കുടുംബശ്രീ വനിതകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷി കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി (2018-19)

കുടുംബശ്രീ വനിതകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷി കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി
പദ്ധതി നം :S0037/19
ക്രമ നമ്പര്‍ പേരും വിലാസവും
വാര്‍ഡ്‌-1
1 ശാരദ കുന്നംപള്ളി
2 ഹാജര വയക്കാറത്തു തെങ്ങിലാന്‍
3 സരസ്വതി വെള്ളക്കടവത്
4 കമലാക്ഷി ബിന്ദു സി
5 സുനിത കുന്നംപള്ളി
വാര്‍ഡ്‌-2
6 ആയിഷകുട്ടി കുരുണ്യന്‍ ,കുന്നതു പറമ്പ്
7 സൈനബ കൂനി ഹൌസ്
8 നഫീസ കെ കുന്നത് പരംബ്
9 കദീജ കുന്നത്ത് ഹൌസ്
10 സുലൈക്ക യു പി ഉള്ലാട്റ്റ് പറമ്പന്‍
11 തസ്ലീന പി പി കല്ലുങ്ങള്‍ പള്ളിയാളി
വാര്‍ഡ്‌-5
12 അജിത വെന്നാര്‍ വീട്ടില്‍
വാര്‍ഡ്‌-6
13 ഹബീബ ഇ എരംബന്‍ ചീരകുളം
14 ആയിഷ സി പി ചക്കിപ്പരംബന്‍
വാര്‍ഡ്‌-7
15 സഫിയ എ കെ എരംബന്‍ കന്ഹോളി
16 ശ്രീജ പി കീരങ്കണ്ടി
17 അമ്മുകുട്ടി വി കെ ,വാണിയംകുളത്തില്‍
വാര്‍ഡ്‌-8
18 കമലം പാലമാടത്തില്‍ ചാലില്‍
19 കദീജ ഇരമ്പത്തില്‍
20 കോമളവല്ലി കെ ,പോക്കാട്
21 ഷീല വിഎം, കരുമാട്റ്റ് മനാറ്റ്
22 വിനീത എന്‍ കുരുമാട്റ്റ് മനാട്റ്റ്
23 പ്രിയ പി കുരുമാട്റ്റ് മനാട്റ്റ്
24 രാധാ സദാനന്ദന്‍ ടി
വാര്‍ഡ്‌-9
25 ചിന്നമ്മു പുത്തുക്കാട്
26 ആയിഷ ടി കെ ചെരുകോളില്‍
27 കള്ളിയന്‍ മറിയാമ്മ
വാര്‍ഡ്‌-10
28 രാജേശ്വരി നെച്ച്ച്യന്‍ തൊടി
വാര്‍ഡ്‌-11
29 അലീമ കൊലപ്പുരത്തു പി കെ
വാര്‍ഡ്‌-13
30 ദേവകി പുതുക്കിടിമാട്
31 ശാന്ത പൂക്കാടന്‍
32 ദേവകി പള്ളിയെമ്പി
33 പാത്തുമ്മ വാല്പരംബില്‍
34 ഫര്‍സാന ജാസ്മിന്‍ പി പി
35 പള്ളിയെമ്പി സുഭാഷിണി
36 ദേവയാനി തെരുവത്
37 പുത്തുക്കാടന്‍ ചക്കികുട്ടി
38 ഓമന പൂക്കാടന്‍
39 അസ്മാബി പി പുത്തലത്ത് മാട്
40 ജഷിത പള്ളിയെമ്പി
41 സരിത ഭായ് പള്ളിയെമ്പി
വാര്‍ഡ്‌-14
42 കാരിച്ചി പനങ്ങാടന്‍
43 ശോഭന പള്ളിയെമ്പി
44 വിജിത കെ ഒറ്റപ്പിലാക്കള്‍
45 ലക്ഷ്മി ഒറ്റപ്പിലാക്കള്‍
46 സരോജിനി തോപ്പശ്ശേരി
47 ബിന്ദു കെ പി
48 ലക്ഷ്മി പള്ളിയെമ്പി
49 ബേബി തെരുവത്
50 പ്രീത മലയില്‍
51 അമ്മുകുട്ടി പരിയാരന്‍
52 ശൈലജ പള്ളിയെമ്പി
53 രമാദേവി,ഹരിശ്രീ ഹൌസ്
54 കമല തെരുവത്ത്
55 രാധമ്മ വിപി,ലാകയില്‍ ഹൌസ്
56 സീന,പള്ളീരി ഹൌസ്
വാര്‍ഡ്‌-17
57 കാളി പി മാലപരമ്പില്‍
58 ശരീഫ പള്ളിയാളി
59 അമ്മു പി മാലപരമ്പില്‍
60 കാരിച്ചി പി പുതൂക്കാടന്‍
വാര്‍ഡ്‌-18
61 ആസ്യ പി നെക്കുത്തു ഹൌസ്
62 സാബിറ പാലപെട്ടി