വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ എസ്.സി (2018-19)

ക്രമ നമ്പർ പേര് ഫോൺ നമ്പർ വാർഡ്
1 ചക്കിക്കുട്ടി നാട്ടുകല്ലുങ്ങൽ 1
2 ചൂലൻ കെ.പി, കുന്നംപള്ളി 1
3 ചക്കി കുന്നംപള്ളി വട്ടപറമ്പ് 1
4 കൊടിഞ്ഞൻ നീലകണ്ഠൻ 1
5 ചക്കിക്കുട്ടി തേരി w/o കെലവൻ 1
6 കമലം എ.കെ, മണ്ണാരംകുന്നത്ത് 2
7 അറുമുഖൻ സ്നേഹാലയം 2
8 ഉണ്ണിക്കുട്ടി മണ്ണാരംകുന്നത്ത് 2
9 രാഘവൻ എം.കെ 2
10 കൊറ്റികുട്ടി കുളത്തംകണ്ടി 9847110592 3
11 കാരിക്കുട്ടി s/o നാഗൻ 9961565737 3
12 നീലകണ്ഠൻ s/o ചാത്തൻ 9947637592 3
13 അറുമുഖൻ s/o ഇമ്പിച്ചി 9645689570 3
14 നീലകണ്ഠൻ വി.കെ, വാണിയംകുളത്തിൽ 8590241006 4
15 കരുണാകരൻ എന്ന കാരിക്കുട്ടി 9605160938 4
16 കുമാരൻ തടത്തിൽ 8593976159 4
17 ബാലകൃഷ്ണൻ കണ്ണഞ്ചേരി 9744927537 4
18 ബാലകൃഷ്ണൻ വി.കെ 9544382137 4
19 ചിന്നമ്മു ചോലക്കാട്ട്കുഴി 9745298823 5
20 ദേവകി തെക്കെകണ്ടി 9947810270 5
21 കുഞ്ഞിമാളു എ.കെ, അക്കരകണ്ടി 9745266374 6
22 ചന്ദ്രിക അക്കരകണ്ടി 9567450847 6
23 ചെള്ളി ടി.പി, തോന്നിപറമ്പിൽ 9847645578 6
24 നീലകണ്ഠൻ കനുകുളത്തിൽ 9995240571 7
25 കോഴിക്കന്നി ഉണ്ണി 9947894335 7
26 കൊറ്റികുട്ടി കനുകുളത്തിൽ 7
27 മുണ്ടി എന്ന ലീല, വേങ്ങര വളപ്പിൽ 8
28 നായാടിക്കുട്ടി ഇട്ടിയച്ചാലിൽ 8
29 ഏലുമ്പൻ എന്ന ബാലൻ, കുന്നുമ്മൽ 8
30 കുഞ്ഞൻ പരിയാരൻ 8
31 രാമൻ ഇട്ടിയച്ചാലിൽ 8
32 വിശാലാക്ഷി ടി.വി 9645580744 9
33 കുഞ്ഞക്കി 9744306236 9
34 നീലകണ്ഠൻ കെ.കെ 9947556926 9
35 നീലകണ്ഠൻ പരിയാരൻ 9
36 കാർത്ത്യായനി മേലോട്ടിൽ 8086362169 10
37 മുണ്ടിക്കുട്ടി പി.വി, പാറയിൽ 9605781616 10
38 മീനാക്ഷി മേലോട്ടി. 9388165081 10
39 ബാലൻ പൈറ്റിനിപ്പാറ 9846521573 10
40 ലക്ഷമി വി, വരിച്ചാലിൽ 11
41 ശ്രീധരൻ പി, ശ്രീനിലയം 11
42 നീലകണ്ഠൻ പി.പി, പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ 11
43 കാളിക്കുട്ടി വരിച്ചാലിൽ 11
44 കുമാരി W/O മോഹനൻ 11
45 കുമ്മിണി W/O ചെള്ളി, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
46 കാരിക്കുട്ടി പൊലിയോടൻ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
47 കാരിച്ചി പുത്തുക്കാടൻ 12
48 കൊറ്റിക്കുട്ടി W/O ചെള്ളി, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
49 ഇട്ട്യാത്തൻ പൊലിയോടൻ, കരുവാൻതടത്തിൽ 12
50 കാളി പി, പുതുക്കിടിമാട്ടിൽ 8086895278 13
51 ചീരു പുത്തുക്കാടൻ 9995047186 13
52 ഓമന പുത്തുക്കാടൻ 9526424334 13
53 നീലകണ്ഠൻ പി, പരിയാരൻ 9847399537 13
54 മുണ്ടിക്കുട്ടി പി, പുത്തുക്കാടൻ 9846261650 13
55 വേലായുധൻ പൊലിയോടത്ത് 9605949470 14
56 കൊറ്റിക്കുട്ടി പുതീരൻ 8943616733 14
57 എലുമ്പി പരിയാരത്ത് 9544425847 14
58 കുമാരൻ മേലെമംഗലങ്ങാട്ട് 9526123578 14
59 കാരിച്ചി പനങ്ങാടൻ 9745534427 14
60 കുഞ്ഞി മേലയിൽ 9947597609 16
61 ശാരദ പാലക്കോടൻ 9947218656 16
62 അമ്മു നാലിയിൽ 9562453698 16
63 വലിയചക്കി W/O ചെറിയ മുളിയൻ 17
64 കുഞ്ഞിക്കാരി മാലപറമ്പിൽ 17
65 നാവുട്ടി പരിയാരൻ 17
66 അയ്യപ്പൻ പറമ്പൻ 17
67 കര്യാത്തൻ കെ, കെയപ്പനാട്ടിൽ 17
68 കാർത്ത്യായനി ടി.പി 18
69 കൊറ്റിക്കുട്ടി വി.കെ, വാണിയംകുളത്തിൽ, ജിത്രയം 9847609645 4
70 ശാന്ത W/O നീലകണ്ഠൻ വി.കെ 9744816314 4
71 കൃഷ്ണൻ കെ.പി, കൃഷ്ണകൃപ 8281386180 4
72 കുഞ്ഞിരാമൻ വാണിയംകുളത്തിൽ 9605696029 4
73 പത്മിനി ഇട്ടിയചാലിൽ 8
74 രാധ കെ, മനാട്ടിമാട് 8
75 കൊറ്റിക്കുട്ടി W/O നാടിക്കുട്ടി, കരുവാൻതടം 12
76 രാധ കെ.കെ, അഞ്ചാലുങ്ങൽ 12
77 വേലായുധൻ S/O ചെറിയചൂലൻ 12
78 നാടിച്ചി W/O ശങ്കരൻ
79 പാർവ്വതി W/O വേലായുധൻ
80 മുണ്ടിക്കുട്ടി കോഞ്ഞിക്കോളിൽ 9656433016 13
81 നീലകണ്ഠൻ വെല്ലക്കാട്ട് 9061387425 13
82 ലീല മേലെമംഗലങ്ങാട്ട് 9526123578 14
83 ചിന്ന പുവത്തംമാട്ടിൽ 9995965532 14
84 നായാടി ഒടേരൻ 17
85 കുഞ്ഞാക മലാപറമ്പ് 17
86 ചെറിയചക്കി 17
87 കല്ല്യാണി 17
88 രാധ കിഴക്കേപുരയ്ക്കൽ 17
89 പിരങ്ങ W/O നാടിക്കുട്ടി 12
90 കൊറ്റിക്കുട്ടി W/O ഇട്ട്യാത്തൻ 12
91 അമ്മു W/O നീലകണ്ഠൻ 12
92 കുമ്മിണി S/O കീരൻ 12
93 വലിയചക്കി 17
94 വേലായുധൻ കിഴക്കേപുരക്കൽ 17
95 കാരിച്ചി പുത്തുക്കാടൻ 17
96 കാളി പുത്തുക്കാടൻ 17
97 നാവുട്ടി എ.കെ, കൊടമ്പാട്ടിൽ ഹൌസ് 1
98 കാർത്ത്യായനി നെടുംകണ്ടത്തിൽ, വലക്കണ്ടി 1
99 കുഞ്ഞി നാട്ടുകല്ലിങ്ങൽ, കരണമങ്ങ് ചാത്രത്തൊടി 1
100 കാളി തിരുക്കൻ, കുന്നംപള്ളി വട്ടപറമ്പ് 1
101 രാമദാസ് കുന്നംപള്ളി 1
102 കുമ്മിണി w/o കുഞ്ഞാടി, വെള്ളക്കടവ് 1
103 ലക്ഷമി കുന്നംപള്ളി, വട്ടപറമ്പ് 1
104 കൃഷ്ണൻ തടത്തിൽ 4