പൊതുവിവരങ്ങള്‍

:

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

:

തിരൂരങ്ങാടി
ഉള്‍പ്പെടുന്ന വില്ലേജ്

:

പെരുവള്ളൂര്‍
താലൂക്ക്

:

തിരൂരങ്ങാടി
അസംബ്ലി മണ്ഡലം

:

വള്ളിക്കുന്ന്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

21.19ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

ജനസംഖ്യ

:

34941
ജനറല്‍ എസ്.സി എസ്.ടി ആകെ
പുരുഷന്‍ 15514 1336 33 16883
സ്ത്രീ 16747 1283 28 18058
ആകെ 32261 2619 61 34941

ജനസാന്ദ്രത

:

***
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

***
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

***
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

***
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

***
Source :

അതിരുകള്‍
വടക്ക്

:

പള്ളിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കിഴക്ക്

:

പള്ളിക്കല്‍, കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
തെക്ക്

:

എ.ആര്‍,നഗര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പടിഞ്ഞാറ്

:

തേഞ്ഞിപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്