുഞ്ഞാടി
6 . കുഞ്ഞി W/O കുഞ്ഞിക്കാരി
7 . കൊറ്റിക്കുട്ടി W/O ചെള്ളി

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 15
പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 106/20 - ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീരിച്ചു. തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി
ഒളകര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം
1 . വിനോദ് കുമാർ കെ.എസ്, പോക്കാട്ട് ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
2 . വേലായുധൻ കെ, മച്ചിങ്ങൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
3 . ഇന്ദിര എ.പി, കൂർക്കംചാലിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
4 . ചന്ദ്രവതി , അതിപറമ്പത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
5 . നിഷ, അതിപറമ്പത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
6 . ഉണ്ണീരി, കുറുംകണ്ടത്തിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
7 . സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടി, തെരുവത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
8 . വാസു, പാലമഠത്തിൽ ചാലിൽ , വാർഡ് - 8
9 . ജ്യോതിഷ്കുമാർ, പത്മശ്രീ , വാർഡ് - 8
10 . അപ്പുക്കുട്ടൻ, കുറുംകണ്ടത്തിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
11 . രമണി, ചൊക്കിവീട്ടിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
12 . ബേബി കുന്നത്ത്, ചെമ്പാഴിമാട് , വാർഡ് - 8
13 . ചന്ദ്രൻ തെടുവിൽ, കൂർക്കംചാലിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
14 . അലവി എറമ്പത്തിൽ, കക്കൊളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
15 . കമലാക്ഷി പി.സി, പാലമഠത്തിൽ ചാലിൽ , വാർഡ് - 8
16 . കദീജ എറമ്പത്തിൽ, കക്കൊളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
17 . റാബിയ എറമ്പത്തിൽ , വാർഡ് - 8
18 . അബ്ദുൽ അസീസ്, നമ്പംകുന്നത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
19 . സുകുമാരൻ ചൊക്കിവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 8
20 . സഫിയ അരീക്കാടൻ, മൊടപ്പിലാക്കത്ത ഹൌസ് , വാർഡ് - 9
21 . വേലായുധൻ പുത്തൂക്കാട്ട് , വാർഡ് - 9
22 . ഫാത്തിമ എറമ്പത്തിൽ , വാർഡ് - 9
23 . സൈനബ അരീക്കാടൻ , വാർഡ് - 9
24 . കാസിം ചെമ്പൻ , വാർഡ് - 9
25 . ഹംസ ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 9
26 . റംല എ, വെളുത്തോടത്ത് , വാർഡ് - 9
27 . ആയുമ്മ സി, ചെറാഞ്ചീരി , വാർഡ് - 9
28 . ഇബ്രാഹിം പി.കെ, പാമങ്ങാട്ട്കുതിരോടത്തിൽ , വാർഡ് - 10
29 . അഹമ്മദ് ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
30 . വാസു എ.പി, അതിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 9
31 . റംല എറമ്പത്തിൽ , വാർഡ് - 9
32 . കദീജ എറമ്പൻ , വാർഡ് - 10
33 . അലവി പി.ഇ, പാലമഠത്തിൽ എരണിപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 7
34 . വേലായുധൻ മുതലവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 13
പറമ്പിൽപീടിക ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം
35 . ശാന്ത ശങ്കരമാട്ടിൽ, ശങ്കരമാട്ടിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, ശങ്കരമാട് , വാർഡ് - 18
36 . ബാബു, മങ്ങാട്ടയിൽ ഹൌസ്, കുന്നത്ത്പറമ്പ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 2
37 . രാമൻ, അത്തോളി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ , വാർഡ് - 13
38 . ശിവരാജൻ, പള്ളിക്കര ഹൌസ്, പുതിയപറമ്പ്, വരപ്പാറ , വാർഡ് - 18
39 . ലീല കെ, അബായിവളപ്പിൽ ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 7
40 . അയ്യപ്പൻ പി, പൊക്കാറമ്പത്ത് ഹൌസ്, തടത്തിൽ, കുന്നത്ത്പറമ്പ് , വാർഡ് - 2
41 . സൈതലവി കെ, കുരുണിയൻ പോത്തിൽതൊടി ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
42 . വേലായുധൻ കെ, കൊടമ്പള്ളിയിൽ ഹൌസ്, സിദ്ധീഖാബാദ് , വാർഡ് - 7
43 . ആണ്ടി എൻ, നെച്ചിക്കാട്ട് ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 7
44 . കുഞ്ഞിപാത്തുട്ടി കെ, കല്ലുവളപ്പിൽ ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 11
45 . തങ്ക, അത്തോളി ഹൌസ്, കാടപ്പടി , വാർഡ് - 5
46 . സുരേഷ് പി, പൊക്കാറമ്പത്ത് ഹൌസ്, വട്ടപ്പറമ്പ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 1
47 . ഷിജീഷ് പി, പൂതേരി ഹൌസ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 2
48 . ഖജീജ കെ.എ, അമ്പാട്ട് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് - 13
49 . രതീഷ് പി, പൂതേരി ഹൌസ്, ചെനുവിൽകുണ്ട് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് - 2
50 . നഫീസ യു.പി, മേലെകൊടശ്ശേരി ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
51 . ശ്രീമതി, പൂതേരി ഹൌസ്, അഞ്ചാലംകണ്ടി , വാർഡ് - 12
52 . മുസ്തഫ കെ, കുരുണിയൻ ഹൌസ്, കുന്നത്ത്പറമ്പ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 2
53 . നാരായണൻ വി, വരിച്ചാലിൽ ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 11
54 . സുരേദന്ദ്രൻ പി, പൂതേരി ഹൌസ്, കല്ലുവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
55 . അബൂബക്കർ കെ, ആറോടിയിൽ ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
56 . ബഷീർ പി.കെ, കൊളപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 11
57 . കദീജ കെ.ടി, മൂക്കത്തിൽമാട്, കാടപ്പടി , വാർഡ് - 4
58 . സൈതലവി കെ.ടി, മൂക്കത്തിൽമാട്, കാടപ്പടി , വാർഡ് - 4
59 . അബ്ദുനാസർ എം.കെ, മേലെകൊടശ്ശേരി ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 11
60 . സരോജിനി, കരുവാൻതടത്തിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 12
61 . ഹംസ കെ, കളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 5
62 . നഫീസ പി.പി, പാറപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 5
63 . അബ്ദുറഹിമാൻ കെ, കുരുണിയൻ ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
64 . ജമീല മേലെകൊടശ്ശേരി ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 11
65 . ഹുസൈൻ പി.സി, കറത്തോടത്ത് ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 11
66 . മുഹമ്മദ്കുട്ടി ടി.കെ, പുഴുങ്ങലൊടി ഹൌസ്, കോഴിപറമ്പത്ത്മാട് , വാർഡ് - 19
67 . ഉണ്ണി ടി, തൊടുവിൽ ഹൌസ്, ഇരുമ്പൻകുടുക്ക് , വാർഡ് - 16
68 . വേലായുധൻ വി.വി, വെണ്ണാർവീട്ടി., ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 5
69 . അബു കെ, കുരുണിയൻ ഹൌസ്, ആറോടിയിൽ, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
70 . ചന്ദ്രൻ ടി, തൊടുവിൽ ഹൌസ്, ഇരുമ്പൻകുടുക്ക് , വാർഡ് - 16
71 . അലവികുട്ടി സി, പുതിയപറമ്പ് ഹൌസ്, വരപ്പാറ , വാർഡ് - 17
72 . അബ്ദുറഹിമാൻ , പാറപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, ഇല്ലത്ത്മാട് , വാർഡ് - 5
73 . ആമിന താവയിൽ ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 5
74 . പുഷ്പ പള്ളിക്കര ഹൌസ്, കാടപ്പടി , വാർഡ് - 5
75 . ഉണ്യാലികുട്ടി കെ, കുരുണിയൻ ഹൌസ്, ആറോടിയിൽ, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
76 . അഹമ്മദ്കുട്ടി ഹാജി, പുറ്റെക്കാട്ട് ഹൌസ്, വരപ്പാറ , വാർഡ് - 17
77 . ശിവദാസൻ പി, കളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 19
78 . കുഞ്ഞഹമ്മദ് അറക്കൽ ഹൌസ്, ശങ്കരമാട് , വാർഡ് - 19
79 . സത്യനാഥൻ എം, മുറിയോടത്തിൽ ഹൌസ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 19
80 . അലവികോട്ടായി, കോട്ടായി ഹൌസ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 1
81 . സഫിയ കോഴിതൊടി ഹൌസ്, ചാത്രത്തൊടി, ചെറുചോലക്കൽ , വാർഡ് - 1
82 . രാധാകൃഷ്ണൻ എം.എം, മേങ്ങോളിമാട്ടിൽ ഹൌസ്, കാടപ്പടി , വാർഡ് - 5
83 . വനജ എം.എം, മേങ്ങോളിമാട്ടിൽ ഹൌസ്, കാടപ്പടി , വാർഡ് - 5
84 . മുഹമ്മദ് എം.കെ, മേലെക്കാട്ട് ഹൌസ്, കുന്നത്ത്പറമ്പ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 2
85 . ശാന്ത കടക്കാട്ട് ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 7
86 . കുഞ്ഞീൻ, പോക്കാട്ട് ഹൌസ്, കൊല്ലംചിന
87 . ചക്കിക്കുട്ടി വരപ്പാറ
88 . സുജിത പൊക്കാറമ്പത്ത് ഹൌസ്, ചാത്രത്തൊടി
89 . വിലാസിനി വരപ്പാറ, പള്ളിക്കര ഹൌസ് , വാർഡ് - 18
90 . ശരീഫ് പാലപ്പെട്ടിയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക
91 . ദാസൻ പള്ളിക്കര ഹൌസ്, പുതിയപറമ്പ് , വാർഡ് - 18
92 . നസീമ പുളിക്കലകത്ത്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 12
93 . പ്രേമ പൂതേരി ഹൌസ്, കുന്നത്ത്പമ്പ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 2
94 . സുബ്രഹ്മണ്യൻ വെണ്ണെക്കോട്ട് ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട്
95 . ഉസ്മാൻഹാജി കെ.ടി, കവുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
കൂമണ്ണ ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം
96 . ശശി പി, പള്ളിയേമ്പി ഹൌസ്, 9544756862 , വാർഡ് - 13
97 . സി.സി മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി, ചെറാഞ്ചീരിചാനത്ത്, 7025940840 , വാർഡ് - 13
98 . സി.സി നാസർ, മേലമ്പാട്ടിൽ, ചെറാഞ്ചീരിചാനത്ത്, 9946683878 , വാർഡ് - 13
99 . ദേവകി പി, പള്ളിയേമ്പി, 9745568929 , വാർഡ് - 13
100 . വസന്ത പി, പള്ളിയേമ്പി ഹൌസ് , വാർഡ് - 13
101 . ദേവയാനി ടി, പള്ളിയേമ്പി ഹൌസ്, 9645844614 , വാർഡ് - 13
102 . കുഞ്ഞ പി, പറച്ചിനപ്പുറായ, 9895077106 , വാർഡ് - 13
103 . സജി പി, പറച്ചിനപ്പുറായ, 9895077106 , വാർഡ് - 13
104 . ഉമ്മർ പി, വെള്ളീരി ഹൌസ്, പറച്ചിനപ്പുറായ, 9605499237 , വാർഡ് - 13
105 . ഭാർഗവി. എം.വി, ചെനപ്പെട്ടിപുറായ, മുതലവീട്ടി , വാർഡ് - 14
106 . സരസ്വതി കെ.പി, പണ്ടാരത്തോട്ടിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ, 9747851611 , വാർഡ് - 14
107 . മാധവി കെ, കൂനീരി ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
108 . നാരായൻ കെ, കൂനീരി ഹൌസ്, 9995947121 , വാർഡ് - 14
109 . മണി മലയിൽ, മലയിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
110 . ശൈലജ എം.വി, പറമ്പത്ത് വീട്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
111 . സരോജിനി എം.വി, ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
112 . പാത്തുമ്മു പി, പണ്ടാരത്തട്ടിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
113 . നാരായണി കെ, കൂനീരി ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
114 . പെണ്ണുട്ടി എം, ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
115 . രാധാമണി പുല്ലഞ്ചേരി, പുല്ലഞ്ചേരി ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
116 . രമാദേവി വി.പി, ലാക്കയിൽ ഹൌസ്, പറച്ചിനപ്പുറായ , വാർഡ് - 14
117 . രാധമ്മ വി.പി, ലാക്കയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
118 . എം.വി വേലായുധൻ, പറമ്പത്ത് വീട്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
119 . സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടി, , വാർഡ് - 14
120 . എം.വി ചന്ദ്രൻ, പറമ്പത്ത് വീട്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
121 . എം.വി വേലായുധൻ s/o അപ്പായി (late), പറമ്പത്ത് വീട്, 9747749426 , വാർഡ് - 14
122 . മുഹമ്മദ് കെ.പി, ചേലപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
123 . കൃഷ്ണൻ പി, പുല്ലാഞ്ചേരി ഹൌസ്. , വാർഡ് - 14
124 . ഹരിദാസൻ എം, മലയിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
125 . പ്രദീഷ് എം, മലയിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
126 . കുമാരൻ കെ, വടക്കത്തൊടി ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
127 . അബ്ദുറസാഖ് കെ.ടി, ചക്കിട്ടക്കണ്ടി ഹൌസ്, കൂമണ്ണ, 9747929554 , വാർഡ് - 14
128 . ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വി.പി, ലാക്കയിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
129 . കുഞ്ഞുണ്ണി എം.വി, മനാട്ട് ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
130 . ഗംഗാദരൻ ടി, അകായിപറമ്പിൽ ഹൌസാ, പറച്ചിനപ്പുറായ, 9895291949 , വാർഡ് - 14
131 . കുഞ്ഞീൻ കെ.ടി, പുതിയപറമ്പത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
132 . ശൈലജ പി, പള്ളിയേമ്പി ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
133 . നാരായണൻ കെ.പി, കാവിലക്കണ്ടി ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 15
134 . കെ.ടി അബ്ദുറഹിമാൻ, മാട്ടിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 15
135 . കെ.കെ മുഹമ്മദ്കുട്ടി, കക്കട്ടറ ഹൌസ്, 9961811714 , വാർഡ് - 15
136 . മുഹമ്മദ്കുട്ടി കെ.പി, മാട്ടിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 15
137 . കെ. ടി അഹമ്മദ്, Kanangattilmad House, , വാർഡ് - 16
138 . മൈമൂന ഇ, എരണിക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
139 . മുഹമ്മദലി ഇ, എരണിക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
140 . ആമിന മേലോട്ടിൽ , മൂച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 16
141 . കെ.കെ മുഹമ്മദ്കുട്ടി, കക്കറ്ററ ഹൌസ്, മൂച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 16
142 . കുഞ്ഞിക്കമ്മദ് എം.പി, മേലേപീടിയേക്കൽ ഹൌസ്, സൂപ്പർബസാർ, 9562214784 , വാർഡ് - 16
143 . ഫാത്തിമ അഞ്ചാലൻ, അഞ്ചാലൻ ഹൌസ്, സൂപ്പർബസാർ , വാർഡ് - 16
144 . മൈമൂന കണ്ടപ്പൻ, കുതിരോടത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
145 . പാപ്പൻകുട്ടി പി, പൈനാട്ട് ഹൌസ്, സൂപ്പർബസാർ, 9947495167 , വാർഡ് - 16
146 . സുകുമാരൻ കെ.പി, കുട്ടിപ്പറമ്പത്ത് വീട്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 17
147 . ശാരദ കെ.പി, കുട്ടിപ്പറമ്പത്ത് വീട് , വാർഡ് - 17
148 . കെ. ചന്ദ്രൻ, കോമ്പ്ല ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 17
149 . ശ്യാമള കെ, കോമ്പ്ല ഹൌസ്, പുതിയപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 17
150 . പാത്തുമ്മ പി, പുതിയപറമ്പൻ ഹൌസ് , വാർഡ് - 17
151 . കോയ കോട്ടായി, കോട്ടായി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക 17

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 16
തിരൂരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2019-20 വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ മുച്ചക്രവാഹനം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ഗ്രാമസഭ തിരഞ്ഞെടുത്ത താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗം പരിശോധിച്ചു, അംഗീകരിച്ചു

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ മുച്ചക്രവാഹനം
1 . റാബിയ ചെറാഞ്ചേരി മൂച്ചിത്തോട്ടത്ത്, 8606681070 , വാർഡ് - 7
2 . ജാബിർ പി.കെ, S/O മൊയ്തീൻകുട്ടി കൊടശ്ശേരിപൊറ്റ , വാർഡ് - 11
3 . ബഷീർ കൊർലോട്ടി, 9526359672 , വാർഡ് - 17
4 . ഇസ്മായിൽ S/O അലവി ആമൂർ , വാർഡ് - 13
5 . പ്രവീൺ S/O നീലകണ്ടൻ കുളപ്പുരയ്ക്കൽ, 9947737248 , വാർഡ് - 3
6 . അബ്ദുൽ അസീസ് തൊട്ടിയിൽ , വാർഡ് - 2
7 . ബിജു കെ.ടി, കരുവാൻതടം, 9747512045 , വാർഡ് - 12
8 . ജാബിർ പി.കെ, 8113004804 , വാർഡ് - 12

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 17
തിരൂരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2019-20 വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന വിഗലാംകർക്ക് ഉപകരണം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ഗ്രാമസഭ തിരഞ്ഞെടുത്ത താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗം പരിശോധിച്ചു, അംഗീകരിച്ചു

വിഗലാംകർക്ക് ഉപകരണം
1 . ഖദീജ സി D/O സൈതലവി ഹാജി പള്ളിയാളിയിൽ, 9961296850 , വാർഡ് - 16
2 . ഷുക്കൂർ പി, പൂക്കാടൻ, 9747504947 , വാർഡ് - 12
3 . മുഹമ്മദ് നാദിർഷ S/O സിദ്ദീഖ് കോണിയത്ത് , വാർഡ് - 14
4 . ഫാത്തിമ അംന എം.കെ, D/O അബ്ദുൽ ഹമീദ് , വാർഡ് - 19
5 . അലവികുട്ടി മഠവൻ, ഇളയോടത്ത്മാട്, 9605652734, 9961292915 , വാർഡ് - 5
6 . ആയിഷ അഫ്റ, നെക്കുത്ത് , വാർഡ് - 18
7 . ഫാത്തിമ ഷാന പി.പി, കോഴിശ്ശേരിവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 19
8 . ജാബിർ പി.കെ, പാലക്കവളപ്പിൽ, 8113004804 , വാർഡ് - 12
9 . ഷാഫി ചൊക്ലി പാലക്കവളപ്പിൽ, 8129462492 , വാർഡ് - 12
10 . സുനിൽ പി, പുതിയപറമ്പ്, 9567724770 , വാർഡ് - 12
11 . അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ചൊക്ലി, 4942434112 , വാർഡ് - 12
12 . ബിജു കരുവാൻതടത്തിൽ, 9747512045 , വാർഡ് - 12
13 . റിൻഷ ഫാത്തിമ D/O സൈതലവി, 8129462492 , വാർഡ് - 12
14 . ഷഹാന കെ, മേലെകൊളപ്പുരയ്ക്കൽ, 9961096693 , വാർഡ് - 3
15 . ആയിഷുമ്മ അവരാതിയിൽ, 8606872518 , വാർഡ് - 3
16 . ആലിക്കുട്ടി എം.സി, 9947547702 , വാർഡ് - 3

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 18
തിരൂരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2019-20 വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്ലി റൂം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ഗ്രാമസഭ തിരഞ്ഞെടുത്ത താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗം പരിശോധിച്ചു, അംഗീകരിച്ചു
ഫ്രണ്ട്ലി റൂം
1 . പി.സി ഉബൈദ് നെടുമ്പള്ളിയാലുങ്ങൽ, 9947964439 , വാർഡ് - 11
2 . നൌഷാദ് S/O സൈതലവി കോട്ടുപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 13
3 . ആയിഷ അഫ്റ , വാർഡ് - 18
4 . അബ്ദുൽ സലീം പാലപ്പെട്ടി വെള്ളക്കടവത്ത് , വാർഡ് - 1
5 . രജനി കെ, ചുണ്ടയിൽ, 9846108287 , വാർഡ് - 5
6 . സുനി കെ, S/O അയ്യപ്പൻ, പാന്തോട്ടിയൻ , വാർഡ് - 14
7 . അബ്ദുൽ അസീസ് S/Oകോയ കുണ്ടുതൊടു , വാർഡ് - 1
8 . പ്രവീൺ S/O നീലകണ്ഠൻ, കുളപ്പുപരയ്ക്കൽ, 9947737248 , വാർഡ് - 3
9 . സെക്കീന കെ.പി, D/O കദീജ, 9656222161 , വാർഡ് - 16
തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 19
പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 92/20 - മുട്ടക്കോഴി വള‍‍ര്‍ത്തല്‍ എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു. തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വെറ്റിനറി സർജനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

മുട്ടക്കോഴി വള‍‍ര്‍ത്തല്‍
1 . ഫാത്തിമ w/o മുഹമ്മദ് യു.പി, കൊടമ്പാട്ടിൽ, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
2 . കെ. സുബൈദ w/o മൊയ്തീൻകുട്ടി, എളയോടത്ത്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 1
3 . സലീന മേലേകൊടശ്ശേരി , വാർഡ് - 1
4 . റുഖിയ പറക്കുത്ത് മെനുവിൽ വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
5 . കെ.സുബൈദ w/o അബ്ദുൽ മജീദ് വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
6 . വി.പി ഹസ്ന d/o മുഹമ്മദ് ഉള്ളാട്ട്പറമ്പൻ, കൊടമ്പാട്ടിൽ വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
7 . റസിയ W/O ബീരാൻകുട്ടി , വാർഡ് - 1
8 . സാജിത w/o മമ്മുണ്ണി ചെനുവിൽ , വാർഡ് - 2
9 . റംലത്ത് w/o അബ്ദുനാസർ , വാർഡ് - 2
10 . ജുമൈല പി.പി, മണ്ണാമംകുന്നത്ത് , വാർഡ് - 2
11 . സൈനബ ടി , വാർഡ് - 2
12 . തസ്ലീന പി.പി, അബ്ദുൾ സലാം കല്ലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 2
13 . ഫാത്തിമ w/o മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി , വാർഡ് - 2
14 . മൈമൂന w/o അബ്ദുൽ സലാം , വാർഡ് - 2
15 . ആമിനക്കുട്ടി കെ, കിണറ്റുംകണ്ടി , വാർഡ് - 3
16 . സമീറ എം.കെ d/o അഹമ്മദ്കുട്ടി പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് - 3
17 . സുലൈഖ പി.സി w/o അബൂബക്കർ വി.പി , വാർഡ് - 3
18 . റാബിയ കെ, കുരുണിയൻ , വാർഡ് - 3
19 . ആയിഷാബി ചൊക്ലി , വാർഡ് - 3
20 . മറിയുമ്മ w/o മരക്കാർ അവരാതി , വാർഡ് - 3
21 . സുലൈഖ പി.പി, ചൊക്ലി , വാർഡ് - 3
22 . ഫാത്തിമ പി.എ, വെല്ലൻ മൂക്കത്തിൽമാട് , വാർഡ് - 4
23 . ഷനിത കെ, വാണിയംകുളത്തിൽ , വാർഡ് - 4
24 . സഫിയ w/o മുഹമ്മദ് കുട്ടി , വാർഡ് - 4
25 . റസീന പാറപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 4
26 . സക്കീന പാറപ്പുറത്ത്, 7558983606 , വാർഡ് - 4
27 . സക്കീന പാറപ്പുറത്ത്, 9747262681 , വാർഡ് - 4
28 . സുലൈഖ പി, പാറപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 4
29 . ആസിയ പാറപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 5
30 . ആബിദ അരീക്കാടൻ, ചോലപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 5
31 . സഫിയ ബീരാൻ, റിയാസ്മൻസിൽ , വാർഡ് - 5
32 . സൈനബ മണ്ണആത്ത്, വടഞ്ചീരി , വാർഡ് - 5
33 . സൌദാബി, കൊടുവാപറമ്പൻ , വാർഡ് - 5
34 . ഖദീജ അരീക്കാടൻ, നടുക്കര , വാർഡ് - 5
35 . ഷൈലജ ആശാരികുന്നത്ത് , വാർഡ് - 5
36 . ഉമ്മുഹബീബ പൂവിൽ , വാർഡ് - 6
37 . റസീന ചെമ്പൻ , വാർഡ് - 6
38 . റസിയ ചെമ്പൻ , വാർഡ് - 6
39 . ആയിശ പള്ളിയാളി , വാർഡ് - 6
40 . ഷക്കീല ചെമ്പൻ , വാർഡ് - 6
41 . ഫാത്തിമ ടി.പി , വാർഡ് - 6
42 . സുഹ്റ w/o അഹമ്മദ് വെലുക്കാടൻ , വാർഡ് - 6
43 . ഖദീജ പാറപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 7
44 . മൈമൂനത്ത് പി.എം അമ്പായിവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 7
45 . സഫിയ എം , വാർഡ് - 7
46 . ഹവ്വാഉമ്മ നമ്പംകുന്നത്ത , വാർഡ് - 7
47 . സഫിയ എ.കെ , വാർഡ് - 7
48 . കുഞ്ഞായിഷ എ.ടി, പയ്യേരി വളപ്പിൽ , വാർഡ് - 7
49 . നസീറ എ.ടി, പയ്യേരിവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 7
50 . സാബിറ എം പാലമഠത്തിൽ പുളിക്കപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 8
51 . റഹിയാനത്ത് പാലമഠത്തിൽ പുളിക്കപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 8
52 . ജമീല സൈതലവി കരുവാകുന്നൻ , വാർഡ് - 8
53 . പാത്തുമ്മ കൊളക്കാടൻ ചെനക്കൽകണ്ടി , വാർഡ് - 8
54 . പാത്തുമ്മ നീലാടിച്ചി പറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 8
55 . സുബിത പടിക്കപുറത്ത് , വാർഡ് - 8
56 . റുഖിയ നീലാടിച്ചിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 8
57 . രഞ്ജിഷ സി, ചൊക്ലിവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 9
58 . പാത്തുമ്മു അരീക്കോടൻ, ചുള്ളിയാലപ്പുറായ , വാർഡ് - 9
59 . ഹഫ്സത്ത് അറക്ക്ൽ, മേലെപോഞ്ചീരി , വാർഡ് - 9
60 . റംല അരീക്കാടൻ, ചുള്ളിയാലപ്പുറം , വാർഡ് - 9
61 . സാഹിറ കരുഹത്ത്, തേവേളത്തിൽ , വാർഡ് - 9
62 . ഖദീജ എറമ്പൻ, ചെറുകോളിൽ , വാർഡ് - 9
63 . മിനി ഇ.പി, പുത്തൂക്കാട്ട്, ചുള്ളിയാലപ്പുറം , വാർഡ് - 9
64 . ശരീഫ സിദ്ധീഖ് മെളമ്പിലാക്കൽ , വാർഡ് - 10
65 . മുംതാസ് അഞ്ചുകണ്ടത്തിൽ , വാർഡ് - 10
66 . ഫാത്തിമകുട്ടി മേലാടത്തിൽ , വാർഡ് - 10
67 . സഫിയ പാമങ്ങാടൻ ചെമ്പാഴി , വാർഡ് - 10
68 . റഷീദ ചോലക്കൽ , വാർഡ് - 10
69 . സൈനബ ചോലക്കൽ , വാർഡ് - 10
70 . മുഫീദ ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 10
71 . ഖദീജ പാമങ്ങാട് ചെമ്പാഴി , വാർഡ് - 11
72 . സാഹിറ ചൊക്ലി, പാമങ്ങാട് ചെമ്പാഴി , വാർഡ് - 11
73 . സരസ്വതി പി, പൂതംകുറ്റിയിൽ , വാർഡ് - 11
74 . അലീമ പി.കെ, കൊളപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 11
75 . ആമിന പാമങ്ങാട് ചെമ്പാഴി , വാർഡ് - 11
76 . പരേക്കാടൻ നഫീസ, w/o മുഹമ്മദ്കുട്ടി , വാർഡ് - 11
77 . ശരീഫ ചൊക്ലി w/o മുഹമ്മദ്കുട്ടി , വാർഡ് - 11
78 . നഫീസ പി.കെ, 8113004804 , വാർഡ് - 12
79 . മാളു അത്തോളി , വാർഡ് -
80 . അമ്മു എ, 9656892586 , വാർഡ് - 12
81 . ശാലിനി സി.വി, 9074514058 , വാർഡ് - 12
82 . റസിയ അബ്ദുൽ സലാം, 7615984498 , വാർഡ് - 12
83 . ഫാത്തിമ ആത്രപ്പിൽ, 9744371310 , വാർഡ് - 12
84 . നൂർജഹാൻ, 9544967023 , വാർഡ് - 12
85 . വിജിത ആരക്കോടൻ, 9605671051 , വാർഡ് - 13
86 . ഖമറുന്നീസ അബ്ദുൽ അസീസ് ആക്കൽ , വാർഡ് - 13
87 . താഹിറ അബ്ദുൽ കരീം, പെരിഞ്ചീരി , വാർഡ് - 13
88 . സാജിത മൊയ്തീൻ കോയ അമ്മാട്ട് , വാർഡ് - 13
89 . ഉമ്മയ്യ ചേക്കുട്ടി കുന്നുമ്മൽ , വാർഡ് - 13
90 . ഖദീജ തൊപ്പാശ്ശേരി, മേങ്ങോളിമാട് , വാർഡ് - 13
91 . സൈനബ കളത്തിങ്ങൽ , വാർഡ് - 13
92 . സഫിയ കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ, പൂവ്വത്തൻമാട്ടിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
93 . രമ്യ പി w/o ബാബു പി , വാർഡ് - 14
94 . ചിന്ന വി, പൂവ്വത്തൻമാട്ടിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
95 . സൌമിനി തെരുവത്ത്, കുറുപ്പൻകണ്ടി , വാർഡ് - 14
96 . സരസ്വതി w/o സുബ്രഹ്മണ്യൻ , വാർഡ് - 14
97 . രമാദേവി വി.പി, ഹരിശ്രീ. , വാർഡ് - 14
98 . രാധമ്മ പി, വിലാകോയിൽ , വാർഡ് - 14
99 . റസീന കെ.ടി, താരിതൊട്ടിവിൽ, 9995623376 , വാർഡ് - 15
100 . ആമിനകുട്ടി കെ, കെടക്കാട്ടിൽ, 7510390538 , വാർഡ് - 15
101 . ബിയ്യക്കുട്ടി കളത്തിങ്ങൽ, കോട്ടുപുറത്ത്, 9526505018 , വാർഡ് - 15
102 . നഫീസ കൊടക്കാട്ടിൽ, 9747251657 , വാർഡ് - 15
103 . നഫീസ എം.സി, അഷ്റഫ് കെ കെതകത്ത്, 9847876582 , വാർഡ് - 15
104 . മുജീബ് പി.പി, പടിഞ്ഞാറെപീടിയേക്കൽ, 9847553364 , വാർഡ് - 15
105 . ആയിശ കുറ്റിപ്പറമ്പത്ത്, 8281786308 , വാർഡ് - 15
106 . ഫാത്തിമ എ, സൂപ്പർ ബസാർ , വാർഡ് - 16
107 . ആമിന ഇ.കെ, മൂച്ചിക്കൽ, 9562070961 , വാർഡ് - 16
108 . മൈമൂനത്ത് കണ്ടപ്പൻ, 9567952888 , വാർഡ് - 16
109 . സുമ്മയ്യ w/o ഹക്കീം, 9747510666 , വാർഡ് - 16
110 . സഫിയ അഞ്ചാലൻ, 9747553335 , വാർഡ് - 16
111 . സൈനബ പാറമ്മൽ, 9744508195 , വാർഡ് - 16
112 . സുനിത നാലിയിൽ പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ, 9895842489 , വാർഡ് - 16
113 . സബ്ന ദേവസ്വം പറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 17
114 . സഫിയ സി.വി, മുക്കിൽവീട് , വാർഡ് - 17
115 . ഖൈറുന്നീസ കെ.എ, കോട്ടുപ്പറമ്പിൽ , വാർഡ് - 17
116 . റസിയ കളത്തിങ്ങൽ , വാർഡ് - 17
117 . കുഞ്ഞിപ്പാത്തുട്ടി തെക്കൻ പറക്കുത്ത് , വാർഡ് - 17
118 . ഷീന കടുങ്ങലത്ത് , വാർഡ് - 17
119 . ധന്യ പട്ടയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 17
120 . മൈമൂന കോട്ടുപറമ്പിൽ അമ്പാട്ട് , വാർഡ് - 18
121 . സഫിയ തൊണ്ടിക്കോടൻ , വാർഡ് - 18
122 . ആമിനകുട്ടി, കല്ലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 18
123 . ഷാക്കിറ കല്ലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 18
124 . ഫാത്തിമ കോട്ടുപറമ്പിൽ അമ്പാട്ട് , വാർഡ് - 18
125 . ആസിയ സി.എ , വാർഡ് - 18
126 . സമീറ എം.കെ , വാർഡ് - 18
127 . ഖദീജ എം.കെ, ബീരാൻകുട്ടി , വാർഡ് - 19
128 . ഫാത്തിമ സുഹ്റ ടി w/o ഹംസ യു.പി, കൊഴിശ്ശേരി വളപ്പിൽ , വാർഡ് - 19
129 . ഖദീജ w/o മുഹമ്മദ് ഹസ്സൻ മൊയ്തീൻ , വാർഡ് - 19
130 . സുബൈദ എം, പാരിയംതൊടി , വാർഡ് - 19
131 . സൈനബ കൊണ്ടാടൻ w/o അബ്ദുൽ അസീസ് , വാർഡ് - 19
132 . ഫാത്തിമ മേലേകൊടശ്ശേരി , വാർഡ് - 19
133 . മുംതാസ് വലിയപറമ്പൻ വടക്കീൽമാട് , വാർഡ് - 19
134 . സൌദാബ് കെ.പി, w/o അബ്ദുൽ കരീം , വാർഡ് - 16
135 . ബിയ്യക്കുട്ടി കൊയപ്പനാട്ടിൽ പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ , വാർഡ് - 16
136 . ആരിഫ കെ, കളത്തിങ്ങൽ , വാർഡ് - 16
137 . പാത്തുമ്മകുട്ടി, കളത്തിങ്ങൽ, കൊല്ലാറക്കൽ , വാർഡ് - 16
138 . സക്കീന നായർവീട്ടിൽ, കൊയപ്പനാട്ടിൽ , വാർഡ് - 16
139 . ആയിഷ ബീവി, കക്കറ്റര , വാർഡ് - 16
140 . റംലാബി w/o ബഷീർ ചെമ്പൻ , വാർഡ് - 16
141 . മറിയുമ്മ കാളൂർ വലിയപറമ്പ് , വാർഡ് - 16
142 . ബൽക്കീസ് ബീഗം കൊയപ്പനാട്ടിൽ , വാർഡ് - 16
143 . ആമിന മേലോട്ടിൽ , വാർഡ് - 16
144 . ഫാത്തിമ വി.പി, വെല്ലൻ , വാർഡ് - 4
145 . ഹാജറ പാറപ്പുറത്ത്, 9846363026 , വാർഡ് - 7
146 . നഫീസ പുതുക്കുടി, 9562724643 , വാർഡ് - 7
147 . ജംഷീറ w/o മുഹമ്മദ് ബഷീർ , വാർഡ് - 7
148 . റുഖിയ പാലപ്പെട്ടി , വാർഡ് - 7
149 . ശരീഫ അമ്പായി വളപ്പിൽ , വാർഡ് - 7
150 . സീനത്ത് അയ്യപ്പൻചാലിൽ , വാർഡ് - 7
151 . റസീന പുതുക്കുടി , വാർഡ് - 7
152 . ഇത്തീരകുട്ടി വി.കെ, വലിയപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 19
153 . ആയിശാബി തേവങ്ങാട്ട് മേത്തയിൽ , വാർഡ് - 19
154 . സാജിത പി, പെരിഞ്ചീരി ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 19
155 . ബിരിയുമ്മ എ.പി, പരിയംതൊടു , വാർഡ് - 19
156 . സക്കീന കെ, തൊണ്ടിക്കോടൻ, വലിയപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 19
157 . ഫാത്തിമ സുഹ്റ w/o ഹംസ യു.പി , വാർഡ് - 19
158 . ശ്രീജ പുതിയപുരയിൽ , വാർഡ് - 8
159 . നാദിയ അലവി എറമ്പത്തിൽ , വാർഡ് - 8
160 . വിനീത എൻ, മനാട്ട് , വാർഡ് - 8
161 . സക്കീന മൂക്കിൽ, കണ്ണമംഗലം വെസ്റ്റ് , വാർഡ് - 8
162 . മുനീറ കാവുങ്ങൽ , വാർഡ് - 8
163 . രാധ കെ, മനാട്ട് , വാർഡ് - 8
164 . ഹഫ്സത്ത് എൻ.പി , വാർഡ് - 8
165 . സ്മിതാറാണി , വാർഡ് - 8
166 . ശാരദ വെള്ളേങ്ങര , വാർഡ് -
167 . പ്രമീള എ, ചൊക്കി വീട്ടിൽ, ചുള്ളിയാലപ്പുറം , വാർഡ് - 9
168 . ലൈലാ ഷരീഫ ഇ, കൊല്ലേടത്തിൽ , വാർഡ് - 9
169 . എറമ്പൻ ആയിശ ചെറുകോളിൽ , വാർഡ് - 9
170 . ഷീബ അതീപറമ്പത്ത്, ചുള്ളിയാലപ്പുറം , വാർഡ് - 9
171 . ഫാത്തിമ ഇ, എറമ്പത്തിൽ , വാർഡ് - 9
172 . റുഖിയ ചെറുകോളിൽ ഹൌസ്, പൊറ്റമ്മൽമാട് , വാർഡ് - 9
173 . ശാന്ത എ.പി, അതിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 9
174 . രജനി കെ, അതിപറമ്പത്ത് ഊണിൽ , വാർഡ് - 9
175 . സലീന പി, ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 10
176 . ബുഷ്റ പി, ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 10
177 . സാജിദ പി, ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 10
178 . സമിന അരീക്കാട്ട് പൊറ്റമ്മൽ , വാർഡ് - 10
179 . സുലൈഖ അരീക്കാടൻ , വാർഡ് - 10
180 . സുബൈദ ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 10
181 . ഖദീജ കുന്നത്തൊടി , വാർഡ് - 10
182 . ബുഷ്റ കെ, കൂർക്കംതടത്തിൽ , വാർഡ് - 10
183 . സാജിത അതീപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 10
184 . വിജയ ലക്ഷ്മി വി, പൂതംകുറ്റിയിൽ , വാർഡ് - 11
185 . ഹാരിഫ പി.ടി, പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 11
186 . ഉമ്മു സൽമാബി W/o സൈതലവി പി.സി , വാർഡ് - 11
187 . പാമങ്ങാട്ട് ചെമ്പായി സുബൈദ , വാർഡ് - 11
188 . സൈനബ പി.സി, പള്ളിയാളിൽ , വാർഡ് - 11
189 . പി.സി സൈനബ മുഹമ്മദാലി , വാർഡ് - 11
190 . സുഹ്റ പുറ്റേക്കാടൻ പുതിയത്ത്മാട് , വാർഡ് - 11
191 . ആയിശാബി കറുത്തേടത്ത് , വാർഡ് - 11
192 . റസിയ അബ്ദുൾ സലാം , വാർഡ് - 12
193 . ഫാത്തിമ ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
194 . നൂർജഹാൻ , വാർഡ് - 12
195 . ഫാത്തിമ ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
196 . ഫൌസിയ കോയാമുട്ടി അമ്പാട്ട് , വാർഡ് - 13
197 . സുനിത വേലായുധൻ, പള്ളിയേമ്പി , വാർഡ് - 13
198 . സുജാത പൂക്കാടൻ w/o പരമേശ്വരൻ , വാർഡ് - 13
199 . പ്രദീപ ദേവദാസൻ, പുതുക്കുടിമാട് , വാർഡ് - 13
200 . ദേവകി പള്ളിയേമ്പി, പറച്ചിനപുറായ , വാർഡ് - 13
201 . ആമിന കോട്ടുപറമ്പിൽ അമ്പാട്ട് , വാർഡ് - 13
202 . കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി, പുതുക്കിടിമാട് , വാർഡ് - 13
203 . ഫൌസിയ സി.സി, ചോലക്കൽ , വാർഡ് - 13
204 . സാജിത കോട്ടുപറമ്പിൽ അമ്പാട്ട് , വാർഡ് - 13
205 . റുഖിയ അമ്പാട്ട് , വാർഡ് - 13
206 . ബീന കെ, ലാകയിൽ , വാർഡ് - 14
207 . ബേബി ടി, അകായിപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 14
208 . കമല തെരുവത്ത് അകായിപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 14
209 . ശോഭന അകായിപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 14
210 . ബിയ്യക്കുട്ടി കളത്തിങ്ങൽ കോട്ടുപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 15
211 . റുഖിയ കെ.സി കോലുപറമ്പൻ , വാർഡ് - 15
212 . ബിയ്യാത്തു ചെടിയൻതൊടി, വലിയപറമ്പ് , വാർഡ് - 15
213 . കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മ, പി.കെ , വാർഡ് - 15
214 . പാത്തുമ്മകുട്ടി, കണ്ടപ്പൻ മഠത്തിൽ , വാർഡ് - 15
215 . ഹസീന ടി.പി, മഠത്തിൽ , വാർഡ് - 15
216 . സഫിയ കെ.ടി, കോവളകണ്ടി , വാർഡ് - 15
217 . ഖമറുന്നീസ കോനാരി കളത്തിങ്ങൽ കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 15
218 . റഷീദ കോനാരി കളത്തിങ്ങൽ കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 15
219 . ആയിഷ ബീവി, വെള്ളാന വളപ്പിൽ , വാർഡ് - 15
220 . ഖജീജ പുറ്റേക്കാട്ട് , വാർഡ് - 15
221 . റുഖിയ പുറ്റേക്കാട്ട് , വാർഡ് - 15
222 . ആസിയ പഴേരി, നടുക്കര , വാർഡ് - 15
223 . സക്കീന പി , വാർഡ് - 5
224 . കുഞ്ഞാത്തു ചൊക്ലി , വാർഡ് - 5
225 . അജിത വെണ്ണാർവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 5
226 . മുണ്ടി കൊയക്കിയിൽകുണ്ട് , വാർഡ് - 5
227 . ദേവകി പി, പള്ളിക്കര , വാർഡ് - 5
228 . സുഹ്റാബി ടി.പി , വാർഡ് - 5
229 . ബിയ്യക്കുട്ടി ലാക്കൽ , വാർഡ് - 5
230 . കദിയകുട്ടി മുടക്കിയിൽപടി , വാർഡ് - 5
231 . ആരിഫ പി.വി, ചീരംവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 5
232 . സൈനബ കമ്പക്കോടൻ , വാർഡ് - 5
233 . കാർത്യായനി ഉള്ളയോട്ത്ത്മാട് , വാർഡ് - 5
234 . അജിത കുമാരി ആരക്കോടൻ , വാർഡ് - 5
235 . ദേവകി പൂവതൊടി , വാർഡ് - 5
236 . സക്കീന സി.പി, വടക്കിയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 6
237 . കദിയുമ്മ നെയ്യൻ , വാർഡ് - 6
238 . ആയിശകുട്ടി ചോലക്കാടൻ ഹൌസ് , വാർഡ് - 6
239 . മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പഴേരി , വാർഡ് - 6
240 . റിനീഷ് എ.കെ , വാർഡ് - 6
241 . ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കനുകുളത്തിൽമാട് , വാർഡ് - 7
242 . സമീറ പാറപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 7
243 . ഫൌസിയ പാറപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 7
244 . നസീമ എ.കെ, തൊട്ടിയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 7
245 . ഖദീജ ചീരാം വീട്ടിൽ , വാർഡ് - 7
246 . ഫൌസിയ എ.കെ , വാർഡ് - 7
247 . റഷീദ ബാനു എ.സി , വാർഡ് - 7
248 . അമ്മുകുട്ടി കെ , വാർഡ് - 7
249 . ഷൈജി എ, സന്ദീപ് , വാർഡ് - 7
250 . കുഞ്ഞാഗ കോഴിക്കനി , വാർഡ് - 7
251 . ഷീജ w/o പ്രകാശൻ ടി , വാർഡ് - 7
252 . ആമിന മേലോട്ടിൽ , വാർഡ് - 16
253 . ഖദീജ പാറമ്മൽ , വാർഡ് - 16
254 . ആയിഷാബി ചെനക്കൽ , വാർഡ് - 16
255 . സഫിയ ചെനക്കൽ , വാർഡ് - 16
256 . നഫീസ കെ, കാളൂർ, കൊല്ലാറക്കൽ , വാർഡ് - 16
257 . മൈമൂന w/o സൈതലവി തുപ്പിലിക്കാട്ട് , വാർഡ് - 16
258 . കുഞ്ഞായിശ മേലേപീടിയേക്കൽ , വാർഡ് - 16
259 . അജിത അധികാരത്തിൽ, പുറത്താട്ട് , വാർഡ് - 16
260 . ആയമ്മ എൻ.വി, , വാർഡ് - 16
261 . ശരീഫ് സി.വി, , വാർഡ് - 16
262 . സഫിയ അഞ്ചാലൻ , വാർഡ് - 16
263 . ബേബി അധികാരത്തിൽ , വാർഡ് - 16
264 . നൂർജഹാൻ ചെമ്പൻ , വാർഡ് - 16
265 . സാജിത കേട്ടേരിപറമ്പ് , വാർഡ് - 16
266 . സീനത്ത് ചെമ്പൻ , വാർഡ് - 16
267 . ജസീല കെ, വലിയപറമ്പ് , വാർഡ് - 16
268 . ജാനകി തൊടുവിൽ , വാർഡ് - 16
269 . ഫാത്തിമ അഞ്ചാലൻ , വാർഡ് - 16
270 . റുഖിയ അഞ്ചാലൻ , വാർഡ് - 16
271 . ആസ്യ ദേവസ്വം പറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 16
272 . ഫാത്തിമകുട്ടി മറങ്ങാട്ട് കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 16
273 . സൈനബ കാനൂർ കൊല്ലാറക്കൽ , വാർഡ് - 16
274 . ആരിഫ പി.കെ, ചോലക്കൽ, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ , വാർഡ് - 16
275 . ഫാത്തിമകുട്ടി ചെമ്പൻ , വാർഡ് - 16
276 . ഷഹനാസ് കോട്ടേരിപറമ്പ് , വാർഡ് - 16
277 . ചക്കുങ്ങൽ ജമീല , വാർഡ് - 17
278 . ചക്കുങ്ങൽ ഖദീജ , വാർഡ് - 17
279 . ബിനു കെ.വി, കോലാർവീട്ടിൽ w/o കൃഷ്ണൻ , വാർഡ് - 11
280 . രാജീനി ഉൻമളത്ത് വരിച്ചാലിൽ , വാർഡ് - 11
281 . ദിവ്യ എ.പി, ചെമ്പകശ്ശേരി , വാർഡ് - 11
282 . രാധാമണി അയ്യപ്പൻ പൂതേരി , വാർഡ് - 11
283 . മൈമൂന സൈതലവി കാരാടൻ , വാർഡ് - 11
284 . പത്മിനി പി, w/o കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് , വാർഡ് - 11
285 . ഗീത മാളിയേക്കൽ w/o ബാലകൃഷ്ണൻ , വാർഡ് - 11
286 . പത്മശ്രീ ചെമ്പകശ്ശേരി മാളിയേക്കൽ , വാർഡ് -
287 . ഷൈലജ കടുങ്ങലത്ത് w/o മോഹനൻ , വാർഡ് -
288 . തൊട്ടയിൽ ആയിശ , വാർഡ് -
289 . സുഹ്റാബി വരിച്ചാലിൽ w/o മുഹമ്മദ്കുട്ടി , വാർഡ് -
290 . ചൊക്ലി മറിയുമ്മ നെല്ലിക്കൽമാട് , വാർഡ് -
291 . പി.സി ഉമ്മുസൽമ w/o റഫുദ്ധീൻ കുന്നത്ത് , വാർഡ് - 11
292 . നസീറ ആത്രപ്പിൽ ചെറുകോളിൽ , വാർഡ് - 10
293 . മൈമൂന പഴഞ്ചീരി വളപ്പ് , വാർഡ് - 10
294 . സൌദത്ത് കുന്നത്തൊടി , വാർഡ് - 10
295 . ഖമറുന്നീസ ചോലക്കൽമാട്ടിൽ , വാർഡ് - 10
296 . റുസ്ന എം.കെ, കിഴക്കകത്ത് , വാർഡ് - 10
297 . പാർവ്വതി എ.പി, ആത്രപ്പിൽ ചാലിൽ , വാർഡ് - 10
298 . സബിത പുത്തലത്ത്മാട്ടിൽ , വാർഡ് - 13
299 . ആസിയ തൊപ്പാശ്ശേരി, പുതിയപറമ്പ് , വാർഡ് - 13
300 . പുഷ്പ മേലേവെള്ളീരി , വാർഡ് - 13
301 . കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് w/o രായൻകുട്ടി , വാർഡ് - 13
302 . പാത്തുമ്മ ചെർളീരിമാട് , വാർഡ് - 13
303 . റസീന മുക്കുട്ടിൽ , വാർഡ് - 13
304 . അസ്മാബി കെ, പുത്തലത്ത്മാട് , വാർഡ് - 13
305 . ശാന്ത പി, പറച്ചിനപുറായ , വാർഡ് - 13
306 . മുണ്ടിക്കുട്ടി, പുത്തുക്കാടൻ , വാർഡ് - 13
307 . ഖദീജ കോട്ടുപറമ്പിൽഅമ്പാട്ട് , വാർഡ് - 13
308 . ഫാത്തിമ ബീവി ഉള്ളാട്ട് , വാർഡ് - 1
309 . മാട്ടിൽ ബിരിയുമ്മ കൊടമ്പാട്ടിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
310 . ദിവ്യ w/o ഭാസ്കരൻ നെടുംകണ്ടത്തിൽ , വാർഡ് -
311 . ജമീല w/o അബ്ദുൾ അസീസ് ചെറാഞ്ചീരി , വാർഡ് - 1
312 . സരോജിനി കുറുമ്പത്ത് മുണ്ടപ്പുരം , വാർഡ് - 1
313 . ലക്ഷ്മി പി, വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
314 . സുലൈഖ പി w/o മൊയ്തീൻ പെരിഞ്ചീരി , വാർഡ് -
315 . ആമിനാബി അയ്യനാരി വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
316 . ഖദീജ w/o കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് ബാപ്പുഹാജി , വാർഡ് - 1
317 . ജാനകി പൊക്കാറമ്പത്ത് കൂറാളിൽ വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
318 . കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മ കല്ലുവെട്ടികുഴി , വാർഡ് - 1
319 . പാത്തുമ്മ വെള്ളകടവത്ത് , വാർഡ് - 1
320 . ഉമൈബ w/o അബ്ദുൾ സലീം പാലപ്പെട്ടി , വാർഡ് - 1
321 . സലീന കെ.വി, കല്ലുവെട്ടുകുഴി, കൊടമ്പാട്ടിൽ , വാർഡ് - 1
322 . ഖൈറുന്നീസ ഉള്ളാട്ട് വട്ടപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
323 . ഖദീജ കെ.ടി, മഠത്തിൽ വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
324 . സഫിയ കോഴിത്തൊടി, ചെറുചോലക്കൽ , വാർഡ് - 1
325 . ശാരദ കുന്നംപ്പള്ളി, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
326 . ആയിശാബി , വാർഡ് - 12
327 . സമീറ , വാർഡ് - 12
328 . ആയിശ വലിയപറമ്പൻ , വാർഡ് - 12
329 . റുഖിയ ചെമ്പൻ , വാർഡ് - 12
330 . ഫാത്തിമ സഹ് ലത്ത് , വാർഡ് - 12
331 . ഫാത്തിമ എ, ചാലിൽ , വാർഡ് - 12
332 . കൊറ്റുകുട്ടി , വാർഡ് - 12
333 . ജയന്തി ഇ.പി , വാർഡ് - 12
334 . ഷംന കുളങ്ങര , വാർഡ് - 12
335 . ഇർഫാന പുത്തലൻ , വാർഡ് - 12
336 . സരോജിനി അച്ചമ്പ്രവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
337 . ഷിബിന w/o ശിവദാസൻ , വാർഡ് - 12
338 . ആസ്യ w/o ഹംസ , വാർഡ് - 12
339 . സൈതലവി യു.പി, ചോലക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
340 . നൌഫൽ ഉള്ളാട്ട് പറമ്പൻ ഇരുമ്പൻകുടുക്ക് , വാർഡ് - 16

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 20
പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 57/20 - വനിതകള്‍ക്ക് യോഗ പരിശീലനം എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു. തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ആയുർവ്വേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

വനിതകൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം
1 . സുഹറ പി.പി, പുന്നത്ത് ഹൌസ്, വലക്കണ്ടി, കുമ്മിണിപ്പറമ്പ് പി.ഒ , വാർഡ് - 1
2 . മിനി ടി, തടത്തിൽകോളനി , വാർഡ് - 2
3 . സജിത അതിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 9
4 . വിജിഷ പി , വാർഡ് - 11
5 . രമണി പി, കല്ലുവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
6 . ഷിബിന പി, അച്ചമ്പ്രവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
7 . ജെസി w/o സതീഷ് , വാർഡ് - 12
8 . സുബിന w/o ഷാജി , വാർഡ് - 12
9 . നിഷ w/o വേലായുധൻ , വാർഡ് - 12
10 . ദീപ്തിദാസ് w/o ബാബു , വാർഡ് - 12
11 . ഷിജിത w/o മണി , വാർഡ് - 12
12 . റെജി w/o സജയൻ , വാർഡ് - 12
13 . സുബിത എ.കെ, w/o രഘുമോൻ , വാർഡ് - 12
14 . സുമ w/o ഗോപകുമാർ , വാർഡ് - 12
15 . ഷൈലജ , വാർഡ് - 12
16 . പ്രേമലത , വാർഡ് - 12
17 . ലളിത w/o വാസു , വാർഡ് - 12
18 . നിഷ w/o ഷാജി , വാർഡ് - 12
19 . അമൃത w/o സുജിത് , വാർഡ് - 12
20 . ഉമാദേവി w/o രാജൻ , വാർഡ് - 12
21 . അപർണ w/o ബിജു , വാർഡ് - 12
22 . ശരണ്യ w/o ശിവകുമാർ , വാർഡ് - 12
23 . ശ്രീഷ്മ w/o ജോഷി , വാർഡ് - 12
24 . ബിനു w/o ഷാജി കെ.കെ , വാർഡ് - 12
25 . ഷൈനി w/o വേലായുധൻ , വാർഡ് - 12
26 . ഷീജ w/o അയ്യപ്പൻ , വാർഡ് - 12
27 . റസീന കെ, കുണ്ടൂർ , വാർഡ് - 13
28 . വിജിത കെ, ഓട്ടപിലാക്കൽ , വാർഡ് - 14

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 21
പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 9/20 - വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (ജനറൽ) എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീരിച്ചു. തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വില്ലേജ് എക്സറ്റൻഷൻ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (ജനറൽ)
1 . പാറമ്മൽ ബീരാൻകുട്ടി s/o ആലി മുണ്ടപ്പുരം ഹൌസ്, വലക്കണ്ടി , വാർഡ് - 1
2 . ഉമ്മയ്യ w/o മുഹമ്മദ്കുട്ടി, പുത്തലപ്പറമ്പൻ എരണിതാഴത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
3 . മൊയ്തീൻ ഉള്ളാട്ടുപറമ്പൻ , വാർഡ് - 2
4 . ശൈലജ പൊക്കാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 2
5 . വി.പി അബൂബക്കർ s/o മുഹമ്മദ്, താഴത്തയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 3
6 . ആച്ചുമ്മ എം.സി, താഴത്തയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 3
7 . സതി ദേവി അമ്മാഞ്ചേരി , വാർഡ് - 4
8 . വേലായുധൻ കെ.ടി , വാർഡ് - 4
9 . അബ്ദുള്ള മുടക്കയിൽപ്പടി, 9605782568 , വാർഡ് - 5
10 . കദീജ അമ്പാടൻ, 7025178005 , വാർഡ് - 5
11 . റാബിയ കെ.വി, 9846108167 , വാർഡ് - 6
12 . ബീരാൻകുട്ടി പുളിക്കലകത്ത്, 9633435929 , വാർഡ് - 6
13 . മൊയ്തീൻകുട്ടി എ.കെ, പോലാട്ട്, 9544247435 , വാർഡ് - 7
14 . വേലായുധൻ അത്തോളി, 9544382457 , വാർഡ് - 7
15 . ബുഷ്റ അമ്മാഞ്ചേരി ചെനക്കൽകണ്ടി, പി.ഒ ഒളകര , വാർഡ് - 8
16 . ആച്ചുമ്മ കരുവാംകുന്നൻ ഇട്ടേചാലിൽ, ഒളകര , വാർഡ് - 8
17 . ചിന്നമ്മു പുത്തുക്കാട്ട്, മണ്ണാൻമല , വാർഡ് - 9
18 . പുഷ്പാവതി ആരക്കോടൻ, ചുള്ളിയാലപ്പുറായി , വാർഡ് - 9
19 . സക്കീന ആത്രപ്പിൽ ചാലിൽ, 9744519921 , വാർഡ് - 10
20 . കോരു കോലാർവീട്ടിൽ, 9895849465 , വാർഡ് - 10
21 . “ആരിഫ പി.ടി w/o സമദ് പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ
” , വാർഡ് - 11
22 . ഗോവിന്ദൻ ചെവിടൻമലയിൽ കാടപ്പടി , വാർഡ് - 11
23 . ജാനകി കൊട്ടുക്കൽ , വാർഡ് - 12
24 . മുഹമ്മദ് കുട്ടി കുഴിമ്പാടൻ , വാർഡ് - 12
25 . സൈനബ w/o ഇബ്രാഹിം, മാട്ടിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക, 9539154069 , വാർഡ് - 13
26 . ദമയന്തി കെ, എടപരുത്തി, 9947307035 , വാർഡ് - 13
27 . അബ്ദു കുളിപ്പിലാക്കൽ , വാർഡ് - 14
28 . സാറ w/o മുഹമ്മദ് കരിപ്പായിമാട്ടിൽ , വാർഡ് - 14
29 . പാത്തുമ്മ പൊടീരി മേലെപീടിയേക്കൽ , വാർഡ് - 15
30 . അസൈൻ ചോലയിൽ സൂപ്പർബസാർ , വാർഡ് - 15
31 . ഖദീജ കെ.പി, ചോലക്കൽ ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ , വാർഡ് - 16
32 . കുട്ടിഹസ്സൻ കെ.കെ, തുഞ്ചിയിൽ ഹൌസ്, സൂപ്പർബസാർ , വാർഡ് - 16
33 . മറിയുമ്മ വാൽപറമ്പൻ , വാർഡ് - 17
34 . സൈനബ പി.കെ മേലെകളത്തിങ്ങൽ , വാർഡ് - 17
35 . അബ്ദുൾ റഷീദ് s/o കുഞ്ഞിമുഹമ്മത് (നമ്പുറത്ത്), തെക്കുംപറമ്പിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 18
36 . ആലി ചാത്തമ്പാട്ടു കളത്തിൽ (പാറമ്മൽ) , വാർഡ് - 18
37 . മുഹമ്മദ്കുട്ടി മേലെപീടിയേക്കൽ , വാർഡ് - 19
38 . കോയകുട്ടി കോഴിതൊടി , വാർഡ് - 19
39 . ആമിനാബി അയ്യനാരി വട്ടപ്പറമ്പ് കോളനി , വാർഡ് - 1
40 . അബൂബക്കർ മേലേചെറുവായി , വാർഡ് - 2
41 . അപ്പുക്കുട്ടൻ കുരതൊടി , വാർഡ് - 4
42 . അബ്ദുൽറഹിം എ.കെ, ചേലപ്പുറം , വാർഡ് - 5
43 . അബ്ദുൽ ഖാദർ കുന്നേക്കാടൻ, 9946185644 , വാർഡ് - 6
44 . അബ്ദുൾ ഖാദർ കൂട്ടങ്ങൽ, 9895593563 , വാർഡ് - 7
45 . കുഞ്ഞിപെണ്ണ് പതിയിൽ W/O അയ്യൻകുട്ടി പി.ഒ കെ.എം വെസ്റ്റ് , വാർഡ് - 8
46 . രമണി അതിപറമ്പത്ത്, ചുള്ളിയാലപ്പുറം , വാർഡ് - 9
47 . പാത്തുമ്മക്കുട്ടി ചെറാഞ്ചീരിചാനത്ത് , വാർഡ് - 10
48 . നഫീസ പള്ളിയാളി w/o അബ്ദുറഹാമാൻ , വാർഡ് - 11
49 . മുഹമ്മദലി പി, ചെനക്കൽ , വാർഡ് - 12
50 . അസൈനാർ കൂനഞ്ചേരി കളത്തിങ്ങൽ , വാർഡ് - 13
51 . കല്യാണി കൂനീരി ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
52 . അബ്ദുൽറഹ്മാൻ കുറ്റിപ്പറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 15
53 . ഫസീല ആയിഷ കെ.ടി, പാറേപള്ളിയാളി ഹൌസ്, മൂച്ചിക്കൽ, 9526345604 , വാർഡ് - 16
54 . യശോദ ചോലക്കൽ, 9961362325 , വാർഡ് - 17
55 . ആയിഷ പാഴേരി (ശങ്കരമാട്ടിൽ) , വാർഡ് - 18
56 . മുഹമ്മദലി തൊണ്ടിക്കോടൻ , വാർഡ് - 19
57 . ഫാത്തിമ കണ്ടപ്പൻ മൂച്ചിക്കൽ, 9646944745 , വാർഡ് - 16
58 . സൈദലവി ഹസ്സൻ പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ , വാർഡ് - 16
59 . ഗാംഗാദരൻ കൂനീരി , വാർഡ് - 4
60 . നെയ്യൻ ബീരാൻ ഉങ്ങുങ്ങൽ , വാർഡ് - 5
61 . മുഹമ്മദ് ആരിസ് ടി.കെ , വാർഡ് - 19
62 . അഹമ്മദ്കുട്ടി നീലാടിച്ചിപറമ്പത്ത്, പുകയൂർ , വാർഡ് - 8
63 . തെയ്യു, തെരുവത്ത് പൊറ്റമ്മൽമാട് , വാർഡ് - 9
64 . റൈഹാനത്ത് ഇല്ലിക്കൽ , വാർഡ് - 7
65 . സരോജിനി മുതലവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 14
66 . കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് c/o രാമൻകുട്ടി , വാർഡ് - 13
67 . സരോജിനി കെ.പി, കോലാർവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 11
68 . കുഞ്ഞഹമ്മദ് സി.പി, നടുക്കര , 9846914694 , വാർഡ് - 6
69 . ശാരദ എം.എം, മേലേമങ്ങംതൊടി ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
70 . ഷീജ കോലാർവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 10
71 . പാത്തുമ്മു w/o മുഹമ്മദ് കോയ , വാർഡ് - 15
72 . ശാഹിറ കമ്പക്കോടൻ , വാർഡ് - 2
73 . നസീമ മാളിയേക്കൽ , വാർഡ് - 3
74 . അലവി പി.കെ, മാട്ടിൽ , വാർഡ് - 12
75 . ജമീല ചക്കണ്ടൻ , വാർഡ് - 17
76 . ഹസ്സൻ കോയ, ശങ്കരമാട്ടിൽ , വാർഡ് - 18
77 . നാരായണൻ കുരുതൊടി , വാർഡ് - 4
78 . കോയാമു വടക്കംപറമ്പ് , വാർഡ് - 5
79 . മുഹമ്മദ് ചക്കിപറമ്പൻ, വടക്കീൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 6
80 . വിശ്വനാഥൻ കടക്കാട്ട് , വാർഡ് - 7
81 . സിദ്ധീഖ് പാലമഠത്തിൽ, എത്തിപുറത്ത് , വാർഡ് - 8
82 . രാഖവൻ എ.പി, അതിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 9
83 . അലവി അഞ്ചുകണ്ടത്തിൽ , വാർഡ് - 10
84 . തൊട്ടിയിൽ അലവികുട്ടി, വരിച്ചാലിൽ , വാർഡ് - 11
85 . സുമതി കടുങ്ങലത്ത് , വാർഡ് - 12
86 . മുഹമ്മദ് കോഞ്ഞികോളിൽ , വാർഡ് - 13
87 . സലീം പി.വി, പണികവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 14
88 . അബ്ദുൽ ശമീർ പുൽപാടൻ , വാർഡ് - 15
89 . ചന്ദ്രൻ തൊടുവിൽ , വാർഡ് - 16
90 . പാലക്കോടൻ മറിയുമ്മ , വാർഡ് - 17
91 . ഉഷാ നന്ദിനി മുറിയോടത്ത് , വാർഡ് - 19
92 . ഗംഗാധരൻ കൂനീരി , വാർഡ് - 5
93 . കുഞ്ഞീരുകുട്ടി കൊറലോട്ടി , വാർഡ് - 5
94 . മുഹമ്മദ് കമ്പക്കോടൻ , വാർഡ് - 5
95 . ഖദീജ ടി.കെ, ചോയ്ക്കാട് , വാർഡ് - 5
96 . സൌദാബി കൊടുവാപറമ്പൻ , വാർഡ് - 5
97 . ഹസീന കെ.വി, ചാലിൽ , വാർഡ് - 5
98 . സുലൈഖ അടിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 5
99 . ആമിനകുട്ടി കമ്പക്കോടൻ , വാർഡ് - 5
100 . കാർത്ത്യായനി, ഇളയോടത്ത്മാട് , വാർഡ് - 5
101 . പ്രഭാകരൻ കളരിക്കൽ , വാർഡ് - 5
102 . മുഹമ്മദ വടക്കംപറമ്പ് , വാർഡ് - 5
103 . മൊയ്തീൻകുട്ടി ഉങ്ങുങ്ങൽ , വാർഡ് - 5
104 . ആയിഷ പിള്ളാട്ട് , വാർഡ് - 5
105 . മറിയക്കുട്ടി നെയ്യൻ , വാർഡ് - 5
106 . സൈതലവി പുത്തലൻ , വാർഡ് - 5
107 . മമ്മദ് പഴേരി , വാർഡ് - 5
108 . ഉണ്ണ്യാലി പഴേരി , വാർഡ് - 5
109 . വേലായുധൻ തൊട്ടിയൻ , വാർഡ് - 5
110 . മറിയുമ്മ തൊടിയൻ , വാർഡ് - 5
111 . ശരീഫ ചാലിൽ , വാർഡ് - 5
112 . മൊയ്തീൻ തൊടിയൻ , വാർഡ് - 5
113 . മമ്മാദിയ പി.കെ, ചോയക്കാട് , വാർഡ് - 5
114 . ആലിഹസ്സൻ ഇ.കെ , വാർഡ് - 5
115 . പാത്തുമ്മകുട്ടി സി, തോലഞ്ചീരി , വാർഡ് - 5
116 . നഫീസ കൊറലോട്ടി , വാർഡ് - 5
117 . ബിയ്യക്കുട്ടി പുറ്റേക്കാടൻ , വാർഡ് - 5
118 . ഗണേഷൻ മഠത്തിൽ , വാർഡ് - 5
119 . റാബിയ കരികുന്നൻ , വാർഡ് - 5
120 . മമ്മദ് പാണ്ടികശാല , വാർഡ് - 5
121 . ദാസൻ തൊട്ടിയിൽ , വാർഡ് - 5
122 . രഘു തൊട്ടിയിൽ , വാർഡ് - 5
123 . സുലൈഖ പഴേരി , വാർഡ് - 5
124 . സുബൈർ എഴുവത്തുകാട്ടിൽ , വാർഡ് - 5
125 . കദീജ പുറ്റെക്കാടൻ , വാർഡ് - 4
126 . രാധാകൃഷ്ണൻ നെച്ചിക്കാടൻ , വാർഡ് - 4
127 . അബ്ദുറഹ്മാൻ കിഴക്കെകോട്ടായി , വാർഡ് - 4
128 . ഇത്തിക്കുട്ടി - വെല്ലൻ , വാർഡ് - 4
129 . ബാലകൃഷ്ണൻ - കളരിക്കൽ , വാർഡ് - 4
130 . മുഹമ്മദ്ഹാജി ചൊക്ലി , വാർഡ് - 4
131 . ബാലകൃഷ്ണൻ - കൂനീരി , വാർഡ് - 4
132 . മുഹമ്മദ് നെയ്യൻ , വാർഡ് - 4
133 . മാധവി ഒറ്റക്കണ്ടത്തിൽ , വാർഡ് - 4
134 . ബേബി വാണിയം കുളത്തിൽ , വാർഡ് - 4
135 . സൈതലവി പാറപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 4
136 . ഭാസ്കരൻ കടുങ്ങലത്ത് , വാർഡ് - 4
137 . അറുമുഖൻ കുരുതൊടി , വാർഡ് - 4
138 . ഫാത്തിമകുട്ടി W/O കുഞ്ഞീൻ അരീക്കാടൻ , വാർഡ് - 8
139 . കുഞ്ഞിപാത്തു കള്ളിയത്ത് W/O ആലി , വാർഡ് - 8
140 . മറിയുമ്മ കെ.ടി, മുടിമണ്ണിൽ, പി.ഒ ഒളകര , വാർഡ് - 8
141 . പാത്തുമ്മ കൊളത്തുംമാട്ടിൽ W/O ബീരാൻ പി.സി , വാർഡ് - 8
142 . നഫീസ പാറയിൽ ഉള്ളാടുമാട് കോളനി, ഒളകര , വാർഡ് - 8
143 . മുഹമ്മദുകുട്ടി കണിതൊടിക , വാർഡ് - 8
144 . നഫീസ കൂർമ്മത്ത് , വാർഡ് - 8
145 . സുഹ്റാബി കരുവാംകുന്നന W/O മുഹമ്മദാലി , വാർഡ് - 8
146 . ഇസ്മായിൽ തുപ്പിലിക്കാട് , വാർഡ് - 8
147 . ആയിഷാബി മാട്തുംവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 8
148 . അബ്ദുൾ മജീദ് മുക്കിൽ, പി.ഒ കണ്ണമംഗലം വെസ്റ്റ് , വാർഡ് - 8
149 . പാത്തുമ്മ കരുവാകുന്നൻ W/O മുഹമ്മദുകുട്ടി , വാർഡ് - 8
150 . സുനില പുത്തുക്കാട്ട്, ചെനക്കൽണ്ടി , വാർഡ് - 8
151 . ആയിഷ കൊളക്കാടൻ, ചെനക്കൽകണ്ടി , വാർഡ് - 8
152 . നഫീസ കൊളക്കാടൻ , വാർഡ് - 8
153 . സുഭദ്ര കെ.പി, ഉള്ളാടുമാട് , വാർഡ് - 8
154 . ബാലൻ തെരുവത്ത് കുറ്റിപ്പാലയിൽ , വാർഡ് - 8
155 . ഇന്ദിര W/O സത്യകുമാരൻ, കൂർക്കംചാലിൽ , വാർഡ് - 8
156 . സ്വർജ്ജലത ചെമ്പ്രത്ത് , വാർഡ് - 8
157 . ഭാസ്കരൻ അതിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 8
158 . വസന്ത മേലെപുറത്ത് , വാർഡ് - 8
159 . റുഖിയ കീഴിക്കീടൻ , വാർഡ് - 8
160 . ഷരീഫ അല്ലിപ്പറ , വാർഡ് - 8
161 . കുഞ്ഞീൻ കൊടശ്ശീരി , വാർഡ് - 8
162 . വസുമതി മനാട്ടുമാട്ടിൽ , വാർഡ് - 8
163 . അരീക്കാടൻ സൈതലവി , വാർഡ് - 8
164 . ശാന്ത കടക്കാട്ട് , വാർഡ് - 7
165 . കാർത്ത്യായനി കട്ടനിവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 7
166 . ബേബി ടി w/o ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ , വാർഡ് - 7
167 . ദാസൻ തെരുവത്ത് , വാർഡ് - 7
168 . ഗംഗാധരൻ എടപ്പരുത്തി , വാർഡ് - 7
169 . പ്രേമരാജൻ S/O തങ്ക , വാർഡ് - 7
170 . കൊയപ്പാൻ കുളങ്ങര ശാന്തകുമാരി, ഇടക്കുത്ത് , വാർഡ് - 9
171 . പുഷ്പാവതി ആരക്കോടൻ, ചുള്ളിയാലപ്പുറായി , വാർഡ് - 9
172 . ശാരദ മണ്ണാൻമലയിൽ , വാർഡ് - 9
173 . രവിനാഥൻ അതിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 9
174 . പുത്തൂക്കാട് കൃഷ്ണനുണ്ണി ചെറിയവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 9
175 . സൈതലവി മൊടപ്പിലകത്ത് , വാർഡ് - 9
176 . അലവി അഞ്ചുകണ്ടത്തിൽ , വാർഡ് - 10
177 . നഫീസ ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 10
178 . ചന്ദ്രൻ തെരുവത്ത് , വാർഡ് - 10
179 . രായിൻകുട്ടി വെട്ടോടൻ പഴഞ്ചീരിവളപ്പ് , വാർഡ് - 10
180 . ഹാജറ യു.പി, അലിക്കോടൻ , വാർഡ് - 10
181 . വാസു, ആത്രപ്പിൽ ചാലിൽ , വാർഡ് - 10
182 . തൊട്ടിയിൽ അലവികുട്ടി വരിച്ചാലിൽ , വാർഡ് - 11
183 . പഴമ്പറേടൻ അബൂബക്കർ , വാർഡ് - 11
184 . നഫീസ അല്ലിപ്ര , വാർഡ് - 2
185 . ബീപാത്തുമ്മ മേലാത്ത് , വാർഡ് - 2
186 . ശരീഫ കെ, കൂർമ്മത്ത് , വാർഡ് - 2
187 . ലക്ഷ്മി പി.വി, തടത്തിൽകോളനി , വാർഡ് - 2
188 . ദേവകി തെക്കെതൊടി , വാർഡ് - 2
189 . മുഹമ്മദ് കോയ s/o ഈസ, തലാഞ്ചേരി , വാർഡ് - 2
190 . ഷീജ കളരിക്കൽ , വാർഡ് - 2
191 . രഞ്ജിനി വിജേഷ് , വാർഡ് - 2
192 . ആസ്യ പഴേരി, തടത്തിൽ , വാർഡ് - 2
193 . സുമതി കടുങ്ങലത്ത് , വാർഡ് - 12
194 . ശാലിനി w/o സുനിൽ , വാർഡ് - 12
195 . നൊട്ടി w/o തെയ്യു, കരുവാൻതടത്തിൽ , വാർഡ് - 12
196 . അബൂബക്കർ പി, ചെനക്കൽ , വാർഡ് - 12
197 . ശാരദ എം.എം, മേലേമങ്ങാരത്തൊടി ഹൌസ്, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
198 . സൽമാബി w/o അബൂബക്കർ വലക്കണ്ടി , വാർഡ് - 1
199 . ഖദീജ കോട്ടായി നെടുംകണ്ടത്തിൽ വലക്കണ്ടി , വാർഡ് - 1
200 . ജാനകി പൊക്കാറമ്പത്ത് കൂരാളിൽ ഹൌസ്, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
201 . മാട്ടിൽ ബിരിയുമ്മ കൊടമ്പാട്ടിൽ ഹൌസ്, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
202 . സൈതലവി s/o മുഹമ്മദ് , വാർഡ് - 1
203 . സലിം കെ, കൊടംമ്പാട്ടിൽ ഹൌസ്, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
204 . ജമീല w/o മുഹമ്മദ്കുട്ടി പാലേരിഅവുഞ്ഞിക്കാട്ട് ഹൌസ്, വലക്കണ്ടി , വാർഡ് - 1
205 . സെലീന മേലേകൊടശ്ശേരി , വാർഡ് - 1
206 . സുന്ദരൻ ഇ എടപരുത്തി , വാർഡ് - 13
207 . പാത്തോമ ചെർഞ്ചീരിമാട്, പറച്ചിനപുറായ , വാർഡ് - 13
208 . ബിന്ദു, മേലേവെള്ളീരി, പുതിയപറമ്പ് , വാർഡ് - 13
209 . സന്തോഷ് കുമാർ എടപരുത്തി , വാർഡ് - 13
210 . സബിത പുത്തലത്ത്മാട്ടിൽ , വാർഡ് - 13
211 . റുഖിയ കോഞ്ഞിക്കോളിൽ , വാർഡ് - 13
212 . ഗീത ബാബുരാജൻ, ആരക്കോടൻ , വാർഡ് - 13
213 . പാത്തുമ്മ പൂക്കാടൻ, മേലേകാംകുളങ്ങര , വാർഡ് - 13
214 . മുണ്ടി ആരക്കോടൻ, കുറുവാംപുറം , വാർഡ് - 13
215 . രവി പരിയാരൻ. മേലേവെള്ളീരി , വാർഡ് - 13
216 . ചീരു ആരക്കോടൻ , വാർഡ് - 13
217 . യശോദ പി, മേങ്ങോളിമാട്ടിൽ , വാർഡ് - 13
218 . നസീറ കെ, കുണ്ടൂർ , വാർഡ് - 13
219 . ബീപാത്തുമ്മ w/o മുഹമ്മദ്, മേങ്ങോളിമാട് , വാർഡ് - 13
220 . ഉമ്മാച്ചു, കുണ്ടൂർ , വാർഡ് - 13
221 . തിത്തുമ്മ w/o പോക്കാർഅലി ചാവറ , വാർഡ് - 13
222 . ദാസൻ മുതലവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 14
223 . റീന w/o ഷൈജു കരികല്ലായി, പാത്തോട്ടി ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
224 . തെരുവത്ത് സൌമിനി കറുപ്പൻകണ്ടി ഹൌസ്, ദേവയാനി പി w/o ശിവരാമൻ കുറ്റിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 14
225 . ദേവയാനി പി w/o ശിവരാമൻ കുറ്റിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 14
226 . ശാന്ത തെരുവത്ത് , വാർഡ് - 14
227 . ആമിന കുട്ടി എം, പൂവത്തമാട് , വാർഡ് - 14
228 . കുനഞ്ചീരി ആച്ചകുട്ടി , വാർഡ് - 14
229 . ബിയ്യക്കുട്ടി കളത്തിങ്ങൽ കോട്ടുപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 15
230 . അലവി കോലുപറമ്പൻ, കവളക്കണ്ടി , വാർഡ് - 15
231 . വിജയശ്രീ. താരിത്തൊടി പൂവ്വത്തുമാട്ടിൽ , വാർഡ് - 15
232 . അബ്ദുൽറഹ്മാൻ കുറ്റിപ്പറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 15
233 . നഫീസ ദേവസ്വംപറമ്പത്ത്, പാരേപള്ളിയാളി ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
234 . അസ്മാബി എ.സി, w/o ഇസ്മായിൽ, പാറേപള്ളിയാളി ഹൌസ്, മൂച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 16
235 . നഫീസ മേലോട്ടിൽ, പാറേപള്ളിയാളിൽ ഹൌസ്, മൂച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 16
236 . സുബൈദ കോട്ടീരിപറമ്പ് , വാർഡ് - 16
237 . സാജിത സി, കോടിരിപറമ്പ് , വാർഡ് - 16
238 . മക്കോനി ബീഗം , കോട്ടീരിപറമ്പ് , വാർഡ് - 16
239 . ഫാത്തിമ എൻ.വി, പുളിയമ്പലം ഹൌസ്, മൂച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 16
240 . സൈതലവി വി.പി, ചോലക്കൽ ഹൌസ്, ഇരുമ്പൻകുടുക്ക് , വാർഡ് - 16
241 . അബ്ബാസ് എൻ.വി, മനാട്ട് ഹൌസ്, മൂച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 16
242 . ആമിന എൻ.കെ, വലിയപറമ്പ്, കൂമണ്ണ. , വാർഡ് - 16
243 . ഷഹർബാൻ കെ , വാർഡ് - 19
244 . അഹമ്മദ് ഷരീഫ് , വാർഡ് - 19
245 . ഭാർഗവി കൂട്ടുമൂച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 4
തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 22
പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 80/20 - വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ - ജനറൽ എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു. തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ - ജനറൽ.
1 . പാത്തുമ്മ w/o അഹമ്മദ് കൈതകത്ത് മമ്പുരത്തിയിൽ ഹൌസ്, വലക്കണ്ടി , വാർഡ് - 1
2 . മമ്മദ് കല്ലുങ്ങൽ പാലക്കപ്പറമ്പ് ഹൌസ്, വലക്കണ്ടി , വാർഡ് - 1
3 . ജാനകി പൊക്കാറമ്പത്ത് കൂരാളിൽ ഹൌസ്, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
4 . സൈതലവി കൊടമ്പാട്ടിൽ ഹൌസ്, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
5 . കുഞ്ഞി എൻ.കെ, നാട്ടുകല്ലിങ്ങൽ, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
6 . ബിരിയുമ്മ തെക്കൻ വടിയാർ , വാർഡ് - 2
7 . ഖദീജ ഉള്ളാടൻ തൊടിക , വാർഡ് - 2
8 . അയ്യപ്പൻ പൊക്കാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 2
9 . സത്താർ s/o , വാർഡ് - 2
10 . കമ്മുക്കുട്ടി കുരുണിയൻ , വാർഡ് - 2
11 . മൈമൂനത്ത് സി, ചൊക്ലി, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് - 3
12 . മറിയുമ്മ w/o കുഞ്ഞിമരക്കാർ, അവരാതിയിൽ , വാർഡ് - 3
13 . പാത്തുമ്മ w/o ഇബ്രാഹിംകുട്ടി, കുഴിമ്പാടൻ , വാർഡ് - 3
14 . ചൊക്ലി അബൂബക്കർ , വാർഡ് - 3
15 . മൊയ്തീൻ മേലാത്ത്, മേലയിൽ , വാർഡ് - 3
16 . ജാനകി കൂട്ടുമൂച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 4
17 . കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് കൂനീരി , വാർഡ് - 4
18 . ജാനു കോട്ടേക്കളത്തിൽ , വാർഡ് - 4
19 . തങ്കമണി നെച്ചിക്കാടൻ , വാർഡ് - 4
20 . കൊറ്റിക്കുട്ടി വാണിയംകുളത്തിൽ , വാർഡ് - 4
21 . നഫീസ എൻ.കെ, മുടക്കയിൽപടി, 9846934503 , വാർഡ് - 5
22 . ജമീല അരീക്കാടൻ , വാർഡ് - 5
23 . ആയിഷ കോർലോട്ടി, 9946823203 , വാർഡ് - 5
24 . പാത്തുമ്മക്കുട്ടി അരീക്കാടൻ, 9846823203 , വാർഡ് - 5
25 . ഖദീജ വടക്കംപറമ്പ് , വാർഡ് - 5
26 . വീരാൻകുട്ടി പുളിക്കലകത്ത്, 9633435929 , വാർഡ് - 6
27 . അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞേക്കാടൻവ 9946185644 , വാർഡ് - 6
28 . ഉമ്മാത്തകുട്ടി w/o അഹമ്മദ്കുട്ടി, 7012089874 , വാർഡ് - 6
29 . കുഞ്ഞി കദിയ w/o മമ്മദ്കുട്ടി, 9847994230 , വാർഡ് - 6
30 . മുഹമ്മദ് പി കാപ്പിക്കാട്ടിൽ ഹൌസ്, 9947383374 , വാർഡ് - 6
31 . കുഞ്ഞിക്കമ്മു തോയങ്ങാട്ട് , വാർഡ് - 7
32 . കുഞ്ഞീതു എടമ്പൻ കാഞ്ഞോളി , വാർഡ് - 7
33 . കണ്ണിതൊടിക ബീരാൻ , വാർഡ് - 7
34 . കുഞ്ഞാച്ചു ചെറാഞ്ചീരി , വാർഡ് - 7
35 . അബുഹാജി എറമ്പൻ, 9961298762 , വാർഡ് - 7
36 . അപ്പുട്ടി വെള്ളേങ്ങര, പേങ്ങാട്ടുകുണ്ട് , വാർഡ് - 8
37 . ആയിഷാബി പി w/o അലവി , വാർഡ് - 8
38 . കുഞ്ഞിൻ കൊടശ്ശേരി , വാർഡ് - 8
39 . പൊന്നേൻപതിയിൽ , വാർഡ് - 8
40 . ഉണ്ണൂലി ചൊക്കിവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 8
41 . ആയമ്മ ചെറാഞ്ചീരി, 9526455492 , വാർഡ് - 9
42 . കൊയപ്പൻ കുളത്തിൽ ഉണ്ണിനായർ, 9744816039 , വാർഡ് - 9
43 . സുകുമാരൻ അതിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 9
44 . പുത്തൂകാട്ട് വേലായുധൻ , വാർഡ് - 9
45 . സരോജിനി പി.പി , വാർഡ് - 9
46 . കുഞ്ഞീൻ പോക്കാട്ട്, 9605236350 , വാർഡ് - 10
47 . ബീഫാത്തുമ്മ തിരുത്തുമ്മൽ , വാർഡ് - 10
48 . മുള്ളൻ ഹുസൈൻ, 9744014703 , വാർഡ് - 10
49 . ആയിശുമ്മ ഇല്ലിക്കൽ , വാർഡ് - 10
50 . തങ്ക പാപ്പനൂർ , വാർഡ് - 10
51 . വാസു കെ.പി , ചാനത്ത്മാട്, 9656335934 , വാർഡ് - 11
52 . എം.കെ ആയിശുമ്മ പാരിവളപ്പിൽ ഫാറൂഖാബാദ് , വാർഡ് - 11
53 . കൃഷ്ണൻ ചെമ്പകശ്ശേരി കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 11
54 . അസൈൻ തൊണ്ടിക്കോടൻ , വാർഡ് - 11
55 . അയ്യപ്പൻ പൂതേരി , വാർഡ് - 11
56 . മൂസചൊക്ലി, ചാലിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 12
57 . സരോജിനി, പൈങ്ങോട്ടൂർ , വാർഡ് - 12
58 . പാത്തുക്കുട്ടി ചൊക്ലി , വാർഡ് - 12
59 . ജാനകി, കൊട്ടുക്കൽ , വാർഡ് - 12
60 . സരോജിനി അച്ചമ്പ്രവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
61 . അഹമ്മദ്കുട്ടി തൊപ്പാശ്ശേരി, 9744713487 , വാർഡ് - 13
62 . മുഹമ്മദാജി കണ്ടങ്കാരി, 9846420499 , വാർഡ് - 13
63 . ചിന്നമ്മു മേലേ വെള്ളീരി, 9961868225 , വാർഡ് - 13
64 . ഫാത്തിമ കോട്ടുപറമ്പിൽ അമ്പാട്ട്, 9656228918 , വാർഡ് - 13
65 . ഉമ്മാച്ചു അഹമ്മദുകുട്ടി കുണ്ടൂർ, 9526521096 , വാർഡ് - 13
66 . നഫീസ കോന്നികോളിൽ കുടുക്കിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
67 . മുഹമ്മദ് കെ.ടി w/o ബീരാൻ പൂവത്തംമാട് , വാർഡ് - 14
68 . ഫാത്തിമ കെ.ടി w/o മുഹമ്മദ് പൂവകുലത്ത് , വാർഡ് - 14
69 . നാരായണൻ സി , തടത്തിൽപുറായ , വാർഡ് - 14
70 . കുഞ്ഞമ്മ മേലേ മെനാട്ട് ആലക്കപറമ്പ് , വാർഡ് - 14
71 . അബ്ദുറഹിമാൻ കെ.പി, കുറ്റിപ്പറമ്പത്ത്, 8281786308 , വാർഡ് - 15
72 . ബീജുക്കുട്ടി കളത്തിങ്ങൽ , കോട്ടുപുറത്ത്, 9656310146 , വാർഡ് - 15
73 . ബീവിക്കുട്ടി കുണ്ടൻകടവൻ W/O ഹസ്സൻ നടുവിലപ്പടി , വാർഡ് - 15
74 . ബീപാത്തുമ്മ കീരൻപറമ്പത്ത്, , വാർഡ് - 15
75 . കുഞ്ഞിമരക്കാർ കീരൻപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 15
76 . ഖദീജ തുപ്പിലിക്കാട്ട് w/o കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ്, ഉള്ളിഞ്ചീരകത്തിൽ, കൂമണ്ണ, 9544858063 , വാർഡ് - 16
77 . ബിയ്യക്കുട്ടി ചെമ്പൻ, ചെമ്പൻ ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ - 9188241732 , വാർഡ് - 16
78 . ചന്ദ്രൻ തൊടുവിൽ, കോട്ടീരി ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ - 9846267120 , വാർഡ് - 16
79 . പറങ്ങോടൻ, നാലിയിൽ ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ - 771868083984 , വാർഡ് - 16
80 . അബ്ദുറഹിമാൻ s/o ഹസ്സൻകുട്ടി, കാളൂർ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 16
81 . മുഹമ്മദാജി ഉള്ളാട്ട് പറമ്പിൽ , വാർഡ് - 17
82 . ചുക്കാൻ മുഹമ്മദ് കുന്നേകാവിൽ , വാർഡ് - 17
83 . മൊയ്തീൻകുട്ടി പാന്തോട്ടിൽ , വാർഡ് - 17
84 . യോശോദ ചോലക്കൽ , വാർഡ് - 17
85 . ആലി ചാത്തമ്പാട്ട് കളത്തിൽ , വാർഡ് - 18
86 . മുഹമ്മദാലി കല്ലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 18
87 . ബിയ്യാത്തു w/o മൊയ്തീൻകുട്ടി നമ്പംകുന്നത്ത് , വാർഡ് - 18
88 . ഹസ്സൻ കോയ ശങ്കരമാട്ടിൽ പുതിയപടന്നയിൽ , വാർഡ് - 18
89 . മൊയ്തീൻ ചാത്തമ്പാട്ടുകളത്തിൽ , വാർഡ് - 18
90 . ബീരാൻകുട്ടി കൊണ്ടാടൻ s/o കുട്ട്യാലി , വാർഡ് - 19
91 . മൂസ മുസ്ല്യാർ പാലപ്പെട്ടി ചെള്ളാറമ്പത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 19
92 . മറിയുമ്മ പി.പി, തെക്കൻതൊണ്ടിക്കോട് ഹൌസ് , വാർഡ് - 19
93 . പാത്തുമ്മു പാലപ്പെട്ടി w/o അലവി , വാർഡ് - 19
94 . മറിയുമ്മ കെ w/o അഹമ്മദ്കുട്ടി കോഴിപറമ്പത്ത്മാട് , വാർഡ് - 19
95 . വേലായുധൻ കുറുമ്പത്ത് മുണ്ടപ്പുറം ഹൌസ്, വലക്കണ്ടി , വാർഡ് - 1
96 . ഖദീജ പി, ആമുറ വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
97 . കുഞ്ഞായിശ കൂനംവീട്ടിൽ വട്ടപ്പറമ്പ് കോളനി , വാർഡ് - 1
98 . പാത്തുമ്മ വെള്ളക്കടവത്ത് ഹൌസ്, വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
99 . അലവിക്കുട്ടി ചോനാരി വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
100 . കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് കുഴിക്കാട്ടുചോലക്കൽ , വാർഡ് - 2
101 . മൊയ്തീൻ കുരുണിയൻ , വാർഡ് - 2
102 . അബ്ദുല്ള എം.കെ , വാർഡ് - 2
103 . തൂമ്പൻ അത്തോളി , വാർഡ് - 2
104 . ബീഫാത്തിമ തെക്കൻ , വാർഡ് - 2
105 . ഇത്താച്ചുമ്മ വലിയപറമ്പൻ , വാർഡ് - 3
106 . കുഞ്ഞിബീവി, കെ.വി, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
107 . മാധവി മേലെകാമ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 4
108 . പൂതപറമ്പൻ പെരന്തൻ , വാർഡ് - 4
109 . നാരായണൻ എ.കെ, അമ്മാഞ്ചേരി , വാർഡ് - 4
110 . സുമതി കളരിക്കൽ , വാർഡ് - 4
111 . സൈനബ ചൊക്ലി , വാർഡ് - 4
112 . കുഞ്ഞീവി കണ്ടപ്പൻ , വാർഡ് - 5
113 . സൈതലവി പുത്തലൻ , വാർഡ് - 5
114 . മറിയക്കുട്ടി നെയ്യൻ , വാർഡ് - 5
115 . നഫീസ ചൊക്ലി , വാർഡ് - 5
116 . പോക്കർ വടക്കംപറമ്പ് , വാർഡ് - 5
117 . ഫാത്തിമ സി.പി, വടക്കയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 6
118 . ബീക്കുട്ടി w/o കുഞ്ഞീതു ഹാജി , വാർഡ് - 6
119 . അബൂബക്കർ ശാരത്ത് , വാർഡ് - 6
120 . ഉണ്ണിതുമ്പയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 6
121 . ഉണ്ണൂലി എം, തുമ്പയിൽ , വാർഡ് - 6
122 . ആയിഷ പാലമഠത്തിൽ , വാർഡ് - 7
123 . കുഞ്ഞാലൻ എറമ്പൻ കാഞ്ഞോളി , വാർഡ് - 7
124 . താവയിൽ പൊറ്റശ്ശേരി പാത്തുമ്മുകുട്ടി , വാർഡ് - 7
125 . പോക്കർകുട്ടി പി.എം , വാർഡ് - 7
126 . ബീരാൻ പി.സി , വാർഡ് - 7
127 . ദേവു w/o ഉണ്ണീരി കുറുങ്കണ്ടത്തിൽ , വാർഡ് - 8
128 . ഹൈന്ദ്രോസ് പാലമഠത്തിൽ കാവുങ്ങൽ , വാർഡ് - 8
129 . ആലി ഹസ്സൻ, ഉള്ളൂപറമ്പൻ , വാർഡ് - 8
130 . മേലെപുറത്ത് അറുമുഖൻ , വാർഡ് - 8
131 . ഉണ്ണൂലി മുതലവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 8
132 . ലക്ഷ്മി പുത്തൂക്കാട്ട് , വാർഡ് - 9
133 . സൈതലവി മൊടിപ്പിലക്കത്ത് , വാർഡ് - 9
134 . അഹമ്മദ് കൊട്ടേപ്പാറ , വാർഡ് - 9
135 . തങ്കമണി ചൊക്കിവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 9
136 . കുഞ്ഞി മുസ്ലിയാർ സി,ചൊക്ലി , വാർഡ് - 10
137 . ആയമ്മ ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 10
138 . മരക്കാർ അരീക്കാടൻ , വാർഡ് - 10
139 . ഖദീജ നാട്ടുകല്ലിങ്ങൽ , വാർഡ് - 10
140 . ബീവിക്കുട്ടി ചാനത്ത്മാട് , വാർഡ് - 10
141 . അബൂബക്കർ കാരാട്ട്, ഇല്ലത്ത്മാട് , വാർഡ് - 11
142 . തൊട്ടിയിൽ മൊയ്തീൻകുട്ടിഹാജി, പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 11
143 . കാളി ആരക്കോടൻ , വാർഡ് - 11
144 . സൈതലവി പയ്യാനക്കടവത്ത് , വാർഡ് - 11
145 . മൊയ്തീൻകുട്ടി കുരുണിയൻ , വാർഡ് - 11
146 . ജാനു ചപ്പങ്ങാട്ടിൽ , വാർഡ് - 12
147 . കുഞ്ഞിമരക്കാർ, പൂക്കാടൻ , വാർഡ് - 12
148 . അലവി പി.കെ, മാട്ടിൽ , വാർഡ് - 12
149 . പാത്തുമ്മ പി.കെ, മാട്ടിൽ , വാർഡ് - 12
150 . ഹംസ കൂരിത്തൊടി , വാർഡ് - 12
151 . മുഹമ്മദുകുട്ടി കഴുംങ്ങും തോട്ടത്തിൽ , വാർഡ് - 13
152 . മുണ്ടി കോൽക്കാടൻ മുക്കൂട്ടിൽ , വാർഡ് - 13
153 . അലവികുട്ടി തൊപ്പാശ്ശേരി , വാർഡ് - 13
154 . പാത്തുമ്മ പി, മേലേകാളംകുളങ്ങര , വാർഡ് - 13
155 . എടപരുത്തി പറങ്ങോടൻ , വാർഡ് - 13
156 . ചക്കികുട്ടി പറങ്ങാടൻ, മൂലത്ത്മാട്ടിൽ , വാർഡ് - 14
157 . സരോജിനി മുതലവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 14
158 . കൊറ്റിക്കുട്ടി w/o ചാത്തൻ , വാർഡ് - 14
159 . തങ്ക കൂനീരി, ആലക്കാപറമ്പ് , വാർഡ് - 14
160 . മൊയ്തീൻ പുറ്റേക്കാട്ട് കുണ്ട്യാട്ട് , വാർഡ് - 14
161 . അഹമ്മദ്കുട്ടി കൂട്ടക്കടവൻ, സൂപ്പർബസാർ , വാർഡ് - 16
162 . കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് s/o അഹമ്മദ്മൊല്ല, കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 16
163 . പാത്തേയി പുതിയപറമ്പിൽ ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ, 9747510666 , വാർഡ് - 16
164 . കുഞ്ഞിക്കമ്മദ് എം.പി, സൂപ്പർബസാർ, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് - 16
165 . കദിയുമ്മ കൊഴപ്പാനാട്ടിൽ ഹൌസ്, പാപപ്പെട്ടിപ്പാറ, 9605109020 , വാർഡ് - 16
166 . ബീരാൻകുട്ടി കള്ളിയൻ വരപ്പാറ , വാർഡ് - 18
167 . നഫീസ പുതിയപറമ്പ് , വാർഡ് - 18
168 . ഫാത്തിമ കോനാരി , വാർഡ് - 18
169 . അലീമ കല്ലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 18
170 . ഇട്ടീര്യതൊണ്ടിക്കോടൻ തെക്കുംപമ്പിൽ , വാർഡ് - 18
171 . ആച്ചുമ്മ ടി.കെ, w/o ആലസ്സൻ മുസ്ല്യാർ , വാർഡ് - 19
172 . അപ്പു വെങ്കളൊത്ത്, കളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 19
173 . ടി.കെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ല്യാർ, നടുംകണ്ടത്തിൽ , വാർഡ് - 19
174 . കൂനി മുഹമ്മദ് ചെള്ളാറമ്പത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 19
175 . ഉമ്മാച്ചുകുട്ടി കള്ളിയിൽ, പുഴുങ്ങലൊടിയിൽ , വാർഡ് - 19
176 . ശാരദ w/o പറങ്ങോടൻ, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ , വാർഡ് - 16
177 . മറിയുമ്മ ചെമ്പൻ, മാട്ടിൽ ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ, 9544709919 , വാർഡ് - 16
178 . മഹുമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി അടുവണ്ണി, സൂപ്പർബസാർ , വാർഡ് - 16
179 . മമ്മദിയ പഴേരി, സൂപ്പർബസാർ , വാർഡ് - 16
180 . സതിദേവി അമ്മാഞ്ചേരി , വാർഡ് - 4
181 . ചിന്ന എന്ന കല്യാണി തെരുവത്ത് , വാർഡ് - 4
182 . സുലോജന കുട്ടുമുച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 4
183 . പാത്തുവടക്കൻ , വാർഡ് - 4
184 . ആയിശുമ്മു മേലേകൊടശ്ശേരി, മാടുമ്മതൊടി , വാർഡ് - 19
185 . ഉണ്ണീരികുട്ടി പൊക്കാറമ്പത്ത്, കളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 19
186 . കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മ ഉള്ളാട്ടുപറമ്പൻ , വാർഡ് - 19
187 . ആയിശ എം.സി, w/o മുഹമ്മദാജ , വാർഡ് - 19
188 . ബീവി ടി.കെ, ചാത്രച്ചംവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 19
189 . നഫീസ കാരാടൻ, മൂച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 16
190 . രാധ കൂനീരി, തടത്തിൽ, മൂക്കത്തിൽമാട് , വാർഡ് - 4
191 . പുത്തുക്കാടു പറങ്ങോടൻ , വാർഡ് - 8
192 . കാർത്യായനി തെരുവത്ത് , വാർഡ് - 8
193 . നഫീസ എ.വി , വാർഡ് - 8
194 . പത്മനാഭൻ ചൊക്കിവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 8
195 . വസന്ത മേലെപുറത്ത് , വാർഡ് - 8
196 . ഇത്തീര്യം കമ്പക്കോടൻ , വാർഡ് - 5
197 . പാത്തുമ്മക്കുട്ടി ചൊക്ലി , വാർഡ് - 5
198 . മൈമൂനത്ത് എഴുവത്തുകാട്ടിൽ , വാർഡ് - 5
199 . ഖദീജ വള്ളികുത്തൻ കീപ്പിലാട്ട് , വാർഡ് - 6
200 . ഇത്താച്ചുട്ടി വടക്കയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 6
201 . ഖദീജ w/o ഉണ്ണിമമ്മു, ശാരത്ത് , വാർഡ് - 6
202 . ഫാത്തിമ പൂവ്വിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 6
203 . കോമുക്കുട്ടി പുൽപാടൻ , വാർഡ് - 7
204 . കുഞ്ഞീമ പാമങ്ങാടൻ , വാർഡ് - 7
205 . അബൂബക്കർ പള്ളിയാളി , വാർഡ് - 7
206 . മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കടുങ്ങാട്ട് പാമങ്ങാടൻ , വാർഡ് - 7
207 . ബീവിക്കുട്ടി അക്കരചോലക്കൽ , വാർഡ് - 10
208 . ഖദീജ പാറയിൽ , വാർഡ് - 10
209 . ബിയ്യാത്തുട്ടി പുത്തലത്ത് , വാർഡ് - 10
210 . മൊയ്തീൻ കുരുണിയൻ , വാർഡ് - 11
211 . പി.സി മുസകുട്ടി കറത്തോടത്ത് , വാർഡ് - 11
212 . ഉണ്ണൂലി (അബു) പരിവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 11
213 . മുഹമ്മദുകുട്ടി s/o ആലി, മേങ്ങോടളിമാട്ടിൽ , വാർഡ് - 13
214 . മമ്മദ് സി, ചെർളി, മേലേവെള്ളീരി , വാർഡ് - 13
215 . ബീപാത്തു അരീക്കാടൻ , വാർഡ് - 13
216 . വലിയ ഉണ്ണികീരൻ ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ , വാർഡ് - 14
217 . ചിന്ന പി, w/o ചാത്തൻ പൂവത്തമാട് , വാർഡ് - 14
218 . ചെറിയക്കി w/o ചെറിയാത്തൻ , വാർഡ് - 14
219 . കദിയക്കുട്ടി കെ.കെ, മുടക്കയിൽപടി , വാർഡ് - 5
220 . മമ്മദ്കുട്ടി കൈതകത്ത് വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
221 . മുഹമ്മദ് ചൊക്ലി പാലക്കവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
222 . ആലദീൻ കുട്ടി, കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ , വാർഡ് - 18
223 . ആയിശാബി സി, w/o പോക്കർ നെടുംകണ്ടത്തിൽ , വാർഡ് - 19
224 . കല്യാണി w/o വേലുകുട്ടി വട്ടത്തൂർ ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
225 . ഇത്തിക്കുട്ടി വെല്ലാൻ , വാർഡ് - 4
226 . പാത്തുമ്മ ഇരട്ടപ്പോക്ക്, 9744636090 , വാർഡ് - 5
227 . മുഹമ്മദ് എറമ്പൻ കാഞ്ഞോളി പൊറ്റമ്മൽമാട് , വാർഡ് - 7
228 . പാത്തുമ്മ കുട്ടി മണ്ണുംകുത്ത് , വാർഡ് - 6
229 . വേലുകുട്ടി മലയിൽ , വാർഡ് - 16
230 . മൊയ്തീൻകുട്ടി കാരാടൻ , വാർഡ് - 16
231 . കൃഷ്ണൻ , വാർഡ് - 4
232 . കുഞ്ഞുട്ടി കുട്ടു മൂച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 4
233 . മമ്മീര്യം ടി.കെ, വെള്ളാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 19
234 . ടി.കെ കോയ പരിയംതൊടു , വാർഡ് - 19
235 . കാർത്യായനി ഡോലിയിൽ , വാർഡ് - 8
236 . മുഹമ്മദ് ചെറാഞ്ചീരി , വാർഡ് - 7
237 . മാട്ടറ മുഹമ്മദ്കുട്ടി ഹാജി , വാർഡ് - 7
238 . കുഞ്ഞാമ്മ പുല്ലംഞ്ചീരി , വാർഡ് - 14
239 . ചക്കി മേലേപുറത്ത് , വാർഡ് - 14
240 . ചാച്ചു ഉള്ളാണത്തിൽ , വാർഡ് - 11
241 . ഇത്തീമകുട്ടി കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ , വാർഡ് - 13
242 . താമി S/O കരുപ്പൻ , വാർഡ് - 13
243 . മുഹമ്മദ് പുതുശ്ശേരി ഫാറൂഖാബാദ് , വാർഡ് - 11
244 . ഉമ്മാച്ചു കുന്നതൊടി , വാർഡ് - 10
245 . ഫാത്തിമകുട്ടി ചെറാഞ്ചീരി , വാർഡ് - 10
246 . കുഞ്ഞിമൊയ്തു ചൊക്ലി , വാർഡ് - 10
247 . മുഹമ്മദ് ചൊക്ലി പാലക്കാവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
248 . ആമിന W/O ബീരാൻ , വാർഡ് - 12
249 . അബൂബക്കർ കൈതകത്ത് പാലക്കാപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
250 . അബൂബക്കർ ഏളക്കാട് ഹൌസ്, വലക്കണ്ടി , വാർഡ് - 1
251 . തെങ്ങിലാൻ ഇത്താച്ചുട്ടി, വലക്കണ്ടി , വാർഡ് - 1
252 . കോയകുട്ടി, മാട്ടുമ്മതൊടി ഹൌസ് , വാർഡ് - 19
253 . അബ്ദുറഹ്മാൻ എ.കെ, വടക്കിയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 19
254 . വേലായുധൻ തൂതപറമ്പൻ , വാർഡ് - 4
255 . ബാലകൃഷ്ണൻ കളരിക്കൽ , വാർഡ് - 4
256 . ജാനകി വാണിയംകുളത്തിൽ , വാർഡ് - 4
257 . കുഞ്ഞിമുഹമ്മദാജി കെ.ടി , വാർഡ് - 8
258 . ചക്കി ഇ, ഇട്ടിയചാലിൽ , വാർഡ് - 8
259 . അലവി എറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 8
260 . ജാനകി ഒറ്റിപ്പടത്തിൽ , വാർഡ് - 8
261 . ചാരു ചക്കിവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 7
262 . മൊയ്തീൻകുട്ടി കാരാടൻ സൂപ്പർ , വാർഡ് - 16
263 . മാണി W/O വേലുകുട്ടി പാറയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
264 . ശാരദ വെങ്കളൊത്ത് കളത്തിങ്ങൽ , വാർഡ് - 19
265 . സരസ്വതി പൊക്കാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 19
266 . ആയിശുമ്മു മാളിയേക്കൽ , വാർഡ് - 19
267 . അഹമ്മദാജി പി.സി , വാർഡ് - 7
268 . കമ്മുകുട്ടി ഹാജി സി , വാർഡ് - 7
269 . ബീപാത്തു പാലമഠത്തിൽ , വാർഡ് - 7
270 . അബ്ദുൽ അസീസ് പി.കെ , വാർഡ് - 7
271 . അബ്ദുൾ സദ്ദീഖ് , വാർഡ് - 7
272 . നഫീസ പാലപ്പെട്ടി നെടുംമ്പള്ളിയാലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 11
273 . പള്ളിയാളി രായിൻപടിഞ്ഞാറ്റിപ്പറമ്പിൽ , വാർഡ് - 11
274 . പി.സി നഫീസ കുന്നത്ത് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് - 11
275 . ബീരാൻ തുപ്പിലിക്കാടൻ , വാർഡ് - 5
276 . വേലായുധൻ തൊട്ടിയിൽ , വാർഡ് - 5
277 . ഫാത്തിമ എൽ.കെ, കോയസ്സനകത്ത് , വാർഡ് - 5
278 . റാബിയ കെ. മുടക്കയിൽപടി , വാർഡ് - 5
279 . തിത്തു എഇയോടത്ത്മാട് , വാർഡ് - 5
280 . കാളി അരക്കോടൻ , വാർഡ് - 5
281 . കാർത്ത്യായനി കെ കൂനിരി , വാർഡ് - 7
282 . വെലായുധൻ അത്തോളി , വാർഡ് - 7
283 . കാർത്ത്യായനി മേലോട്ടിൽ , വാർഡ് - 10
284 . മറിയക്കുട്ടി ചെറുകോളിൽ , വാർഡ് - 10
285 . അച്ചുതൻ പാറയിൽ , വാർഡ് - 10
286 . സരോജിനി കെ.പി കോലാർവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 10
287 . കാളി കൂനഞ്ചീരി , വാർഡ് - 14
288 . കോച്ചി w/o ചോയിക്കുട്ടി കൂനീരി , വാർഡ് - 14
289 . ചോയിക്കുട്ടി ചക്ക്യായി, തട്ടാൻകണ്ടി , വാർഡ് - 14
290 . സരോജിനി താരിപ്പടിക്കൽ , വാർഡ് - 14
291 . ലക്ഷ്മി, കടുങ്ങലത്ത് , വാർഡ് - 14
292 . വി.പി പ്രേമചന്ദ്രൻ നായർ, കേട്ടെക്കാവിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
293 . ചോയിക്കുട്ടി കൂനീരി , വാർഡ് - 14
294 . വേലായുധൻ മലയിൽ ഏനാവൂർ , വാർഡ് - 14
295 . സൈനബ പോലാട്ട് , വാർഡ് - 7
296 . കുഞ്ഞായിഷ എ.ടി , വാർഡ് - 7
297 . തെയ്യൻ കുട്ടി കടക്കാട്ട് , വാർഡ് - 7
298 . കോലാർ വീട്ടിൽ നാരായണി , വാർഡ് - 7
299 . അഹമ്മദ് ചെറാഞ്ചീരി , വാർഡ് - 7
300 . കുഞ്ഞിമൊയ്തീൻ പി.സി , വാർഡ് - 7
301 . ആയി ചോല പൊറ്റമ്മൽമാട് , വാർഡ് - 7
302 . അച്ചുതൻ എ.കെ , വാർഡ് - 7
303 . ആത്രപ്പിൽ മൂസ , വാർഡ് - 7
304 . ചിന്ന W/O ചാച്ചു , വാർഡ് - 7
305 . കോഴിക്കനി കുഞ്ഞിക്കാരി , വാർഡ് - 7
306 . കോയാമു പി. കെ , വാർഡ് - 7
307 . അലവി പാമങ്ങാടൻ , വാർഡ് - 7
308 . മുഹമ്മദാജി പാമങ്ങാടൻ , വാർഡ് - 7
309 . ലക്ഷ്മി തെരുവത്ത് , വാർഡ് - 14
310 . പെണ്ണുട്ടി മലയിൽ , വാർഡ് - 14
311 . അമുണ്ണി താഴെ മാരാകുളത്ത് , വാർഡ് - 14
312 . കോരു തെരുവത്ത് , വാർഡ് - 14
313 . പ്രേമചന്ദ്രൻ നായർ വി.പി , വാർഡ് - 14
314 . കുമാരൻ കെ, വടക്കേതൊടി , വാർഡ് - 14
315 . കമ്മുകുട്ടി ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 10
316 . പള്ളിയാളി ബീരാൻകുട്ടി ഹാജി , പൂതംകുറ്റി , വാർഡ് - 11
317 . മൊയ്തീൻകുട്ടി തൊട്ടിയിൽ , വാർഡ് - 11
318 . അലവികുട്ടി കാരാട്ട്, 7025315696 , വാർഡ് - 13
319 . അലവി തൊപ്പാശ്ശേരി, 9847907144 , വാർഡ് - 13
320 . ബീവി W/O കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് കുറ്റിയിൽ , വാർഡ് - 12
321 . മുഹമ്മദ് പൂക്കാടൻ , വാർഡ് - 12
322 . പരേക്കാടൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ , വാർഡ് - 1
323 . മാട്ടിൽ ഫാത്തിമകുട്ടി മാട്ടുമ്മൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
324 . ബീവി കെ, കാപ്പൻ, 9207422408 , വാർഡ് - 13
325 . രാധമ്മ അരിമ്പ്രനെച്ചിക്കാട്ട് , വാർഡ് - 10
326 . ആയിശക്കുട്ടി നാട്ടുകല്ലിങ്ങൽ , വാർഡ് - 10
327 . കുട്ട്യാലി മേലാടത്തിൽ , വാർഡ് - 10
328 . ജാനകി മേലോട്ടിൽ , വാർഡ് - 10
329 . ഗോപിനായർ എടത്തിങ്ങ. , വാർഡ് - 10
330 . ഭാർഗവിയമ്മ അരിമ്പ്ര നെച്ചിക്കാട്ട് , വാർഡ് - 10
331 . നാരായണൻകുട്ടി നായർ കുപ്പേരി , വാർഡ് - 10
332 . ഖദീജ അരീക്കാടൻ , വാർഡ് - 10
333 . വേലായുധൻ വിയ്യാംവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 10
334 . മുഹമ്മദാജി കുഴിക്കാട്ട് , വാർഡ് - 10
335 . അലവി കെ.ടി, കുന്നത്തൊടി , വാർഡ് - 10
336 . തിത്തുട്ടി പാലപ്പെട്ടി , വാർഡ് - 10
337 . കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് എ , വാർഡ് - 10
338 . ഉമ്മത്തി എ , വാർഡ് - 10
339 . കമ്മുട്ടി എ , വാർഡ് - 10
340 . സൈതു മുഹമ്മദ് , വാർഡ് - 10
341 . നഫീസ കൊറലോട്ടി , വാർഡ് - 5
342 . ദേവകി പി, പള്ളിക്കര , വാർഡ് - 5
343 . നഫീസ കെ, ചോയക്കാട്ട് , വാർഡ് - 5
344 . മുഹമ്മദ്കുട്ടി കോതേരി , വാർഡ് - 5
345 . അബ്ദുള്ള ഇ.കെ, കോയിസ്സനകത്ത് , വാർഡ് - 5
346 . ലക്ഷ്മി W/O ശങ്കരൻ വരിച്ചാലിൽ , വാർഡ് - 11
347 . ജാനകി മേലേവെള്ളീരി, 9544766884 , വാർഡ് - 13
348 . മുഹമ്മദ് കുട്ടി ആമൂർ , വാർഡ് - 13
349 . ആമിന കോടുപറമ്പിൽ അമ്പാട്ട്, 9745750455 , വാർഡ് - 13
350 . കൃഷ്ണൻ S/O അയ്യപ്പൻ എടപ്പരുത്തി, 9961141160 , വാർഡ് - 13
351 . ബിരിയകുട്ടി കോണിക്കോളിൽ, 8129994150 , വാർഡ് - 13
352 . അഹമ്മദ് മുസ്ല്യാർ കൂനഞ്ചീരി , വാർഡ് - 12
353 . കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മ കുറുവാമ്പ്രം , വാർഡ് - 12
354 . മീനാക്ഷി അഞ്ചാലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 12
355 . പാലേരി സൈതാലി അവുഞ്ഞിക്കാട് ഹൌസ്, വലക്കണ്ടി , വാർഡ് - 1
356 . നെച്ചിക്കാടൻ മമ്മാത്തുമ്മ വട്ടപ്പറമ്പ് , വാർഡ് - 1
357 . പി.വി ഫാത്തിമ മാട്ടുമ്മൽ ഹൌസ്, വലകണ്ടി , വാർഡ് - 1
358 . മേലേകൊടശ്ശേരി മുഹമ്മദ്കുട്ടി കരണമങ്ങ് ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 1
359 . ലക്ഷ്മി തെരുവത്ത് , വാർഡ് - 1
360 . പെണ്ണുട്ടി മലയിൽ , വാർഡ് -
361 . അമ്മുണ്ണി താഴെമാരാകുളത്ത് , വാർഡ് -
362 . കോരു തെരുവത്ത് , വാർഡ് -
363 . പ്രേമചന്ദ്രൻ നായർ വി.പി , വാർഡ് -
364 . കുമാരൻ കെ, വടക്കേതൊടി , വാർഡ് -
365 . കാളി കരുവാരക്കൽ, 8606718354 , വാർഡ് - 5
366 . ബിയ്യകുട്ടി ലാക്കൽ, 8086895363 , വാർഡ് - 5
367 . പാത്തുമ്മകുട്ടി പുറ്റേക്കാടൻ, 9556769961 , വാർഡ് - 5
368 . അഹമ്മദ് മുസ്ല്യാർ, 9947282807 , വാർഡ് - 5
369 . സാവിത്രി മഠത്തിൽ, 9656486158 , വാർഡ് - 5
370 . തൊട്ടിയിൽ മമ്മത്തൻ, 9947255623 , വാർഡ് - 5
371 . പോക്കർ അലി ചാവറ , വാർഡ് - 13
372 . സൈതലവി വെല്ലക്കാട്ട്, 9846551920 , വാർഡ് - 13
373 . മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി സി.സി, 7510780961 , വാർഡ് - 13
374 . കല്ല്യാണി W/O താമി മേങ്ങോളിമാട്, 8157820010 , വാർഡ് - 13
375 . പറങ്ങോടൻ അഞ്ചാലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 12
376 . ലക്ഷ്മി എൻ, കരുവാൻതടത്തിൽ , വാർഡ് - 12
377 . ശാന്ത W/O കുഞ്ഞിക്കോരു, കല്ലുവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
378 . ജാനു W/O കുഞ്ഞിക്കോരു, കല്ലുവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
379 . ഫാത്തിമ സി, പീടികകണ്ടി , വാർഡ് - 12
380 . സരോജിനി കെ.വി, അമ്പലക്കണ്ടി , വാർഡ് - 12
381 . ഇത്തീമ W/O മുഹമ്മദ് വട്ടപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 1
382 . പാറമ്മൽ മുഹമ്മദ് വട്ടപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 1
383 . എറമു എൻ.കെ, കരണമങ്ങ് , വാർഡ് -
384 . മാട്ടിൽ അലവികുട്ടി S/O കുട്ടിഹസ്സൻ , വാർഡ് -
385 . മാട്ടിൽ അലവിക്കുട്ടി S/O കുട്ടിഹസ്സൻ മമ്പുറത്തിൽ , വാർഡ് - 1
386 . കോട്ടായി അലവി നെടുംകണ്ടത്തിൽ , വാർഡ് -
387 . കല്ലുങ്ങൽ മുഹമ്മദ് പാലക്കാപറമ്പ് , വാർഡ് -
388 . കുറുമ്പത്ത വേലായുധൻ മുണ്ടപ്പുരത്ത് , വാർഡ് -
389 . ഉമ്മളത്ത് നാരായണൻ , വാർഡ് -
390 . കല്ലുവെട്ടികുഴി മൊയ്തീൻകുട്ടി ഉള്ളാട്ട് ഹൌസ് , വാർഡ് -
391 . കദീജകുട്ടി പാലക്കാപറമ്പിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് -
392 . കെ.ടി ഹംസ മമ്പുറത്തിൽ , വാർഡ് -
393 . ഊരങ്ങാട്ട് രാമകൃഷ്ണൻ , വാർഡ് -
394 . രാധ കളരിക്കൽ, 9947705188 , വാർഡ് - 5
395 . നഫീസ ചൊക്ലി, 9961628296 , വാർഡ് - 5
396 . നഫീസ കരികുന്നൻ, 9526216195 , വാർഡ് - 5
397 . പള്ളിക്കര ദേവകി, 9946564072 , വാർഡ് - 5
398 . കോയപ്പവാസു കുഴക്കിയിൽകുണ്ട് , വാർഡ് - 5
399 . മമ്മദ് S/O അഹമ്മദ്കുട്ടി, 9895389706 , വാർഡ് - 5
400 . അയ്യപ്പൻ എ.പി, ആലക്കാപറമ്പ് , വാർഡ് - 5
401 . ദേവകി പൂവ്വതൊടി , വാർഡ് - 5
402 . കമല W/O ഗംഗാധരൻ , വാർഡ് - 5
403 . മൊയ്തു സി, പാലക്കാവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
404 . ഫാത്തിമ എ, പാലക്കാവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
405 . സരോജിനി W/O വേലായുധൻ , വാർഡ് - 12
406 . റുഖിയ W/O മുഹമ്മദ്കുട്ടി ചാലിൽ , വാർഡ് - 12
407 . സുലൈഖ വി.പി, വലിയപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 12
408 . പാത്തുട്ടി ടി.കെ, കരുവാൻതടത്തിൽ , വാർഡ് - 12
409 . പാത്തുമ്മ W/O കുഞ്ഞിമരക്കാർ , വാർഡ് - 12
410 . പാറമ്മൽ ആയിശുമ്മ പാലക്കാപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
411 . കല്ലുങ്ങൽ ഉണ്ണീൻകുട്ടി, എരണിതാഴത്ത് , വാർഡ് - 1
412 . പാറമ്മൽ ഇത്തിക്കുട്ടിയമ്മ അമ്പലത്തിങ്ങൽ , വാർഡ് - 1
413 . മാട്ടിൽ സൈതലവി കൊടമ്പാട്ടിൽ , വാർഡ് - 1
414 . പാറമ്ൽ കോയ അവുഞ്ഞിക്കാട് , വാർഡ് - 1
415 . മാട്ടിൽ അലവി, എരണിതാഴത്ത് , വാർഡ് - 1
416 . തെങ്ങിലാൻ അലവികുട്ടി ഹാജി , വാർഡ് - 1
417 . ഷൺമുഖൻ കുന്നംപള്ളി , വാർഡ് - 1
418 . നമ്പംകുന്നത് ആയമ്മ, , വാർഡ് - 1
419 . നഫീസ W/O എറമു കുന്നംപള്ളി , വാർഡ് - 1
420 . പാറമ്മൽ അഹമ്മദ് ചെനുവിൽ , വാർഡ് - 1
421 . കുഞ്ഞായിശ, നാലുസെന്‍റ് കോളനി , വാർഡ് - 1
422 . കുമാരി നാലുസെന്‍റ് കോളനി , വാർഡ് - 1
423 . പാത്തുമ്മ കല്ലുങ്ങ. പാലക്കാപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
424 . ഭാസ്കരൻ അതിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 10
425 . ചെമ്പൻ അഹമ്മദാജി , വാർഡ് -
426 . ചീരൻ വീട്ടിൽ മൊയ്തീൻകുട്ടി , വാർഡ് - 10
427 . കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി, തെരുവത്ത് , വാർഡ് - 10
428 . മുഹമ്മദ്കുട്ടി പഴഞ്ചേരി വളപ്പ് , വാർഡ് - 10
429 . മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി ചോലക്കൽ , വാർഡ് - 10

തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 23
തിരൂരങ്ങാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2019-20 വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ഗ്രാമസഭ തിരഞ്ഞെടുത്ത താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗം പരിശോധിച്ചു, അംഗീകരിച്ചു.
കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി
ഒളകര ക്ഷീരോൽപാദക സഹകണ സംഘം
1 . വിനോദ്കുമാർ കെ.എസ്, പോക്കാട്ട് ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
2 . വേലായുധൻ കെ, മച്ചിങ്ങൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
3 . ഇന്ദിര എ.പി, കൂർക്കംചാലിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
4 . ചന്ദ്രാവതി, അതിപ്പറമ്പത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
5 . നിഷ, അതിപ്പറമ്പത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
6 . ഉണ്ണീൻ, കുറുംകണ്ടത്തിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
7 . സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടി, തെരുവത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
8 . വാസു, പാലമഠത്തിൽചാലിൽ , വാർഡ് - 8
9 . ജ്യോതിഷ് കുമാർ, പത്മശ്രീ. , വാർഡ് - 8
10 . അപ്പുക്കുട്ടൻ കുറുങ്കണ്ടത്തിൽ , വാർഡ് - 8
11 . രമണി, ചൊക്കിവീട്ടിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
12 . ബേബി കുന്നത്ത്, ചെമ്പാഴിമാട് , വാർഡ് - 8
13 . ചന്ദ്രൻ തെടുവിൽ, കൂർക്കംചാലിൽ , വാർഡ് - 8
14 . അലവി എറമ്പത്തിൽ, കക്കൊളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
15 . കമലാക്ഷി പി.സി, പാലമഠത്തിൽചാലിൽ , വാർഡ് - 8
16 . കദീജ എറമ്പത്തിൽ, കക്കൊളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
17 . റാബിയ എറമ്പത്തിൽ , വാർഡ് - 8
18 . അബ്ദുൽ അസീസ്, നമ്പംകുന്നത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 8
19 . സുകുമാരൻ ചൊക്കിവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 8
20 . സഫിയ അരീക്കാടൻ, മൊടപ്പിലാക്കത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 9
21 . വേലായുധൻ പുത്തൂക്കാട്ട് , വാർഡ് - 9
22 . ഫാത്തിമ എറമ്പത്തിൽ , വാർഡ് - 9
23 . സൈനബ അരീക്കാടൻ , വാർഡ് - 9
24 . കാസിം ചെമ്പൻ , വാർഡ് - 9
25 . ഹംസ ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 9
26 . റംല എ, വെളുത്തോടത്ത് , വാർഡ് - 9
27 . ആയുമ്മ സി, ചെറാഞ്ചീരി , വാർഡ് - 9
28 . ഇബ്രാഹിം പി.കെ, പാമങ്ങാട്ട് കുതിരോടത്തിൽ , വാർഡ് - 10
29 . അഹമ്മദ് ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
30 . വാസു എ.പി, അതിപ്പറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 9
31 . റംല എറമ്പത്തിൽ , വാർഡ് - 9
32 . കദീജ എറമ്പത്തിൽ , വാർഡ് - 10
33 . അലവി പി, ഇ, പാലമഠത്തിൽ എരണിപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 7
34 . വേലായുധൻ മുതലവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 13
പറമ്പിൽപീടിക ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം
35 . ശാന്ത, ശങ്കരമാട്ടിൽ ഹൌസ്, ശങ്കരമാട് , വാർഡ് - 18
36 . ബാബു, മങ്ങാട്ടയിൽ ഹൌസ്, കുന്നത്ത്പറമ്പ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് -
37 . രാമൻ, അത്തോളി ഹൌസ് , വാർഡ് -
38 . ശിവരാജൻ, പള്ളിക്കര ഹൌസ്, പുതിയപറമ്പ്, വരപ്പാറ , വാർഡ് -
39 . ലീല കെ, അബായിവളപ്പിൽ ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 7
40 . അയ്യപ്പൻ പി, പൊക്കാറമ്പത്ത് ഹൌസ്, തടത്തിൽ, കുന്നത്ത്പറമ്പ് , വാർഡ് -
41 . സൈതലവി കെ, കുരുണിയൻ ഹൌസ്, പോത്തിൻതൊടിയിൽ, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
42 . വേലായുധൻ കെ, കൊടമ്പള്ളിൽ ഹൌസ്, സിദ്ധീഖാബാദ് , വാർഡ് - 7
43 . ആണ്ടി എൻ, നെച്ചിക്കാട്ട് ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 7
44 . കുഞ്ഞിപാത്തുട്ടി കെ, കല്ലുവളപ്പിൽ ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 11
45 . തങ്ക, അത്തോളി ഹൌസ്, കാടപ്പി , വാർഡ് - 5
46 . സുരേഷ് പി, പെക്കാറമ്പത്ത് ഹൌസ്, വട്ടപ്പറമ്പ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 1
47 . ഷിജീഷ് പി, പൂതേരി ഹൌസ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 2
48 . കദീജ കെ.എ, അമ്പാട്ട് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് - 13
49 . രതീഷ് പൂതേരി ഹൌസ്, ചേനുവിൽകുണ്ട്, പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് - 2
50 . നഫീസ യു.പി, മേലെകൊടശ്ശേരി ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
51 . ശ്രീമതി, പൂതേരി ഹൌസ്, അഞ്ചാലൻകുട്ടി , വാർഡ് - 12
52 . മുസ്തഫ കെ, കുരുണിയൻ ഹൌസ്, പോത്തിൻതൊടി, കുന്നത്ത്പറമ്പ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 2
53 . നാരായണൻ വി, വരിച്ചാലിൽ ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 11
54 . സുരേന്ദ്രൻ പി, പൂതേരി ഹൌസ്, കല്ലുവളപ്പിൽ, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് - 12
55 . അബൂബക്കർ കെ, ആറോട്ടിയിൽ ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
56 . ബഷീർ പി.കെ, കൊളപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 11
57 . കദീജ കെ.ടി, മൂക്കത്തിൽമാട് ഹൌസ്, കാടപ്പടി , വാർഡ് - 4
58 . സൈതലവി കെ.ടി, മൂക്കത്തിൽമാട് ഹൌസ്, കാടപ്പടി , വാർഡ് - 4
59 . അബ്ദുനാസർ എം.കെ, മേലെകൊടശ്ശേരി ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 11
60 . സരോജിനി കരുവാൻതടത്തിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 12
61 . ഹംസ കെ, കളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
62 . നഫീസ പി.പി, പാറപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 5
63 . അബ്ദുറഹിമാൻ കെ, കുരുണിയൻ ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
64 . ജമീല എം.കെ, മേലെകൊടശ്ശേരി ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 11
65 . ഹുസൈൻ പി.സി, കറുത്തോടത്തിൽ ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 11
66 . മുഹമ്മദ്കുട്ടി ടി.കെ, പുഴുങ്ങലൊടി ഹൌസ്, കോഴിപറമ്പത്ത്മാട് , വാർഡ് - 19
67 . ഉണ്ണി ടി, തൊടുവിൽ ഹൌസ്, ഇരുമ്പൻകുടുക്ക് , വാർഡ് - 16
68 . വേലായുധൻ വി.വി, വെണ്ണാർവീട്ടിൽ, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 5
69 . അബു കെ, കുരുണിയൻ ഹൌസ്, ആറോട്ടിയിൽ, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
70 . ചന്ദ്രൻ ടി, തൊടുവിൽ ഹൌസ്, ഇരുമ്പൻകുടുക്ക് , വാർഡ് - 16
71 . അലവികുട്ടി സി, പുതിയപറമ്പ് ഹൌസ്, വരപ്പാറ , വാർഡ് - 17
72 . അബ്ദുറഹിമാൻ പി.പി, പാറപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 5
73 . ആമിന താവയിൽ ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 5
74 . പുഷ്പ , പള്ളിക്കര ഹൌസ്, കാടപ്പടി , വാർഡ് - 5
75 . ഉണ്യാലികുട്ടി കെ, കുരുണിയൻ ഹൌസ്, ആറോടിയി., കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3
76 . അഹമ്മദ്കുട്ടി ഹാജി, പുറ്റെക്കാട്ട് ഹൌസ്, വരപ്പാറ , വാർഡ് -
77 . ശിവദാസൻ പി, കളത്തിഹ്ങൽ ഹൌസ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 19
78 . കുഞ്ഞഹമ്മദ് എ, അറക്കൽ ഹൌസ്, ശങ്കരമാട് , വാർഡ് - 19
79 . സത്യനാഥൻ എ, അറക്കൽ ഹൌസ്, ശങ്കരമാട് , വാർഡ് - 19
80 . അലവി കെ, കോട്ടായി ഹൌസ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 1
81 . സഫിയ കോഴിത്തൊടി ഹൌസ്, ചാത്രത്തൊടി, ചെറുചോലക്കൽ , വാർഡ് - 1
82 . രാധാകൃഷ്ണൻ എം.എം, മേങ്ങോളിമാട്ടിൽ ഹൌസ്, കാടപ്പടി , വാർഡ് - 5
83 . വനജ എം.എം, മേങ്ങോളിമാട്ടിൽ ഹൌസ്, കാടപ്പടി , വാർഡ് - 5
84 . മുഹമ്മദ് എം.കെ, മേലെകാട്ട് ഹൌസ്, കുന്നത്ത്പറമ്പ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 2
85 . ശാന്ത കടക്കാട്ട് ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട് , വാർഡ് - 7
86 . കുഞ്ഞീൻ പോക്കാട്ട് ഹൌസ്, സിദ്ധീഖാബാദ്, കൊല്ലംചിന , വാർഡ് -
87 . ചക്കിക്കുട്ടി, വരപ്പാറ , വാർഡ് -
88 . സുജിത പൊക്കാറമ്പത്ത് ഹൌസ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് -
89 . വിലാസിനി പള്ളിക്കര ഹൌസ്, വരപ്പാറ , വാർഡ് -
90 . ശരീഫ് പി.പി, പാലപ്പെട്ടിയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് -
91 . ദാസൻ പള്ളിക്കര ഹൌസ്, പുതിയപറമ്പ് , വാർഡ് - 18
92 . നസീമ, പുളിക്കലകത്ത് ഹൌസ്, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 12
93 . പ്രേമ പൂതേരി ഹൌസ്, കുന്നത്ത്പറമ്പ്, ചാത്രത്തൊടി , വാർഡ് - 2
94 . സുബ്രഹ്മണ്യൻ വെണ്മെക്കോട്ട് ഹൌസ്, ഇല്ലത്തുമാട്, കാടപ്പടി , വാർഡ് -
95 . മൂസ കെ, കളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ്, വരപ്പാറ , വാർഡ് -
96 . ഉസ്മാൻഹാജി കെ.ടി, കവുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 1
കൂമണ്ണ ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം
97 . ശശി പി, പള്ളിയേമ്പി ഹൌസ്, 9544756862 , വാർഡ് - 13
98 . സി.സി മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി, ചെറാഞ്ചീരിചാനത്ത്, 7025940840 , വാർഡ് - 13
99 . സി.സി നാസർ, മേലമ്പാട്ടിൽ, ചെറാഞ്ചീരിചാനത്ത്, 9946683878 , വാർഡ് - 13
100 . ദേവകി പി, പള്ളിയേമ്പി ഹൌസ്, 9745568929 , വാർഡ് - 13
101 . വസന്ത പി, പള്ളിയേമ്പി ഹൌസ് , വാർഡ് - 13
102 . ദേവയാനി ടി, പള്ളിയേമ്പി ഹൌസ്, 9645844614 , വാർഡ് - 13
103 . കുഞ്ഞ പി, പറച്ചിനപ്പുറായ, 9895077106 , വാർഡ് - 13
104 . സാജി പി, പറച്ചിനപ്പുറായ, 9895077106 , വാർഡ് - 13
105 . ഉമ്മർ പി, വെള്ളീരി ഹൌസ്, പറച്ചിനപ്പുറായ, 9605499237 , വാർഡ് - 13
106 . ബാർഗവി എം.വി, ചെനപ്പെട്ടിപുറായ, മുതലവീട്ടിൽ , വാർഡ് - 14
107 . സരസ്വതി കെ.പി, പണ്ടാരത്തോട്ടിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ, 9747851611 , വാർഡ് -
108 . മാധവി കെ, കൂനീരി ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
109 . നാരായൻ കെ, കൂനീരി ഹൌസ്, 9995947121 , വാർഡ് - 14
110 . മണി മലയിൽ, മലയിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
111 . ശൈലജ എം.വി, പറമ്പത്ത് വീട്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
112 . സരോജിനി എം.വി, ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
113 . പാത്തുമ്മു പി, പണ്ടാരത്തട്ടിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
114 . നാരായണി കെ, കൂനീരി ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
115 . പെണ്ണുട്ടി എം, ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
116 . രാധാമണി പുല്ലഞ്ചേരി, പുല്ലഞ്ചേരി ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
117 . രമാദേവി വി.പി, ലാക്കയിൽ ഹൌസ്, പറച്ചിനപ്പുറായ , വാർഡ് - 14
118 . രാധമ്മ വി.പി, ലാക്കയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
119 . എം.വി വേലായുധൻ, പറമ്പത്ത് വീട്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
120 . സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടി, , വാർഡ് - 14
121 . എം.വി ചന്ദ്രൻ, പറമ്പത്ത് വീട്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
122 . എം.വി വേലായുധൻ s/o അപ്പായി (late), പറമ്പത്ത് വീട്, 9747749426 , വാർഡ് - 14
123 . മുഹമ്മദ് കെ.പി, ചേലപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
124 . കൃഷ്ണൻ പി, പുല്ലാഞ്ചേരി ഹൌസ്. , വാർഡ് - 14
125 . ഹരിദാസൻ എം, മലയിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
126 . പ്രദീഷ് എം, മലയിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
127 . കുമാരൻ കെ, വടക്കത്തൊടി ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
128 . അബ്ദുറസാഖ് കെ.ടി, ചക്കിട്ടക്കണ്ടി ഹൌസ്, കൂമണ്ണ, 9747929554 , വാർഡ് - 14
129 . ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വി.പി, ലാക്കയിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
130 . കുഞ്ഞുണ്ണി എം.വി, മനാട്ട് ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 14
131 . ഗംഗാദരൻ ടി, അകായിപറമ്പിൽ ഹൌസാ, പറച്ചിനപ്പുറായ, 9895291949 , വാർഡ് - 14
132 . കുഞ്ഞീൻ കെ.ടി, പുതിയപറമ്പത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
133 . ശൈലജ പി, പള്ളിയേമ്പി ഹൌസ് , വാർഡ് - 14
134 . നാരായണൻ കെ.പി, കാവിലക്കണ്ടി ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 15
135 . കെ.ടി അബ്ദുറഹിമാൻ, മാട്ടിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 15
136 . കെ.കെ മുഹമ്മദ്കുട്ടി, കക്കട്ടറ ഹൌസ്, 9961811714 , വാർഡ് - 15
137 . മുഹമ്മദ്കുട്ടി കെ.പി, മാട്ടിൽ ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 15
138 . കെ. ടി അഹമ്മദ്, Kanangattilmad House, , വാർഡ് - 16
139 . മൈമൂന ഇ, എരണിക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
140 . മുഹമ്മദലി ഇ, എരണിക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
141 . ആമിന മേലോട്ടിൽ , മൂച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 16
142 . കെ.കെ മുഹമ്മദ്കുട്ടി, കക്കറ്ററ ഹൌസ്, മൂച്ചിക്കൽ , വാർഡ് - 16
143 . കുഞ്ഞിക്കമ്മദ് എം.പി, മേലേപീടിയേക്കൽ ഹൌസ്, സൂപ്പർബസാർ, 9562214784 , വാർഡ് - 16
144 . ഫാത്തിമ അഞ്ചാലൻ, അഞ്ചാലൻ ഹൌസ്, സൂപ്പർബസാർ , വാർഡ് - 16
145 . മൈമൂന കണ്ടപ്പൻ, കുതിരോടത്ത് ഹൌസ് , വാർഡ് - 16
146 . പാപ്പൻകുട്ടി പി, പൈനാട്ട് ഹൌസ്, സൂപ്പർബസാർ, 9947495167 , വാർഡ് - 16
147 . സുകുമാരൻ കെ.പി, കുട്ടിപ്പറമ്പത്ത് വീട്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 17
148 . ശാരദ കെ.പി, കുട്ടിപ്പറമ്പത്ത് വീട് , വാർഡ് - 17
149 . കെ. ചന്ദ്രൻ, കോമ്പ്ല ഹൌസ്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 17
150 . ശ്യാമള കെ, കോമ്പ്ല ഹൌസ്, പുതിയപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 17
151 . പാത്തുമ്മ പി, പുതിയപറമ്പൻ ഹൌസ് , വാർഡ് - 17
152 . കോയ കോട്ടായി, കോട്ടായി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് - 17
തീരുമാന നമ്പര്‍ :- 24
പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് നമ്പർ 36/20 - പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ വായിച്ചു, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അർഹരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു. തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കൃഷി ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി (S0036/20)
1 . ശാരദ.കുന്നംപള്ളി , വാർഡ് - 1
2 . സരസ്വതി.പി.ശ്രീ നിലയം , വാർഡ് - 1
3 . മിനി മോള്‍ കെ വട്ടപരമ്പ് , വാർഡ് - 1
4 . അലവിക്കുട്ടി ആന്തുക്കാട്‌ , വാർഡ് - 1
5 . കീടക്കാട്ട് മുഹമ്മദലി പെരിന്ജീരി , വാർഡ് - 1
6 . ജഷീല ഉരൂത്തിയില്‍ , വാർഡ് - 1
7 . മുഹമ്മദ്‌ കുട്ടി പാലക്കപറമ്പ് , വാർഡ് - 1
8 . ബീരാന്‍കുട്ടി മാടത്തീരി , വാർഡ് - 1
9 . വേലായുധന്‍ കുന്നംപള്ളി , വാർഡ് - 1
10 . കൃഷ്ണന്‍ കുട്ട്ടി.പോക്കരംബത് , വാർഡ് - 2
11 . ആയിശ കുട്ടി.കെ , വാർഡ് - 2
12 . കെ.ടി. കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ്‌ ചെനുവില്‍ , വാർഡ് - 2
13 . റഹ്മത്ത് കണ്ണേത് ചെനുവില്‍ , വാർഡ് - 2
14 . റൂബി കെ.കെ ചെനമ്പില്‍ , വാർഡ് - 2
15 . ശശിധരന്‍ എന്‍ നീളംപാറ,തടത്തില്‍, കോളനി , വാർഡ് - 2
16 . സരോജിനി തടത്തില്‍ കോളനി , വാർഡ് - 2
17 . അഹമ്മദ്‌ കുട്ടി കെ കോഴിത്തൊടി , വാർഡ് - 2
18 . അബ്ദുല്‍ അസീസ്‌ എം കെ ചാരപ്പന്‍തൊടി , വാർഡ് - 2
19 . അബു കുരുനിയന്‍.ആരോടിയില്‍ , വാർഡ് - 3
20 . സൈനബ.മാളിയേക്കല്‍ , വാർഡ് - 3
21 . അബൂബക്കെര്‍ കുരുണിയന്‍ ആറോടി , വാർഡ് - 3
22 . ഷാജി പോക്കാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 3
23 . കദിയുംമ പാടിപറമ്പ് , വാർഡ് - 5
24 . മുഹമ്മദ്‌ മുനീര്‍ കുഴക്കിയില്‍ കുണ്ട് , വാർഡ് - 5
25 . പാത്തുട്ടി എ.എം. എറമ്പത്തില്‍ മഞ്ഞണണ , വാർഡ് - 7
26 . ശ്രീജ പി കടക്കാട്ട് , വാർഡ് - 7
27 . റാബിയ എരംബതില്‍ , വാർഡ് - 8
28 . സദാനന്ദന്‍.പലമാടത്തില്‍ ചാലില്‍. , വാർഡ് - 8
29 . രാധ കെ.മനാട് മട്ടില്‍ , വാർഡ് - 8
30 . ഖദീജ.എരംബതില്‍ , വാർഡ് - 8
31 . സൗമിനി വി.പി തെരുവത്ത് , വാർഡ് - 8
32 . ബാലന്‍ തെരുവത്ത് , വാർഡ് - 8
33 . വാസു പാലമടത്തില്‍ചാലില്‍ , വാർഡ് - 8
34 . മുഹമ്മദ്‌ പാമാങ്ങാടന്‍, കുന്നത്ത് , വാർഡ് - 8
35 . മുഹമ്മദ്‌.ഇ.തെരലത്തില്‍ , വാർഡ് - 9
36 . മോഹമ്മേദ്‌ ഫവാസ്,തെരലത്തില്‍ , വാർഡ് - 9
37 . കുഞ്ഞാമിന.എരംബതില്‍ , വാർഡ് - 9
38 . കൃഷ്ണനുണ്ണി.പി.ചെറിയ വളപ്പില്‍ , വാർഡ് - 9
39 . വേലായുധന്‍.പുതുക്കാട് , വാർഡ് - 9
40 . ഖദീജ, കൂര്‍ക്കന്ചാലില്‍ , വാർഡ് - 9
41 . വേലായുധന്‍ പുത്തുക്കാട്ട് , വാർഡ് - 9
42 . ചെരിയാക്കി, ചെറുകോളില്‍ ഹൗസ്, , വാർഡ് - 9
43 . പ്രമോദ് കുമാര്‍ സി വി ചൊക്കിവീട്ടില്‍ , വാർഡ് - 9
44 . കുട്ടന്‍ അതിപറമ്പത്ത് പൊറ്റമ്മല്‍മാട് , വാർഡ് - 9
45 . വാസു അതിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 10
46 . ബഷീര്‍ പി.കെ കൊളപ്പുറത്ത് , വാർഡ് - 11
47 . അലീമ പി.കെ കൊളപ്പുരത് , വാർഡ് - 11
48 . സൈതലവി പുട്ടെക്കാടന്‍ , വാർഡ് - 11
49 . ഹുസൈന്‍ പി.സി കറുത്തോടത്ത് , വാർഡ് - 11
50 . പത്മിനി.പൂതീരി. , വാർഡ് - 12
51 . ശൈലജ കരുവാന്‍ തടത്തില്‍ , വാർഡ് - 12
52 . വത്സല കരുവാന്‍ തടത്തില്‍ , വാർഡ് - 12
53 . അയ്യപ്പന്‍ കെ ടി കരുവാന്‍ തടത്തില്‍ , വാർഡ് - 12
54 . സുഭാഷിണി.പള്ളിയമ്പി , വാർഡ് - 13
55 . ശശി.പള്ളിയെമ്പി , വാർഡ് - 13
56 . നിധീഷ്.പുതുക്കിടിമാട് , വാർഡ് - 13
57 . കൃഷ്ണന്‍.പുതുക്കിടിമാട് , വാർഡ് - 13
58 . പറങ്ങോടന്‍.പള്ളിയെമ്പി , വാർഡ് - 13
59 . ദേവയാനി.വി.വി.തെരുവത്ത് , വാർഡ് - 13
60 . ഉമ്മദിക്കുട്ടി.കൊഞ്ഞി കോലില്‍ , വാർഡ് - 13
61 . ദാമോദരന്‍.പള്ളിയമ്പി , വാർഡ് - 13
62 . കുമാരന്‍.പുതുക്കിടിമാട് , വാർഡ് - 13
63 . ഖദീജ.കെ.എ, മേങ്ങോളിമാട് , വാർഡ് - 13
64 . അലവിക്കുട്ടി.കെ മങ്കുയില്‍ , വാർഡ് - 13
65 . ഓമന പൂക്കാടന്‍ പുത്തലത്ത് മാട് , വാർഡ് - 13
66 . ടി.മറിയം ബീവി മാങ്ക്ലി മാട്ടേല്‍ , വാർഡ് - 13
67 . ഫാത്തിമ സി.സി ചോലക്കല്‍ മാട് , വാർഡ് - 13
68 . ചക്കിക്കുട്ടി പുത്തുക്കാടന്‍ , വാർഡ് - 13
69 . അമ്പാട്ട് മുഹമ്മദ്‌കുട്ടി, കാരാട്ട്‌ ഹൗസ് , വാർഡ് - 13
70 . ദേവകി പി പള്ളിയെമ്പി , വാർഡ് - 13
71 . മുണ്ടികുട്ടി പുത്തുക്കാടന്‍ , വാർഡ് - 13
72 . രവീന്ദ്രനാഥന്‍.കെ.ഒട്ടപിലക്കല്‍ , വാർഡ് - 14
73 . അയ്യപ്പന്‍.ടി ഇടതോടി , വാർഡ് - 14
74 . സരോജിനി.ടി.ഇടതോടി , വാർഡ് - 14
75 . ശോഭന.പള്ളിയമ്പി , വാർഡ് - 14
76 . ദാസന്‍.പി.അകൈപരമ്പ് , വാർഡ് - 14
77 . പ്രീത മലയില്‍ , വാർഡ് - 14
78 . ബീന ലാകയില്‍ , വാർഡ് - 14
79 . മൊയ്തീന്‍കുട്ടി കോഴിതൊടി, , വാർഡ് - 14
80 . ബേബി പി പടിഞ്ഞാത്ത് ,ചെലപ്പുറത്ത് ഹൗസ് , വാർഡ് - 14
81 . മോഹനന്‍ എം മൂലത്ത്മാട് , വാർഡ് - 14
82 . ബിയ്യാതു.ചെട്ടിയന്‍ തൊടി , വാർഡ് - 15
83 . പറങ്ങോടന്‍ മലയില്‍ , വാർഡ് - 16
84 . മോഇദീന്‍ കോയ തലേപുറത്ത് , വാർഡ് - 16
85 . നീലകണ്ഠന്‍.പി.മലപരമ്പ് , വാർഡ് - 17
86 . കാര്‍ത്യായനി പി മാലപറമ്പില്‍ , വാർഡ് - 17
87 . കാളി പി മാലപറമ്പില്‍ , വാർഡ് - 17
88 . നീലകണ്ഠന്‍ പി , വാർഡ് - 17
89 . അയ്യപ്പന്‍ പി പറമ്പന്‍ , വാർഡ് - 17
90 . ഹരിദാസന്‍ പള്ളിക്കര , വാർഡ് - 17
91 . ശിവരാജന്‍. പള്ളിക്കര ,പുതിയപരംബ് , വാർഡ് - 18
92 . ഫാത്തിമ കെ ടി മണ്ണാറക്കല്‍ , വാർഡ് - 19
93 . മോഇദീന്‍ കുട്ടി സി ടി ചപ്പങ്ങതോട്ടത്തില്‍ , വാർഡ് - 19