കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേൽ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേര്: പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീയ്യതി :  09/07/2017
1 2 3 4 5 6 7
അപേക്ഷ ലഭിച്ച കാലയളവും എണ്ണവും 1-15/16-31 സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം (ഫയൽ നമ്പർ സഹിതം) പെർമിറ്റ് നൽകിയ അപേകളുടെ എണ്ണം (ഫയൽ നമ്പർ സഹിതം) നിരസിച്ച അപേക്ഷകള്‍ (ഫയൽ നമ്പർ സഹിതം) വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയ അപേക്ഷകള്‍ (ഫയൽ നമ്പർ സഹിതം) തീർപ്പാക്കാതെ കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ (ഫയൽ നമ്പർ സഹിതം) റിമാർക്ക്സ്
01/07/2017 മുതൽ 15/07/2017 വരെ ലഭിച്ചത് 6 എണ്ണം

1)  3645/17 dtd. 01/07/17

2)  3650/17 dtd.   03/07/17

3)  3712/17 dtd. 06/07/17

4)   3756/17 dtd. 07/07/17

5)   3775/17 dtd. 10/07/17

6)  3846/17 dtd. 14/07/12

5 എണ്ണം

3650/17

3712/17

3756/17

3775/17

3846/17

ഇല്ല എണ്ണം 1

3645/17

എണ്ണം 1

2930/17 dtd. 19/05/17

16/7/17 മുതൽ 31/7/17 വരെ 2 എണ്ണം

1)  3919/17 dtd. 18/7/17

2)  4061/17 dtd. 24/7/17

സ്ഥലപരിശോധനക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ അപേക്ഷകള്‍

3)  4120/17 dtd. 26/07/17

4)  4176/17 dtd. 27/07/17

5)  4223/17 dtd. 29/07/17

2 എണ്ണം

3919/17

4061/17

ഇല്ല ഇല്ല 4120/17 dtd. 26/07/17

4176/17 dtd. 27/07/17

4223/17 dtd. 29/07/17

എന്നിവ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി ഓവർസിയർ തിരിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേര്: പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീയ്യതി : 31/12/2017
1 2 3 4 5 6 7
അപേക്ഷ ലഭിച്ച കാലയളവും എണ്ണവും 1-15/16-31 സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം (ഫയൽ നമ്പർ സഹിതം) പെർമിറ്റ് നൽകിയ അപേകളുടെ എണ്ണം (ഫയൽ നമ്പർ സഹിതം) നിരസിച്ച അപേക്ഷകള്‍ (ഫയൽ നമ്പർ സഹിതം) വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയ അപേക്ഷകള്‍ (ഫയൽ നമ്പർ സഹിതം) തീർപ്പാക്കാതെ കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ (ഫയൽ നമ്പർ സഹിതം) റിമാർക്ക്സ്
01/12/2017 മുതൽ 15/12/2017 വരെ ലഭിച്ചത് 6 എണ്ണം

1)6843/17 dtd. 01/12/2017

2) 6861/17 dtd. 04/12/2017

3) 6913/17 dtd. 06/12/2017

4) 6934/17 dtd. 07/12/2017

5) 6930/17 dtd. 07/12/2017

6) 6947/17 dtd. 08/12/2017

5 എണ്ണം

1)6843/17 dtd. 01/12/2017

2) 6913/17 dtd. 06/12/2017

3) 6934/17 dtd. 07/12/2017

4) 6930/17 dtd. 07/12/2017

5) 6947/17 dtd. 08/12/2017

ഇല്ല എണ്ണം 1

6861/17 dtd. 04/12/2017

എണ്ണം 1

6861/17 dtd. 04/12/2017

16/12/17 മുതൽ 31/12/17 വരെ 13 എണ്ണം

1) 7124/17 dtd. 16/12/2017

2)7157/17 dtd. 18/12/2017

3) 7201 dtd. 19/12/2017

4)7214 dtd. 20/12/2017

5) 7250/17 dtd. 22/12/2017

6) 7260/17 dtd. 22/12/2017

7) 7225/17 dtd. 20/12/2017

8) 7286/17 dtd. 26/12/2017

9) 7287/17 dtd. 26/12/2017

10) 7313/17 dtd. 27-12/2017

11) 7308/17 dtd. 27/12/2017

12) 7323/17 dtd. 28/12/2017

13) 7335/17 dtd. 29/12/17

4 എണ്ണം

1) 7124/17 dtd. 16/12/2017

2)7157/17 dtd. 18/12/2017

3) 7201 dtd. 19/12/2017

4) 7286/17 dtd. 26/12/2017

ഇല്ല ഇല്ല 1)7214 dtd. 20/12/2017

2) 7250/17 dtd. 22/12/2017

3) 7260/17 dtd. 22/12/2017

4) 7225/17 dtd. 20/12/2017

5) 7287/17 dtd. 26/12/2017

6) 7313/17 dtd. 27-12/2017

7) 7308/17 dtd. 27/12/2017

8) 7323/17 dtd. 28/12/2017

9) 7335/17 dtd. 29/12/17

6861/17 dtd. 04/12/2017 ഓവർസിയർ തിരിച്ച് തന്നിട്ടില്ല.