വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ എസ്.സി (2017-18)

1 . കാളി തിരുക്കന്‍ കുന്നംപള്ളി 9656585239 , വാർഡ് - 1
2 . കമലം ചെമ്പിലി , വാർഡ് - 2
3 . കാരിക്കുട്ടി കൊളപ്പുരക്കൽ, പറമ്പിൽപീടിക 9961565737 , വാർഡ് - 3
4 . ചൂലന്‍ വി.കെ s/o ചൂലന്‍, വാണിയംകുളത്തിൽ 9544556865 , വാർഡ് - 4
5 . കാളി, കൊഴക്കീൽകുണ്ട് 9645880369 , വാർഡ് - 5
6 . ചന്ദ്രിക എ.കെ, അക്കരകണ്ടി 9061707359 , വാർഡ് - 6
7 . ഉണ്ണിക്കീരന്‍ കോഴികന്നി , വാർഡ് - 7
8 . നങ്ങീലി വട്ടപറമ്പിൽ, ഒളകര പി.ഒ 9526735368 , വാർഡ് - 8
9 . തങ്ക വി 7560821484 , വാർഡ് - 9
10 . ശ്രീധരന്‍ വരിച്ചാലിൽ, വരിച്ചാലിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക 8086921516 , വാർഡ് - 11
11 . കാരിക്കുട്ടി പി, കരുവാന്ത ടത്തിൽ 9567630968 , വാർഡ് - 12
12 . മുണ്ടിക്കുട്ടി പരിയാരന്‍ 9656433016 , വാർഡ് - 13
13 . ചാത്തന്‍ പി, പൂവ്വത്തുമാട് , വാർഡ് - 14
14 . വേലായുധന്‍ വി.കെ, വാണിയംകുളത്തിൽ , വാർഡ് - 4
15 . ശാരദ പി w/o കാരിക്കുട്ടി 9947218656 , വാർഡ് - 16
16 . നായാടി ഒടേരന്‍ 9961136540 , വാർഡ് - 17
17 . മുണ്ടിക്കുട്ടി കോട്ടിരിപറമ്പിൽ 9746040501 , വാർഡ് - 16
18 . അച്ചുതന്‍, പാറയിൽ 9656505247 , വാർഡ് - 10
19 . കാർത്ത്യായനി എ ഇട്ടെയചാലിൽ 8086711407 , വാർഡ് - 8
20 . ചീരു പുത്തുക്കാടന്‍ 9995047186 , വാർഡ് - 13
21 . കൃഷ്ണന്‍ പി പുവ്വത്തുമാട് , വാർഡ് - 14
22 . കല്ല്യാണി കെടംബള്ളി , വാർഡ് - 7
23 . വേലായുധന്‍ പരിയാരന്‍ 9605603209 , വാർഡ് - 13
24 . ശങ്കരന്‍ പറമ്പന്‍ , വാർഡ് - 14
25 . നീലകണ്ടന്‍ തടത്തിൽ 9048905319 , വാർഡ് - 4
26 . ചിന്നമണി മെലേമാട് 9744416135 , വാർഡ് - 8
27 . ഷൈനി വി, തെക്കെകണ്ടി , വാർഡ് - 5
28 . സരോജിനി തടത്തിൽ 9809424982 , വാർഡ് - 4
29 . നാടിച്ചി w/o ശങ്കരന്‍ 9846857198 , വാർഡ് - 12
30 . വത്സല കരുവാന്തoടത്തിൽ 9747504678 , വാർഡ് - 12
31 . കുഞ്ഞിമാളു എ.കെ, അക്കരക്കണ്ടി 9995517877 , വാർഡ് - 6
32 . ചെറിയക്കി പുത്തുക്കാടന്‍, മലാപറമ്പ് 9061613187 , വാർഡ് - 17
33 . ഷാജി പുത്തുക്കാടന്‍ 9747554862 , വാർഡ് - 17
34 . വേലായുധന്‍ പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ 9605298625 , വാർഡ് - 4
35 . ജിഷ പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ 8136964023 , വാർഡ് - 5
36 . ശശി തടത്തിൽ , വാർഡ് - 4
37 . സുനിൽകുമാർ സി.കെ 9947810140 , വാർഡ് - 4
38 . ശാരദ വെട്ടന്‍ 9961284982 , വാർഡ് - 9
39 . സരോജിനി വേലായുധന്‍ 9961091340 , വാർഡ് - 9
40 . വലിയ ചക്കി 9207037834 , വാർഡ് - 9
41 . കൊറ്റി പി 9526600274 , വാർഡ് - 17
42 . ബാബു പി s/o ചെറിയ മൂളിയിൽ 8589962646 , വാർഡ് - 17
43 . ചക്കിക്കുട്ടി പുത്തുക്കാടന്‍ 9061387425 , വാർഡ് - 13
44 . സബിത ടി.വി, പുത്തലത്ത്മാട് 9567603519 , വാർഡ് - 13
45 . തടത്തിൽ കുമാരന്‍ , വാർഡ് - 4
46 . അപ്പുട്ടി. സി.വി, പുതുക്കുടി, ചെറിയവാണിയംകുളത്തിൽ 9961875298 , വാർഡ് - 10
47 . സരോജിനി ആച്ചമ്പ്രവളപ്പിൽ , വാർഡ് - 12
48 . ബാബുരാജന്‍ പി , വാർഡ് - 12
49 . മോനിഷ W/O അഭിലാഷ് , വാർഡ് - 12
50 . സുലോചന കരുവാന്ത ടത്തിൽ , വാർഡ് - 12
51 . പ്രസീത കരുവാന്ത ടത്തിൽ, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് - 12
52 . കുമ്മിണി മേലേമാട് , വാർഡ് - 8
53 . നീലകണ്ടന്‍ തിരുക്കൻ 9605209324 , വാർഡ് - 1
54 . മീനാക്ഷി തടത്തിൽ കോളനി , വാർഡ് - 2
55 . നിർമ്മലതടത്തിൽ കോളനി , വാർഡ് - 2
56 . ബാബുരാജന്‍ കെ.പി, കുന്നുപറമ്പിൽ 9745840448 , വാർഡ് - 3
57 . ചിന്നമ്മു പി.കെ, കന്നുപറമ്പിൽ 984646327 , വാർഡ് - 3
58 . അമ്മിണി പൂതിരന്‍ 8137022076 , വാർഡ് - 3
59 . കുഞ്ഞിക്കാരി കോഴിക്കന്നി 9645214997 , വാർഡ് - 7
60 . കല്ല്യാണി പുത്തൂക്കാടന്‍ , വാർഡ് - 17
61 . പുത്തൂക്കാടൻ കാളി 9846573987 , വാർഡ് - 17
62 . സുകു പുത്തൂക്കാടൻ , വാർഡ് - 17
63 . രാജന്‍ കനുകുളത്തിൽമാട് , വാർഡ് - 7
64 . ലീല കനുകുളത്തിൽമാട് , വാർഡ് - 7
65 . കുഞ്ഞിക്കാരി കനുകുളത്തിൽമാട് , വാർഡ് - 7
66 . അജയന്‍ കനുകുളത്തിൽമാട് , വാർഡ് - 7
67 . സുജിത ടി.പി W/O അയ്യന്‍ 8606150524 , വാർഡ് - 10
68 . ശാന്ത വി, വിശ്വനാധന്‍ 9544891931 , വാർഡ് - 10
69 . മീനാക്ഷി കെ, പൈറ്റനിപ്പാറ 9846521573 , വാർഡ് - 10
70 . സുനിൽ പാറയിൽ ഹൌസ് 8907088121 , വാർഡ് - 10
71 . വേലായുധന്‍ ചെറിയവാണിയംകുളത്തിൽ 9539105259 , വാർഡ് - 10
72 . ഷാനി എ.ആർ, മേലോട്ടിൽ 9656595065 , വാർഡ് - 10
73 . നളിനി സി.കെ, പുത്തലത്ത്മാട്ടിൽ 9745584372 , വാർഡ് - 10
74 . സുധിഷ സി മേലോട്ടിൽ 9544186470 , വാർഡ് - 10
75 . വേലായുധന്‍ പാറ്റിനിപ്പാറ 9745691056 , വാർഡ് - 10
76 . നീലകണ്ടന്‍ പി. പരിയാരന്‍ 7034464843 , വാർഡ് - 9
77 . മുണ്ടിക്കുട്ടി പുത്തുക്കാടന്‍ , വാർഡ് - 13
78 . ബിന്ദു കെ.പി 9656263697 , വാർഡ് - 17
79 . തങ്ക പുത്തൂക്കാടൻ , വാർഡ് - 17