നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി (2018-19)

ജനകിയസുത്രണം-2018-19
നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ് സബ്സിഡി
Project No: SOO34/19
Ward-01
SL.NO NAME&ADDRESS
1 മോയിതീന്കുട്ടി കൊഴിതൊടി
എളയോടത് ഹൗസ്
2 മോയിതീന്‍ കുട്ടിഹാജി,കൊഴിതൊടി
വെള്ളകടവ് ഹൗസ്
3 അലവി കെ,നെടുംകന്ടത്തില്‍
4 കദീജ തോന്ടികോടന്‍
ഊരങ്ങാട് ഹൗസ്
5 സരോജിനി, മുണ്ടപുരം ഹൗസ്
6 വേലായുധന്‍ കുരുംബത്ത്
മുണ്ടപുരം ഹൗസ്
7 നൌഫല്‍ കെ ടി,കൊടംബട്ടില്‍ ഹൗസ്
8 അലവികുട്ടി തൊണ്ടിലാന്‍
വായകാരത്
9 മുഹമ്മദ്കുട്ടി കിടങ്ങാറ്റ്‌
താഴെ പെരിന്ചീരി ഹൗസ്
10 കിടങ്ങാറ്റ്‌ മുഹമ്മദാലി
പെരിന്ചീരി ഹൗസ്
11 കഴുങ്ങും തോട്ടത്തില്‍ മുഹമ്മദ്‌
നിലറക്കല്‍ ഹൗസ്
12 കഴുങ്ങും തോട്ടത്തില്‍ അലവികുട്ടി
ആന്ത്ക്കാട് ഹൗസ്
13 തിരുക്കന്‍ വേലായുധന്‍
കുന്നംപള്ളി ഹൗസ്
14 കെ ഹസ്സന്‍കുട്ടി,വള്ളകടവ് ഹൗസ്
15 കെ പി കാരികുട്ടി
കുന്നംപള്ളിയില്‍
16 സരോജിനി,കുന്നംപള്ളി ഹൌസ്
17 സുനിത എ
കുന്നംപള്ളി ഹൌസ്
18 ബിന്ദു കെ പി
കുന്നംപള്ളി ഹൌസ്
19 ജശീല ഉരുത്തിയില്‍
ചെനുവില്‍ ഹൌസ്
Ward-02
1 ഉണ്ണ്യാലികുട്ടി കുരുനിയന്‍
കുന്നത്പരമ്ബ് ഹൗസ്
2 കദീജ,വള്പ്പില്‍ ഹൗസ്
3 മുഹമ്മദ്കുട്ടി ഹാജി പെരിന്ചീരി
വള്പ്പില്‍ ഹൗസ്
4 കെ കെ കുഞ്ഞുമുഹമെദ്
ചെനുവില്‍ ഹൗസ്
5 റഷീദ് മേലെകൊടശ്ശേരി
വടിയാര്‍ ഹൗസ്
6 കെ റഹ്മത്ത്
ചെനുവില്‍ ഹൗസ്
7 മുസ്തഫ കെ
കുന്നത്ത് പറംബ് ഹൌസ്
Ward-03
1 കുരുനിയന്‍ അബ്ദുറഹിമാന്‍
പോത്തിന്‍ തൊടിയില്‍ ഹൗസ്
2 റൂബി കെ കെ
ചെനുവില്‍ ഹൗസ്
3 സ്യ്തലവി കുരുനിയന്‍
പോത്തിന്‍ തൊടിയില്‍ ഹൗസ്
Wrad-07
1 കൊറ്റികുട്ടി കെ,കനുകുളത്തില്‍ മാട്
2 മമ്മീര്യം,മാടഞ്ഞേരി ഹൌസ്
3 ശ്രീജ പി,കടക്കാട്ട് ഹൌസ്
Ward–08
1 പാലപെട്ടി മോയിതീന്കുട്ടി
തോട്ടില്‍ പറംബ് ഹൌസ്
2 പി സി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
പാലമഠത്തില്‍ ചാലില്‍
3 ജയപ്രകാശ് സി പി
പാലമഠത്തില്‍ ചാലില്‍
4 രാധ സദാനന്ദന്‍,പാലമഠത്തില്‍ ചാലില്‍
5 സദാനന്ദന് പി സി ,പാലമഠത്തില്‍ ചാലില്‍
6 അത്തോളി ശ്രീധരന്‍
കാഞ്ഞോളി പടി
7 കുഞ്ഞാക വി വി,വേങ്ങരവള്ളപില്‍
8 ഹംസ കൊഴിതോടി,പനചിയാല്‍ ഹൌസ്
9 മറിയുമ്മ,തയ്യില്‍ ഹൌസ്
10 കമലം,പാലമഠത്തില്‍ ചാലില്‍
11 വാസു,പാലമഠത്തില്‍ ചാലില്‍
12 മുഹമ്മദ്‌ ബഷീര്‍,തെക്കേതോടുവില്‍
13 വി ശ്രീധരന്‍
ഉള്ലാട്ട്മാട് കോളനി
14 ചന്ദ്രന്‍ തൊടുവില്‍
തൊടുവില്‍ ഹൌസ്
15 കോമളവല്ലി കെ
പോക്കാട്ട് ഹൌസ്
16 ശ്രീകല എം
പോക്കാട്ട് ഹൌസ്
17 ശാന്ത പി,തൊടുവില്‍ ഹൌസ്
Ward-09
1 അയ്യപ്പന്‍ പുത്തുക്കാട്ട്
മണ്ണാന്‍മല ഹൗസ്
2 കദീജ എരംബന്‍
ചെരുകോളില്‍ ഹൗസ്
3 ചെല്ലികുട്ടി,ചുളിയാലപുറം
4 ഫാത്തിമ എരംബതില്‍
5 അതിപരംബത് കുഞാമ്മന്‍
ചുളിയാലപുറം
6 കുട്ടന്‍ പി,ചെറിയവള്ളപ്പില്‍ ഹൗസ്
7 കൃഷ്ണനുണ്ണി, ചെറിയവള്ളപ്പില്‍ ഹൗസ്
8 വിജയ പുത്തുക്കാട്ട്,
ചെറിയവള്ളപ്പില്‍ ഹൗസ്
Ward-11
1 സ്യ്തലവി പി കെ
പന്നിയത്ത് മാട് ഹൌസ്
2 ബഷീര്‍ പി കെ
കോളപ്പുരത് ഹൌസ്
3 അലീമ കെ
കൊലപ്പുരത് ഹൌസ്
4 ഹുസൈന്‍ പി സി
കറുതെടത്ത് ഹൌസ്
Ward-12
1 മുഹമ്മദ്‌ ചൊക്ലി,പാലക്കവള്ളപില്‍
2 ശാന്ത പി,അച്ചം വളപ്പില്‍
3 സ്യ്തലവിഹാജി ചൊക്ലി
ചാലിയില്‍ ഹൌസ്
Ward-13
1 കുമാരന്‍ പി,പുതുകിടി മാട്
2 ഗീതാഞ്ജലി എം,പുതുകിടി മാട്
3 വേലായുധന്‍ പി കെ,വരപ്പാര
4 പള്ളിയെമ്പി ശശി,മാതന്ചീരി മാട്
5 കൃഷ്ണന്‍ പി ,പുതുകിടി മാട്
6 ദേവകി പി,പുതുകിടി മാട്
7 അലവികുട്ടി അമ്പാട്ട്,കാരാട്ട് ഹൗസ്
8 അമ്പാട്ട് മുഹമ്മദ്‌കുട്ടി,കാരാട്ട് ഹൗസ്
9 പുതുക്കാടന്‍ നീലകണ്ഠന്‍
വെല്ലക്കാട് ഹൗസ്
10 പുതുക്കാടന്‍ ചകികുട്ടി
വെല്ലക്കാട് ഹൗസ്
11 സി സി രായിന്‍കുട്ടി
ചോലകന്‍മാട് ഹൗസ്
Ward-14
1 സുബ്രമണ്യന്‍ തചെടത്ത്
കൊവില്‍ കണ്ടി ഹൗസ്
2 പള്ളിയെമ്പി ദാസന്‍
അകായിപരംബില്‍ ഹൗസ്
3 പള്ളിയെമ്പി ശോഭന
അകായിപരംബില്‍ ഹൗസ്
4 സുബ്രമണ്യന്‍ പണ്ടാരതാട്ടില്‍ ഹൗസ്
5 മോഹനനന്‍ കെ പി,ചെലപുരത് ഹൗസ്
6 വി പി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍
ലാകയില്‍ ഹൗസ്
7 അതിപരംബത് ഹരിദാസന്‍
മൂല്ലത്മാട് ഹൗസ്
8 കാളിദാസന്‍ തചെടത്
കൊവില്കണ്ടി ഹൌസ്
Ward-15
1 എം പി മോയിതീന്കുട്ടി
മേലെപീടിയെകല്‍ ഹൗസ്
2 ചെമ്ബല അബ്ബാസ്‌
പള്ളിയാള്ളിയില്‍ ഹൗസ്
3 കളതിങ്ങള്‍ മൂസ,മഠത്തില്‍ ഹൗസ്
4 കളതിങ്ങള്‍ മുഹമ്മദ്കുട്ടി
5 എം പി റഷീദ,പോടീരി ഹൗസ്
6 നാരായണന്‍ കുറ്റിപറമ്പത്ത്
Ward-16
1 മലയില്‍ പറങ്ങോടന്‍,നാലിയില്‍ ഹൗസ്
2 പാപ്പന്‍കുട്ടി,പ്യ്നാട്ട് ഹൗസ്
3 കുഞ്ഞികംമത്‌,മേലെപീടിയെകല്‍
4 മലയില്‍ അനില്‍കുമാര്‍
വെട്ടതുര്‍ ഹൗസ്
5 കുട്ട്യാലി ചോലയില്‍
ചെമ്മ്ബാട്ടി കാലം ഹൗസ്
6 മമ്മദ് പൊറോട്ടില്‍ ഹൗസ്
7 ഷാഫി കണ്ടപ്പന്‍
8 മലയില്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍
വെട്ടതുര്‍ ഹൗസ്
9 കുഞ്ഞിമുഹംമെദ്, കുരുങ്ങോടത്തില്‍ ഹൗസ്
10 എം പി മമ്മദ്,പോറോട്ടില്‍ ഹൗസ്
11 കുഞ്ഞിമുഹംമെദ് ഹാജി
അഞ്ചാലന്‍
Ward-17
1 കദീജ ചെമ്പന്‍,പാലപ്പെട്ടിയില്‍
2 കുഞ്ഞാടി പരിയാരന്‍
കൊഞ്ഞികൊളിന്‍ ഹൗസ്
3 ചിന്നമു,കൊഞ്ഞികൊളിന്‍ ഹൗസ്
4 നീലകണ്ഠന്‍ പി
മാലപരംബ് ഹൗസ്
5 പി കെ അഹമ്മദ്‌ ,വെളുതെടത് ഹൗസ്
6 ഗയ്റുനീസ ചെമ്പന്‍
പാലപെട്ടിയില്‍ ഹൗസ്
7 ചെമ്പന്‍ കുഞ്ഞഹമെദ്കുട്ടിഹാജി
പാലപെട്ടിയില്‍ ഹൗസ്
8 ഫൌസിയ ചെമ്പന്‍
പാലപെട്ടിയില്‍ ഹൗസ്
9 രഞ്ജു,പൂവത്തികല്‍ കണ്ടി
10 മുഹമ്മദ്‌ ഹാജി,പുട്ടെകാറ്റ്
പാറയില്‍ ഹൗസ്
11 അമ്മുകുട്ടി, കൊയപ്പനാട്ടില്‍ ഹൗസ്
12 കരിയാത്തന്‍,കൊയപ്പനാട്ടില്‍ ഹൗസ്
13 അഹമ്മദ്‌ കുട്ടിഹാജി,പുട്ടെക്കാട്ട്
Ward-18
1 പള്ളികര ശിവദാസന്‍
പുതിയപരംബ് ഹൗസ്
2 ശങ്കരമാട്ടില്‍ കൃഷ്ണന്‍
ശങ്കരമാട്ടില്‍ ഹൗസ്
3 കൊനാരി മുഹമ്മദ്‌,ചെന്നക്കല്‍ ഹൗസ്
4 കൊനാരി മുഹമ്മദ്‌ഷാഫി
ചെന്നക്കല്‍ ഹൗസ്
Ward-19
1 അപ്പു വേങ്ങോലത്,കളതിങ്ങള്‍ ഹൗസ്
2 അബ്ദുറസാക്ക്,ചാത്രച്ചന്‍ ഹൗസ്
3 അറകല്‍ കുഞ്ഞഹംമെദ്
നെടുംപള്ളി മാട്ടില്‍
4 കോയകുട്ടി ഹാജി,മനംപള്ളിയാളില്‍
5 അന്‍വര്‍സാദത്ത്‌,കുരുനിയന്‍ ഹൗസ്
6 സജ്ന പി കെ,കുരുനിയന്‍ ഹൗസ്