വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (ജനറൽ) (2017-18)

1 ഖദീജ കെ വടപ്പറമ്പ് കോളനി 9961524975 , വാർഡ് - 1
2 തൂമ്പന്‍ അത്തോളി, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് - 2
3 വേലായുധന്‍ പി, പോത്തുംപെട്ടിയിൽ ഹൌസ്, പി.ഒ പറമ്പിൽപീടിക 9847906049 , വാർഡ് - 3
4 ഉണ്ണിക്കുട്ടി, നെച്ചിക്കാടന്‍ ഹൌസ്, , വാർഡ് - 4
5 പാത്തുമ്മക്കുട്ടി പി.കെ, പെരുവള്ളൂർ 9656769967 , വാർഡ് - 5
6 ബീരാന്‍ വരമ്പുറത്ത് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ 8138010150 , വാർഡ് - 6
7 പാത്തുമ്മകുട്ടി താവയിൽ പൊറ്റശ്ശേരി w/o പോക്കർ, പെരുവള്ളൂർ 9048545181 , വാർഡ് - 7
8 കെ. എം ജയപ്രകാശ്, കരുമാട്ട്മാനാട്ട് , ഒളകര 9946706601 , വാർഡ് - 8
9 കുഞ്ഞാത്തു w/o മൊയ്തുമൊല്ല, 8606862218 , വാർഡ് - 9
10 സൈതലവി ആത്രപ്പിൽ , ചാലിൽ ഹൌസ്, കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10
11 അബൂബക്കർ എറമ്പന്‍ മഞ്ഞണ്ണ 9744405261 , വാർഡ് - 11
12 കുഞ്ചിമരക്കാർ പുക്കാടന്‍ 8907890049 , വാർഡ് - 12
13 മുഹമ്മദ്കുട്ടി കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ 9605348949 , വാർഡ് - 13
14 അസൈന്‍ പള്ളിയാളി , വാർഡ് - 14
15 നെഫീസ w/o അബൂബക്കർ, കുന്നന്വീ ട്ടിൽ, സൂപ്പർബസാർ , വാർഡ് - 15
16 അബ്ദുറഹിമാന്‍ കാളൂർ, വലിയപറമ്പ് 9895017158 , വാർഡ് - 16
17 ഇത്തീരിക്കുട്ടി ഉള്ളാട്ട്പറമ്പന്‍ പൊട്ടത്ത് , വാർഡ് - 17
18 കുട്ട്യാമു എന്‍.കെ , വാർഡ് - 18
19 മുഹമ്മദാലി പൂവിൽ, ചോലയിൽ ഹൌസ്, കോഴിപറമ്പത്ത്മാട് , വാർഡ് - 19
20 മുഹമ്മദ്കോയ നീലാടിച്ചി പറമ്പത്ത്, ചെനക്കൽകണ്ടി 9544642430 , വാർഡ് - 8
21 ഫാത്തിമകുട്ടി അഞ്ചാലന്‍, മൂലട്ടിൽ ഹൌസ് 9747251648 , വാർഡ് - 16
22 കുനീരി കൃഷ്ണന്‍ , വാർഡ് - 4
23 പാത്തുമ്മു w/o കുഞ്ഞിമൊയ്തീന്‍, പറച്ചിനപുറായ, 9562032941 , വാർഡ് - 13
24 പാതുമ്മകുട്ടി, പാലമഠത്തിൽ അഞ്ചായിവളപ്പിൽ , സിന്ധീഖാബാദ് , വാർഡ് - 7
25 പാത്തുമ്മ പുറ്റേക്കാടന്‍ 9747661332 , വാർഡ് - 5
26 സുലൈഖ കോഴിത്തൊടി, കൊല്ലംചിന , വാർഡ് - 10
27 ലക്ഷ്മി പാപനൂർ, പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് - 9
28 കൃഷ്ണന്‍ വെകുളത്ത്, കളത്തിങ്ങൽ , വാർഡ് - 19
29 ശൈലജ പൊക്കാറമ്പത്ത് , വാർഡ് - 2
30 മറിയുമ്മ കൂനി, അവരാതിയിൽ പറമ്പിൽപീടിക 9947535293 , വാർഡ് - 3
31 ആയിഷ നെയ്യന്‍, നടുക്കര 9048458709 , വാർഡ് - 6
32 അബ്ദുറഹിമാന്‍ കുറ്റിപറമ്പത്ത് പുവ്വത്ത്മാട്, കൂമണ്ണ , വാർഡ് - 15
33 ചെറിയ മുഹമ്മദ് , കണ്ടപ്പന്‍ 9562325008 , വാർഡ് - 17
34 ഇത്താച്ചുട്ടി വയക്കാറത്ത് 9744185492 , വാർഡ് - 1