വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ ( പ്രോജക്ട് നമ്പർ 35/18)- സ്പിൽ ഓവർ

1 . ആമിന തൊണ്ടിക്കോടൻ, കുന്നത്ത് പറമ്പ് , വാർഡ് നമ്പർ- 2 , വയസ്സ് - 65
2 . പാത്തുട്ടി എർലിക്കാട്ട് ഹൌസ്, ചെറുകുണ്ട് , വാർഡ് നമ്പർ- 2 , വയസ്സ് - 70
3 . നഫീസ തച്ചിരപടിക്കൽ, കുന്നത്ത് , വാർഡ് നമ്പർ- 2 , വയസ്സ് - 70
4 . ബിയ്യാത്തുട്ടി, ചൊക്ലി, കുന്നത്ത് പറമ്പ് , വാർഡ് നമ്പർ- 2 , വയസ്സ് - 68
5 . ഫാത്തിമ, കുരിണിയൻ w/o മൊയ്തീൻകുട്ടി മൊല്ല , വാർഡ് നമ്പർ- 2 , വയസ്സ് - 92
6 . വേലുകുട്ടി എ, അത്തോളി ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 2 , വയസ്സ് - 62
7 . ആമിന നമ്പ്രൻ, കുന്നത്ത് പറമ്പ് ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 2 , വയസ്സ് - 65
8 . ബിരിയുമ്മ, മാട്ടിൽ കൊടമ്പാട്ടിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 1 , വയസ്സ് - 61
9 . ആമിന പൊറ്റമ്മൽ, പുത്തൂർപള്ളിക്കൽ പി.ഒ , വാർഡ് നമ്പർ- 1 , വയസ്സ് - 72
10 . പാർവ്വതി എം.എം, മെലെമങ്ങംതൊടി ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 1 , വയസ്സ് - 80
11 . കുഞ്ഞമ്മ.എം.എം, മെലെമങ്ങംതൊടി ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 1 , വയസ്സ് - 85
12 . തട്ടാരക്കൽ ചന്ദ്രൻ, തട്ടാരക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 1 , വയസ്സ് - 63
13 . ആയിശുമ്മ, ഉള്ളാട്ടുപറമ്പൻ കുന്നംപള്ളി ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 1 , വയസ്സ് - 84
14 . കദിയുമ്മ w/o ബീരാൻകുട്ടി ഹാജി, മാട്ടിൽ മണലുകണ്ടത്തിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 1 , വയസ്സ് - 83
15 . നഫീസ w/o അലവി, വലിയപറമ്പൻ, നിലാറക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 1 , വയസ്സ് - 66
16 . മമ്മാത്തു w/o അലവി, പാലക്കപറമ്പിൽ, പുത്തൂർ പള്ളിക്കൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 1 , വയസ്സ് - 71
17 . ആച്ചക്കുട്ടി പള്ളിക്കര, ചേനീരിക്കുഴി ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 18 , വയസ്സ് - 62
18 . കാർത്യായനി, പള്ളിക്കര കാരോളിൽ ഹൌസ്, വരപ്പാറ , വാർഡ് നമ്പർ- 18 , വയസ്സ് - 68
19 . ഖദീജ, ചക്കുങ്ങൽ കഴുങ്ങുത്തോട്ട് പുതിയപറമ്പ് , വാർഡ് നമ്പർ- 18 , വയസ്സ് - 62
20 . കാർത്യായനി. സി, ചെറുചോലക്കര, വരിച്ചാലിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 18 , വയസ്സ് - 70
21 . പാത്തുക്കുട്ടി, നെക്കുത്ത് ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 18 , വയസ്സ് - 82
22 . അബ്ദുള്ള പാലപ്പെട്ടി , വാർഡ് നമ്പർ- 3 , വയസ്സ് - 60
23 . ആച്ചുമ്മ, മെലെചെറുവായി, തടത്തിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 3 , വയസ്സ് - 82
24 . അഹമ്മദ്, കുഴിമ്പാടൻ, കൊളപുരക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 3 , വയസ്സ് - 71
25 . കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മ കുഴിമ്പാടൻ, കൊളപുരക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 3 , വയസ്സ് - 68
26 . ഖദീജ, w/o ചൊക്ലി മുഹമ്മദ്, അഞ്ചാലൻ കണ്ടിയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 3 , വയസ്സ് - 87
27 . അയിശുമ്മ, അവരാദിയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 3 , വയസ്സ് - 65
28 . ബിയ്യക്കുട്ടി w/o മൊയ്തീൻ മാളിയേക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 3 , വയസ്സ് - 82
29 . ആയിഷക്കുട്ടി. സി.എ, കുളപ്പുരക്കൽ, ചെറാഞ്ചീരി ആക്കൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 3 , വയസ്സ് - 82
30 . അസൈൻ കെ, കുഴിമ്പാടൻ , കൊളപ്പുരക്കൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 3 , വയസ്സ് - 61
31 . ചൊക്ലി ആയിശുമ്മ കിണറ്റുകണ്ടിയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 3 , വയസ്സ് - 92
32 . ഫാത്തിമക്കുട്ടി, w/o മുഹമ്മദ്, വലിയപറമ്പൻ, മേലയിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 3 , വയസ്സ് - 67
33 . കതിയുമ്മ, w/o ഉണ്ണ്യാലി ചക്കിപറമ്പൻ , വാർഡ് നമ്പർ- 6 , വയസ്സ് - 77
34 . ബീവി, പുത്തൻപീടിയേക്കൽ തണ്ണിപിലാക്കൽ പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് നമ്പർ- 6 , വയസ്സ് - 66
35 . മമ്മാദിക്കുട്ടി കെ.പി, കണ്ണേങ്ങാട്ട്, പുത്തലൻ ചോലയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 6 , വയസ്സ് - 66
36 . കുഞ്ഞിപോക്കർ, താവയിൽ പൊറീശ്ശീരി, തണ്ണിപിലാക്കൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 6 , വയസ്സ് - 75
37 . അഹമ്മദ് കുട്ടി.ടി.കെ, തൈക്കണ്ടി ഹൌസ്, മുല്ലപടി , വാർഡ് നമ്പർ- 6 , വയസ്സ് - 65
38 . പാത്തുമ്മ, മേലകത്ത്, കരുവാങ്കല്ല് , വാർഡ് നമ്പർ- 6 , വയസ്സ് - 74
39 . ചന്ദ്രികവല്ലിയമ്മ, ചന്ദ്രാലയം, പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് നമ്പർ- 6 , വയസ്സ് - 64
40 . ആയമ്മ, വരമ്പുറത്ത് ഹൌസ്, ചെങ്ങാനി , വാർഡ് നമ്പർ- 6 , വയസ്സ് - 71
41 . വേലായുധൻ പരിയാപുരത്ത്, സുധിനിവാസ്, വരിച്ചാൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 69
42 . പരേക്കാടൻ കദീശ w/o അലവി, വരിച്ചാലിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 84
43 . പാത്തുമ്മക്കുട്ടി w/o കമ്മുക്കുട്ടി, കാരാടൻ പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 68
44 . കുറുവാപുറം ഉമ്മാച്ചു w/o അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പരിവളപ്പിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 60
45 . ഫാത്തിമ, നെടുതൊടുവിൽ ഹൌസ്, പന്നിയത്തുമാട് , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 68
46 . ആയിശ w/o അഹമ്മദ് പുറ്റെക്കാടൻ ഹൌസ്, പന്നിയത്ത്മാട് , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 70
47 . ആച്ചുമ്മ, അഞ്ചാലൻ c/o അബ്ദുസലാം, പാമങ്ങാട്ട് ചെമ്പാഴി , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 71
48 . കോലാർവീട്ടിൽ ജാനകി, വരിചാലിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 72
49 . ആത്രപ്പിൽ ആമിന കുഞ്ഞിമൊയ്തു, കല്ലുവളപ്പിൽ പെരുവള്ളൂർ, കൊല്ലംചിന , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 79
50 . ബിരിയം, w/o മൊയ്തീൻ, പള്ളിയാളി ഹൌസ്, പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 98
51 . ലക്ഷ്മി, കരുവാരക്കൽ, പെരുവള്ളൂർ, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 77
52 . തട്ടാരക്കൽ ബാലകൃഷ്ണൻ, കള്ളിവളപ്പിൽ, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 65
53 . മാണിക്കുട്ടി, പൂതപറമ്പൻ, ചെമ്പകശ്ശേരി , വാർഡ് നമ്പർ- 11 , വയസ്സ് - 77
54 . ജാനു. എം.വി, മെലെവെള്ളീരി, ഒളകര , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 75
55 . ദേവകി, എടപ്പരുത്തി, പറച്ചിനിപുറായ, ഒളകര , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 65
56 . മുണ്ടി, ആരക്കോടൻ കരുവപുറത്ത്, പറമ്പിൽ പീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 62
57 . ബീവിക്കുട്ടി, മാട്ടിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 77
58 . ബീവി, കുഞ്ഞിക്കോളിൽ ഹൌസ്, പറച്ചിനപുറായ , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 81
59 . ജാനു, ആശാരികണ്ടി മുക്കുട്ടിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 62
60 . രാധ എം.വി, W/O കുമാരൻ, മെലെവെള്ളീരി, ഒളകര , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 72
61 . യശോദ, മേങ്ങോളിമാട്ടിൽ, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 69
62 . ആമിന കെ.കെ, കോഞ്ഞികോളിൽ, പറച്ചിനപുറായ, ഒളകര , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 76
63 . ബീപാത്തുമ്മ W/O മുഹമ്മദ് അമ്പാട്ട്, മേങ്ങോളിമാട്ടിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 66
64 . ബിയ്യുമ്മ, ചാവറ, പുത്തലത്തുമാട്, ഒളകര , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 66
65 . കുഞ്ഞിമൊയ്തീൻ, കുണ്ടൂർ ഹൌസ്, മെലെപുത്തൻവീട് , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 64
66 . മൊയ്തു, പുക്കാടൻ, തരിയങ്ങൽ ഹൌസ്, വരപ്പാറ , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 66
67 . പാർവതി വേലായുധൻ പള്ളിയാബി, പറച്ചനപുറായ , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 71
68 . ചീരു ആരക്കോടൻ, w/o അപ്പുട്ടി, കുറാവാംപുറം , വാർഡ് നമ്പർ- 13 , വയസ്സ് - 82
69 . ഫാത്തിമക്കുട്ടി കെ.കെ, വടക്കുപറമ്പ് , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 64
70 . മോതി, തെക്കെക്കണ്ടി പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 61
71 . അമ്മുണ്ണി, കുനീരി, കുഴക്കൽകുണ്ട് , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 83
72 . പുതപറമ്പൻ ചങ്ങുട്ടി, തോലാഞ്ചേരി, പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 70
73 . മമ്മാദിയ്യ, ചോയക്കാട്, പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 62
74 . ബീവി തൊടിയൻ, പീടികകണ്ടി, നടുക്കര , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 67
75 . മുഹമ്മദ് കമ്പക്കോടൻ, വടക്കംപറമ്പ് ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 68
76 . പാത്തുമ്മയി എ, കാടപ്പടി, കൊയക്കിയിൽകുണ്ട് , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 80
77 . ജാനകിയമ്മ, കുളങ്ങര വീട്ടിൽ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 68
78 . തൊടിയൻ പാത്തുമ്മക്കുട്ടി, വടക്കംപറമ്പ് , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 60
79 . ചക്കിക്കുട്ടി, ആലക്കപറമ്പിൽ, 9747488864 , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 83
80 . ശാരദ, അച്ചമ്പ്രവളപ്പിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 12 , വയസ്സ് - 66
81 . നീലാണ്ടൻ, കരുവാതടത്തിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 12 , വയസ്സ് - 61
82 . നാടിക്കുട്ടി s/o കുഞ്ഞിക്കാരി, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 12 , വയസ്സ് - 71
83 . അമ്മുക്കുട്ടി, കരുവാതടത്തിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 12 , വയസ്സ് - 61
84 . സുമതി, കടുങ്ങലത്ത് ഹൌസ്, അഞ്ചലക്കണ്ടി, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 12 , വയസ്സ് - 63
85 . അലവി പി.കെ, കുഞ്ഞിമൊയ്തീൻ ഹാജി, പാലപ്പെട്ടിയിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 12 , വയസ്സ് - 66
86 . ബീവി, പൂവതൊടി, പൂവതൊടി ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 12 , വയസ്സ് - 85
87 . ഭാസ്കരൻ ആരക്കോടൻ, തടത്തിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 12 , വയസ്സ് - 66
88 . നെടുമ്പള്ളി അയ്യപ്പൻ, കരുവാംതടത്തിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 12 , വയസ്സ് - 65
89 . വേലായുധൻ s/o ചെള്ളി കരുവാതടത്തിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 12 , വയസ്സ് - 72
90 . രുഗ്മിണി കരുവാതടത്തിൽ , പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 12 , വയസ്സ് - 63
91 . ബിരിയുമ്മ ഉള്ളാട്ടു പറമ്പൻ, പരിയൻതൊടിയിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 19 , വയസ്സ് - 72
92 . ബിരിയുമ്മ, ചെപ്പങ്ങത്തോട്ടത്തിൽ, വടക്കയിൻമാട് , വാർഡ് നമ്പർ- 19 , വയസ്സ് - 67
93 . മുഹമ്മദ് പാലപ്പെട്ടി നെടുങ്കണ്ടത്തിൽ, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 19 , വയസ്സ് - 67
94 . ലീല w/o കോരു വെങ്കളത്ത്, കളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 19 , വയസ്സ് - 72
95 . ആയമ്മ കെ.എ, കൊട്ടാറിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 19 , വയസ്സ് - 62
96 . പാത്തുമ്മ, മാട്ടുമ്മതൊടി ഹൌസ്, കോഴിതൊടി , വാർഡ് നമ്പർ- 19 , വയസ്സ് - 66
97 . പാത്തുമേയ്, ഉണ്ണിയാൽപറമ്പ്, വടക്കയിൽമാട് , വാർഡ് നമ്പർ- 19 , വയസ്സ് - 87
98 . അയിഷക്കുട്ടി, കോഴിതൊടി, കൊട്ടാറിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 19 , വയസ്സ് - 77
99 . ചെല്ലമ്മാൾ, പുത്തുക്കലായ് ഹൌസ്, വടക്കയിൽമാട് , വാർഡ് നമ്പർ- 19 , വയസ്സ് - 75
100 . ചീരു വെങ്കാളത്ത്, കളത്തിങ്ങൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 19 , വയസ്സ് - 67

101 . ശാരദ, കടുങ്ങലത്ത് , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 66
102 . ചെറിയ ചക്കി w/o കുഞ്ഞൻ, ആലക്കപറമ്പിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 73
103 . ചെറിയചക്കി w/o ചാത്തുട്ടി, ആലക്കപറമ്പിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 5 , വയസ്സ് - 63
104 . തങ്കമ്മു പട്ടോലി, പേങ്ങാട്ടുകുണ്ട് , വാർഡ് നമ്പർ- 8 , വയസ്സ് - 68
105 . കൊളക്കാടൻ പാത്തുട്ടി, ചെനക്കൽകണ്ടി, വാർഡ് നമ്പർ- 8 , വയസ്സ് - 65
106 . പാത്തുമ്മു കൊളത്തുമാട്ടിൽ, പാലമഠത്തിൽ ചോലക്കൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 8, വയസ്സ് - 60
107 . ബീരാൻകുട്ടി, s/o അലവി, പാലമഠത്തിൽ, വാർഡ് നമ്പർ- 8 , വയസ്സ് - 60
108 . ആയിശക്കുട്ടി കെ കുറുക്കനാലുങ്ങൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 8 , വയസ്സ് - 67
109 . ഇത്താച്ചുട്ടി, ചെറാഞ്ചീരി, സിദ്ദീഖാബാദ് , വാർഡ് നമ്പർ- 7 , വയസ്സ് - 62
110 . തങ്ക, ആലുങ്ങൽകണ്ടി , വാർഡ് നമ്പർ- 7 , വയസ്സ് - 60
111 . ഫാത്തിമബീവി, എടത്തൊടി ആലുങ്ങൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 7 , വയസ്സ് - 79
112 . മാധവി. കടക്കാട്ട്, w/o നായടി, കടക്കാട്ട് , വാർഡ് നമ്പർ- 7 , വയസ്സ് - 72
113 . ലക്ഷ്മി, കടുങ്ങലത്ത് , വാർഡ് നമ്പർ- 7 , വയസ്സ് - 75
114 . നാരായണി എടപ്പരുത്തി, ആര്യാക്കോളിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 7 , വയസ്സ് - 67
115 . അവറാൻ, ചെറാഞ്ചീരി, സിദ്ധീഖാബാദ് , വാർഡ് നമ്പർ- 7 , വയസ്സ് - 77
116 . ദേവകി, w/o ചന്ദ്രൻ, കുപ്പേരി , വാർഡ് നമ്പർ- 7 , വയസ്സ് - 62
117 . കൃഷ്ണൻ കുറുങ്ങോടത്തിൽ, കുറ്റൂർ നോർത്ത്, വാർഡ് നമ്പർ- 8 , വയസ്സ് - 86
118 . ബീരാൻ കണ്ണിതൊടിക , വാർഡ് നമ്പർ- 7 , വയസ്സ് - 68
119 . പാലമഠത്തിൽ മുഹമ്മദ് , വാർഡ് നമ്പർ- 7
120 . മൊയ്തീൻ പി.എം, പാലമഠത്തിൽ മണ്ണുക്കുത്ത് , വാർഡ് നമ്പർ- 7 , വയസ്സ് - 67
121 . കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി കരുമാട്ട്, മാനാട്ട്, വാർഡ് നമ്പർ- 8 , വയസ്സ് - 71
122 . കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ്, കോലാർവീട്ടിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 9 , വയസ്സ് - 70
123 . ആയിഷാബി w/o മൂസ്സക്കുട്ടി, ചുള്ളായാലപുറായ , വാർഡ് നമ്പർ- 9 , വയസ്സ് - 62
124 . ചുന്നമ്മു പുത്തുക്കാട്ട്, മണ്ണാൻ മലയിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 9 , വയസ്സ് - 65
125 . ചക്കി അതിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് നമ്പർ- 9 , വയസ്സ് - 72
126 . സരോജിനി അതിപറമ്പത്ത് , വാർഡ് നമ്പർ- 9 , വയസ്സ് - 66
127 . ലക്ഷ്മി പാപ്പനുര് , വാർഡ് നമ്പർ- 9 , വയസ്സ് - 72
128 . ശാരദ പുത്തുക്കാട്ട്, മണ്ണാൻ മലയിൽ , വാർഡ് നമ്പർ- 9 , വയസ്സ് - 63
129 . കുഞ്ഞാത്തു w/o മയമു മൊല്ല, ചെമ്പൻ , വാർഡ് നമ്പർ- 9 , വയസ്സ് - 67
130 . കാക്കി, തെരുവത്ത്, പൊറ്റമ്മൽമാട് , വാർഡ് നമ്പർ- 9 , വയസ്സ് - 64
131 . കദീജ അരീക്കാടൻ w/o മൊയ്തീൻകുട്ടി , വാർഡ് നമ്പർ- 9 , വയസ്സ് - 64
132 . ഭാസ്കരൻ s/o നായാടി ചുള്ളിയാലപ്പുറായ , വാർഡ് നമ്പർ- 9 , വയസ്സ് - 68
133 . കുഞ്ഞിപ്പാത്തുട്ടി, വാക്കയിൽമാട് , വാർഡ് നമ്പർ- 9 , വയസ്സ് - 81
134 . മാമൻകുട്ടി കൂനീരി , വാർഡ് നമ്പർ- 4 , വയസ്സ് - 63
135 . ബീപാത്തു പുവ്വതൊടി, കെ.കെ പടി , വാർഡ് നമ്പർ- 10 , വയസ്സ് - 73
136 . ബീവി എ, w/o കുഞ്ഞഹമ്മദ്, താഴത്തിൽ ഹൌസ് , വാർഡ് നമ്പർ- 10 , വയസ്സ് - 68
137 . നാരയണി കോലാർവീട്ടിൽ, പാറയിൽ വീട് , വാർഡ് നമ്പർ- 10 , വയസ്സ് - 87
138 . നഫീസ ചൊക്ലി, കൊല്ലംചിന , വാർഡ് നമ്പർ- 10 , വയസ്സ് - 72
139 . തിത്തുട്ടി എ w/o മുഹമ്മദ്കുട്ടി, കൊല്ലംചിന , വാർഡ് നമ്പർ- 10 , വയസ്സ് - 68
140 . പള്ളിയമ്പി കോരുക്കുട്ടി, ചെറിയകോരുക്കുട്ടി s/o , വാർഡ് നമ്പർ- 10 , വയസ്സ് - 87