ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് 2014-15

ക്രമ നമ്പര്‍

ലൈസന്‍സിയുടെ പേര്

മേല്‍വിലാസം

ലൈസന്‍സിന്‍റെ

കാലാവധി

1

ഇല്ലക്കോട്ടില്‍ ഹസ്ക്കര്‍

S/O മുഹമ്മത്കുട്ടി, ക്കൈപ്പറ്റ, മറ്റത്തൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

2

കുറുങ്ങോട്ട് സുന്ദരന്‍

S/O അച്ചുട്ടി, തെക്കുംപറമ്പ് വീട്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

3

മുഹമ്മദലി ഷെരീഫ്.കെ.ടി

S/Oഅബൂബക്കര്‍, നമ്പ്രത്തില്‍ ഹൌസ്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

4

മുഹമ്മദ് മലയില്‍

പാല്‍ക്കമ്പിളി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍ പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

5

അബ്ദുള്‍ ജലീല്‍

S/Oഅലവി, കുന്നത്ത് ഹൌസ്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

6

പ്രതീഷ്.എം.വി

പറമ്പത്ത് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

7

അബ്ദുറഹിമാന്‍ കുട്ടി പൊറ്റമ്മല്‍, പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

8

വലിയപറമ്പില്‍ സൈതലവി

S/Oമുഹമ്മദ്, റഷീദ് മന്‍സില്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

9

കെ കരുണാകരന്‍

S/Oചന്തുണ്ണി, മാലപ്പറമ്പില്‍ ഹൌസ്, ചെലേമ്പ്ര

31 മാര്‍ച്ച് 2015

10

1. അബ്ദുറഹിമാന്‍ എ.സി s/o അബൂബക്കര്‍ ഹാജി

2. അഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍ s/o മുഹമ്മദ്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

11

ബീക്കുട്ടി

w/O കുഞ്ഞീതുഹാജി, കല്ലന്‍ ഹൌസ്, കരുവാന്‍കല്ല്, പി,ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

12

മുഹമ്മദ് ഷാഫി

S/Oകോയഹാജി, കരുണിയന്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍ പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

13

സൈതലവി സി

ചൊക്ലി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍ പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

14

പി. ഖദീജ

പുറ്റാട്ട് മാട്ടില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍ പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

15

പ്രസീത. പി

മലപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

16

കരുണിയന്‍ മുഹമ്മദ്ഷാഫി

S/Oകോയഹാജി, പറമ്പില്‍ പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

17

കടുകാംപുറം മൊയ്തീന്‍കുട്ടി

S/Oഅലവിക്കുട്ടി, കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

18

നമ്പംകുന്നത്ത് മുസ്തഫ അവരാതിയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍ പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

19

കെ. അബ്ദുറഹിമാന്‍

കാമ്പ്രത്ത് ഹൌസ്, കൂമ്മണ്ണ, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

20

എന്‍.സി രവീന്ദ്രന്‍

S/Oവേലായുധന്‍, കല്ലുവളപ്പില്‍, പറമ്പില്‍ പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

21

കരുണിയന്‍ അബൂബക്കര്‍ സിദ്ധീഖ്

S/Oമുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി, കുന്നത്ത്പറമ്പ് ഹൌസ്, പറമ്പില്‍ പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

22

അബ്ദുസലാം കൂരിക്കുന്നത്ത്

S/Oഅബ്ദുള്ള, കുന്നത്ത് ഹൌസ്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

23

കൂട്ടക്കടവന്‍ അബ്ദുറഹിമാന്‍

മുക്കില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍ പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

24

മുഹമ്മദ് മുജീബ് റഹ്മാന്‍

S/Oഹാജി.പി.വീരാന്‍, പഴേരി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

25

ചെമ്പന്‍ കോയഹാജി

S/Oമുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി, പറക്കുത്ത് ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടിപ്പാറ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

26

മുഹമ്മദ് മുജീബ് റഹ്മാന്‍

S/Oഹാജി.പി.വീരാന്‍, പഴേരി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

27

പി.കെ മൊയ്തീന്‍കുട്ടിഹാജി,

പുറ്റെക്കാട്, പാറയില്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

28

കാളാടത്ത് അഷ്റഫ്

S/Oമൊയ്തുഹാജി, പാലക്കല്‍തൊടു ഹൌസ്, കരുവാംകല്ല്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

29

കാളാടത്ത് അബ്ദുല്‍ സലിം

S/Oമൊയ്തുഹാജി, പാലംതൊടു ഹൌസ്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

30

പി.കെ ഹിജാബുനിസാര്‍

S/O മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി ഹാജി, പാറയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍ പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

31 ഹനീഫ പി.പി

പട്ടിയാര്‍ പറമ്പ് ഹൌസ് പറമ്പില്‍ പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

32 അബ്ദുള്‍ ശുക്കൂര്‍ സി കോഴിക്കാമഠത്തില്‍ ഹൌസ്, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ, കാടപ്പടി

31 മാര്‍ച്ച് 2015

33 ഷിഹാബ്.കെ.ടി

S/Oപാന്തോട്ടില്‍ ഹൌസ് പറമ്പില്‍ പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

34 കല്ലാക്കന്‍തൊടിക അബ്ദുറഹിമാന്‍

S/Oമുഹമ്മദ് കുട്ടി, ഇല്ലത്ത്മാട്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

35 കെ.ടി മുഹമ്മദ് കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തില്‍, കൂമണ്ണ,ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

36 മുഹമ്മദലി ഹാജി. പി.പി s/o മുഹമ്മദ് കുട്ടി കൂടി 4 പേര്

ഫിര്‍ദൌസ് മഹല്‍, കുന്നുംപുറം, എ.ആര്‍.നഗര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

37 രാജിന്‍കുട്ടി. പി.സി

S/Oവീരാന്‍കുട്ടി, പടിഞ്ഞാറ്റപ്പറമ്പില്‍ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

38 അസ്ക്കര്‍

പള്ളിയാളി, പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

39 നമ്പംകുന്നത്ത് അബ്ദല്‍ കരീം

S/O അലവിക്കുട്ടി, പറമ്പില്‍ പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

40 ആരക്കോടന്‍ ദാസന്‍

പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ, കൊണ്ടോട്ടി വഴി

31 മാര്‍ച്ച് 2015

41 ഇബ്രാഹിംകുട്ടി. കെ.ടി

കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തില്‍, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

42 അബ്ദുല്‍ റശീദ്

പാമങ്ങാട് ചെമ്പായി, കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

43 കൊണ്ടാടന്‍ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്

പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

44 അഭിലാഷ്.കെ

കടുങ്ങലത്ത് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

45 അലവി

ചൊക്ലി, കാടപ്പടി

31 മാര്‍ച്ച് 2015

46 റിജീഷ്. എന്‍ നെച്ചിക്കാട്ട് വീട്, വെളിമുക്ക്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

47 ഫിറോസ്.സി ചെനക്കല്‍ ഹൌസ്, പി.ഒ മൂന്നിയൂര്‍(s)

31 മാര്‍ച്ച് 2015

48 അബ്ദുറഹിമാന്‍

S/O മുഹമ്മദ് മസ്ല്യാര്‍, കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തില്‍, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

49 തൊണ്ടിക്കോടന്‍ മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി.

S/O മുഹമ്മദ്, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

50 തൊണ്ടിക്കോടന്‍ മൊയ്തീന്‍ കുട്ടി.

S/O മുഹമ്മദ്, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

51 വലിയപറമ്പന്‍ മൊയ്തീന്‍കുട്ടി

S/O ബീരാന്‍ കുട്ടി, വി.പി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

52 എ. റംല അമ്പാട്ട് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

53 മഠത്തില്‍ കറപ്പന്‍

S/O ശങ്കുണ്ണി, പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

54 ഷുഹൈബ് സി.കെ

‘ ടംടോണ്‍ ‘ , പറമ്പില്‍ പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

55 അബ്ദുള്‍ കരീം

S/O കുഞ്ഞമ്മദ്, പെരിഞ്ഞീരി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

56 ഫൈസല്‍

ഒടക്കല്‍, കോട്ടപ്പറമ്പില്‍ ഹൌസ്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

57 അബൂബക്കര്‍ പി. പാറപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

58 ചൊക്ലി ഖമറുദ്ദീന്‍

സണ്‍ഫുഡ്സ്, കാടപ്പടി

31 മാര്‍ച്ച് 2015

59 റുബീന. സി

W/O ഷാജുദ്ദീന്‍, പള്ളിയാളി, പറച്ചിനപുറായ, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

60 കൊണ്ടാടന്‍ സൈതലവി

S/O മുഹമ്മദ്കുട്ടി ഹാജി, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

61 ഷാമില്‍. സി

ചൊക്ലിഹൌസ്, കാടപ്പടി

31 മാര്‍ച്ച് 2015

62 ജാഫര്‍.ഇ

കല്ലിക്കോള്‍ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

63 മസൂദ് ഹസ്സന്‍ പി.കെ

പട്ടര്‍കടവന്‍, കോവൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

64 അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍. ടി. കെ

മേലടമ്പായില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

65 സെയ്തലവി

S/O അവറാന്‍, ചൊക്ലി, ചാത്രത്തൊടി, പി.ഒ പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

66 അയ്യപ്പന്‍ യു

ഉമ്മളത്ത്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

67 കോമുക്കുട്ടിഹാജി. പി.ടി

പി.ടി ഹൌസ്, വരപ്പാറ, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

68 അബൂബക്കര്‍ ടി.കെ മമ്പുറത്തയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

69 അബ്ദുള്‍ ബഷീര്‍. സി

വലിയവളപ്പില്‍ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

70 താവയില്‍ പൊറ്റശ്ശേരി അഹമ്മദ് കുട്ടി.

താന്നിപ്പിലാക്കല്‍ ഹൌസ്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

71 ബീരാന്‍കുട്ടി. സി

S/O പോക്കര്‍ ഹാജി, ചൊക്ലിഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

72 ഹംസ

S/O അലവിക്കുട്ടിഹാജി, നമ്പംകുന്നത്ത്, വടിയര്‍പറമ്പില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

73 സിദ്ധീഖ്, തുപ്ലിക്കാടന്‍, പള്ളിയാളി ഹൌസ്, നടുക്കര, പെരുവളളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

74 സൈനുദ്ധീന്‍ വി.പി വലിയപറമ്പ് ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

75 പാലപ്പെട്ടി മുഹമ്മദ്കുട്ടി

S/O അലവി, തൊട്ടിയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

76 ചെറാഞ്ചീരി ആക്കല്‍ അബ്ദുള്‍ മജീദ്

S/O സൈതലി, പി.ഒ പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

77 മുഹമ്മദ് കുട്ടി, പി.ടി പാവുതൊടിക ഹൌസ്, മൂസാലിപ്പറമ്പില്‍, എ.ആര്‍ നഗര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

78 മുഹമ്മദ് അജ്നാസ്

S/O അഹമ്മദ്കുട്ടിഹാജി, പുറ്റെക്കാട്ട് കുണ്ട്യാട്, ഇരുമ്പന്‍കുടുക്ക്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

79 ഹംസ കുന്നുമ്മല്‍, പി.ഒ മൂന്നിയൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

80 നാസര്‍ പെരിഞ്ചീരി പെരിഞ്ചീരി ഹൌസ്, ചാത്രത്തൊടി. പി.ഒ പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

81 ഇ.കെ രാജു

S/O മണി, എറവക്കാട് ഹൌസ്,കിഴുപ്പിള്ളിക്കര

31 മാര്‍ച്ച് 2015

82 എസ്. വിമലന്‍

ലതിക ഭവന്‍, പി.ഒ പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

83 പ്രിയാ.എസ്. വിമലന്‍

ലതിക ഭവന്‍, പി.ഒ പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

84 അലവിക്കുട്ടി

ചാരുപടിക്കല്‍, പാലപ്പെട്ടി

31 മാര്‍ച്ച് 2015

85 കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ്

S/O ബീരാന്‍കുട്ടി, ചക്കിപ്പറമ്പന്‍ ഹൌസ്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

86 മുഹമ്മദ് നൌഫല്‍. കെ

S/O കൂനിയില്‍ ഹൌസ്, കണ്ണാട്ടിപ്പടി പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

87 സി.പി കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് ഹാജി

ചക്കിപ്പറമ്പന്‍ ഹൌസ്, നട്ടക്കര

31 മാര്‍ച്ച് 2015

88 ലാക്കല്‍ അബ്ദുള്‍ മജീദ്

S/O മമ്മുദുഹാജി, ചേലപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, നടുക്കര, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

89 ലാക്കല്‍ അബ്ദുള്‍ മജീദ്

S/O മമ്മുദുഹാജി, ചേലപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, നടുക്കര, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

90 പിലാത്തോടന്‍ മുസ്തഫ

കറുത്തേടത്ത് ഹൌസ്, വെളിമുക്ക് ഹൌത്ത്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

91 ഫൈസല്‍ .കെ

S/O മമ്മീശക്കുട്ടി, മങ്ങംതൊടി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

92 സഹീറ.പി

D/O അബൂബക്കര്‍, പാറപ്പുറത്ത്, കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

93 പാമങ്ങാടന്‍ അബ്ദുറഹിമാന്‍

S/O മരക്കാര്‍ഹാജി, കെ.കെ പടി, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

94 കുഞ്ഞറമുഹാജി

ആത്രപ്പില്‍, പി.ഒ പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

95 ബിന്ദു.വി

മാനേജര്‍, സപ്ലൈകോമാവേലിസ്റ്റോര്‍, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

96 മുഹമ്മദ്കുട്ടി

നാട്ടുകല്ല് ഹൌസ്, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

97 കുഞ്ഞീതു,

എടക്കുളങ്ങര, സൂപ്പര്‍ബസാര്‍, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

98 സിദ്ധീഖ്. ഡി.പി

മുക്കില്‍ ഹൌസ്, സൂപ്പര്‍ബസാര്‍, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

99 നായര്‍വീട്ടില്‍ മമ്മദാജി

മുലൂട്ട് ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടിപാറ, പി.ഒ പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

100 ഷംസുദ്ധീന്‍ കൂട്ടക്കടവന്‍

ഇഞ്ചിയില്‍ ഹൌസ്, സൂപ്പര്‍ ബസാര്‍, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

101 അഷറഫ്

മേലടത്തില്‍, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

102 ജംഷീര്‍ കല്ലിടുമ്പില്‍

S/O കുഞ്ഞാലി,അന്നങ്ങാട്ട് പറമ്പ്, പി.ഒ വള്ളിക്കുന്ന് (N)

31 മാര്‍ച്ച് 2015

103 പൂവ്വതൊടി കുഞ്ഞറമു

S/O രായിന്‍കുട്ടി, കെ.കെ പടി, പി.ഒ പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

104 സിറാജ്

താട്ടയില്‍ ഹൌസ്, പൂച്ചോലമാട്, ചേറൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

105 മുഹമ്മദ് കുട്ടി തൊണ്ടിക്കോടന്‍

കോഴിപ്പറമ്പത്ത്മാട്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

106 തുമ്പയില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

S/O എലുമ്പന്‍, മുല്ലപ്പടി, പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

107 മുഹമ്മദ് നിയാസ്

S/O അലവികുട്ടി, കോഴിക്കോടന്‍ ഹൌസ്, പാലപ്പെട്ടി

31 മാര്‍ച്ച് 2015

108 മുജീബ് വെല്ലന്‍

S/O കുഞ്ഞറമു, കരുവാന്‍കല്ല്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

109 മുഹമ്മദ് ഹനീഫ തൊമ്മങ്ങാടന്‍ പുളിക്കതൊടി ഹൌസ്, മമ്പുറം പി.ഒ, തിരൂരങ്ങാടി

31 മാര്‍ച്ച് 2015

110 മുഹമ്മദ് ശരീഫ് തെയ്യന്‍

S/O അബൂബക്കര്‍ഹാജി,” ബൈത്തുല്‍ ആരിഫ്” , കരുവാന്‍കല്ല്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

111 സൈനുദ്ദീന്‍ കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തില്‍, കോഴിപറമ്പത്ത്മാട് ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ  PH:9544140339

31 മാര്‍ച്ച് 2015

112 മുഹമ്മദ്കുട്ടി ഇ.കെ

എടകണ്ടന്‍ ഹൌസ്, ചേറൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

113 അസ്സയിനാര്‍ പി.വി

S/O കോയമൊയ്തീന്‍, ഷൌക്കത്ത് മന്‍സില്‍, തേഞ്ഞിപ്പലം പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

114 അബ്ദുള്‍ അസീസ് എം.പി

മേലേപീടിയേക്കല്‍ ഹൌസ്, S/O കുട്ട്യാലിഹാജി, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

115 അഹമ്മദ് അസ്ലം . എ

അറക്കല്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

116 പൊക്കാറമ്പത്ത് വേലായുധന്‍

പൊക്കാറമ്പത്ത് ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

117 പെരിഞ്ചീരി അഹമ്മദ്ക്കുട്ടി

S/O മൊയ്തീന്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

118 പെരിഞ്ചീരി അഹമ്മദ്കുട്ടി

S/O മൊയ്തീന്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

119 സി. സിദ്ദീഖ്

ചീരങ്ങന്‍ ഹൌസ്, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

120 മുഹമ്മദ് ഹനീഫ കെ.ടി

കൊല്ലന്‍തൊടിക ഹൌസ്, വലിയോറ പി.ഒ, 9846971300

31 മാര്‍ച്ച് 2015

121 ഫൈസല്‍ തയ്യില്‍

തയ്യില്‍ ഹൌസ്, കടലുണ്ടി പി.ഒ, PH : 9562170285

31 മാര്‍ച്ച് 2015

122 സിദ്ദീഖ് പാലപ്പെട്ടി

കളത്തിങ്ങല്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍ പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

123 ഷരീഫ് പി.എം

S/O മൊയ്തീന്‍കുട്ടി, പള്ളിയാളി ഹൌസ്, ചിറയില്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

124 സിദ്ദീഖ് ചൊക്ലി പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

125 മുജീബ് റഹ്മാന്‍

വടിഞ്ചേരി ഹൌസ്, നടുക്കര, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

126 കോലുപറമ്പന്‍ അഹമ്മദ്കുട്ടി

S/O കുഞ്ഞിമ്മു.

31 മാര്‍ച്ച് 2015

127 മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാന്‍ പി.സി

വലിയവളപ്പില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

128 അഷ്റഫ് പുത്തലത്ത്

പാറയില്‍ ഹൌസ്, കൊല്ലംചിന, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

129 ബൈജു. സി

S/O എലുമ്പന്‍, ചെമ്പ്രത്ത് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

130 ടി.വി അയ്യൂബ്,

S/Oആലിക്കുട്ടി, താഴെത്തുവീട്ടില്‍, ഒളവട്ടൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

131 ഹംസ

എറമ്പന്‍ കാഞ്ഞോളി, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

132 കുമ്മാളി ചെറിയമ്മത്

വട്ടപറമ്പില്‍ ഹൌസ്, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

9446692348

31 മാര്‍ച്ച് 2015

133 അബ്ദുറഹിമാന്‍ ചെറാഞ്ചീരി, S/O കുഞ്ഞീന്‍കുട്ടി മുസ്ല്യാര്‍, കൊല്ലംചിന, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

134 മുഹമ്മദലി എം.കെ മേലേകൊടശ്ശേരി,തെക്കുംപറമ്പില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക.

31 മാര്‍ച്ച് 2015

135 ദിവ്യാനന്ദന്‍ പൂതേരി

S/O ശിവാനന്ദന്‍, ആനന്ദാലയം ഹൌസ്, കല്ലുവളപ്പില്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ, 9656940139

31 മാര്‍ച്ച് 2015

136 1. യൂനുസ് സി.എ

2. അലി റഹീസ്.ടി

1. S/O മുഹമ്മദ് കുട്ടി, തൊട്ടിയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക

2. S/O മുഹമ്മദ്കുട്ടി, കോടൂര്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

137 പി. ദാസന്‍ വൈദ്യര്‍

S/O അപ്പു, പട്ടയില്‍ ഹൌസ്, കണ്ണമംഗലം വെസ്റ്റ് പി.ഒ,

31 മാര്‍ച്ച് 2015

138 കണ്ണനാരി മുജീബ്റഹ്മാന്‍ കണ്ണനാരി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

139 മുഹമ്മദ് പള്ളിയാളി വടക്കുംപറമ്പില്‍ ഹൌസ്, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

140 തേനത്ത് മുജീബ്

S/O മൂസകുട്ടി, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

141 ബീരാന്‍കുട്ടി അഞ്ചാലന്‍

S/O മുഹമ്മദ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ, 9526658715

31 മാര്‍ച്ച് 2015

142 അമീര്‍ അലി. സി.പി കുന്നംപള്ളി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

143 അന്‍വര്‍സാബിത്ത്. കെ

S/O ഉറവുംതൊടി വീട്, തേഞ്ഞിപ്പലം പി.ഒ, 8907343030

31 മാര്‍ച്ച് 2015

144 മേലേ പീടിയക്കല്‍ കുഞ്ഞഹമ്മദ്കുട്ടി ഹാജി സൂപ്പര്‍ ബസാര്‍, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

145 മൊയ്തീന്‍കുട്ടി കൂട്ടക്കടവന്‍

S/O കുഞ്ഞീതു, പറമ്പില‍പീടി

31 മാര്‍ച്ച് 2015

146 മുഹമ്മദ് കുട്ടി. പി.കെ വാക്കയില്‍ ഹൌസ്, സൂപ്പര്‍ബസാര്‍, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

147 അബൂബക്കര്‍

കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തില്‍, ഒളകര, 9961258925

31 മാര്‍ച്ച് 2015

148 സി.വി സൈയ്തു

ചാനത്ത് വീട്ടില്‍, കൂമണ്ണ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

149 മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്.കെ

കോഴിതൊടി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക, 9745170851

31 മാര്‍ച്ച് 2015

150 മൊയ്തീന്‍കുട്ടി കുറ്റിയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക, 9400152108

31 മാര്‍ച്ച് 2015

151 സൈതലവി

കൊണ്ടാടന്‍ S/O കുഞ്ഞലവി, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

152 ബുഷ്റ അമ്പിളിപറമ്പന്‍

പുല്ലതൊടി ഹൌസ്, കാക്കത്തടം, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

153 കൂനീരി വേലായുധന്‍

അമ്മാഞ്ചേരി ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

154 അബ്ദുള്‍ റസാഖ്. ടി

S/O തൊണ്ടിക്കോടന്‍ അഹമ്മദ്, കല്ലുവെട്ടികുഴിക്കര, പള്ളിക്കല്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

155 കുഞ്ഞമ്മദാജി. കെ.ടി

അവരാതിയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

156 അജിത്ത്. എ

അഞ്ചാലുങ്ങല്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍ പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

157 അബ്ദുള്‍ റഹിം ആച്ചപറമ്പില്‍ ആച്ചപറമ്പില്‍ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ, 9447318145

31 മാര്‍ച്ച് 2015

158 കിളിനാടന്‍ അബ്ദുള്‍ കരീം, കിളിനാടന്‍ ഹൌസ്, കൊണ്ടോട്ടി പി.ഒ, 9847474501

31 മാര്‍ച്ച് 2015

159 ചോലയില്‍ അബ്ദുറഹിമാന്‍

ചോലയില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍ പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

160 ഹസ്സന്‍ മുഹമ്മദ്. കെ

കൊളപ്പുരക്കല്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക, 9746605091

31 മാര്‍ച്ച് 2015

161 സൈതലവി. കെ.പി

കോഴിശ്ശേരി പെരിക്കാങ്ങല്‍, വെളിമുക്ക് പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

162 ഷാജി. പാപ്പനൂര്

പാപ്പനൂര് ഹൌസ്, ചുള്ളിയാലപ്പുറം, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

163 കുട്ട്യാലി

ചോലയില്‍ S/O അവറാന്‍കുട്ടി, സൂപ്പര്‍ബസാര്‍, പറമ്പില്‍ പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

164 കുഞ്ഞറമുട്ടി കരുണിയന്‍

S/O മുഹമ്മദ് കുട്ടി, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ, 9947526263

31 മാര്‍ച്ച് 2015

165 1. മുഹമ്മദ്കുട്ടി ചൊക്ലി

2. കുഞ്ഞീതു പി

1. തോലഞ്ചീരി ഹൌസ്, P.V.P പി.ഒ

2. പൂങ്ങാടന്‍ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

166 മുഹമ്മദ് റാഫി പഴേരി

S/O മമ്മദ്, നടുക്കര

31 മാര്‍ച്ച് 2015

167 മുഹമ്മദലി ജൌഹര്‍ ചോലക്കന്‍, S/O അലവികുട്ടി, കൂരിയാട് പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

168 അബ്ദുസമദ് ചൊക്ലി

S/O അബൂബക്കര്‍ ഹാജി, ചൊക്ലി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

169 റഷീദ് കെ.ടി

കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തില്‍ S/O മുഹമ്മദ്, കൂമണ്ണ, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

170 അഷ്റഫ് താഴഞ്ചേരി

S/O പോക്കര്‍കുട്ടി, കോതേരികുണ്ട് ഹൌസ്, കരിപ്പൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

171 പൂതേരി ശിവാനന്ദന്‍

ആനന്ദാലയം ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

172 അബ്ദുറഹിമാന്‍ കെ.ടി

S/O അഹമ്മദ്കുട്ടിഹാജി, കഴുങ്ങുംതോട്ടത്തില്‍, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

173 പാലമഠത്തില്‍ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ

S/O അലവികുട്ടി, അമ്പാളിവളപ്പില്‍ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

174 അബൂബക്കര്‍ തോട്ടശ്ശേരി

S/O ഇസ്മായില്‍, തോട്ടശ്ശേരി ഹൌസ്, പുളിയംപറമ്പ്, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ, 9744359685

31 മാര്‍ച്ച് 2015

175 രാഹുല്‍ പി.പി

S/O സുബ്രഹ്മണ്യന്‍(LATE), പടിഞ്ഞാറ്റിപറമ്പില്‍ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

176 എ. അബ്ദുള്‍ നാസര്‍

പാലക്കല്‍ വളപ്പില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

177 എം.പി അബ്ദുസലാം

S/O അബ്ദുള്ളകോയ,, മലബാര്‍ എന്‍റെര്‍ടെയ്ന്‍മെന്‍റ്, പന്നിയകര

31 മാര്‍ച്ച് 2015

178 മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എ

വള്ളിക്കപ്പറ്റ പി.ഒ, മേമന, മങ്കട

31 മാര്‍ച്ച് 2015

179 റൌഷീദ് ചൊക്ലി കാടപ്പടി കള്‍ച്ചറല്‍ മൂവ്മെന്‍റ്, കാടപ്പടി

31 മാര്‍ച്ച് 2015

180 മുഹമ്മദ് ഉനൈസ്.സി

പീടികകണ്ടി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ, 9567348698

31 മാര്‍ച്ച് 2015

181 അല്‍ഘോഷ് പി കളിപ്പുറത്ത് ഹൌസ്, വെളിമുക്ക് സൌത്ത് പി.ഒ, 8891239434

31 മാര്‍ച്ച് 2015

182 ചൊക്ലി മൊയ്തീന്‍കുട്ടി ഹാജി

S/O ഹൈദ്രുഹാജി, പന്നിയത്ത് മാട്ര ഹൌസ്, 9605169294

31 മാര്‍ച്ച് 2015

183 ചോലക്കാട്ട് കുഴിയില്‍ ശ്രീധരന്‍

S/O അയ്യപ്പന്‍, കാടപ്പടി വീട്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

184 മുജീബ് റഹാമാന്‍ കെ.എ അമ്പലഞ്ചീരി ഹൌസ്, പുളിയംപറമ്പ്, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

185 മഠത്തില്‍പ്രകാശന്‍

മഠത്തില്‍ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ, 9605063675

31 മാര്‍ച്ച് 2015

186 അലവി ലാക്കല്‍

S/O മൊയ്തീന്‍, ലാക്കല്‍ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

187 അരീക്കാടന്‍ മുഹമ്മദ്കുട്ടിഹാജി

തിരുത്തിയില്‍ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ, കൂമണ്ണ ചിനക്കല്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

188 അബ്ദുള്‍ റഈസ്. പി പാലക്കവളപ്പില്‍ ഹൌസ്ി, കരുവാങ്കല്ല്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ, 9526533422

31 മാര്‍ച്ച് 2015

189 വിമല്‍കുമാര്‍ പരിയാരന്‍

S/O നാവുട്ടി, മാലപ്പറമ്പില്‍ ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

190 കഴുങ്ങും തോട്ടത്തില്‍ അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ്

പൂവ്വന്‍കുലത്ത് ഹൌസ്, ഒളകര പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

191 നിസാര്‍ കാമ്പ്രന്‍

S/O ഹംസ, കാമ്പ്രന്‍ ഹൌസ്, കണ്ണമംഗലം വെസ്റ്റ്

31 മാര്‍ച്ച് 2015

192 ജുനൈദ്. സി

S/O സൈതലവിഹാജി, പീടികകണ്ടി ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

193 അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ് പെരിങ്കല്ലീരി

S/O അലവിക്കുട്ടിഹാജി, മാതാംകുളം, പി.ഒ കരിപ്പൂര്‍

31 മാര്‍ച്ച് 2015

194 റഷീദ് വി.പി

അഞ്ചാലുങ്ങല്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

195 റഷീദ് വി.പി

അഞ്ചാലുങ്ങല്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

196 മൊയ്തീന്‍ഹാജി കോഴിതൊടി

അച്ചമ്പ്ര വളപ്പില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

197 മൊയ്തീന്‍ ഹാജി

കോഴിതൊടി, അച്ചമ്പ്രവളപ്പില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍‌പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

198 പുത്തലന്‍ സാജുദ്ദീന്‍

S/O ബീരാന്‍മൊയ്തീന്‍, മാട്ടില്‍ ഹൌസ്, പറമ്പില്‍പീടിക പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

199 ചാരുപടിക്കല്‍ ഉണ്ണിമമ്മദ്

S/O അഹമ്മദ് കുട്ടി, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

200 അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ് ചെറാഞ്ചീരി

വരിച്ചാലില്‍ ഹൌസ്, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

201 ചാത്തമ്പാട്ട് കളത്തില്‍ സൈതലവി

S/O മുഹമ്മദ്കുട്ടി, 9847941434

31 മാര്‍ച്ച് 2015

202 സല്‍മാന്‍ എ.പി

എ.പി മെഡിക്കല്‍സ്, കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

203 മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എ.പി

ഷിഫ മെഡിക്കല്‍സ്, കാടപ്പടി, പെരുവള്ളൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015

204 പെരിഞ്ചീരിമാട്ടില്‍ അഹമ്മദ്

S/O ഇബ്രാഹിംകുട്ടി.

31 മാര്‍ച്ച് 2015

205 ഡോ: അബ്ദുള്‍ അസീസ്

എ.ആര്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍, പറമ്പില്‍പീടിക

31 മാര്‍ച്ച് 2015

206 അല്ലിപ്ര അഷ്റഫ്

നുഞ്ഞാറ്റില്‍ ഹൌസ്, കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ

31 മാര്‍ച്ച് 2015