അഗതി ആശ്രയ പദ്ധതി (2017-18)

1. വള്ളി, കരുവാൻതടത്തിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 8943699340 (വാർഡ് 12)
2. ചെള്ളി പരിയാരൻ, നാലിയിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9562603268 (വാർഡ് 16)
3. സുചിത, കുന്നംപള്ളിയിൽ ഹൌസ്, വട്ടപ്പറമ്പ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9562603268 (വാർഡ് 1)
4. അമി ആത്രപ്പിൽ, കല്ലുവളപ്പിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക (വാർഡ് 11)
5. നാരായണൻ ചക്യായി, തട്ടൻകണ്ടി ഹൌസ്, 9567219132 (വാർഡ് 14)
6. പാത്തുമ്മു എൻ.കെ, നമ്പംകുന്നത്ത്, കുട്ടശ്ശേരിച്ചിന, എ.ആർ.നഗർ പി.ഒ , വാർഡ് 8
7. നാരായണി തിരുക്കൻ, കരുവാൻതടത്തിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9747099658 (വാർഡ് 12)
8. ആമിന തുണ്ടികോടൻ, കുന്നത്ത്പറമ്പ് ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9605184912 (വാർഡ് 2)
9. സുഹ്റ കെ.ടി, ഉള്ളാട്ട് ഹൌസ് (വാർഡ് 1)
10. ശിവദാസൻ, പൂതംകുറ്റി ഹൌസ്, കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂർ പി.ഒ, 9048762690 (വാർഡ് 5)
11. ലീല, ചാലക്കണ്ടി, വട്ടപറമ്പ് കോളനി, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9605491483 (വാർഡ് 1)
12. സുധ, കരുവാൻതടത്തിൽ ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9567630968 (വാർഡ് 12)
13. സുബൈദ, നമ്പംകുന്നത്ത് ഹൌസ്, പുകയൂർ, ഒളകര പി.ഒ, 9605966299 , വാർഡ് 8
14. ബീവി, അഞ്ചാലൻ, പുളിയമ്പലം ഹൌസ്, പറമ്പിൽപീടിക പി.ഒ, 9746067257 (വാർഡ് 16)