ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം സെക്ഷന്‍ ഫോണ്‍ നമ്പർ ഹാജർ
1 ശൈലജ എം
സെക്രട്ടറി
സെക്രട്ടറി 9496047933
2 ജോളി ജോൺ
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി എ.എസ്
3 ഷംലി ഐ.പി ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്‍ട് ജെ.എസ് 9387317703
4 റസിയ കെ ഇ അക്കൌണ്ടന്‍റ് അക്കൌണ്ടന്‍റ് 9744813076
5 മുഹമ്മദ് ഹസ്സൻ യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക് എ 1 9387784202
6 രജനി ടി.ആര്‍ യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക് എ 2 9605697016
7 നവാസ്
യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക് എ 3 9895925585
8 സജിത യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക് എ 4 9946576537
9 അരുണ എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 1 8943203291
10 നമീർ എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 2 9496365203
11 ബദറുദുജ
എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 3 9447535376
12 ഹരികൃഷ്ണൻ എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 4 9539156536
13 സൌമ്യ
എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 5
14 ഇബ്രാഹിം എ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9633642366
15 പുഷ്പാനാഥൻ സി
ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9961763692