ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം (2017-18)

1 . ഊരങ്ങാട്ട് രാമകൃഷ്ണൻ പാലക്കാപറമ്പ് (വാർഡ് 1) 9495834892
2 . ഇസ്മായിൽ ആമൂര് (വാർഡ് 13) 9043064278
3 . സെമീറ എം.കെ, d/o അഹമ്മദ്കുട്ടി (വാർഡ് 3) 9496767136
4 . അഷറഫ് കൈതകത്ത് (വാർഡ് 15) 9847876582
5 . മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എൻ.കെ (വാർഡ് 2)
6 . അബ്ദുൾ അസീസ് തടത്തിൽ കോളനി (വാർഡ് 2)
7 . പ്രജീഷ് പുളിക്കൽ ദുർഗ്ഗാപുരം (വാർഡ് 7) 8943710090
8 . സെൽമ എ, ആത്രപ്പിൽ, പറമ്പിൽപീടിക (വാർഡ് 12) 9961566131
9 . സുബ്രഹ്മണ്യൻ പുത്തുക്കാടൻ (വാർഡ് 17) 8113985376
10 . മുർഷിദ് മണക്കടവൻ (വാർഡ് 6) 9567727113
11 . മുഹമ്മദ് റാഫി സി.പി (വാർഡ് 6) 9562081272
12 . ബിജു കെ.ടി, കരുവാൻതടത്തിൽ (വാർഡ് 12) 9743512045
13 . കെ.ടി കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് കൂനാരി (വെപ്പ് കാൽ) , വാർഡ് 8
14 . അലവിക്കുട്ടി തുപ്പിലിക്കാട്ടിൽ, വീൽചെയർ , വാർഡ് 8
15 . പാത്തുമ്മക്കുട്ടി അരീക്കാടൻ (വാർഡ് 5) 9846823203
16 . സുഹറാബി (വാർഡ് 5) 9809792560
17 . ഗീത എ.കെ, താഴത്തെവീട്ടിൽ (വാർഡ് 2)
18 . അബ്ദുൾ ബാസിത്ത് (വാർഡ് 5) 9847705169
19 . ബിയ്യക്കുട്ടി (വാർഡ് 16)
20 . പത്മനാഭൻ പെക്കാറമ്പത്ത് (വാർഡ് 2)
21 . ഷഹ് ല കൊണ്ടാടൻ (വാർഡ് 3)
22 . മുഹമ്മദ്കുട്ടി മുസ്ല്യാർ, വലിയപറമ്പൻ (വാർഡ് 12)
23 . നീലാണ്ടൻ കരുവാൻതടം(വാർഡ് 12) 9747163775
24 . സുനിൽ പി. s/o കുഞ്ഞാടി, പുത്തൂക്കാടൻ (വാർഡ് 12)
25 . സൈതലവി കുനഞ്ചേരി, പുതിയപറമ്പൻ (വാർഡ് 12)
26 . കുഞ്ഞായിൻ മുസ്ല്യാർ കറുത്തലയിൽ (വാർഡ് 12)
27 . റഹ്മത്ത് സി.സി, ചെറാഞ്ചേരിചാനത്ത് (വാർഡ് 12)
28 . ഷുക്കൂർ പൂക്കാടൻ, പറമ്പിൻപീടിക (വാർഡ് 12) 9747504947