വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ എസ്.സി (2018-19)

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ എസ്.സി
വാർഡ്
1 ലക്ഷ്മി എൻ.കെ, നാട്ടുകല്ലുങ്ങൽ 1
2 ദിനേശ് പുതീരൻ, തടത്തിൽ 2
3 വിനു കുളപ്പുരക്കൽ 9605805190 3
4 നീലകണ്ടൻ വി.കെ, S/O നാടിക്കുട്ടി 9946009931 4
5 വേലായുധൻ എ.കെ, അക്കരകണ്ടി 9567450847 6
6 ചെറിയക്കി ആലക്കാപറമ്പിൽ 9747140837 5
7 സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ, കോഴിക്കനി 9526443058 7
8 കുറിമ്പി ഇ, ഇട്ടിയചാലിൽ 8
9 വലിയചക്കി പുതീരൻ 9207892735 9
10 സുമതി ടി, ചെങ്ങൻതടത്തിൽ 9633130534 10
11 വേലായുധൻ തിരുക്കൻ 11
12 ശാന്ത D/O കാളു 12
13 ചീരു പുതുക്കുടിമാട് 9995047186 13
14 ശങ്കരൻ പറമ്പൻ മുലത്ത്മാട് 8592811792 14
15 മുണ്ടി വി.പി 9645880369 5
16 ചിന്നമ്മു നാലയിൽ 9895842489 16
17 ചീരു കെ, കോയപ്പനാട്ടിൽ 17
18 കൃഷ്ണൻ ശങ്കരമാട്ടിൽ 18
19 കൊറ്റിക്കുട്ടി പുതീരൻ 89432616737 17
20 വേലായുധൻ വന കോടമ്പാട്ടിൽ 1
21 സരോജിനി ബംഗളാൻ, തടത്തിൽ 2
22 കാർത്ത്യായനി W/O രാമൻ 9946185987 3
23 സരസു വി.കെ, വാണിയംകുളം 9562455424 4
24 ജിഷ പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ 3136904023 5
25 കരുണാകരൻ C/O കാരിക്കുട്ടി വി.കെ 9747490475 4
26 ശാരദ കെ, കനുകുളത്തിൽമാട് 8592879526 7
27 കുന്നുമ്മൽ എലുമ്പൻ എന്ന ബാലൻ 8
28 സരോജിനി കെ.കെ 9947992850 9
29 ഷാനി എ.ആർ, മേലോട്ടിൽ 9656695065 10
30 നീലകണ്ടൻ പി.പി, പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ 11
31 കുമ്മിണിപുത്തുക്കാടൻ 12
32 പവിത്രൻ പി, പുതിക്കിടിമാട് 13
33 യശോദ മലയൻ മണ്ണാൻകണ്ടി 7994065939 14
34 ലക്ഷ്മി വി.പി ഉള്ളാട്ട്മാട് 8
35 കുഞ്ഞി മേലയിൽ 9947597609 16
36 നാവുട്ടി പരിയാരൻ 17
37 കൃഷ്ണൻ പി പരിയാരൻ 13
38 കോഴിക്കനി ബാബുരാജൻ 7
39 കാളിക്കുട്ടി വരിച്ചാലിൽ 11
40 കാളി വട്ടപറമ്പിൽ 5
41 സരോജിനി പരിയാരൻ 9744873954 9
42 കാർത്ത്യായനി W/O വേലായുധൻ 9
43 ചന്ദ്രൻ വി.പി, മാലപ്പറമ്പിൽ 9605673345 4
44 ചിന്നപുതീരൻ ആലക്കാപറമ്പിൽ 9947637187 14
45 സുരേഷ് സി, പാലക്കാപറമ്പിൽ 1
46 സുമ തെക്കെകണ്ടി 5
47 രാധാകൃഷ്ണന്‍ പരിയാരത്ത് 14
48 സുലോചന വി, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
49 ലക്ഷ്മി 10
50 അമ്മു വടേരി മണ്ണാൻമല 9
51 ചിന്നമ്മു എൻ.കെ, നാട്ടുകല്ലിങ്ങൽ 1
52 കണ്ണൻകുട്ടി സി, വട്ടപറമ്പ് 1
53 അമ്മുകുട്ടി വി.കെ, കനുകുളത്തിൽ 9995240571 7
54 സുധ d/o ചക്കിക്കുട്ടി 12
55 വിജയൻ ടി 9744193670 9
56 സി.വി അപ്പുട്ടി, ചെറിയവാണിയംകുളം 10
57 അശോകൻ ഒടേരൻ 14
58 കുഞ്ഞി പി, ചക്ക്യായിൽ 13
59 നാവുട്ടി എ.കെ, കോടമ്പാട്ടിൽ 1
60 അമ്മുക്കുട്ടി കെ.പി 1