തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

പറമ്പിൽ പീടിക അറവുശാലക്ക് സമീപം