ഗാർഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് (2017-18)

1 മുനീറ പി.കെ, 9072287416 , വാർഡ് - 15
2 ബിയ്യാത്തു, 9072287416 ,

3 ബൽക്കീസ്, 9496315771

4 അബൂബക്കർ കുരുണിയൻ 9400734362 , വാർഡ് - 3

5 ആയിശ w/o അലവി കുരുണിയൻ 9946163152 , വാർഡ് - 2
6 ഉമ്മുക്കുൽസു, കാടപ്പടി 9846102756 , വാർഡ് - 3
7 അലിയത്ത് ദുൽഫിക്കർ ശഹബാനത്ത് 9744307487 , വാർഡ് - 2
8 നഫീസ 9388277771 , വാർഡ് - 3
9 നജ്മുന്നീസ കാട്ടീരി 9747273700 , വാർഡ് - 14
10 കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് കോലാർവീട്ടിൽ 9961092704 , വാർഡ് -
11 ബീരാൻകുട്ടി മേലെകൊടശ്ശേരി 9020482353 , വാർഡ് - 9
12 അബ്ദുറഹിമാൻ പാറ്റപ്പുറത്ത് 9961388423 , വാർഡ് - 5
13 അബ്ദുൾ റസാഖ് എം.കെ 8606550988 , വാർഡ് - 3
14 അബ്ദുൾ റഹിമാൻ ഇരുമ്പൻ കളത്തിങ്ങൽ 9633117710 , വാർഡ് - 17
15 സൈതലവി ആത്രപ്പിൽ 9847899684 , വാർഡ് - 10
16 സിദ്ദീഖ് പി.പി കളത്തിങ്ങൽ 9961656666 , വാർഡ് - 19
17 അബ്ദുൾ റസാഖ് ടി.പി തല്ലൂർപടിക്കൽ 9961597805 , വാർഡ് - 5
18 ബൈജു വെള്ളാങ്ങര, പതിപറമ്പിൽ 7293411041 , വാർഡ് - 8
19 അബ്ദുൾ ഹക്കീം, ചോലയിൽ 9961444408 , വാർഡ് - 19
20 ഫൈസൽ നെയ്യൻ 9846369149 , വാർഡ് - 5
21 ആയിഷാബി കൊടത്ത് വളപ്പിൽ 9744060248 , വാർഡ് - 8
22 അലവിക്കുട്ടി ചൊക്ലി 8943822073 , വാർഡ് - 13
23 അഹമ്മദ് കുട്ടി എം.കെ, വൈദ്യർതൊടി 9745792616 , വാർഡ് - 18
24 അബൂബക്കർ ഹാജി കെ.ടി, ചെമ്പാറത്ത് 989561522 , വാർഡ് - 16
25 ഷുക്കൂർ എം.പി, നീലാടിച്ചിപറമ്പത്ത് 9847075017 , വാർഡ് - 7
26 സൌദാമിനി കെ.ടി, സൌരഭ്യ ഹൌസ്, ഒളകര 9349692406 , വാർഡ് - 8
27 ബാലകൃഷ്ണൻ തുമ്പയിൽ 9496836599 , വാർഡ് - 6
28 റംലാബി 9946862162 , വാർഡ് - 2
29 ദിനേശ് വി.പി, ഇല്ലത്ത്മാട് , വാർഡ് - 4
30 സൈനബ ഉറുവിൽ 7025784444 , വാർഡ് - 12
31 മമ്മദ് ഹാജി പഴേരി, തൂക്കാട്ടിൽ 9947941701 , വാർഡ് - 6
32 മുഹമ്മദ് ഹിദായത്തുള്ള, അരീക്കാടൻ 7025524884 , വാർഡ് - 9
33 മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ, അരീക്കാടൻ 9747620891 , വാർഡ് - 9
34 ശിവശങ്കരൻ, വാർഡ് 18