2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

നെല്‍കൃഷിക്ക് വിത്തും രാസവളത്തിന് ധനസഹായവും

വാഴകൃഷിക്ക് രാസവളത്തിന് ധനസഹായം

തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളത്തിന് ധനസഹായം

ഇടവിളകൃഷിക്ക് വിത്ത്കിറ്റ് വിതരണം

ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രോബാഗുകളില്‍

വീട് പരിഷ്കരണം(എസ്.സി)

വനിത പശുവളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി

വീട് റിപ്പയര്‍ ജനറല്‍

വീട് റിപ്പയര്‍ വികലാംഗര്‍

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് നിര്‍മ്മാണം

പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണം

ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങാന്‍ സബ്സിഡി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ വനിത

എസ്.സി വിവാഹ ധനസഹായം