പട്ടികജാതിക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണം (2018-19)

പട്ടികജാതിക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണം (പ്രോജ. നം - 42/19)
ക്രമ നമ്പർ പേര് ഫോൺ നമ്പർ വാർഡ്
1 ശാരദ W/O രാമദാസ്, കുന്നംപള്ളി 1
2 ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞ് വട്ടപറമ്പ് 1
3 ഷൈനി സി W/O ചന്ദ്രദാസൻ 1
4 അമ്മുക്കുട്ടി കെ, നെടുകണ്ടത്തിൽ 1
5 നാവുട്ടി എ.കെ, കൊടമ്പാട്ടിൽ 1
6 തങ്ക ചക്കൻതൊടി 1
7 ദേവു പി, പരിയാരംതൊടി 1
8 ബാബുരാജൻ കെ.ടി 1
9 വേലായുധൻ വെള്ളക്കടവ് 1
10 നീലകണ്ഠൻ തിരുക്കൻ 1
11 ലക്ഷ്മി പി.എം 2
12 രാജൻ സി, ചെറിയ വാണിയംകുളം 2
13 ഗീത മണ്ണാരംകുന്നത്ത് 2
14 രാമൻ എം.കെ, മണ്ണാരംകുന്നത്ത് 2
15 വിജയൻ എം 2
16 കാരിക്കുട്ടി പുതീരാൻ 3
17 വസന്ത തടത്തിൽ 9744798176 4
18 കുഞ്ഞിരാമൻ വി.കെ, വാണിയംകുളത്തിൽ 9605696029 4
19 തങ്കമണി വി.കെ, വാണിയംകുളത്തിൽ 9048158591 4
20 ലീന കെ, വാണിയംകുളത്തിൽ 9526103397 4
21 ബാബു ടി, തടത്തിൽ 9744010083 4
22 കുമാരൻ തടത്തിൽ 8593976159 4
23 ശാന്ത വി.കെ 8086847287 4
24 വേലായുധൻ വി.കെ 9656055548 4
25 സുജാത പി, വാണിയംകുളത്തിൽ 9544781832 4
26 സുബ്രഹ്മണ്യൻ കണ്ണഞ്ചേരി 9747857568 5
27 രാധകൃഷ്ണൻ എ.കെ 9061707362 6
28 ചെള്ളി ടി.പി, തോന്നിപറമ്പിൽ 9847645578 6
29 കോഴിക്കന്നി വേലായുധൻ, കീരൻകണ്ടി 9605175304 7
30 ഗോപാലൻ കോഴിക്കന്നി 9947910196 7
31 സുധീഷ് കോഴിക്കന്നി 9747317293 7
32 കമലാക്ഷി കെ.കെ 9562754717 7
33 ശകുന്തള കോഴിക്കന്നി 9946227181 7
34 ലീല കനുകളത്തിൽമാട് 9747532869 7
35 ശാരദ വെട്ടുതോട് കോളനി 8592879526 7
36 ബാബുരാജൻ കോഴിക്കന്നി 9745081596 7
37 കുമ്മിണി മേലേമാട് 8
38 കറുമ്പി ഇട്ടിയച്ചാലിൽ 8
39 പത്മിനി ഇട്ടിയച്ചാലിൽ 8
40 ബേബി മെലേമാട് 8
41 ജാനകി വി.പി 8
42 ജിതീഷ് സി.എം, ചെമ്പാഴിമാട്ടിൽ 8
43 രാജൻ സി.എം, ചെമ്പാഴിമാട്ടിൽ 8
44 കുഞ്ഞാഗ വി.വി, വേങ്ങര വളപ്പിൽ 8
45 ചക്കി ഇട്ടിയച്ചാലിൽ 8
46 അനിൽകുമാർ ചെമ്പാഴിമാട്ടിൽ 8
47 തങ്ക വി, മണ്ണാൻമല 7025857083 9
48 പ്രകാശിനി ചുള്ളിയാലപ്പുറായ 8606214984 9
49 സരോജിനി ചുള്ളിയാലപുറായ 8606214984 9
50 സരോജിനി കെ.കെ, ചുള്ളിയാലപ്പുറായ 9539610716 9
51 ശാരദ വെടൻ, ചുള്ളിയാലപ്പുറായ 9961284982 9
52 ചെറിയചക്കി പുതീരൻ 9745093709 9
53 കുഞ്ഞക്കി സി, ചുള്ളിയാലപ്പുറായ 9048510451 9
54 മിനി കൊടിഞ്ഞൻ ചുള്ളിയാലപ്പുറായ 7594868682 9
55 ഷിബു സി.കെ, ചെറുകോളിൽ 8606221261 9
56 ബൈജു എം.എം 9744735450 9
57 വിശ്വനാഥൻ മേലോട്ടിൽ 9544891931 10
58 സരോജിനി w/o ശങ്കരൻ 9526506849 10
59 ഡാനി സി.വി 8129456516 10
60 തങ്ക സി.വി ചെറിയ വാണിയംകുളം 9544382632 10
61 പുഷ്പ എം w/o ശിവദാസൻ 9605042864 10
62 ഷാനി മേലോട്ടിൽ 9656695065 10
63 മിനി സി, കൊല്ലംചിന 9995230632 10
64 പ്രസന്ന മേലോട്ടിൽ 9633187300 10
65 സജിത പാറയിൽ 9656563823 10
66 തങ്ക എം, പഴഞ്ചീരി 9961521852 10
67 വിജിഷ പി, പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ 11
68 കാളിക്കുട്ടി വരിച്ചാലിൽ 11
69 ബബിത കെ.കെ, വരിച്ചാലിൽ 11
70 ലക്ഷ്മി, വരിച്ചാലിൽ 11
71 നിഷ സി.ടി, വരിച്ചാലിൽ 11
72 ഷൈലജ, വരിച്ചാലിൽ 11
73 ഗോപാലൻ , വരിച്ചാലിൽ 11
74 ബാബുകുമാർ. പി.പി, പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ 11
75 ചെറിയചക്കി ചെറിയോടൻ 9605313158 12
76 ഷാനിമോൾ. പി, D/O വേലായുധൻ 9562324838 12
77 ചിന്ന പി, W/O കുമ്മിണി 9995284830 12
78 മിനി W/O ബാബുരാജൻ 9544617209 12
79 സരോജിനി W/O വേലായുധൻ 7034376363 12
80 തങ്ക കെ, W/O ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 12
81 സുധ D/O ചക്കിക്കുട്ടി, കരുവാൻതടം 9567630968 12
82 പിർങ്ങ, കരുവാൻ തടത്തിൽ 9961808880 12
83 നാഗൻ പൊലിയോടൻ 9656414332 12
84 രാധ കെ.കെ, അഞ്ചാലുങ്ങൽ 9747190341 12
85 മുണ്ടിക്കുട്ടി കോണിക്കോളിൽ 9656433016 13
86 സബിത പുത്തലത്ത്മാട്ടിൽ 9567603519 13
87 കാളി പി, പുതുക്കിടിമാട്ടിൽ 8086895278 13
88 മുണ്ടിക്കുട്ടി പുത്തുകാടൻ 9846261650 13
89 ചിന്ന W/O നീലകണ്ഠൻ 9847399537 13
90 ഓമന പൂക്കാടൻ 9544756896 13
91 അംബിക മാത്തഞ്ചീരിമാട് 9567012191 13
92 രവി പരിയാരൻ, വെള്ളീരിമാട് 9846342705 13
93 സജി. കെ, ചക്വായിൽ 9895077106 13
94 ശാന്ത പി, പറച്ചിനപ്പുറായ 9544756896 13
95 ബാബു കോതേരി 9605674138 13
96 ശാന്ത പനങ്ങാടൻ, മൂലത്ത്മാട് 9544708639 14
97 പൊലിയോടത്ത് കുഞ്ഞൻ 9947359117 14
98 കാളി ചെറായി ചെനപ്പട്ടിപുറായ 9847605401 14
99 ചക്കിക്കുട്ടി പനങ്ങാടൻ 9847151268 14
100 കമല താഴെമാരാംകുളത്തിൽ 8129740887 14
101 സുനിതകുമാരി താരിപടിക്കൽ 9605519491 14
102 അനിത പരിയാരത്ത് 9495443723 14
103 ലക്ഷ്മി പനങ്ങാടൻ 9947016402 14
104 അനില പുതീരാൻ 9947637187 14
105 ചക്കിക്കുട്ടി പരിയാരത്ത് 9847254687 14
106 ജിഷിത W/O സജേഷ് 8891774720 16
107 സുബ്രഹ്മണ്യൻ സി 9961656445 16
108 കുഞ്ഞി മേലയിൽ, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ 9947597609 16
109 മുണ്ടിക്കുട്ടി കോട്ടിരിപറമ്പിൽ 9746040501 16
110 കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് പി 17
111 ചെറിയചക്കി ഒടേരൻ 17
112 താമി പുത്തുക്കാടൻ 17
113 സുമതി പി 17
114 സുബ്രഹ്മണ്യൻ 17
115 പത്മിനി കോണിക്കോളിൽ 17
116 കമല W/O ശങ്കരൻ ചെറായി 17
117 അമ്മുക്കുട്ടി കൊയപ്പനാട്ടിൽ 17
118 കമല 17
119 തങ്ക പുത്തുക്കാടൻ 17
120 സരോജിനി പുത്തുക്കാടൻ 9961801651 18
121 പുറുങ്ങ ശങ്കരമാട്ടിൽ 8086324686 18
122 ചിന്ന ശങ്കരമാട്ടിൽ 8113932127 18
123 ചക്കി W/O കീരൻ തെക്കുംപറമ്പിൽ 9747156005 18
124 ശാരദ W/O ചൂലൻ തെക്കുംപറമ്പിൽ 9946587754 18
125 കൊടിഞ്ഞൻ തിരുക്കൻ, കുന്നംപള്ളി 1
126 കൃഷ്ണൻകുട്ടി തിരുക്കൻ 1
127 സജിമോൾ എം, പാലക്കപറമ്പ് 1
128 നിഷ കെ.വി, പാലക്കപറമ്പ് 1
129 ലീല W/O കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ 1
130 കുഞ്ഞാക 8
131 സൌമ്യ പി, വട്ടപറമ്പിൽ 8
132 കാളിക്കുട്ടി വി.വി 8
133 അമ്മുവടേരി, മണ്ണാൻമല 8943734314 9
134 കക്കോടൻ ബാലൻ 9048906663 9
135 ശൈലജ ടി 9072481468 9
136 വലിയചക്കി പുതീരാൻ 9207892735 9
137 കീരൻ ചെറുകോളിൽ 9
138 കാർത്ത്യായനി ചുള്ളിയാലപ്പുറം 9
139 ചെറുകോളിൽ ചക്കിക്കുട്ടി 9747620539 9
140 രാഘവൻ എം.എം 9744735450 9
141 സരോജിനി പി, അഞ്ചാലുങ്ങൽ 811847410 12
142 അമ്മുക്കുട്ടി കരുവാൻതടത്തിൽ 9947891668 12
143 കൊറ്റിക്കുട്ടി W/O നാടിക്കുട്ടി 9947509847 12
144 അനിത സി, കരുവാൻതടത്തിൽ 9747363644 12
145 പാർവ്വതി കെ.ടി, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
146 കാരിച്ചി പുത്തുക്കാടൻ 9567724770 12
147 നാടിച്ചി കരുവാൻതടത്തിൽ 9846857198 12
148 ശൈലജ സി, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
149 ശാരദ ആച്ചമ്പ്രവളപ്പിൽ 9895838451 12
150 വസന്ത പി, മലപറമ്പ് 9562304617 14
151 ശുഭ എൻ, W/O സുകുമാരൻ 9747106570 14
152 ഉഷ തച്ചേൻ മൂലത്ത്മാട് 9747600881 14
153 പറമ്പൻ നാടിച്ചി 9645492445 14
154 സജീഷ് സി, ആലക്കപറമ്പ് 9567293339 14
155 സാവിത്രി പുതീരാൻ 8943616737 14
156 യോശോദ മലയിൽ 7994065939 14
157 സരോജിനി പുതീരാൻ 8606696497 14
158 പനങ്ങാടൻ കുഞ്ഞിക്കീരൻ 14
159 സുനിത താരിപടിക്കൽ 9961319883 14
160 അശോകൻ ഒടേരൻ 9961155830 14
161 വിജി പരിയാരത്ത് 14
162 കുഞ്ഞാക പുത്തുക്കാടൻ 17
163 ബിജു കെ.പി 17
164 ഷാജി പി 17
165 ഷിനി പി 17
166 കാളി പുത്തുക്കാടൻ 17
167 ചെറിയചക്കി 17
168 കാർത്ത്യായനി 17
169 കല്ല്യാണി 17
170 കാർത്ത്യായനി പുത്തുക്കാടൻ 17
171 ഉണ്ണി പി 17
172 വേലായുധൻ പുത്തുക്കാടൻ 17
173 രാജൻ പി 17
174 കാളി പുത്തുക്കാടൻ 17
175 സുകു പുത്തുക്കാടൻ 17
176 കാർത്ത്യായനി മാലപ്പറമ്പിൽ 17