കട്ടിൽ ജനറൽ (2018-19)

കട്ടിൽ ജനറൽ വാർഡ്
1 നഫീസ പുറ്റേക്കാടൻ 1
2 ചിന്ന മേലെമക്കുംതൊടി 1
3 ബീഫാത്തിമ കൊടമ്പാട്ടിൽ 1
4 ലക്ഷ്മി പയ്യഴി വടക്കെവഴപ്പിൽ 2
5 അലവി പുറ്റാളിൽ, തടത്തിൽ 2
6 അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കുട്ടി, പുതുക്കുടിച്ചാലിൽ 2
7 മുല്ല ബീവി കെ.പി 3
8 കെ.പി ഉമ്മുകുൽസു 3
9 കാളി പൊക്കാറമ്പത്ത് 3
10 രാധ കളരിക്കൽ, കാടപ്പടി 4
11 നാരായണി കൂട്ടുമുച്ചിക്കൽ 4
12 നാരായണി d/o ഉണ്ണാമൻ 4
13 മൊയ്തീൻ തൊടിയൻ, 9745861626 5
14 ഫാത്തിമ തുപ്പിലിക്കാടൻ, 9744650268 5
15 മറിയുമ്മ കെ.കെ, അസൈനാർ 5
16 മുഹമ്മദ് സി.പി, വടക്കയിൽ, 9400492073 6
17 സൈതു മുഹമ്മദ് വള്ളിക്കുത്തൻ, 9605737482 6
18 കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് കരുവാരക്കൽ, 9847055842 6
19 ഇമ്പ്രഹിം കെ.കെ.പടി 7
20 കുഞ്ഞിമ പാമങ്ങാടൻ 7
21 മുഹമ്മദ് ഹാജി, ചെറാഞ്ചേരി 7
22 ഭാസ്കരൻ അതിപറമ്പത്ത് 8
23 കദീജ നമ്പംകുന്നത്ത് 8
24 പള്ളീമ മൂയിക്കൽ 8
25 മറിയുമ്മ കൂർമ്മത്ത്, 9207527956 9
26 ഇത്തീമ W/O അലവി, 9895453891 9
27 പുത്തുക്കാട്ട് വേലായുധൻ, 7561854038 9
28 ഹംസ S/O കോമുകുട്ടി, പാമങ്ങാട്ട് കുതിരോടത്ത് 10
29 മുഹമ്മദ് ആത്രപ്പിൽ 10
30 കുഞ്ഞിമൊയ്തീൻ 10
31 ഹംസ്സ വി, പിലാത്തോട്ടത്തിൽ 11
32 അലവി കെ.പി, കുറുവാംപുറം 11
33 മാണി ഉള്ളാണത്ത് വരിച്ചാൽ 11
34 മുഹമ്മദ്കുട്ടി കുഴിമ്പാടൻ 12
35 ചിന്നമ്മു കോലാർവീട്ടിൽ 12
36 ഖദീജ തൊപ്പാശ്ശേരി 12
37 സൈനബ W/O അലവി തൊപ്പാശ്ശേരി, 9656002860 13
38 കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് എടപ്പരുത്തി, 7559821428 13
39 കൃഷ്ണൻ പരിയാരൻ, 9567012191 13
40 മാണി മേലെപുറത്ത്, ഒളകര, 9539110101 14
41 മാതക്കുട്ടി ഓട്ടപ്പിലാക്കൽ 14
42 വേലായുധൻ പള്ളിയേമ്പി, 9645414190 14
43 കുഞ്ഞിമരക്കാർ കണ്ടപ്പൻ 15
44 കുഞ്ഞിപോക്കർ കെ.ടി 15
45 പാത്തുമ്മകുട്ടി എൻ.കെ, വലിയപറമ്പ് 15
46 കദീജ അഞ്ചാലൻ, മൂച്ചിക്കൽ, 9895600053 16
47 കുഞ്ഞായിഷ W/O കുഞ്ഞിക്കമ്മദ്, 9744449625 16
48 വേലുക്കുട്ടി എം, മലയിൽ, 9809832608 16
49 ആമിന എൻ.കെ, കൂമണ്ണ, 9747892732 16
50 മാത ക്കോംബ്ല 17
51 മുഹമ്മദ് പി.കെ, കളത്തിങ്ങൽ 17
52 മൊയ്തീൻകുട്ടി ദേവസംപറമ്പത്ത് 17
53 കദീജ പൊന്നച്ചൻ 18
54 ബിരിയുമ്മ പള്ളിയാളി, 7558935883 18
55 ഖദീജ കെ.ടി, ചേലകത്ത്, 9048730467 18
56 ടി.കെ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ 19
57 ഇത്തിക്കുട്ടിമ്മ ചൊക്ലി 19
58 സൈനബ കോഴിത്തൊടി, നെബ്ലിമാട്ടിം 19
59 കദീജ അബാടൻ, 9048824545 5
60 കദിയുമ്മ തോട്ടോളി 4
61 കദിയുമ്മ പുക്കാടൻ 19
62 പാത്തുമ്മ കരുവാംകുന്നൻ 8
63 ആമി ആത്രപ്പിൽ 9
64 മുഹമ്മദ് കോലുപറമ്പൻ മാട്ടിൽ 15
65 കുഞ്ഞിപാത്തുമ്മ പി.സി 7
66 കോയ ചക്കിപറമ്പൻ, 7994016379 6
67 ഉമ്മാച്ചു ആത്രപ്പിൽ 10
68 അഹമ്മദ് S/O കുഞ്ഞിക്കോയ 11
69 കദീജ കുതിരോടത്ത്, 9946354886 13
70 അമ്മുണ്ണി. കടുങ്ങലത്ത് ആലക്കാപറമ്പ്, 8943726431 14
71 കദീജ മാട്ടിൽ 1
72 പത്മനാഭൻ പെക്കാറമ്പത്ത് 2
73 കദിയുമ്മക്കുട്ടി മേലാത്ത് 3
74 കെ.പി അബ്ദുള്ളകോയ തങ്ങൾ 12
75 മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഇരുമ്പൻ 17
76 പാത്തുമ്മു തൊണ്ടിക്കോടൻ, 7034712779 18
77 ഫാത്തിമ നായർവീട്ടിൽ, 9744655301 16
78 മുഹമ്മദ്കുട്ടി ഡി.പി, 9605685296 16
79 അബ്ദുറഹിമാൻ കെ.കെ 4
80 ഇത്തിക്കുട്ടി തൊട്ടിയിൽ, 9747361973 5
81 ബിയ്യുമ്മ വലിയപറമ്പിൽ 19
82 പാത്തുമ്മ ചെമ്പൻ, 9747676951 9
83 മീനാക്ഷിഅമ്മ എം.കെ 8
84 മൊയ്തീൻകുട്ടി എ.കെ, പോലാട്ട് 7
85 ആയിശകുട്ടി ചക്കിപറമ്പൻ, 9744036657 6
86 ചാത്തൻ പുതീരൻ പുവ്വത്തുമാട്ടിൽ, 9995998674 14
87 ജാനു പള്ളിയേമ്പി പുതുക്കിട്മാട്, 9544381691 13
88 കദീസക്കുട്ടി W/O സൈയ്തലവി 15
89 ലക്ഷ്മി എ, അഞ്ചാലുങ്ങൽ 12
90 ബീപാത്തു. പട്ടർകടവൻ കാരാട്ട് 11
91 ആമിന D/O അഹമ്മദ്കുട്ടി 10
92 ആയിഷ ചുക്കാൻ 17
93 ആയിശുമ്മു കുന്നംപള്ളി 1
94 അഹമ്മദ് അലിപ്ര കുന്നത്ത്പറമ്പ് 2
95 ബീക്കുഞ്ഞി ബീവി 3
96 മുഹമ്മദ്കുട്ടി പാവങ്ങാട്ട് കുതിരോടത്ത് 18
97 അറുമുഖൻ കെ.ടി 4
98 ഇത്താച്ചു വടക്കൻ, 9656695318 5
99 സൈനബ കെ 19
100 കുഞ്ഞീര്യം കൊക്കപറമ്പൻ 9
101 പാറുക്കുട്ടി അമ്മ എം.കെ 8
102 ദാമോദരൻ പള്ളിയേമ്പി, 9605520181 13
103 മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി, ചോലയിൽ 10
104 കദിയുമ്മ കൊണ്ടാടൻ വാരിയത്ത് 11
105 സൈനബ എ.സി, തൊടിയൻ 7
106 അലവിക്കുട്ടി ടി.പി, തോന്നിപറമ്പിൽ, 9747490476 6
107 കുഞ്ഞാച്ചു കള്ളിയൻ കൂമണ്ണ 15
108 കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് കുറ്റിയിൽ മാട്ടിൽ 12
109 പാത്തുമ്മക്കുട്ടി പുതിയപറമ്പൻ 17
110 സരോജിനി ചിരോളി 2
111 സൈയ്ത് മുഹമ്മദ് കോയതങ്ങൾ 3
112 ബീഫാത്തിമ മാട്ടിൽ 1
113 ആച്ചുമ്മ കോനാരികുടുക്കിൽ 14
114 കാളി ചേനീരിക്കുഴി, 9747486070 18
115 നഫീസ ചെനക്കൽ, 16
116 ആയുമ്മ നായർവീട്ടിൽ, 9645489604 16
117 ആമിന മേലോട്ടിൽ, 9497402506 16
118 ആലിഹസ്സൻ ഇ.കെ, 9961868104 5
119 മുഹമ്മദ് എയത്തംകാട്ടിൽ, 9947421241 5
120 കുഞ്ഞീച്ചി W/O മുഹമ്മദ്കുട്ടി 4
121 കറപ്പൻ മൂക്കത്തിൽമാട് 4
122 കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അമ്മ കെ.എം 8
123 ആയിശു ഉള്ളാടൻ 8
124 പാത്തുട്ടി കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ 19
125 മൂസ്സ മുസ്ലിയാർ പാലപ്പെട്ടി 19
126 അലവി പെരിയേങ്ങൽ, 9072481591 9
127 കദിയുമ്മ എറമ്പത്തിൽ കാഞ്ഞോളി, 9961689420 9
128 ഉമ്മയ്യു സി, മേലെകടശ്ശേരി, 7593918428 13
129 രാമൻ അത്തോളി, 9961868225 13
130 കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് കുണ്ടറക്കാടൻ, 9744648921 14
131 ലക്ഷ്മി മുതലവീട്ടിൽ, 9744734487 14
132 കുഞ്ഞീവി കണ്ടപ്പൻ സൂപ്പർബസാർ 15
133 മുഹമ്മദ് കെ.ടി താഴത്തീയിൽ 15
134 അലവിക്കുട്ടി വേണ്ണേക്കോട്ട് 7
135 അമ്മു ഇ, എടപ്പരുത്തി 7
136 കോരു പൂക്കാട്ട്, പെരുവള്ളൂർ 10
137 ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ കുപ്പേരി 10
138 ഗോവിന്ദൻ ചെവിടൻ മലയിൽ 11
139 സുബ്രഹ്മണ്യൻ കോട്ടേക്കളത്തിൽ 11
140 പാത്തുമ്മ പൂവ്വിൽ W/O കുഞ്ഞറമു, 9400892596 6
141 സഫിയ എടപ്പനത്തൊടി, 9847615761 6
142 ശാരദ മേലെമങ്ങംതൊടി 1
143 ബീരാൻകുട്ടി പാറമ്മൽ 1
144 പത്മാവതി കളരിക്കൽ 2
145 കദീസ്സുമ്മ യു.പി, W/O ഹംസ്സ 2
146 നഫീസ 3
147 ചാത്തു 3
148 ഇത്തീര്യം പി, അഞ്ചാലുങ്ങൽ 12
149 ബീരാൻ ചൊക്ലി പാലക്കവളപ്പിൽ 12
150 പാത്തുട്ടി ചെറുകാവിൽ 17
151 കുഞ്ഞമ്മ പള്ളിക്കര 17
152 ഫാത്തിമ കെ.ടി പെരിഞ്ചീരി 18
153 കമ്മു ചാത്തമ്പാട്ട് കളത്തിൽ 18
154 മുഹമ്മദ് കോട്ടീരി, 9746994974 16
155 ഫാത്തിമ ചോലയിൽ, 7025074699 16
156 മുഹമ്മദ് കുട്ടി കെ.കെ, 9747510666 16
157 മുഹമ്മദ്കുട്ടി കറുത്താംമകത്ത്, 7510588135 16
158 കോലാർവീട്ടിൽ ചിന്നൻ 4
159 രാധമണി സിറ്റാഡിൽ 4
160 ആച്ച W/O അയ്യപ്പൻ 4
161 ലക്ഷ്മി കടുങ്ങലത്ത് 4
162 സുബൈർ എഴുവത്തംകാട്ടിൽ 5
163 അലവിക്കുട്ടി മറവൻ 5
164 നഫീസ കെ, ചോയക്കാട് 5
165 ഹസ്സൻ അരീക്കാടൻ 5
166 പത്മിനിഅമ്മ എം.കെ 8
167 ചിരുതക്കുട്ടി ചെമ്പ്രത്ത് 8
168 കുഞ്ഞാലി പരോക്കാടൻ 19
169 മറിയുമ്മ ചപ്പങ്ങത്തോട്ടത്തിൽ 19
170 ദേവകി മുറിയോടത്ത് ചോലയി. 19
171 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ 9
172 ചാരു ചൊക്കിവീട്ടിൽ 9
173 കുഞ്ഞിപ്പാത്തുട്ടി വെളുത്തേടത്ത് 9
174 മുണ്ടി കോൽക്കാടൻ, 9747600882 13
175 അലവിഹാജി ചേമ്പട്ടിയിൽ, 8157820010 13
176 ഫാത്തിമ ചുക്കാൻ, കോടൂർ, 9744548038 13
177 കുഞ്ഞമ്മ പുല്ലഞ്ചീരി, ഒളകര 14
178 ഫാത്തിമ നമ്പംകുന്നത്ത്, 8129559572 6
179 കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മ ചോലയിൽ 15
180 അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയാർ 9
181 അപ്പു വെങ്കെളത്ത് 19
182 കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് പതിയിൽ 8
183 അഹമ്മദ്കുട്ടി നീലാടിച്ചി 8
184 വേലായുധൻ പള്ളിയേമ്പി, 9048221606 13
185 അമ്മുണ്ണി. താഴെമാരാംകുളത്ത് 14
186 പാത്തുമ്മ W/O മുഹമ്മദ്ചൊക്ലി 7
187 ചിന്ന W/O ചാച്ചു 7
188 ചാരു ചൊക്കിവീട്ടിൽ കട്ടങ്ങാട്ട് 7
189 ചങ്ങരു ഇ എടപ്പരുത്തി 7
190 കദീജ അരീക്കാടന്‍ 10
191 മുഹമ്മദ് ഹാജി കുഴിക്കാട്ട് ചോലക്കല്‍ 10
192 കദീജ കെ.ടി, കുന്നത്തൊടി 10
193 ബീവിക്കുട്ടി അക്കരചോലക്കൽ 10
194 പൂതേരി അയ്യപ്പൻ 11
195 ഉണ്ണൂലി (അമ്മു) പരിവളപ്പിൽ 11
196 അബൂബക്കർ കാരാട്ട് 11
197 മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഹാജി, തൊട്ടിയിൽ 11
198 ചക്കിക്കുട്ടി പനങ്ങാടൻ 14
199 നഫീസ വള്ളികുത്തൻ 6
200 കരുമ്പിൽ ലീല W/O കുട്ടൻ 6
201 ആമിനകുട്ടി എൻ.കെ, W/O കോലു 6
202 കുഞ്ഞമ്മ മേലെചെനാട്ട് ആലുങ്ങൽ 14
203 കളത്തിങ്ങൽ ബിയ്യുക്കുട്ടി കോട്ടോർത്ത് 15
204 നഫീസ കൊടക്കാട്ടിയിൽ 15
205 മൊയ്തീൻ പി.കെ, ചെട്ടിയേൻതൊടി 15
206 അലവിക്കുട്ടി ചോനാരി വട്ടപ്പറമ്പ് 1
207 മുഹമ്മദ്കുട്ടി കൈതകത്ത് 1
208 അബൂബക്കർ കൈതകത്ത് 1
209 സത്താർ S/O ആന്‍റണി തടത്തിൽ പറമ്പ് 2
210 അയ്യപ്പൻ പൊക്കാറംമ്പത്ത് 2