വനിതകൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം (2017-18)

1 . സുജില, കുന്നംപള്ളി , വാർഡ് - 1 , അയൽകൂട്ടം - സൌഹൃതം
2 . മിനിമോൾ, വട്ടപ്പറമ്പ് കോളനി , വാർഡ് - 1 , അയൽകൂട്ടം - സൌഹൃതം
3 . വിനിത, പൊക്കാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - ഓർമ NHG
4 . ശ്രീജ, പൊക്കാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - ഓർമ NHG
5 . ശൈന, പൊക്കാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - ഓർമ NHG
6 . വസന്ത, പൊക്കാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - ഓർമ NHG
7 . സിന്ദു, വളപ്പിൽ , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - കാരുണ്യം NHG
8 . പുഷ്പ, കളരിക്കൽ , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - ഭാവന NHG
9 . നിഷ, കുന്നത്ത്പറമ്പ് , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - ഭാവന NHG
10 . ദേവു, കുന്നത്ത്പറമ്പ് , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - ഭാവന NHG
11 . പ്രേമകുമാരി, വളപ്പിൽ , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - കാരുണ്യം NHG
12 . സോഫിയ, കുന്നത്ത്പമ്പ് , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - കാരുണ്യം NHG
13 . പ്രയങ്ക, ചെമ്പകശ്ശേരി , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - കാരുണ്യം NHG
14 . ശാലിന പൊക്കാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 3 , അയൽകൂട്ടം - സൌഹൃതം NHG
15 . റൈഹാനത്ത് കെ W/O ഹംസ , വാർഡ് - 3 , അയൽകൂട്ടം - അൽ അമീൻ NHG
16 . ബിന്ദു, പൊക്കാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 3 , അയൽകൂട്ടം - സൌഹൃതം NHG
17 . ജിജി, പൊക്കാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 3 , അയൽകൂട്ടം - സൌഹൃതം NHG
18 . ആസ്യ, വടിയാർ ഹൌസ് , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - മാതൃക NHG
19 . കദീജ, മേടപറമ്പിൽ , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - മാതൃക NHG
20 . സഫില മണ്ണാരംകുന്നത്ത് , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - മാതൃക NHG
21 . തസ്ലീന കല്ലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - മാതൃക NHG
22 . സലീന കല്ലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - മാതൃക NHG
23 . സുലേഖ കല്ലുങ്ങൽ , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - മാതൃക NHG
24 . ജംഷീന കൂനിയിൽ , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - ശാന്തി N HG
25 . സുബൈദ തെക്കൻ വടിയാർ , വാർഡ് - 2 , അയൽകൂട്ടം - മാതൃക NHG
26 . പുഷ്പ, കല്ലുവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 11 , അയൽകൂട്ടം - കല്ലുവളപ്പിൽ NHG
27 . സുഹറ സി.കെ, കാക്കത്തടം , വാർഡ് - 3 , അയൽകൂട്ടം - ജാസ്മിൻ
28 . കദീജ, കുന്നത്ത്പറമ്പ് , വാർഡ് - 3 , അയൽകൂട്ടം - ജാസ്മിൻ
29 . സഫിയ കാടപ്പടി , വാർഡ് - 3 , അയൽകൂട്ടം - ജാസ്മിൻ
30 . ജാനു, കല്ലുവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 11 , അയൽകൂട്ടം - കല്ലുവളപ്പിൽ NHG
31 . മിനി കോലാർ വീട്ടിൽ , വാർഡ് - 11 , അയൽകൂട്ടം - കല്ലുവളപ്പിൽ NHG
32 . ഉഷ കല്ലുവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 11 , അയൽകൂട്ടം - കല്ലുവളപ്പിൽ NHG
33 . ഗീത ചെമ്പകശ്ശേരി , വാർഡ് - 11 , അയൽകൂട്ടം - പുഞ്ചിരി
34 . തങ്ക W/O വേണുഗോപാൽ , വാർഡ് - 4 , അയൽകൂട്ടം - മുക്കത്തിൽമാട്
35 . സജിത വാണിയംകുളത്ത് , വാർഡ് - 4 , അയൽകൂട്ടം - ഉദയം
36 . ബുഷറ കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
37 . അനുഷ കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - ചാനത്ത്മാട്
38 . ഐശാബി കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
39 . സജിന കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
40 . ശരീഫ കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
41 . ഫൌസിയ കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
42 . നിഷ, W/O ഗോപി മേലോട്ടിൽ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - പൈത്തിനിപാറ
43 . തങ്ക W/O അയ്യപ്പൻ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - പൈത്തിനിപാറ
44 . സ്വപ്ന W/O ഹരിദാസൻ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - പൈത്തിനിപാറ
45 . കനകകുമാരി W/O സുകുമാരൻ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - ചാനത്ത്മാട്
46 . ഷാനി W/ O സുരേന്ദ്രൻ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - അനന്യ
47 . കൌലത്ത് ഇ.ഇ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - അനന്യ
48 . സജിത സുനിൽ പാറയിൽ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
49 . സുഭാഷിണി , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
50 . ശരീഫ കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
51 . സരോജിനി പി.എം , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - അനന്യ
52 . ഷീജ കെ, W/O ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
53 . സുഹറാബി കെ.സി W/O മൊയ്തീൻകുട്ടി , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
54 . ആസ്യ W/O അലവിക്കുട്ടി ഹാജി , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
55 . നഫീസ താഴത്തെതൊടുവിൽ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
56 . സുമതി ചെങ്ങംതടത്തിൽ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
57 . പാത്തുമ്മു നാട്ടുകല്ല് , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
58 . ഹസീന സി.സി , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
59 . സൌമ്യ എസ് , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
60 . സജിത എ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
61 . എം.സി കദീജ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
62 . ശരീഫ പൂങ്ങാടൻ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - അനന്യ
63 . പ്രസന്ന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - അനന്യ
64 . റൈഹാനത്ത് , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
65 . സുജിത , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - ചാനത്ത്മാട്
66 . അനിതകുമാരി കെ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
67 . ഷർമിള ടി , വാർഡ് - 7 , അയൽകൂട്ടം - പൈത്തിനിപാറ
68 . അമ്മു ചുള്ളിയാലപ്പുറം , വാർഡ് - 7 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
69 . ജാനകി കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
70 . സജ്ന കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
71 . സുനിത നാട്ടുകല്ല് , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
72 . സുധിഷ നാട്ടുകല്ല് , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
73 . പ്രിൻസി കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - അനന്യ
74 . സരള പാപന്നൂർ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - അനന്യ
75 . ഫൌസിയ പാറയിൽ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
76 . ഐശാബി നാട്ടുകല്ല് , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
77 . തങ്ക ഇല്ലത്ത്മാട് , വാർഡ് - 4 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
78 . അനിത പുത്തലത്ത്മാട് , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
79 . ആസ്യ ആത്രപ്പിൽ , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
80 . രജനി നാട്ടുകല്ല് , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
81 . ശാന്തി നാട്ടുകല്ല് , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
82 . ഹൈമ കുപ്പേരി , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
83 . ഷീജ നാട്ടുകല്ല് , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - അനന്യ
84 . ഷർമിള പൊറ്റമ്മൽമാട് , വാർഡ് - 7 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
85 . ബിന്ദു, ചുള്ളിയാലപ്പുറം , വാർഡ് - 7 , അയൽകൂട്ടം - അനന്യ
86 . ശരീഫ കെ.കെ പടി , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - പൈത്തിനിപാറ
87 . റംല കെ.കെ പടി , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - പൈത്തിനിപാറ
88 . ദേവകി ഇല്ലത്ത്മാട് , വാർഡ് - 4 , അയൽകൂട്ടം - അനന്യ
89 . നിഷ ഇല്ലത്ത്മാട് , വാർഡ് - 4 , അയൽകൂട്ടം - അനന്യ
90 . ആരിഫ കെ.കെ പടി , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - പൈത്തിനിപാറ
91 . ശ്രീജ കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
92 . സജിത നാട്ടുകല്ല് , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
93 . ഹസീന റഹ്മത്ത്, കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
94 . കദീജ പൊറ്റമ്മൽമാട് , വാർഡ് - 7 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
95 . സൌമിനി പൊറ്റമ്മൽമാട് , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ
96 . സക്കീന കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
97 . ഹബിബ, കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
98 . ഹൃദ്യ കെ.കെ പടി , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - പൈത്തിനിപാറ
99 . ദേവയാനി കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - കൃപ
100 . ഫാത്തിമ കെ.ടി , വാർഡ് - 10 , അയൽകൂട്ടം - സ്നേഹ