വനിതകൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം (2018-19)

വനിതകൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം
വാർഡ്
1 സുനിത എ, ആന്തക്കോടൻ 2
2 സുമതി വി.ടി, മണ്ണാരംകുന്നത്ത് 2
3 ഷിന ടി.പി, മണ്ണാരംകുന്നത്ത് 2
4 ജയന്തി പി.കെ, മണ്ണാരംകുന്നത്ത് 2
5 നീന കെ, പൂതേരി ഹൌസ് 2
6 ശോഭന തട്ടാരക്കൽ 2
7 അജിത പൊക്കാരമ്പത്ത് 2
8 ജയന്തി ഇ.പി, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
9 ഷൈലജ സി, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
10 മഞ്ചു ബാബുരാജ്, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
11 പ്രിയങ്ക, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
12 ശാലിനി, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
13 അനിഷ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
14 സരിത വിശ്വൻ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
15 മോനിഷ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
16 പ്രസീത, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
17 അജിത ഷൈജു, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
18 പ്രമിത, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
19 ബിൻഷ സുന്ദരൻ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
20 ബീനകുമാർ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
21 ശാന്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
22 ഷിന പ്രഭാകരൻ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
23 സ്മിത സുഭിഷ്, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
24 വൽത്സല ചന്ദ്രൻ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
25 രമ്യ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
26 ഷിജിത അനിൽ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
27 ഷൈനി സുബ്രഹ്മണ്യൻ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
28 നിഷ സുരേഷ്, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
29 സിജിനി ജയൻ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
30 സിനിത എം, ചക്യായിൽ, 9895077106 13
31 ഉഷാ കുമാരി, താരിപടിക്കൽ, 9746172155 14
32 പ്രേമ മുതലവീട്ടിൽ, 9847575176 14
33 ഷൈനി പി w/o ശശിധ്രൻ, 9947478516 14
34 വിജിത കെ, ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ, 9747171809 14
35 മിനി പരിയാരത്ത്, 9544462566 14
36 ജിഷ ടി. തെരുവത്ത്, 9496829508 15
37 സുമതി പി, മാലപറമ്പിൽ 17
38 വിജിത പി, കുറ്റിപ്പറമ്പത്ത് 17
39 ജിനമോൾ 17