ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം സെക്ഷന്‍ ഫോണ്‍ നമ്പർ ഹാജർ
1 ശൈലജ എം
സെക്രട്ടറി
സെക്രട്ടറി 9496047933
2 ഷംലി ഐ.പി
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി എ.എസ് 9387317703
3 ശോഭ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്‍ട് ജെ.എസ്
4 ചാള്‍സ് അക്കൌണ്ടന്‍റ് അക്കൌണ്ടന്‍റ് 9446281216
5 പ്രകാശൻ വി യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക് എ 1 9947403060
6 രജനി ടി.ആര്‍ യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക് എ 2 9605697016
7 ശ്രീഹരി ബി
യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക് എ 3 9061981475
8 മുഹമ്മദ് ഹസ്സൻ യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക് എ 4 9387784202
9 അരുണ എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 1 8943203291
10 മനോജ് ടി എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 2 9745298331
11 ബദറു ദുജ
എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 3 9447535376
12 എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 4 9544348977
13 ബാലചന്ദ്രൻ എം
എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 5 9745355158
14 ഇബ്രാഹിം എ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9633642366
15 പുഷ്പാനാഥൻ സി
ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9961763692