എസ്.സി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം (2018-19)

എസ്.സി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം (പ്രോജ. നം - 41)
1 സുകുമാരൻ കുളത്തുംകണ്ടി രജ്ഞിത
2 അശോകൻ ഒ അജ്ഞലി
3 വേലായുധൻ സി.എം പ്രസീത
4 ചൂലൻകുട്ടി തിരുക്കൻ നിഷ
5 നാടിക്കുട്ടി പി, കരുവാംതടത്തിൽ അജ്ഞലി
6 ടി.പി നീലകണ്ഠൻ രേഷ്മ
7 ചോലക്കാട്ട്കുഴിയിൽ സുബ്രമണ്യൻ സുബി