വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ എസ്.സി (2017-18)

1 തങ്ക ചക്കംതൊടി, ചക്കംതൊടി ഹൌസ്, പുത്തൂർപള്ളിക്കൽ പി.ഒ (63), ward - 1
2 കൊറ്റിക്കുട്ടി പി, പാലക്കപറമ്പ്, വലക്കണ്ടി (62)
, ward - 1
3 കുഞ്ഞാടി വെള്ളകടവത്ത്, പറമ്പിൽപീടിക (84)
, ward - 1
4 ലക്ഷ്മി. പുത്തൂക്കാടൻ, തടത്തിൽകോളനി(62)
, ward - 2
5 കുഞ്ഞമ്മ d/o കുഞ്ഞപ്പൻ, തടത്തിൽകോളനി (71)
, ward - 2
6 അയ്യപ്പൻ പൂതംകുറ്റിയിൽ ,തടത്തിൽകോളനി, പറമ്പിൽപീടിക (63)
, ward - 2
7 മുണ്ടി w/o നാഗൻ, കുളപുരയ്ക്കൽ, പറമ്പിൽപീടിക (74)
, ward - 3
8 കുഞ്ഞയ്യ, കുന്നുപറമ്പിൽ, പെരുവള്ളൂർ (63)
, ward - 3
9 മുണ്ടി കുന്നുപറമ്പിൽ, പെരുവള്ളൂർ (63)
, ward - 3
10 കുമ്മിണി വി.കെ, വാണിയംകുളത്തിൽ (73)
, ward - 4
11 മുണ്ടിവാണിയംകുളത്തിൽ, പെരുവള്ളൂർ (91)
, ward - 4
12 മുണ്ടി വി.കെ, വാണിയംകുളത്തിൽ (87)
, ward - 4
13 ചക്കിക്കുട്ടി തടത്തിൽ, പെരുവള്ളൂർ (64)
, ward - 4
14 ചാത്തുക്കുട്ടി, തടത്തിൽവീട് (70)
, ward - 4
15 ചൂലൻകുട്ടി, വാണിയംകുളത്തിൽ (83)
, ward - 4
16 ചെറിയക്കി, ആലക്കപറമ്പിൽ, പെരുവള്ളൂർ (74)
, ward - 5
17 മുണ്ടി വി.പി, കൊഴക്കയിൽകുണ്ട്, പെരുവള്ളൂർ (85)
, ward - 5
18 കുഞ്ഞിക്കാരിച്ചി, വടക്കൻപറമ്പിൽ, പെരുവള്ളൂർ (66)
, ward - 5
19 കാരിച്ചി തോന്നിപറമ്പിൽ, പെരുവള്ളൂർ (69)
, ward - 6
20 കോഴിക്കനി കൊറ്റിക്കുട്ടി, കീരൻകണ്ടി (72)
, ward - 7
21 കോഴിക്കനി ഉണ്ണിക്കീരൻ, കീരൻകണ്ടി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂർ (72)
, ward - 7
22 നങ്ങേലി വട്ടപറമ്പിൽ, ഒളകി (71)
, ward - 8
23 കുഞ്ഞാക വി.വി, വേങ്ങരവളപ്പിൽ (70)
, ward - 8
24 സരോജിനി ചെറുകോളിൽ, പൊറ്റമ്മൽമാട് (60)
, ward - 9
25 കണ്ണൻകുട്ടി, ചെറുകോളിൽ (84)
, ward -9
26 നാടിച്ചി, ചുള്ളിയാലപ്പുറം, ഒളകര (80)
, ward - 9
27 തങ്ക മേലോട്ടിൽ, പഴഞ്ചീരിവളപ്പിൽ (62)
, ward - 10
28 ചെറുണ്ണി മേലോട്ടിൽ (68)
, ward - 10
29 സി.വി അയ്യപ്പൻ, ചെറിയ വാണിയംകുളത്തിൽ (61)
, ward - 10
30 കാരി പരിയാരൻ 8
31 നളിനി. പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ (69)
, ward - 11
32 ലീല. വി.പി, പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പിൽ (80)
, ward - 11
33 ചക്കിക്കുട്ടി ചെറിയചൂലൻ, കരുമ്പൻ തടത്തിൽ (88)
, ward - 12
34 ചെറിയക്കി. ചൂലൻ, അഞ്ചാലുങ്ങൽ (69)
, ward - 12
35 കുഞ്ഞി, കരുവാൻതടത്തിൽ (66)
, ward - 12
36 ചെള്ളി കരുവാൻതടത്തിൽ (90)
, ward - 12
37 കുഞ്ഞാടിച്ചി. കെ, കോതേരി, ഒളകര (67)
, ward - 13
38 ചെറിയക്കി. കോതേരി, ഒളകര (70)
, ward - 13
39 കുഞ്ഞക്കി. കാഞ്ഞോളി, പടിക്കൽ, കരുവാൻതടം (66)
, ward - 13
40 യശോദ. ടി.എം , താഴേമാരാംകുളത്ത്, ഒളകര (73)
, ward - 14
41 പനങ്ങാടൻ കുഞ്ഞിക്കീരൻ, മൂലത്ത്മാട് (72)
, ward - 14
42 അമ്മുക്കുട്ടി ചക്കാലക്കൽ, സൂപ്പർബസാർ (79)
, ward - 16
43 മുണ്ടികുട്ടി, കൊയ്പനാട്ടിൽ, പറമ്പിൽപീടിക (66)
, ward - 16
44 നീലകണ്ഠൻ വി.കെ 4
45 ചിന്നമ്മു നാലിയിൽ, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ (70)
, ward - 16
46 ചക്കിക്കുട്ടി ചെറിയാടി, മേലെകൊറോട്ടി (60)
, ward - 16
47 മുണ്ടിക്കുട്ടി. കോട്ടീരി, പറമ്പിൽ (60)
, ward - 16
48 കുഞ്ഞിക്കീരൻ, പുത്തുക്കാടൻ, പാന്തോട്ടി (71)
, ward - 17
49 കുഞ്ഞി. കുഞ്ഞിക്കോളിൽ, ഒളകര (76)
, ward - 17
50 പുത്തൂക്കാടൻ കാളി (67)
, ward - 17
51 പൃങ്ങ ശങ്കരമാട്ടിൽ, പറമ്പിൽപീടിക (63)
, ward - 18
52 ചക്കി. ചൂലൻ, ശങ്കരമാട്ടിൽ (83)
, ward - 18
53 ചക്കി. ശങ്കരമാട്ടിൽ, പറമ്പിൽപീടിക (72)
, ward - 18
54 ചൂലൻ പി. കുഞ്ഞിക്കീരൻ. തെക്കുംപറമ്പിൽ (61)
, ward - 18
55 കാർത്ത്യായനി പി.കെ (61)
, ward - 5
56 കുഞ്ഞാക. കോഴിക്കനി, കീരൻകണ്ടി (68)
, ward - 7
57 ചിന്ന. ചാത്തൻ, വരിച്ചാലിൽ (80)
, ward - 11
58 ചക്കിക്കുട്ടി ചെറുകോളിൽ (66)
, ward - 9
59 നാടിച്ചി പി, ഓട്ടപിലാക്കൽ (65)
, ward - 14
60 കുഞ്ഞിക്കാരിച്ചി വെള്ളീരിമാട് (66)
, ward - 13
61 ചിരുത വട്ടപറമ്പിൽ, കരുവാൻകല്ല് (75)
, ward - 6
62 ലക്ഷ്മി. ടി, തടത്തിൽ, പെരുവള്ളൂർ (65)
, ward - 4
63 ചക്കിക്കുട്ടി. കൊയ്പനാട്ടിൽ, പൈനാട്ട് ഹൌസ് (66)
, ward - 16
64 കാരിക്കുട്ടി അഞ്ചാലുങ്ങൽ (65)
, ward - 12
65 തങ്ക w/o കുമാരൻ, മണ്ണാരംകുന്നത്ത്. (65)
, ward - 2
66 നീല കണ്ടൻ തിരുക്കൻ, കുന്നംപള്ളി s/o നാടി വട്ടപറമ്പ് (67)
, ward - 1
67 രാഘവൻ എം.എം, ഒളകര (75)
, ward - 9
68 കാരിക്കുട്ടി പാലക്കോടൻ (60)
, ward - 16
69 ചിന്ന തടത്തിൽ, പെരുവള്ളൂർ (68)
, ward - 4
70 നാവൂട്ടി. പി, ഉള്ളാട്ട്മാട് കോളനി, ഒളകര (60)
, ward - 8
71 കുഞ്ഞാക. നീലകണ്ടൻ, കുന്നംപള്ളി (67)
, ward - 1
72 കൃഷ്ണദാസ്. ടി, തടത്തിൽവീട് (67)
, ward - 4
73 സരോജിനി ടി, തടത്തിൽഹൌസ് (61)
, ward - 4
74 സരോജിനി തടത്തിൽ (60)
, ward - 4
75 ശങ്കരൻ, തടത്തിൽ വീട് (72)
, ward - 4
76 നീലകണ്ഠൻ ടി, തടത്തിൽ (62)
, ward - 4
77 കൊറ്റിക്കുട്ടി വാണിയംകുളത്തിൽ , പെരുവള്ളൂർ (63)
, ward - 4
78 ചൂലൻ വി.കെ, വാണിയംകുളത്തിൽ (73)
, ward - 4
79 നീലകണ്ഠൻ തിരുക്കൻ, s/o കാരിക്കുട്ടി (85)
, ward - 1
80 കുഞ്ഞി.പി, ചാക്യായിൽ, ഒളകര (76)
, ward - 13