ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം സെക്ഷന്‍ ഫോണ്‍ നമ്പർ ഹാജർ
1 ശിവന്‍കുട്ടി. ജെ സെക്രട്ടറി സ്പെഷ്യല്‍ ഗ്രേഡ് സെക്രട്ടറി 9496047933
2 ഷൈലജ എം അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി എ.എസ് 8606080989
3 ഷംലി ഐ.പി ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്‍ട് ജെ.എസ് 9387317703
4 ചാള്‍സ് അക്കൌണ്ടന്‍റ് അക്കൌണ്ടന്‍റ് 9446281216 ഹാജർ
5 പ്രകാശൻ വി യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക് എ 1 9947403060 ഹാജർ
6 രജനി ടി.ആര്‍ യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക് എ 2 9605697016 ഹാജർ
7 സുമേഷ് എം.കെ യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക് എ 3 7736533195 ഹാജർ
8 വിജയകുമാർ ടി.കെ യു. ഡി. ക്ലര്‍ക്ക് എ 4 9495681820
9 അരുണ എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 1 ഹാജർ
10 മനോജ് ടി എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 2 9745298331 ഹാജർ
11 ബദറു ദുജ
എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 3
12 ഗിരീഷ്കുമാർ ഇ.എന്‍.കെ എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 4 8606338285
13 (ഒഴിവ്) എല്‍ . ഡി ക്ലര്‍ക്ക് ബി 5 ഹാജർ
14 ഇബ്രാഹിം എ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9633642366 ഹാജർ
15 ബാലചന്ദ്രന്‍ എം ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9745355158 ഹാജർ